Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie

OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI


Szczecin: Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 12330 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014

SEKCJA I: KONCESJODAWCA
I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.
• Adres strony internetowej koncesjodawcy: www.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ KONCESJODAWCY: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI
Nazwa nadana koncesji przez koncesjodawcę: Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie.
Określenie przedmiotu koncesji oraz jej wartości: Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania i produkcji Imprez, zapewniających optymalne wykorzystanie potencjału niżej wymienionego Obiektu Koncesjodawcy oraz kreowanie i promowanie ich marki, a także w zakresie utrzymania i zarządzania Obiektem zgodnie z jego przeznaczeniem. Pod pojęciem Imprezy należy rozumieć wszelkie wydarzenia o charakterze kongresowo wystawienniczym, widowiskowym, sportowym lub artystycznym, obejmujące wydarzenia otwarte, jak i zamknięte dla publiczności i zwiedzających, biletowane, jak i wstępu wolnego, typu: kongres, konferencja, zjazd, seminarium, sympozjum, konwencja, wystawa, targi, bal, bankiet, impreza promocyjna, impreza integracyjna, wydarzenie artystyczne (koncert, premiera, studio,produkcja filmowa, festiwal, show, pokaz mody, itp.), w tym imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.), a w szczególności masowe imprezy sportowe oraz imprezy masowe artystyczno rozrywkowe. Pod pojęciem Obiektu należy rozumieć scharakteryzowane poniżej: zespół trzech budynków o zróżnicowanej formie zewnętrznej i konstrukcji, w zależności od zlokalizowanych wewnątrz funkcji, oraz teren wokół: a) budynek A gdzie zlokalizowano halę główną o powierzchni boiska 1760,93 m2, a także pomieszczenia biurowe o powierzchni 59,96 m2 wraz z zapleczem (przy czym z przedmiotu koncesji wyłączone są 4 SKYBOXy, to jest: 2 loże VIP o nr 1 i 2 oraz 2 loże sponsorskie o nr 8 i 9, o łącznej powierzchni 74,65 m2); b) budynek B gdzie zlokalizowano restaurację o powierzchni 280 m2 wraz z zapleczem oraz pomieszczenia biurowe o powierzchni 174,56 m2 wraz z zapleczem (przy czym z przedmiotu koncesji wyłączone są powierzchnie przeznaczone pod siedzibę jednostek organizacyjnych Koncesjodawcy - zlokalizowane na parterze, I i II piętrze budynku, o łącznej powierzchni 672,11 m2 wraz z zapleczem); c) budynek C gdzie zlokalizowano halę rozgrzewkową o powierzchni 730,14 m², kompleks siłowni o powierzchni 416,27 m2 wraz z zapleczem, kompleks fitness (sala fitness, gabinety kosmetyczne, gabinet masażu) o łącznej powierzchni 178,50 m², dwie sale konferencyjne wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym o łącznej powierzchni 638 m2, oraz pomieszczenia biurowe o powierzchni 89,25 m2 wraz z zapleczem; d) teren wokół budynków o łącznej powierzchni ok. 10 ha, w obrębie którego zlokalizowane są w szczególności: boiska wielofunkcyjne, skate park, amfiteatr, fontanna, parkingi oraz drogi wewnętrzne. Szczegółowy opis Obiektu został udostępniony na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl, w zakładce Partnerstwo publiczno prywatne. W ramach przedmiotu koncesji Koncesjonariusz zobowiązany będzie w szczególności do: 1)organizacji, pozyskiwania i produkcji Imprez z wykorzystaniem Obiektu; 2)zarządzania komercyjnego Obiektem (w tym m.in. zarządzania umożliwiającego funkcjonowanie Obiektu zgodnie z założonymi celami, z wykorzystaniem doświadczenia i możliwości Koncesjonariusza zapewniających wysoki standard działania); 3)zarządzania technicznego (m.in. utrzymania budynków i budowli wraz z zewnętrzną niekomercyjną infrastrukturą rekreacyjno-sportową i ich zachowania w niepogorszonym stanie, przeprowadzania przewidzianych prawem inspekcji i przeglądów, w szczególności urządzeń podlegających UDT, bieżącego usuwania usterek i przeprowadzania konserwacji); 4)zarządzania rachunkowością i sprawozdawczością Obiektu; 5)zarządzania w zakresie funkcjonowania Obiektu. