Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:L
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-09-06 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:

 • XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 21 czerwca 2010 r.
 • XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 lipca 2010 r.
 • VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14 i 15 lipca 2010 r.
 • IV uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5 lipca 2010 r.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 218/10 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok (uzasadnienie, załącznik),
 • 224/10 - zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010–2015 (załącznik),
 • 205/10 - zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorów (załącznik: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7),
 • 207/10 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 • 221/10 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pogodno - Unii Lubelskiej - Szpital" w Szczecinie (załącznik),
 • 223/10 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo–Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 – 2013,
 • 204/10 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 • 206/10 - oddania Miejskiej Bibliotece Publicznej nieruchomości położonej przy ul. Kresowej nr 1 w Szczecinie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony,
 • 211/10 - zmieniająca uchwałę sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom miasta Szczecina,
 • 213/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zbyszka z Bogdańca 3 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 215/10 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony, położonej przy al. Wyzwolenia pomiędzy budynkami 35 – 37 w Szczecinie, z przeznaczeniem pod tymczasowy pawilon handlowy,
 • 216/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Śląskiej 50, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową,
 • 217/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy: ul. Unisławy 12 i ul. Unisławy 20, 20a, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową,
 • 225/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Stanisława Brzozowskiego,
 • 229/10 - wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przy ul. Śląskiej,
 • 230/10 - oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • 201/10 - akceptacji treści Porozumienia z dnia 9 lipca 2010 r. zawartego przez Gminę Miasto Szczecin i Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa,
 • 203/10 - ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton na parkingu strzeżonym zlokalizowanym w prawobrzeżnej części Szczecina usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli,
 • 219/10 - pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Dziewanny) - załącznik,
 • 220/10 - pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (ul. Niny Rydzewskiej) - załącznik,
 • 236/10 - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
 • 237/10 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej część działki nr 13/2 z obrębu 2063, położonej przy ulicy Ostrawickiej róg al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na obiekt gastronomiczny,
 • 227/10 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin,
 • 228/10 - obniżenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
 • 212/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego,
 • 231/10 - współdziałania z Gminą Przybiernów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • 232/10 - współdziałania z Gmina Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Kobylanka,
 • 233/10 - współdziałania z Gminą Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • 234/10 - współdziałania z Gminą Maszewo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • 235/10 - współdziałania z Gminą Stare Czarnowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
 • 214/10 - utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 13 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4,
 • 210/10 - odwołania Dyrektorowi jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 • 198/10 - przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna",
 • 202/10 - nadania Statutu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
 • 208/10 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Grodzkiej 2 w Szczecinie,
 • 209/10 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Rodła 10 w Szczecinie - autopoprawka,
 • 222/10 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin listu intencyjnego o współpracy partnerskiej z Miastem Jinan w Chińskiej Republice Ludowej,
 • 226/10 - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina,
 • 195/10 - „skargi” pani Danuty Zielińskiej,
 • 196/10 - „skargi” pani Iwony Palkowskiej-Lubowieckiej,
 • 199/10 - skarg pana Mirosława Szczerbaka.

6. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.