Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Gminny Program Rewitalizacji

Uchwała delimitacyjna

Dziś: LPR i jego aktualizacja

 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest pierwszym etapem w procesie planowania rewitalizacji miasta. W nadal obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 (LPR) przyjętym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (aktualizacja dokumentu przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/1098/18 Rady Miasta Szczecin dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin) został wskazany obszar zdegradowany w granicach osiedli: Centrum, Drzetowo-Grabowo, Golęcino-Gocław, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Niebuszewo-Bolinko, Nowe Miasto, Pomorzany, Skolwin, Słoneczne, Stare Miasto, Stołczyn, Śródmieście-Północ, Śródmieście-Zachód, Turzyn, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo oraz Żydowce-Klucz. Obszarem rewitalizacji w LPR objęto natomiast osiedla: Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn.

 

GPR – nowa odsłona rewitalizacji

Gmina Miasto Szczecin aktualnie zamierza przystąpić do opracowania gminnego programu rewitalizacji na podstawie ustawy z dnia o października 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z ustawą
o rewitalizacji wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie odbywa się w ramach prac nad samym programem rewitalizacji (jak było w przypadku LPR), ale stanowi osobny proces, który został zakończony przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta.

 

Diagnoza

W 2021 r. Miasto Szczecin rozpoczęło prace nad opracowaniem Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Projekt uchwały, w tym załączniki w formie map, został sporządzony na podstawie diagnozy i poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach 26.04.2022 – 26.05.2022.

 Diagnoza

Obszar zdegradowany

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, że obszar zdegradowany powinien objąć rejony centralne miasta (Centrum, Śródmieście Północ, Turzyn, Niebuszewo-Bolinko, Łękno) oraz nadodrzańskie (Międzyodrze-Wyspa Pucka, Skolwin, Golęcino-Gocław, Drzetowo-Grabowo, Stołczyn, Dąbie stare, Pomorzany, Zdroje, Żydowce-Klucz), a także jedno osiedle spoza tych rejonów, tj. Zawadzkiego-Klonowica. Obszarem zdegradowanym w granicach osiedli nie objęto terenów leśnych i jeziora Dąbie.

Na podstawie diagnozy wskazano, że do obszaru rewitalizacji powinny zostać zaliczone: Międzyodrze-Wyspa Pucka (w części niezamieszkałej według wskazanych granic), Centrum, Skolwin, Śródmieście Północ, Golęcino-Gocław, Drzetowo-Grabowo, Zawadzkiego-Klonowica, Stołczyn, Dąbie stare (na zachód od ulicy Portowej), Turzyn. Do obszaru rewitalizacji włączono tereny poprzemysłowe, które przylegają do granic obszaru rewitalizacji zamieszkałego, które cechuje nagromadzenie problemów o charakterze przestrzenno-funkcjonalnym i środowiskowym. Działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Tereny poprzemysłowe włączone do obszaru rewitalizacji to: stawy Bliźniaki – dwa stawy przy ulicy Wendeńskiej na Żelechowej oraz zachodni brzeg Odry: od wieży węglowej, ulice: Koksowa, Zapadła, Nododrzańska, Kolumba, Nabrzeże Wieleckie.

 

Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji obejmuje co do zasady tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z wnioskami z konsultacji społecznych oprócz zwartej zabudowy mieszkaniowej w obszarze rewitalizacji ujęto również budynek poprzemysłowy dawnej olejarni wraz z otaczającym terenem znajdujący się w obszarze zdegradowanym przy ul. Dębogórskiej (osiedle Golęcino-Gocław). Budynek należy częściowo do miasta i może potencjalnie służyć pod wykreowanie funkcji społecznych. Zgodnie z wnioskami z konsultacji społecznych w obszarze rewitalizacji ujęto również teren toru kolarskiego znajdujący się w obszarze zdegradowanym (osiedle Zawadzkiego-Klonowica) wraz z obiektami. Teren ten i obiekty mogą potencjalnie służyć pod wykreowanie funkcji społecznej, która częściowo już jest tam realizowana. Obiekt poprzemysłowy wraz z terenem znajduje się obecnie w bardzo złym stanie technicznym.

W tym kształcie obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 10,58 km2, ok. 3,5% powierzchni miasta i zamieszkiwany jest przez około 88 229 mieszkańców, tj. ok. 24% mieszkańców Szczecina (szacunki nie uwzględniają wyłączenia z obszaru rewitalizacji terenów niezwartej zabudowy mieszkaniowej zamieszkiwanych przez ułamkowy odsetek mieszkańców osiedli wskazanych do rewitalizacji).

 

Podobszary

Obszar rewitalizacji został podzielony na podobszary. Podział wynika z odmiennej specyfiki osiedli w granicach wskazanych do rewitalizacji, szczególnie ich funkcji i fizjonomii. Zróżnicowanie to będzie wpływać na konieczność ustalenia innych celów i projektów rewitalizacyjnych, co uzasadnia podział obszaru rewitalizacji na podobszary. Ustalono następujące podobszary rewitalizacji:

  • Podobszar I – osiedla: Międzyodrze-Wyspa Pucka (Wyspa Grodzka, Kępa Parnicka, część Wyspy Zielonej oraz Łasztowni) – w części niezamieszkałej według wskazanych granic, Centrum, Śródmieście Północ, Turzyn.
  • Podobszar II – osiedla: Drzetowo-Grabowo, Golęcino-Gocław, Skolwin, Stołczyn, Dąbie stare.
  • Podobszar III – Zawadzkiego-Klonowica.

 

Uchwała nr XLIV/1227/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2022 r. poz. 5312) nie ustanawiana rzecz gminy prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11).

Na tym etapie prac w Gminie Miasto Szczecin nie podjęto uchwały ustanawiającej Specjalną Strefę Rewitalizacji, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

 

Uchwala_nr_XLIV122722_Rady_Miasta_Szczecin_z_dnia_22_listopada_2022_r. pdf (23,3MB)

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

Obszar zdegradowany.JPG (87MB)

OR cały.JPG (84MB)

OR Podobszar  I.JPG (19,4MB)

OR Podobszar II a - Dąbie.JPG (3,9MB)

OR Podobszar II b - Stołczyn, Golęcino-Gocław, Żelechowa.JPG (10,8MB)

OR Podobszar II c - Skolwin.JPG (4,8MB)

OR Podobszar II d - Drzetowo-Grabowo.JPG (4,9MB)

OR Podobszar III.JPG (4,1MB)

udostępnił: BIURO REWITALIZACJI, wytworzono: 2023/01/19, odpowiedzialny/a: OLGA WASIEŃKO-STEFANOWSKA, wprowadził/a: Anna Laufer-Jęśko, dnia: 2023/08/23 12:26:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Laufer-Jęśko 2023/08/23 12:26:03 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/05/25 10:57:12 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/23 10:53:59 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/20 12:31:08 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/20 12:27:53 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/20 12:06:23 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/19 12:59:11 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/19 12:24:15 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/19 12:14:42 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/19 12:09:45 modyfikacja wartości
Anna Laufer-Jęśko 2023/01/19 11:46:41 nowa pozycja