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu koncesji zawarte są w Opisie potrzeb i wymagań Koncesjodawcy, zamieszczonym w dalszej części ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu koncesji, jak również szczegółowy opis udostępnianej infrastruktury oraz projekt umowy koncesji, zostaną ostatecznie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji z zainteresowanymi podmiotami i przekazane im wraz z Opisem Warunków Koncesji. Zgodnie z założeniami Koncesjodawcy wynagrodzeniem Koncesjonariusza będzie wyłącznie prawo do wykonywania usług (przedmiotu koncesji), w tym pobierania pożytków. Koncesjodawca dopuszcza możliwość negocjacji składników wynagrodzenia Koncesjonariusza na dalszym etapie postępowania, tj. w trakcie prowadzonych z kandydatami negocjacji, na etapie poprzedzającym opracowanie Opisu Warunków Koncesji, jednakże nie może to prowadzić do przeniesienia zasadniczej części ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji na Koncesjodawcę. Koncesjodawca zakłada, iż na podstawie zawartej umowy koncesji będzie mu przysługiwało prawo do korzystania z Obiektu (jego części) w wymiarze określonym w umowie koncesji, bez ponoszenia z tego tytułu opłat na rzecz Koncesjonariusza, natomiast po przekroczeniu tego wymiaru, o ile Koncesjodawca zamierzał będzie korzystać z Obiektu - za opłatą zaoferowaną przez Koncesjonariusza w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu. Szczegółowe zasady korzystania przez Koncesjodawcę z Obiektu zostaną zawarte w Opisie Warunków Koncesji oraz w umowie koncesji. Koncesjodawca oczekuje od Koncesjonariusza comiesięcznej płatności za możliwość korzystania przez Koncesjonariusza z Obiektu. Koncesjonariusz będzie świadczył usługi objęte koncesją na rzecz osób trzecich w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wartość koncesji szacowana przez Koncesjodawcę zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) (dalej Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi) w okresie obowiązywania umowy koncesji wynosi 5 865 000 PLN (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy / informacja o sposobie uzyskania opisu: Koncesjonariusz będzie odpowiedzialny za organizację Imprez oraz utrzymanie i zarządzanie Obiektem. Termin rozpoczęcia wykonywania obowiązków dotyczących organizacji, pozyskiwania i produkcji Imprez zostanie ostatecznie ustalony w Opisie Warunków Koncesji. Ryzyka związane z dostępnością i popytem wykonywania przedmiotu koncesji będzie ponosił Koncesjonariusz. Po upływie czasu trwania umowy koncesji Koncesjonariusz zwróci Koncesjodawcy Obiekt na warunkach określonych w umowie koncesji. W ramach koncesji Koncesjodawca oczekuje od Koncesjonariusza w szczególności: 1)organizacji, pozyskiwania i produkcji Imprez oraz zarządzania komercyjnego Obiektem, obejmujących w szczególności: a)planowanie, przekazywanie, wdrażanie, koordynowanie i nadzorowanie wszystkich spraw związanych z kreowaniem wizerunku Obiektu w Polsce i poza jej granicami oraz innych działań promocyjnych dotyczących Obiektu; b)opracowywanie i wykonywanie planów marketingowych dla Obiektu i zarządzanie jego marką; c)opracowywanie i wykonywanie planów sponsoringu i reklamy; d)opracowywanie i przedstawianie z odpowiednim wyprzedzeniem planów dotyczących organizacji najważniejszych Imprez; e)pozyskiwanie najemców oraz utrzymywanie wszelkich kontaktów z najemcami oraz użytkownikami Obiektu; f)zarządzanie powierzchniami wolnymi Obiektu; g)kontakty ze sponsorami, reklamodawcami i innymi instytucjami w ramach polityki informacyjnej i Public Relation (PR); h)organizację, pozyskiwanie i produkcję Imprez mających miejsce w Obiekcie; i)wykorzystywanie potencjału Obiektu poprzez realizowanie optymalnego programu Imprez; j)prowadzenie działalności Obiektu zgodnie z zasadami gospodarności oraz dobrego zarządzania w oparciu o zasadę minimalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów; k)zarządzanie powierzchnią reklamową Obiektu, w tym zgodnie z wymogami międzynarodowych organizacji dotyczących reklam w trakcie międzynarodowych imprez i wydarzeń sportowych; 2)zarządzania technicznego (tj. gospodarczego) Obiektem - polegającego na jego utrzymaniu i zachowaniu w niepogorszonym stanie oraz zarządzania w zakresie funkcjonowania Obiektu obejmującego w szczególności: a)prowadzenie na bieżąco wszelkiej dokumentacji dotyczącej Obiektu, w tym książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego; b)niezwłoczne informowanie Koncesjodawcy o każdej i wszelkich awariach bądź uszkodzeniach na nieruchomości oraz możliwości ich wystąpienia; c)umożliwienie usunięcia wad i awarii objętych udzielonymi gwarancjami jakości i rękojmią