Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXIX
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-12-05
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  • 285/08 – cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów;
  • 295/08 – skargi pana Włodzimierza Grabowskiego;
  • 296/08 – skargi pani Krystyny Geniusz;
  • 310/08 – ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.(załącznik do uchwały oraz załączniki do regulaminu: 1, 2, 3);
  • 309/08 – zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.