Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowania Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Postępowanie o zawarcie umowy w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego: Wybór projektanta i operatora Parku Wodnego w Szczecinie

Postępowanie o zawarcie umowy w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego: Wybór projektanta i operatora Parku Wodnego w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA WYBÓR PROJEKTANTA I OPERATORA PARKU WODNEGO W SZCZECINIE

1.    Nazwa i adres partnera publicznego

1.1  Gmina Miasto Szczecin

Urząd Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
tel.: (91)4245102
Faks: (91)4245104
www.szczecin.eu

1.2  Administracja samorządowa

2.    Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego

2.1.  Nazwa przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego

Wybór projektanta i operatora Parku Wodnego w Szczecinie.

2.2.  Określenie przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz jego wartość

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wybór projektanta i operatora Parku Wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi, który zaprojektuje obiekt Parku Wodnego, uzyska pozwolenie na budowę, zapewni kompletne wyposażenie obiektu, będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji oraz będzie świadczył usługi wieloletniego zarządzania Parku Wodnego w Szczecinie, polegające na kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym, w tym na organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych oraz udostępnianiu Parku Wodnego na zasadach komercyjnych organizatorom imprez.
Wartość przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego: 553.002.800,00 zł.

2.3.  Opis   potrzeb   i   wymagań   partnera   publicznego/informacja o sposobie uzyskania opisu

Opis potrzeb i wymagań partnera publicznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie BIP Miasta Szczecin pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50742.asp

2.4. Termin wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego

Okres trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym: 15 lat.
W   przypadku,   gdy   przewidziany   okres   zwrotu   nakładów   partnera   prywatnego poniesionych w związku z wykonywaniem umowy publiczno-prywatnej jest dłuższy niż 15 lat, umowa może zostać zawarta na okres dłuższy. Uzasadnienie dłuższego okresu umowy powinno wynikać z biznesplanu przedsięwzięcia.
Termin uzyskania pozwolenia na budowę i sporządzenia projektu wykonawczego: 12 miesięcy z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy w przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

3.   Warunki udziału

Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Partner prywatny może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Partner prywatny w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić partnerowi publicznemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny partner prywatny nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez partnera publicznego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez partnera publicznego warunku.
Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
O udział w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą się ubiegać zainteresowane podmioty, które zobowiążą się do ponoszenia całkowitych kosztów związanych z eksploatacją oraz zarządzaniem i utrzymaniem Parku Wodnego (w szczególności kompleksowe zarządzanie obiektem: utrzymanie, ponoszenie kosztów eksploatacji, działania marketingowe, remonty, działania uatrakcyjniające obiekt, rozbudowy/przebudowy obiektu); a ponadto wykazać spełnianie następujących warunków:

3.1.    zdolność ekonomiczna i finansowa

O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu PPP, w tym w szczególności w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, uzyskali średni roczny przychód ze sprzedaży towarów i usług w wysokości nie mniejszej niż 12 000 000 zł.

3.2.    posiadanie kwalifikacji technicznych lub zawodowych, w tym:

3.2.1.     posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

O zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mogą ubiegać się podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym , w tym w szczególności:

 1. świadczyli  lub świadczą w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia   postępowania   o   zawarcie   umowy   o   partnerstwie publiczno-prywatnym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedną usługę polegającą na kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym parku wodnego o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2;
 2. wykonali   dokumentację   projektowo-kosztorysową   (zawierającą projekt budowlany, wykonawczy i kosztorys inwestorski) dla co najmniej jednego obiektu rekreacyjnego z basenem (basenami) o powierzchni lustra wody wewnątrz budynku ogółem co najmniej 1 000 m2.

3.2.2.     dysponowania potencjałem technicznym,

Zainteresowany podmiot składa oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym .

3.2.3.     dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym    i  posiadającymi wymagane
uprawnienia, tj.:

 1. osobą    projektanta,    posiadającą    uprawnienia    projektowe zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz posiadającą doświadczenie   zawodowe   w   pełnieniu   funkcji   projektanta przynajmniej jednego obiektu użyteczności publicznej;
 2. osobą   posiadającą   co    najmniej    3-letnie    doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu technicznym,  eksploatacyjnym i komercyjnym  parku wodnego  o powierzchni  użytkowej  co najmniej 10 000 m2.

3.3. niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  lub  przestępstwo   udziału  w  zorganizowanej   grupie  albo  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

4.    Dokumenty niezbędne do złożenia przez oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w  celu potwierdzenia   spełniania   warunków udziału w postępowaniu.

