Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Gminny Program Rewitalizacji

UCHWAŁA NR XLIV/1227/22

Dziś: LPR i jego aktualizacja

 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest pierwszym etapem w procesie planowania rewitalizacji miasta. W nadal obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 (LPR) przyjętym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (aktualizacja dokumentu przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/1098/18 Rady Miasta Szczecin dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin) został wskazany obszar zdegradowany w granicach osiedli: Centrum, Drzetowo-Grabowo, Golęcino-Gocław, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Niebuszewo-Bolinko, Nowe Miasto, Pomorzany, Skolwin, Słoneczne, Stare Miasto, Stołczyn, Śródmieście-Północ, Śródmieście-Zachód, Turzyn, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo oraz Żydowce-Klucz. Obszarem rewitalizacji w LPR objęto natomiast osiedla: Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn.

 

GPR – nowa odsłona rewitalizacji

Gmina Miasto Szczecin aktualnie zamierza przystąpić do opracowania gminnego programu rewitalizacji na podstawie ustawy z dnia o października 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z ustawą
o rewitalizacji wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie odbywa się w ramach prac nad samym programem rewitalizacji (jak było w przypadku LPR), ale stanowi osobny proces, który został zakończony przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta.

 

Diagnoza

W 2021 r. Miasto Szczecin rozpoczęło prace nad opracowaniem Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Projekt uchwały, w tym załączniki w formie map, został sporządzony na podstawie diagnozy i poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach 26.04.2022 – 26.05.2022.

 

Obszar zdegradowany

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, że obszar zdegradowany powinien objąć rejony centralne miasta (Centrum, Śródmieście Północ, Turzyn, Niebuszewo-Bolinko, Łękno) oraz nadodrzańskie (Międzyodrze-Wyspa Pucka, Skolwin, Golęcino-Gocław, Drzetowo-Grabowo, Stołczyn, Dąbie stare, Pomorzany, Zdroje, Żydowce-Klucz), a także jedno osiedle spoza tych rejonów, tj. Zawadzkiego-Klonowica. Obszarem zdegradowanym w granicach osiedli nie objęto terenów leśnych i jeziora Dąbie.

Na podstawie diagnozy wskazano, że do obszaru rewitalizacji powinny zostać zaliczone: Międzyodrze-Wyspa Pucka (w części niezamieszkałej według wskazanych granic), Centrum, Skolwin, Śródmieście Północ, Golęcino-Gocław, Drzetowo-Grabowo, Zawadzkiego-Klonowica, Stołczyn, Dąbie stare (na zachód od ulicy Portowej), Turzyn. Do obszaru rewitalizacji włączono tereny poprzemysłowe, które przylegają do granic obszaru rewitalizacji zamieszkałego, które cechuje nagromadzenie problemów o charakterze przestrzenno-funkcjonalnym i środowiskowym. Działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Tereny poprzemysłowe włączone do obszaru rewitalizacji to: stawy Bliźniaki – dwa stawy przy ulicy Wendeńskiej na Żelechowej oraz zachodni brzeg Odry: od wieży węglowej, ulice: Koksowa, Zapadła, Nododrzańska, Kolumba, Nabrzeże Wieleckie.

 

Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji obejmuje co do zasady tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z wnioskami z konsultacji społecznych oprócz zwartej zabudowy mieszkaniowej w obszarze rewitalizacji ujęto również budynek poprzemysłowy dawnej olejarni wraz z otaczającym terenem znajdujący się w obszarze zdegradowanym przy ul. Dębogórskiej (osiedle Golęcino-Gocław). Budynek należy częściowo do miasta i może potencjalnie służyć pod wykreowanie funkcji społecznych. Zgodnie z wnioskami z konsultacji społecznych w obszarze rewitalizacji ujęto również teren toru kolarskiego znajdujący się w obszarze zdegradowanym (osiedle Zawadzkiego-Klonowica) wraz z obiektami. Teren ten i obiekty mogą potencjalnie służyć pod wykreowanie funkcji społecznej, która częściowo już jest tam realizowana. Obiekt poprzemysłowy wraz z terenem znajduje się obecnie w bardzo złym stanie technicznym.

W tym kształcie obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 10,58 km2, ok. 3,5% powierzchni miasta i zamieszkiwany jest przez około 88 229 mieszkańców, tj. ok. 24% mieszkańców Szczecina (szacunki nie uwzględniają wyłączenia z obszaru rewitalizacji terenów niezwartej zabudowy mieszkaniowej zamieszkiwanych przez ułamkowy odsetek mieszkańców osiedli wskazanych do rewitalizacji).

 

Podobszary

Obszar rewitalizacji został podzielony na podobszary. Podział wynika z odmiennej specyfiki osiedli w granicach wskazanych do rewitalizacji, szczególnie ich funkcji i fizjonomii. Zróżnicowanie to będzie wpływać na konieczność ustalenia innych celów i projektów rewitalizacyjnych, co uzasadnia podział obszaru rewitalizacji na podobszary. Ustalono następujące podobszary rewitalizacji:

  • Podobszar I – osiedla: Międzyodrze-Wyspa Pucka (Wyspa Grodzka, Kępa Parnicka, część Wyspy Zielonej oraz Łasztowni) – w części niezamieszkałej według wskazanych granic, Centrum, Śródmieście Północ, Turzyn.
  • Podobszar II – osiedla: Drzetowo-Grabowo, Golęcino-Gocław, Skolwin, Stołczyn, Dąbie stare.
  • Podobszar III – Zawadzkiego-Klonowica.

 

Uchwała nr XLIV/1227/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2022 r. poz. 5312) nie ustanawiana rzecz gminy prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11).

Na tym etapie prac w Gminie Miasto Szczecin nie podjęto uchwały ustanawiającej Specjalną Strefę Rewitalizacji, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

 

Uchwala_nr_XLIV122722_Rady_Miasta_Szczecin_z_dnia_22_listopada_2022_r. pdf (23,3MB)

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

Obszar zdegradowany.JPG (87MB)

OR cały.JPG (84MB)

OR Podobszar  I.JPG (19,4MB)

OR Podobszar II a - Dąbie.JPG (3,9MB)

OR Podobszar II b - Stołczyn, Golęcino-Gocław, Żelechowa.JPG (10,8MB)

OR Podobszar II c - Skolwin.JPG (4,8MB)

OR Podobszar II d - Drzetowo-Grabowo.JPG (4,9MB)

OR Podobszar III.JPG (4,1MB)

udostępnił: BIURO REWITALIZACJI, wytworzono: 2023/01/19, odpowiedzialny/a: OLGA WASIEŃKO-STEFANOWSKA, wprowadził/a: Anna Laufer-Jęśko, dnia: 2023/01/23 10:53:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/23 10:53:59 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/20 12:31:08 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/20 12:27:53 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/20 12:06:23 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/19 12:59:11 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/19 12:24:15 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/19 12:14:42 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/19 12:09:45 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/19 11:46:41 nowa pozycja