Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-03-23
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.02.2009r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 46/09 – skargi pani Wiesławy Jaworskiej - Dybek na Prezydenta Miasta;
 • 47/09 – skargi pań Z. Janczewskiej i Ł. Sęk na Prezydenta Miasta;
 • 48/09 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-osiedle” w Szczecinie;
 • 49/09 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie;
 • 50/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie (załącznik);
 • 51/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Trasa Nowoprzestrzenna” w Szczecinie (załącznik);
 • 52/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trzebusz” w Szczecinie (załącznik);
 • 53/09 – przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Miodowa” w Szczecinie pod nazwą „Osów - Miodowa 2” (załącznik);
 • 54/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Dunikowo” w Szczecinie (załącznik);
 • 55/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie (załącznik);
 • 56/09 – przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok” (załącznik);
 • 57/09 – zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin;
 • 58/09 – zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2008;
 • 59/09 – zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz zmiany uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok;
 • 60/09 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r.;
 • 61/09 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Szczecinie, ul. Młodzieży Polskiej 9;
 • 62/09 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego;
 • 63/09 – przyjęcia projektu zmian do Statutu Miasta;
 • 64/09 – utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu;
 • 65/09 – zmiany uchwały w sprawie połączenia Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - S.P.Z.O.Z. z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie (załącznik);
 • 66/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2009 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, autopoprawka);
 • 67/09 – zmiany uchwały Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
 • 68/09 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków;
 • 69/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Bogurodzicy;
 • 70/09 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie;
 • 71/09 – przyjęcia „Programu wsparcia finansowego i organizacyjnego uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” do startu w kolejnych Igrzyskach” (załącznik);
 • 72/09 – szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników - uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich (załączniki: 1 i 2);
 • 73/09 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (załącznik);
 • 74/09 – utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym (załącznik);
 • 75/09 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Miasta - Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic (załącznik);
 • 76/09 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;
 • 77/09 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;
 • 78/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
 • 79/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładem niepieniężnym.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności:

 • Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
 • ­Prezydenta Miasta Szczecin.

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.