przez podmioty zobowiązane do ich usunięcia; d)przygotowanie i przeprowadzanie wszelkich przeglądów serwisowych, pomiarów, badań, konserwacji, napraw, remontów i modernizacji Obiektu oraz wszelkich instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu, w tym wynikających z odrębnych przepisów, bądź nadzór nad podmiotami wykonującymi te czynności; e)organizowanie usuwania szkodników, śniegu i lodu ze wszystkich powierzchni Obiektu; f)zapewnienie dostaw mediów; g)zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Obiektu poprzez zawarcie umów ubezpieczeń oraz zapewnienie ochrony; h)zatrudnianie lub w inny sposób zaangażowanie, opłacanie, nadzorowanie i kierowanie personelem niezbędnym do prowadzenia Obiektu; i)zakup wszystkich materiałów, narzędzi, maszyn, sprzętu i zapasów niezbędnych do funkcjonowania Obiektu; j)opłacanie wszystkich wymaganych prawem podatków i opłat związanych z funkcjonowaniem Obiektu; 3)zarządzanie rachunkowością i sprawozdawczością Obiektu polegające w szczególności na: a)corocznym sporządzaniu pisemnej inwentaryzacji wyposażenia Obiektu i przekazywaniu go Koncesjodawcy; b)sporządzaniu półrocznych raportów z działalności Obiektu, obejmujących informacje w zakresie osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów związanych z funkcjonowaniem Obiektu; c)prowadzeniu dokumentacji w zakresie rozliczeń z najemcami i użytkownikami Obiektu oraz dokonywanie windykacji tych płatności; d)prowadzeniu pełnej i rzetelnej ewidencji kontrahentów (w szczególności najemców i podwykonawców) oraz personelu pracowniczego; e)prowadzeniu pełnej i rzetelnej dokumentacji, ksiąg i sprawozdań finansowych dotyczących prowadzonej działalności. Zakres zadań Koncesjonariusza, które zostały określone w niniejszym ogłoszeniu, stanowił będzie przedmiot negocjacji i zostanie ostatecznie doprecyzowany w Opisie Warunków Koncesji przekazanym kandydatom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Termin wykonania przedmiotu koncesji: Umowa koncesji zostanie zawarta na okres 3 lat. Umowa koncesji określać będzie przypadki których zaistnienie skutkować będzie skróceniem bądź przedłużeniem okresu obowiązywania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. WARUNKI UDZIAŁU
• Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji mogą brać udział podmioty, które spełniają następujące warunki: 1) posiadają zdolność ekonomiczną i finansową, w tym: a)posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę nie mniejszą niż 2 mln PLN (słownie: dwa miliony złotych); b)posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 10 mln PLN (słownie: dziesięć milionów złotych); 2) posiadają kwalifikacje techniczne lub zawodowe (niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania przedmiotu koncesji), w tym: a)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zarządzają lub zarządzali przez okres minimum jednego roku, co najmniej 1 halą sportowo-widowiskową o pojemności minimum 5 tys. stałych miejsc siedzących lub b)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zarządzają lub zarządzali przez okres minimum jednego roku, co najmniej 1 obiektem o powierzchni użytkowej minimum 15 tys. m2 o rozbudowanej infrastrukturze technicznej (tj. posiadającym w szczególności systemy klimatyzacji, systemy wentylacji, DSO, instalacje niskoprądowe) i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zorganizowali co najmniej 15 imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Przez zarządzanie w rozumieniu powyższych zapisów rozumie się wykonywanie łącznie poniższych czynności: a)praktyczne stosowanie przepisów prawa budowlanego, UDT, przepisów przeciwpożarowych, przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, zasad gospodarki nieruchomościami; b)zarządzanie zasobami ludzkimi; c)prowadzenie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości i dokumentacji związanej z zarządzaniem obiektem. 3)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 4)spełniają wymóg niekaralności, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4) Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, tj. niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Oferent, w zakresie spełniania warunków określonych w pkt. 1) - 3) powyżej, może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Oferent przedstawia w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji koncesji.
