Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:VIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-07-14 10:00
Rodzaj sesji:nadzwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 155/10 (wersja 2) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie,
 • 159/10 - tablicy upamiętniającej 65 rocznicę objęcia przez żołnierzy Wojska Polskiego służby na polskiej granicy na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku,
 • 160/10 - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 • 161/10 - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
 • 162/10 - zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze,
 • 163/10 - wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób z terenu Gminy Miasto Świnoujście,
 • 174/10 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
 • 164/10 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin listu intencyjnego o współpracy partnerskiej z Miastem Dniepropietrowsk na Ukrainie,
 • 165/10 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin
 • 166/10 - nadania Pani Joannie Kulmowej tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin,
 • 167/10 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Rumiankowa)
 • 168/10 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin,
 • 169/10 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok - uzasadnienie: załączniki nr 1, nr 2, nr 3; Załączniki do uchwały: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8,
 • 170/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - lotnisko" w Szczecinie - uzasadnienie, załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.
 • 171/10 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Potulicka 3" w Szczecinie - załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,
 • 172/10 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Derdowskiego" pod nazwą "Gumieńce - Derdowskiego 2" w Szczecinie - uzasadnienie, załączniki: nr 1 ark. 1, nr 1 ark. 2, nr 2, nr 3, nr 4,
 • 173/10 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Osów - Podbórzańska" pod nazwą „Osów - Podbórzańska 1" w Szczecinie - uzasadnienie, załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.

3. Zamknięcie obrad.