Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLII
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-12-14 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołów z:

 • III nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 30.10.2009 r.,
 • IV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 9.11.2009 r.,
 • XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.11.2009 r.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 290/09 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór las” w Szczecinie (załącznik),
 • 291/09 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór” w Szczecinie (załącznik),
 • 292/09 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Szosa Polska” w Szczecinie (załącznik),
 • 293/09 – przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Bukowska” w Szczecinie (załącznik),
 • 294/09 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wodozbiór” w Szczecinie,
 • 295/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nad Rudzianką” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4)
 • 296/09 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port” w Szczecinie (załącznik 1 arkusze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, załaczniki : 2, 3, 4),
 • 297/09 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 4” (załącznik),
 • 298/09 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Żelechowa – Łączna” w Szczecinie pod nazwą „Żelechowa – Ostrowska”(załącznik),
 • 299/09 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego - Klonowica 3” (załącznik),
 • 300/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie (załącznik 1 arkusze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; załączniki: 2, 3, 4),
 • 304/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4),
 • 305/09 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowe-boisko” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4),
 • 283/09 – uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok,
 • 288/09 – wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 – 2015,
 • 289/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 • 272/09 – zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych,
 • 313/09 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedziba w Szczecinie,
 • 307/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok,
 • 314/09 – uchwalenia programu dla Miasta Szczecin pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”,
 • 315/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • 316/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • 301/09 – ustalenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówek rodzinnych w Szczecinie,
 • 309/09 – przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5),
 • 310/09 – zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menadżerów sportu, animatorów sportu oraz nadania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku” (załącznik, załączniki do regulaminu: 1, 2, 3, 4, 5, 6),
 • 311/09 – utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych,
 • 312/09 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok”,
 • 282/09 – nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie,
 • 306/09 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie,
 • 308/09 – nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2008 w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmian.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.