• Informacja o oświadczeniach do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji: Zainteresowany podmiot składa wniosek o zawarcie umowy koncesji (dalej również jako Wniosek) zawierający co najmniej: 1. oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu opisanych w Sekcji III niniejszego ogłoszenia, 3. oświadczenie, że nie ogłoszono jego upadłości i nie otwarto jego likwidacji. W przypadku niezłożenia przez zainteresowany podmiot oświadczeń, o których mowa wyżej, lub złożenia ich w niepełnym zakresie, Koncesjodawca informuje go o nieprzyjęciu Wniosku. Wniosek powinien zostać sporządzony zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl, w zakładce Partnerstwo publiczno prywatne. Do Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba(y) podpisująca(e) Wniosek jest upoważniona do reprezentowania zainteresowanego podmiotu (np. aktualny odpis z właściwego rejestru). Jeżeli zainteresowany podmiot działa przez pełnomocnika do Wniosku należy załączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. Wniosek należy zamieścić w kopercie oznaczonej w następujący sposób: Gmina Miasto Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1, 70 456 Szczecin (pok. nr 397) wniosek o zawarcie umowy koncesji na Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie.
• Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferent w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany będzie przedłożyć następujące dokumenty: 1)Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji; 2)Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 3)Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 4)Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4) Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. Uwaga! Jeżeli Oferent to grupa podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy koncesji należy złożyć stosowne informacje właściwe dla każdego z tych podmiotów. Jeżeli Oferent lub osoby wskazane w art. 13 ust. 1 pkt 4) Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym nie jest możliwe uzyskanie w odniesieniu do nich stosownej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, Oferent zamiast odpowiednich dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, składa w odniesieniu do Oferenta lub takich osób inne, właściwe według prawa danego kraju, dokumenty potwierdzające ich niekaralność w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4) Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. Uwaga! Dokumenty, o których mowa w punktach 1) - 4) powyżej, muszą potwierdzać sytuację Oferenta (spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu) nie później niż na dzień składania Wniosku. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Koncesjodawca w Opisie Warunków Koncesji ustali wzór wykazu usług, o którym mowa w punkcie 3) powyżej, a także wskaże przykładowo dowody potwierdzające należyte wykonanie bądź wykonywanie przedmiotowych usług. Koncesjodawca może żądać od Oferentów złożenia wyjaśnień, sprecyzowania lub dopracowania złożonych ofert. Wyjaśnienie, sprecyzowanie, dopracowanie lub dodatkowe informacje nie mogą prowadzić do zmiany oferty lub warunków zawartych w Opisie Warunków Koncesji, która mogłaby prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji lub mogłaby mieć charakter dyskryminacyjny. Uwaga! Jeżeli w przedstawionych dokumentach będą podane wartości w walucie innej niż PLN, zostaną one przeliczone na PLN (w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) według kursu średniego NBP danej waluty z dnia, w którym ukazało się niniejsze ogłoszenie. Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie może przedstawić dokumentów wymaganych przez Koncesjodawcę, może udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który Koncesjodawca uzna za odpowiedni.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) WADIUM
• Wysokość i tryb wniesienia wadium: Wysokość i tryb wniesienia wadium: 1.Każdy Kandydat zaproszony przez Koncesjodawcę do złożenia oferty i składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 tys. PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w formie: a)pieniężnej na rachunek bankowy Koncesjodawcy: 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504 (za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Koncesjodawcy), b)poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancji bankowej, d)gwarancji ubezpieczeniowej, e)poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium (niezależnie od jego formy) musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zostać wniesione do Referatu Rozliczeń Finansowych, w pokojach 125, 126 od poniedziałku do piątku od 8.30 - 14.30. 5.W przypadku składania wadium w formie gwarancji musi ona być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, niepodlegającą przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatną na pierwsze żądanie Koncesjodawcy. 6.Gwarancje i poręczenia winny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy określonych przepisami prawa): nazwę i adres Koncesjodawcy, oznaczenie (numer referencyjny i nazwę) postępowania, termin ważności wadium (co najmniej odpowiadający ważności oferty) oraz przesłanki utraty wadium. 7.Koncesjodawca zwraca niezwłocznie wadium jeżeli: a)upłynął termin związania ofertą; b)postępowanie o zawarcie umowy koncesji zostało odwołane; c)zawarto umowę koncesji. 8. Koncesjodawca zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta: a)który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert; b)którego oferta nie została dopuszczona do oceny i porównania. 9. Koncesjodawca zatrzymuje wadium jeżeli: a)zawarcie umowy koncesji stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta; b)Oferent nie przedłożył na wezwanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; c)Oferent, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy koncesji.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria:
• 1. Wysokość miesięcznej opłaty należnej Koncesjodawcy za korzystanie z Obiektu przez Koncesjonariusza.
