Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole imprez masowych

Nazwa imprezy:
Impreza masowa artystyczno - rozrywkowa pn. "Sanah - Kolońska i Szlugi Tour"
Data
2021/11/18
Miejsce
Hala widowiskowo-sportowa Netto Arena Szczecin

PROTOKÓŁ Z KONTROLI IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWEJ

 pn.:„SANAH – KOLOŃSKA I SZLUGI TOUR”, organizowanej w dniu18.11.2021 r. w godzinach 18.00-24.00 w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena Szczecin przy ul. Szafera 3-5-7 w Szczecinie, przez Follow The Step Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Smolnej 38/1, 00-375 w Warszawie.

 Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w Decyzji nr WZKiOL-I.5310.13.14.2021.RC z dnia 12.11.2021 r.

 Kontrolujący: Ramona Czopko-Michnik – WZKiOL UM Szczecin,Upoważnienie Nr WO-I.0052.3.10.2020.AP Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2020 r.

 Przedstawiciel organizatora: p. Barbara Kraińska.

 Kierownik ds. bezpieczeństwa: p. Ireneusz Jazdziejewski - FORT Ochrona Szczecin.

  

L.p.

Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprezy

Spełnia (+) / Nie spełnia (-)

 

1.

Zgodność deklarowanej liczby uczestników z warunkami określonymi w decyzji (max 5999 )

+

2.

Obecność służby porządkowej, służby informacyjnej oraz kierownika do spraw bezpieczeństwa (14 SP, 53 SI).

+

3.

Odpowiednie oznakowanie i wyposażenie pracowników służby porządkowej i informacyjnej:

- wyposażenie w identyfikatory wydane przez organizatora,

- wyposażenie w ubiór opatrzony napisem – „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” lub „SŁUZBA INFORMACYJNA”,

- wyposażenie w wymagane środki w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań.

+

4.

Prowadzona przez organizatora ewidencja wydanych identyfikatorów dla służby porządkowej i informacyjnej.

+

5.

Zabezpieczenie służb medycznych:

 1. 2 zespoły wyjazdowe, w tym 1 z lekarzem,
 2. 2 patrole ratownicze,
 3. oznakowanie służby medycznej.

+

6.

Zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.

+

7.

Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji oraz oznaczenie wyjść ewakuacyjnych z terenu imprezy masowej i zapewnienie ich drożności.

+

8.

Zapewnienie łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

+

9.

Zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.

+

10.

Wydzielenie pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

+

11.

Udostępnienie uczestnikom imprezy regulaminu obiektu oraz regulaminu imprezy masowej.

+

12.

Utrwalanie przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk .

+

13.

Egzekwowanie zakazu wnoszenia i posiadania przez osoby obecne na imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

+

14.

Niedopuszczenie do wejścia na teren imprezy osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych itd.

+

15.

Sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przedstawioną koncesją.

+

16.

Egzekwowanie przestrzegania zasad reżimu sanitarnego; zapewnienie środków do dezynfekcji.

+

 Uwagi pokontrolne:

 Impreza przebiegła zgodnie z warunkami określonymi w decyzji. Uczestnicy byli wpuszczani na teren imprezy w oparciu o przedstawione oświadczenia o zaszczepieniu p. Covid-19. Imprezę kontrolowali równolegle przedstawiciele Sanepidu.

  

               

Ramona Czopko-Michnik                            Barbara Kraińska                             Ireneusz Jazdziejewski

……………………………………………                      ………………………………………….        ………………………………………….

Kontrolujący                                                     Organizator                                       Kierownik ds. bezpieczeństwa

 

Szczecin, dn. 18.11.2021 r.

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – uobim (Dz.U. 2019.2171 t.j.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i informacyjne (Dz.U. 2017.1347 t.j. ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U.2012.181.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U.2011.16.73).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).
 6. RozporządzenieMinistra Finansów z dnia 11 marca 2010 w sprawie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U.2010.54.323).
 7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820).
 8. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021.1995.t.j.).
 9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. ze zm.).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.).
 11. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr BZK.II.68.39.2012.U z dnia 01.02.2012 r.

udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2021/11/23, odpowiedzialny/a: Ramona Czopko-Michnik, wprowadził/a: Ramona Czopko-Michnik, dnia: 2021/11/23 10:52:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ramona Czopko-Michnik 2021/11/23 10:52:26 modyfikacja wartości
Ramona Czopko-Michnik 2021/11/23 10:52:04 modyfikacja wartości
Ramona Czopko-Michnik 2021/11/23 10:51:16 modyfikacja wartości
Ramona Czopko-Michnik 2021/11/23 10:49:39 modyfikacja wartości
Ramona Czopko-Michnik 2021/11/19 13:22:56 modyfikacja wartości
Ramona Czopko-Michnik 2021/11/19 13:21:59 nowa pozycja