Podmiot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest złożyć:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. sprawozdanie finansowe obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata obrotowe lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres;
 3. aktualną informację  z  Krajowego   Rejestru   Karnego  w zakresie  określonym wart. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 4. aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzających  odpowiednio,   że  kandydat  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,   lub   zaświadczeń,   że   uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 5. wykaz zrealizowanych usług zgodnie z pkt 3.2.1 powyżej;
 6. dokument potwierdzający uprawnienia i doświadczenie zawodowe zgodnie z pkt 3.2.3 powyżej.
 7. wykaz podwykonawców w zakresie projektowania i zarządzania.

5.    Wadium

Zainteresowany podmiot będzie zobowiązany do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 100.000 zł. Wadium może być wniesione również w formie gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy partnera publicznego wskazany w zaproszeniu do składania ofert, natomiast dokument potwierdzający udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej załącza się do składanej oferty.

6.    Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej  partner publiczny będzie kierować się niżej wymienionymi kryteriami:

6.1.    cena za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - waga 15%;

W skład dokumentacji projektowej wchodzi dokumentacja projektowo-kosztorysowa Parku Wodnego, w tym projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski oraz dokumentacja środowiskowa (jeśli wymagane).

Sposób oceny:

cena najniższa
......................................................... x 100 pkt x waga kryterium 15 %
cena oferty ocenianej

6.2. ocena wstępnej Koncepcji Parku Wodnego obejmującej program użytkowy, wstępny projekt urbanistyczno-architektoniczny oraz koncepcję aranżacji i wyposażenia, w tym ocena jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, poziomu oferowanych technologii, kosztów utrzymania, serwisu oraz energochłonności - waga 30%;

Partner publiczny oczekuje wskazania przez oferenta, w zakresie Koncepcji Parku Wodnego, elementów takich jak:

 1. plan sytuacyjny (koncepcja zagospodarowania terenu wraz z bilansem terenu),
 2. założenia  funkcjonalno-użytkowe  (funkcje,   powierzchnie  (lustra wody, użytkowe), rodzaje atrakcji itp.),
 3. opis proponowanych rozwiązań materiałowych (rodzaj i jakość: niecki, atrakcje wodne, zieleń, posadzki, ściany itp.),
 4. opis   proponowanych   rozwiązań   instalacyjnych   (na   przykład   system uzdatniania, system wentylacji, elektroniczny system dostępowy itp.),
 5. architektura,
 6. opis   proponowanych   rozwiązań,   zapewniających   energooszczędność, minimalizowanie   udziału  wody  z  wodociągów,   wykorzystanie  energii słonecznej, energii geotermalnej i inne;
 7. koncepcja wyposażenia i aranżacji wnętrza (estetyka, funkcjonalność, jakość) - za wyjątkiem powierzchni udostępnionej najemcom (kawiarnie, restauracje, itp.).

Wymagania wobec Koncepcji Parku Wodnego zawarto także w załączniku nr 2 -Opis potrzeb i wymagań Partnera Publicznego. Całkowita wartość inwestycji (w tym    budowa    Parku    Wodnego,    przygotowanie    dokumentacji    projektowo-kosztorysowej i inne niezbędne elementy) na podstawie przedstawionej Koncepcji Parku Wodnego, nie może przekraczać kwoty 200 milionów złotych netto.

6.3.    wysokość czynszu dzierżawnego - waga 10%

Partner prywatny powinien zaproponować roczną wysokość czynszu dzierżawnego za korzystanie z Parku Wodnego wraz z jego infrastrukturą i za pobieranie pożytków.
Czyn dzierżawny powinien być indeksowany o wskaźnik inflacji wg GUS.

6.4. podział przychodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym wraz z przedstawieniem formuły i warunków podziału dochodów -waga 20%;

Kryterium to przewiduje zaproponowanie przez partnera prywatnego formuły podziału przychodów opartej na udziale partnera publicznego w przychodach: (1) ze sprzedaży biletów wstępu do Parku Wodnego. Kryterium bierze pod uwagę dwa czynniki: próg ilości sprzedanych biletów w okresie rozliczeniowym, od których partnerowi publicznemu będzie przysługiwał udział w przychodach oraz określoną procentowo część opłaty za bilet, która będzie przekazywana partnerowi publicznemu oraz (2) udział w przychodach z dzierżawy punktów handlowo -gastronomicznych (wielkość dzierżawy najemcy uzależniona jest od jego obrotów).
Dokonując oceny tego kryterium partner publiczny będzie brał pod uwagę biznesplan utrzymania Parku Wodnego w okresie realizacji umowy oraz zaproponowane nakłady inwestycyjne w trakcie eksploatacji (nakłady odtworzeniowe i rozwojowe) oraz nakłady marketingowe. W związku z powyższym biznesplan powinien uwzględniać m.in. następujące elementy: czynsz dzierżawny, udział partnera publicznego w przychodach; konieczność ponoszenia przez partnera prywatnego podatku od nieruchomości i innych obciążeń publicznych związanych z nieruchomością oraz opis struktury przychodów.