• 2. Wysokość opłaty należnej Koncesjonariuszowi za jeden dzień korzystania z Obiektu (części Obiektu) przez Koncesjodawcę.
IV.3) WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I PORÓWNANIA
Koncesjodawca uzna ofertę za nieodpowiadającą jego wymaganiom i nie dopuści jej do oceny i porównania jeśli: 1)treść oferty jest niezgodna z Ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 2)treść oferty jest niezgodna z treścią Opisu Warunków Koncesji; 3)treść oferty nie spełnia wymagań dla realizacji przedsięwzięcia w trybie koncesji; 4)oferta została złożona przez osoby nienależycie umocowane; 5)oferta została złożona przez podmiot niezaproszony do negocjacji, niezaproszony do składania ofert lub którego wniosek o zawarcie umowy koncesji nie został przyjęty; 6)oferta została złożona po upływie terminu składania ofert; 7)oferta nie została zabezpieczona wymaganym wadium; 8)złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie o zawarcie umowy koncesji może zostać odwołane w przypadku: 1)nie złożenia w terminie żadnego wniosku o zawarcie umowy koncesji, albo gdy wszystkie złożone wnioski nie będą spełniać wymagań określonych w ogłoszeniu; 2)gdy wszyscy kandydaci, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji, nie przystąpią do nich; 3)nie złożenia żadnej oferty; 4)gdy żadna ze złożonych ofert nie została dopuszczona do oceny i porównania; 5)gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy koncesji, w szczególności nie złożył w terminie wskazanym przez Koncesjodawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a nie będzie zachodziła okoliczność, o której mowa w art. 21 ust. 3 Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 6)wystąpienia okoliczności powodujących, że prowadzenie tego postępowania nie leży w interesie publicznym lub w interesie Koncesjodawcy; 7)gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy koncesji.
IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 03.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 397.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI
na „Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie”.

Przesuwa się termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji na dzień 10.02.2014 r. Ilekroć w ogłoszeniu występuje data 03.02.2014 r. zastępuje się ją datą: 10.02.2014 r.

Niniejsza zmiana stanowi integralną część ogłoszenia. Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają niezmienione.

Informacja o zmianie wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji na „Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie”.

Koncesjodawca informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji, dokonał zmiany opisu potrzeb i wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji w zakresie wskazanym poniżej.

W ramach koncesji Koncesjonariusz jest zobowiązany w szczególności do: 
1) organizacji, pozyskiwania i produkcji Imprez oraz zarządzania „komercyjnego” Obiektem, obejmujących w szczególności: 
a) planowanie, przekazywanie, wdrażanie, koordynowanie i nadzorowanie wszystkich spraw związanych z kreowaniem wizerunku Obiektu w Polsce i poza jej granicami oraz innych działań promocyjnych dotyczących Obiektu; 
b) opracowywanie i wykonywanie planów marketingowych dla Obiektu i zarządzanie jego marką; 
c) opracowywanie i wykonywanie planów sponsoringu i reklamy; 
d) opracowywanie i przedstawianie z odpowiednim wyprzedzeniem planów dotyczących organizacji najważniejszych Imprez; 
e) pozyskiwanie najemców oraz utrzymywanie wszelkich kontaktów z najemcami oraz użytkownikami Obiektu;
f) zarządzanie powierzchniami wolnymi Obiektu; 
g) kontakty ze sponsorami, reklamodawcami i innymi instytucjami w ramach polityki informacyjnej i Public Relation (PR); 
h) organizację, pozyskiwanie i produkcję Imprez mających miejsce w Obiekcie;
i) wykorzystywanie potencjału Obiektu poprzez realizowanie optymalnego programu Imprez; 
