Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie z udziałem stron o nieznanym adresie lub nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (art. 49 Kpa)

ustalenie warunków zabudow dla inwest. polegającej na budowie zespołu garaży wraz z infrastr. techn., drogą dojazdową przy ul. Handlowej w Szczecinie część działek nr 11/24,12/7,13/7,15/6 obr.4153


WAiB-V.6730.4.194.2023.AD                                                                        Szczecin, dnia 07.05.2024r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572) oraz art. 53 ust. 1c ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023.977 ze zm.)

w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową przy ul. Handlowej w Szczecinie, na terenie obejmującym część działek nr 11/24, 12/7, 13/7, 15/6 obr. 4153

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że zostały zebrane wszystkie dowody w sprawie jw.

Stosownie do art. 79a § 1 ustawy informuję, że dla wnioskowanej inwestycji nie zostały spełnione warunki wynikające z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co będzie skutkowało odmową ustalenia warunków zabudowy.

Sporządzona w toku prowadzonego postępowania analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wykazała, że dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie można ustalić rodzaju i funkcji zabudowy oraz wskaźnika wielkości powierzchni zabudowy zgodnie
z wnioskiem. Możliwe jest dokonanie ustaleń jak niżej:

  • tymczasowa zabudowa garażowa - budowa tymczasowych obiektów budowlanych przeznaczonych na garaże wielostanowiskowe wraz panelami fotowoltaicznymi na dachach, niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową przy ul. Handlowej w Szczecinie, na terenie obejmującym części działek nr 11/24, 12/7, 13/7, 15/6 obr. 4153,
  • wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji w przedziale od 0,14 do 0,16.

Pismem znak: WAiB-V.6730.4.194.2023.ADz dnia 04.04.2024r. organ:

1. powiadomił inwestora, że zgodnie z analizą możliwe jest dokonanie ustaleń jak wyżej,

2. zwrócił się do inwestora o rozważenie powyższych ustaleń, a w przypadku zgody przedłożenie oświadczenia wyrażającego ich akceptację.

Pismo inwestora przedłożone w dniu 26.04.2024r. nie wyraża akceptacji dla ustaleń wynikających z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z aktami sprawy, w tym z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1, pok. 254 w godzinach od 7.30 do 15.30, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie,
tel. (91) 424 5793.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 07.05.2024r. do dnia 21.05.2024r.


Data wygaśnięcia: 21.05.2024

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2024/05/07, odpowiedzialny/a: Aneta Dudaczyk, wprowadził/a: Aneta Dudaczyk, dnia: 2024/05/07 12:49:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Dudaczyk 2024/05/07 12:49:46 nowa pozycja