6.5.    efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych -waga 5%;

Partner publiczny będzie oceniał efektywność wykorzystania całej nieruchomości, na której zostanie zlokalizowany Park Wodny, w tym rodzaj oraz ilość infrastruktury towarzyszącej, koncepcję wykorzystania oraz zagospodarowania terenu, plany uatrakcyjniania Parku Wodnego w trakcie jego eksploatacji, modele współpracy ze szkołami i innymi ośrodkami zapewniającymi całodzienne wykorzystanie obiektu.

6.6. budżet przeznaczony przez partnera prywatnego na całkowite wyposażenie obiektu związane z jego aranżacją określoną w koncepcji aranżacji - waga 15%.

Partner publiczny będzie oceniał wysokość budżetu przeznaczonego na całkowite wyposażenie obiektu związane z jego aranżacją.

6.7. rodzaj i wysokość zabezpieczenia ryzyk ponoszonych przez partnera publicznego, w tym w szczególności zapłaty czynszu dzierżawnego przez okres trwania umowy, udziału w przychodach oraz ryzyka związanego z zaprzestaniem działalności partnera prywatnego - waga 5%

Partner    publiczny    oczekuje,    że    partner    prywatny    przedstawi    należyte zabezpieczenie w wybranej przez siebie formie, w szczególności:

 • cesja umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym    na wiarygodny podmiot trzeci   (o   określonej   zdolności   finansowej   np.   wykazującej   odpowiednią wysokość obrotów lub poziom EBITDA) zobowiązany do jej kontynuacji;
 • poręczenie   spółki   lub   spółek   o   określonej   zdolności   finansowej   (np. wykazującej odpowiednią wysokość obrotów lub poziom EBITDA);
 • hipoteka; zastaw; weksel;
 • polisa ubezpieczeniowa;
 • gwarancja bankowa.

Warunki wymienione powyżej, partner publiczny traktuje jako punkt wyjściowy do negocjacji z zainteresowanymi podmiotami, przy czym partner publiczny pragnie podkreślić, że zakres tych kryteriów może ulec modyfikacji.

Ocena

Każdy z członków komisji przyzna ocenianej ofercie od 0 do 100 pkt w ramach każdego kryterium, a następnie przyznana ilość punktów zostanie przemnożona przez wagę poszczególnego kryterium. Komisja dokona zbiorczej oceny sumując punkty przyznane we wszystkich kryteriach oceny ofert przez członków komisji.

7.   Warunki uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom partnera publicznego, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania

Za ofertę nieodpowiadającą wymaganiom partnera publicznego zostanie uznana oferta: niespełniająca warunków udziału podmiotu w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

8.   Okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania

Postępowanie  o zawarcie  umowy o  partnerstwie  publiczno-prywatnym może  być odwołane w następujących okolicznościach:

 1. nie został złożony żaden wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym albo złożone wnioski nie zostały przyjęte;
 2. nie została złożona żadna oferta albo żadna oferta nie została dopuszczona do oceny i porównania;
 3. oferent,   którego   oferta   została   uznana   za   najkorzystniejszą,   nie   złożył wymaganych   dokumentów   potwierdzających   spełnienie   warunków   udziału w postępowaniu;
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie przedmiotu PPP nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 5. w postępowaniu doszło do naruszenia przepisów prawa, które miało wpływ na wynik tego postępowania;
 6. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
 7. nie zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym   w terminie 50 dni od daty wyboru oferty najkorzystniejszej.

9.   Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o udział w postępowaniu

Kancelaria prawna Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
tel.: 61 625 16 00
faks:61 625 16 01
aquapark.szczecin@ssw.pl
Termin składania wniosków: do dnia 23 kwietnia 2012 r. do godz. 13:00.

Wniosek i oświadczanie należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 i 3 do ogłoszenia, dostępnych na stronie internetowej pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50742.asp

Załączniki:

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2012/02/22, odpowiedzialny/a: Andrzej Durka, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/01/13 08:55:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2014/01/13 08:55:14 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2012/02/22 13:41:29 nowa pozycja