Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa na terenie Miasta Szczecin

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji:

 1. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako organ administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.
 2. Wojewoda Zachodniopomorski realizujący zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.
 3. Prezydent Miasta Szczecina jako organ władzy publicznej zobowiązany do prowadzenia działań w celu zapobieżenia sytuacji powodziowej lub ich usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne..

Definicje ogólne

 • Powódź - zgodnie z art. 16 pkt 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.
 • Zagrożenie - jest to sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna, w czasie trwania której jest przewidywane lub zaczyna występować niebezpieczeństwo powodujące straty ekonomiczne i poza ekonomiczne w tym utratę zdrowia, życia, przepadek mienia ludności czy szkody w ekosystemach i infrastrukturze.
 • Ostrzeżenie - jest to informacja o możliwości wystąpienia zagrożenia wraz z podaniem przybliżonego: terminu wystąpienia, czasu trwania, zasięgu oraz przybliżonych charakterystyk jakościowych i ilościowych przewidywanego zagrożenia (zjawiska) i ocena możliwych skutków jego wystąpienia. W zależności od rodzaju zagrożenia i sytuacji czas uprzedzenia zmienia się od kilku godzin do kilku dni.
 • Obszar szczególnie zagrożony powodzią - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne nakazuje wyznaczenie takich obszarów i należą do nich:
  1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
  2. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
  3. obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,
  4. pas techniczny; 
  Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabronione jest m.in. gromadzenie ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych i inne substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności składowania odpadów, a także lokalizowanie nowych cmentarzy
 • Stan ostrzegawczy - układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
 • Stan alarmowy - jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.

Informacja Publiczna:

1. Internetowy serwis monitoringowy
2. Ogólna informacja pogodowa
3. Sytuacja hydrologiczna w dorzeczach
4. Ostrzeżenia i komunikaty o zagrożeniach
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
6. Mapa zagrożenia powodziowego
7. Mapa ryzyka powodziowego
8. Wstępna Ocena ryzyka Powodziowego

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2006/05/26, odpowiedzialny/a: Witold Daniłkiewicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2022/01/24 14:04:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2022/01/24 14:04:33 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:23:49 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:18:59 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:13:41 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:02:56 nowa pozycja