Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XL
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-10-26 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina.*
3. Wręczenie wyróżnień laureatom tytułu „Ambasador Szczecina” za 2008 rok.
4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28.09.2009r.
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
­- 224/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok (uzasadnienie, załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),
­- 225/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 58, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego,
226/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Zamoyskiego 5 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 227/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hipolita Cegielskiego 5, 5a, 5b, 5c, ul. Bronisławy 14, 14a, 14b, 14c, 14d, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego,
­- 228/09 – oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy,
­- 237/09 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Polickiej 7 na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
­- 243/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
­- 244/09 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Spedytorskiej 8 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
­- 236/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
233/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie (załącznik),
234/09 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Dąbrowskiego” w Szczecinie,
238/09 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia” w Szczecinie (załączniki: 1 arkusz 1, 1 arkusz 2, 1 arkusz 3),
223/09 – zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów,
229/09 – pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Tranowa) (załącznik),
­- 230/09 – pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Łososiowa) (załącznik),
­- 232/09 – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie”,
­- 235/09 – udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”,
246/09 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009,
­- 242/09 – uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
­- 222/09 – skargi pana Tadeusza Wojtasika,
­- 239/09 – skargi pana Jana Murawskiego,
­- 231/09 – nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie,
­- 221/09 – zmiany nazwy ulicy Hutniczej,
­- 240/09 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie,
­- 245/09 – zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2008 radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

*wyróżnienie dotyczy Ks. Jana Kazieczko.