Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXII
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-02-23
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie dyplomów i legitymacji Pionierom Miasta Szczecina, którym tytuł nadano Uchwałą Nr XXXI/784/09 z dnia 02 lutego 2009 r.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 02.02.2009 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
­- 23/09(wersja 2) zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 r. (załączniki: 1, 2, 3, 45);
­- 24/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łękno - Wojska Polskiego” w Szczecinie (załącznik);
­- 25/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza - Jasne Błonia” w Szczecinie (załącznik);
­- 26/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Westend” w Szczecinie (załącznik);
­- 27/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
­- 28/09 – zmiany uchwały w sprawie przekazania Radom Osiedlowym zadań związanych z utrzymaniem parków i zieleńców oraz terenów rekreacyjnych;
­- 29/09 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
­- 30/09 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach;
­- 31/09 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie;
­- 32/09 – przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok” (załącznik);
­- 33/09 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego  w Szczecinie do komunikacji miejskiej;
­- 34/09 – podwyższenia kapitału zakładowego w Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach;
­- 35/09 – ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie umowy z Tall Ships Races (Europe) Ltd. Z siedzibą w Hampshire w Wielkiej Brytanii;
­- 36/09 – skargi państwa Anny i Krzysztofa Łukowiak na Prezydenta Miasta;
 - 37/09 – utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz nadania statutu;
- 38/09 – zmiany uchwały Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
- 39/09 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2009;
- 40/09 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
- 41/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie;
- 42/09 – przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- 43/09 – wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo (załącznik);
- 44/09 – wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty rocznej na czas nieokreślony z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.