Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona przeciwpowodziowa na terenie Miasta Szczecin

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji:

 1. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako organ administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.
 2. Wojewoda Zachodniopomorski realizujący zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.
 3. Prezydent Miasta Szczecina jako organ władzy publicznej zobowiązany do prowadzenia działań w celu zapobieżenia sytuacji powodziowej lub ich usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne..

Definicje ogólne

 • Powódź - zgodnie z art. 16 pkt 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.
 • Zagrożenie - jest to sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna, w czasie trwania której jest przewidywane lub zaczyna występować niebezpieczeństwo powodujące straty ekonomiczne i poza ekonomiczne w tym utratę zdrowia, życia, przepadek mienia ludności czy szkody w ekosystemach i infrastrukturze.
 • Ostrzeżenie - jest to informacja o możliwości wystąpienia zagrożenia wraz z podaniem przybliżonego: terminu wystąpienia, czasu trwania, zasięgu oraz przybliżonych charakterystyk jakościowych i ilościowych przewidywanego zagrożenia (zjawiska) i ocena możliwych skutków jego wystąpienia. W zależności od rodzaju zagrożenia i sytuacji czas uprzedzenia zmienia się od kilku godzin do kilku dni.
 • Obszar szczególnie zagrożony powodzią - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne nakazuje wyznaczenie takich obszarów i należą do nich:
  1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
  2. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
  3. obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,
  4. pas techniczny; 
  Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabronione jest m.in. gromadzenie ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych i inne substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności składowania odpadów, a także lokalizowanie nowych cmentarzy
 • Stan ostrzegawczy - układa się poniżej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie powodziowe. Wielkość różnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zależy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody.
 • Stan alarmowy - jest to taki stan napełnienia koryta, przy którym woda zaczyna zagrażać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego. Wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z lokalnym komitetem przeciwpowodziowym i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leży w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody.

Informacja Publiczna:

1. Internetowy serwis monitoringowy
2. Ogólna informacja pogodowa
3. Sytuacja hydrologiczna w dorzeczach
4. Ostrzeżenia i komunikaty o zagrożeniach
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
6. Mapa zagrożenia powodziowego
7. Mapa ryzyka powodziowego
8. Wstępna Ocena ryzyka Powodziowego

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2006/05/26, odpowiedzialny/a: Witold Daniłkiewicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2022/01/24 14:04:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2022/01/24 14:04:33 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:23:49 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:18:59 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:13:41 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2006/05/26 13:02:56 nowa pozycja