j) prowadzenie działalności Obiektu zgodnie z zasadami gospodarności oraz dobrego zarządzania w oparciu o zasadę minimalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów; 
k) zarządzanie powierzchnią reklamową Obiektu, w tym zgodnie z wymogami międzynarodowych organizacji dotyczących reklam w trakcie międzynarodowych imprez i wydarzeń sportowych;
2) zarządzania technicznego (tj. gospodarczego) Obiektem – polegającego na jego utrzymaniu i zachowaniu w niepogorszonym stanie oraz zarządzania w zakresie funkcjonowania Obiektu obejmującego w szczególności: 
a) prowadzenie na bieżąco wszelkiej dokumentacji dotyczącej Obiektu, w tym książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego; 
b) niezwłoczne informowanie Koncesjodawcy o każdej i wszelkich awariach bądź uszkodzeniach na nieruchomości oraz okolicznościach mogących skutkować ich wystąpieniem, których Koncesjonariusz był świadomy; 
c) umożliwienie usunięcia wad i awarii objętych udzielonymi gwarancjami jakości i rękojmią przez podmioty zobowiązane do ich usunięcia; 
d) przygotowanie i przeprowadzanie wszelkich przeglądów serwisowych, pomiarów, badań, konserwacji, napraw, remontów i modernizacji Obiektu oraz wszelkich instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu, w tym wynikających z odrębnych przepisów, bądź nadzór nad podmiotami wykonującymi te czynności z uwzględnieniem udzielonych gwarancji i rękojmi;
e) organizowanie usuwania szkodników, śniegu i lodu ze wszystkich powierzchni Obiektu; 
f) zapewnienie dostaw mediów z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 3 (który stanowi, że Koncesjonariusz zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich opłat związanych z funkcjonowaniem Obiektu, w tym opłat eksploatacyjnych oraz opłat z tytułu zużycia mediów (przy czym opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i odbiór ścieków oraz za dostawę ciepła uiszczane będę przez Koncesjonariusza na rzecz Koncesjodawcy, będącego stroną umów zawartych z dostawcami wymienionych mediów, na podstawie refaktur wystawianych przez Koncesjodawcę na Koncesjonariusza z zastrzeżeniem treści ust. 10) i ust. 10 (który stanowi, że Strony podejmą działania zmierzające do umożliwienia Koncesjonariuszowi wstąpienia w miejsce Koncesjodawcy, na niepogorszonych warunkach, do umów z dostawcami mediów (energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody i odbioru ścieków), o ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami);
g) zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Obiektu poprzez zawarcie umów ubezpieczeń oraz zapewnienie ochrony mechanicznej i osobowej; 
h) zatrudnianie lub w inny sposób zaangażowanie, opłacanie, nadzorowanie i kierowanie personelem niezbędnym do prowadzenia Obiektu; 
i) zakup wszystkich materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, maszyn, sprzętu i zapasów niezbędnych do funkcjonowania Obiektu; 
3) zarządzanie rachunkowością i sprawozdawczością Obiektu polegające w szczególności na:
a) corocznym sporządzaniu pisemnej inwentaryzacji wyposażenia Obiektu (według stanu na dzień 31 grudnia) i przekazywaniu go Koncesjodawcy w terminie do dnia 31 stycznia kolejnego roku; 
b) sporządzaniu półrocznych raportów z działalności Obiektu według wzoru stanowiącego załącznik do Umowy;
c) prowadzeniu dokumentacji w zakresie rozliczeń z najemcami i użytkownikami Obiektu oraz dokonywanie windykacji tych płatności; 
d) prowadzeniu pełnej i rzetelnej ewidencji kontrahentów (w szczególności najemców i podwykonawców) oraz personelu pracowniczego; 
e) prowadzeniu pełnej i rzetelnej dokumentacji, ksiąg i sprawozdań finansowych dotyczących prowadzonej działalności. 

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2014/01/13, odpowiedzialny/a: Iwona Miller-Rutkowska, wprowadził/a: Ewa Jasiak-Wybraniec, dnia: 2014/06/09 15:09:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Jasiak-Wybraniec 2014/06/09 15:09:02 modyfikacja wartości
Ewa Jasiak-Wybraniec 2014/01/28 09:43:50 modyfikacja wartości
Ewa Jasiak-Wybraniec 2014/01/13 09:46:00 nowa pozycja