Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacja o bieżących sprawach/aktualności współpracy Międzynarodowej Miasta Szczecin

III Konferencja Transgraniczna – płaszczyzny, możliwości i szanse współpracy w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku Urząd Miasta Szczecin zorganizował przy współpracy z partnerem z powiatu Uecker–Randow, III edycję konferencji transgranicznej „Nasze pogranicze – między wizja a praktyką”, która w całości poświęcona był unijnemu instrumentowi współpracy terytorialnej jakim jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.

Do udziału w konferencji doproszeni zostali eksperci lokalni, regionalni i rządowi z Polski i Niemiec. Ponadto obecni byli reprezentanci Komisji Europejskiej oraz innych obszarów transgranicznych na terenie Unii Europejskiej. Konferencja licznie zgromadziła głównych jej odbiorców, a więc przedstawicieli samorządów szczebla lokalnego i regionalnego, a także reprezentantów organizacji pozarządowych i innych instytucji zaangażowanych na co dzień we współpracę transgraniczną. Znaczenie omawianej w trakcie konferencji tematyki dostrzegli partnerzy ze Szwecji, którzy nie tylko przyjęli zaproszenie ale również włączyli się aktywnie do dyskusji o przyszłej współpracy transgranicznej na terenie Euroregionu Pomerania.

Tegoroczna konferencja była przede wszystkim odpowiedzią na potrzebę informacji i uzupełnieniem toczącej się w obrębie Euroregionu dyskusji na temat możliwości utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na jego terenie. W trakcie konferencji uczestnicy zapoznali się z problematyką związaną z funkcjonowaniem EUWT. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się takie aspekty jak: możliwe płaszczyzny współpracy, możliwości i szanse oraz wymogi formalno-prawne związane z utworzeniem takiego Ugrupowania.

Otwierając konferencje prezydent Piotr Krzystek nawiązał do jubileuszu 15lecia Euroregionu Pomerania: Jubileusz ten skłania nas do pogłębionej analizy i refleksji tego co udało i nie udało się zrealizować. Nasuwa pytania o przyszłość  i jakość naszej współpracy. W trakcie swojego późniejszego referatu przedstawił propozycje zacieśnienia współpracy w ramach zadaniowego EUWT, którego podstawowym celem będzie realizacja wspólnych projektów transgranicznych w takich obszarach jak edukacji, kultura i gospodarka. Kończąc swoje wystąpienie zaprosił wszystkich zainteresowanych do współpracy i aktywnego włączenia w proces konsultacji transgranicznych. 

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia przedstawiciela Komisji Europejskiej, pana Jose Antonio Ruiz de Casas, który nie tylko zachęcał do korzystania z możliwości jakie daje ten instrument współpracy, ale wskazywał też konkretne zalety tego instrumentu. W jego opinii jest to przede wszystkim możliwość uzyskania osobowości prawnej na gruncie prawa wspólnotowego dzięki któremu współpraca transgraniczna może stać się efektywniejsza. Wspomniał on również o toczącej się dyskusji nad rewizją zapisów rozporządzenia regulującego tworzenie EUWT. 

Eksperci z ministerstw omawiali uwarunkowania prawne związane z tworzeniem ugrupowań na gruncie ustawodawstwa krajowego, przedstawiciele transgranicznych regionów z Francji, Niemiec, Belgii i Luksemburga prezentowali swoje doświadczenia wskazując na różne formy współpracy począwszy od struktur zorientowanych na realizację konkretnych działań, a skończywszy na administrowaniu i zarządzaniu programem operacyjnym. Propozycję dalszych działań w ramach Euroregionu Pomerania prezentowali: prezydent Piotr Krzystek, oraz dyrektorzy stowarzyszeń, panowie Paweł Bartnik oraz Peter Heise. 

W sesji popołudniowej zorganizowano dwa panele dyskusyjne. Pierwszy poświęcony był współpracy w ramach Transgranicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Tym samym uczestnicy mogli odnieść się do wcześniej zaprezentowanej przez prezydenta propozycji współpracy. W ramach drugiego panelu omówiono problematykę euroregionalnego wymiaru współpracy w EUWT, którego celem oprócz zarządzania przyszłym programem INTERREG, byłaby realizacja wybranych aspektów polityki regionalnej na obszarze Polski i Niemiec.

Podczas kuluarowych rozmów wstępnie uzgodniono z przedstawicielem Komisji Europejskiej, że Urząd Miasta Szczecin przedstawi swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie i prześle je do Komisji Europejskiej. W ten sposób Miasto włączy się aktywnie w toczącą się dyskusję nad przyszłością instrumentów współpracy terytorialnej.

Ważnym częścią tej konferencji było włączenie i zaangażowanie partnerów szwedzkich. Z zadowoleniem odnotowano deklarację uczestnictwa w tym procesie naszych północnych partnerów, którą złożył Stig Alund, dyrektor Związku Gmin Skanii.

W najbliższym czasie rozpocznie się faza konsultacji z naszymi niemieckimi i szwedzkimi partnerami o możliwościach wykorzystania w przyszłości wspomnianego instrumentu prawnego. Jako organizatorzy cieszymy się, że tegoroczna konferencja ponownie stworzyła możliwość szerokiej wymiany poglądów na realizowane i planowane w obszarze transgranicznym projekty, że wspólnie przeanalizowano zachodzące procesy i pojawiające się trendy. Zaangażowanie uczestniczących podmiotów oraz pozytywny odbiór omawianej w trakcie konferencji tematyki pozwala przyjąć, że zbliżający się czas konsultacji przyniesie wiele owocnych spotkań i konstruktywnych dyskusji. 

W pierwszym kwartale 2011 r. opublikowane zostaną materiały pokonferencyjne na naszych stronach internetowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony.


Poniżej zamieszczamy prezentacje poszczególnych referentów:
 

Załączniki:

udostępnił: Referat Współpracy Międzynarodowej, wytworzono: 2010/10/29, odpowiedzialny/a: Patrycjusz Ceran, wprowadził/a: Patrycjusz Ceran, dnia: 2010/11/17 12:53:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycjusz Ceran 2010/11/17 12:53:10 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2010/11/05 14:04:34 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2010/11/05 13:20:40 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2010/11/05 10:55:20 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2010/11/05 10:35:15 modyfikacja wartości
Patrycjusz Ceran 2010/11/05 10:15:39 nowa pozycja