Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole imprez masowych

Nazwa imprezy:
Koncert Julii Pietruchy w ramach cyklu imprez masowych pn. "Żagle 2023"
Data
2023/08/20
Miejsce
wydzielony teren Łasztowni przy ul. Zbożowej w Szczecinie

PROTOKÓŁ Nr 13

z kontroli imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej

w dniu 20.08.2023 r.

 

 1. Nazwa: Koncert Julii Pietruchy w ramach cyklu imprez masowych pn.”Żagle 2023”.
 2. Miejsce: Wygrodzony teren Łasztowni przy ul. Zbożowejw Szczecinie.
 3. Termin: 20.08.2023 r. w godzinach20.00 – 23.00.
 4. Przedmiotkontroli: Zgodność przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w Decyzji
  nr WZKiOL-I.5310.1.31.2023.KBz dnia 09.08.2023 r.
 5. Kontrolujący: Agnieszka Bylińska – Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin. UpoważnienieNr WO-I.0052.3.120.2023.AP Prezydenta Miasta Szczecin z dnia: 15 maja 2023 r.
 6. Organizator: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. T. Wendy 8 w Szczecinie.
 7. Przedstawiciel organizatora: Pan Grzegorz Farat.
 8. Kierownik ds. bezpieczeństwa: Pani Milena Jankiewicz-Fink/Pan Marek Stranc/Pan Tymoteusz Stranc.
 9. Podstawa: art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2023.616 t.j.).

 

 

L.p.

Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprezy

Spełnienie wymagań
TAK / NIE

1.

Zgodność deklarowanej liczby uczestników z warunkami określonymi w decyzji – maksymalnie 1500 osób

TAK/702

2.

Czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy masowej: 20.00-23.00

20.30

21.33

3.

Zapewnienie obecności służb ochrony:

TAK

1) Obecność służby porządkowej – co najmniej 5pracowników

2) Obecność służby informacyjnej – co najmniej 17pracowników

TAK

3) Kierownik ds. Bezpieczeństwa - Milena Jankiewicz-Fink

TAK

4.

Odpowiednie oznakowanie i wyposażenie pracowników służby porządkowej i informacyjnej:

TAK

 1. Wyposażenie w identyfikatory wydane przez organizatora,
 1. Wyposażenie w jednolity ubiór opatrzony na plecach odblaskowym napisem – „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” lub „SŁUŻBA INFORMACYJNA”,

TAK

 1. Wyposażenie w wymagane środki w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań,

TAK

 1. Posiadanie uprawnień przez pracowników służby porządkowej i informacyjnej.

TAK

5.

Ewidencja wydanych identyfikatorów dla służby porządkowej
i informacyjnej prowadzona przez organizatora.

TAK

6.

Utrwalanie przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – nie dotyczy.

 

7.

Zabezpieczenie służb medycznych zgodne z opinią Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego:

- 1 zespół wyjazdowy bez lekarza

- 1 patrol ratownicze

TAK

8.

Wymagany ubiór zabezpieczenia medycznego.

TAK

9.

Zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.

TAK

10.

Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji oraz oznaczenie wyjść ewakuacyjnych z terenu imprezy masowej i zapewnienie ich drożności.

TAK

11.

Zapewnienie łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział
w zabezpieczeniu imprezy masowej.

TAK

12.

Zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.

TAK (16 gaśnic)

13.

Wydzielenie pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

TAK

14.

Udostępnienie uczestnikom imprezy regulaminu obiektu.

TAK

15.

Udostępnienie uczestnikom imprezy regulaminu imprezy masowej.

TAK

16.

Egzekwowanie zakazu wnoszenia i posiadania przez osoby obecne na imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

TAK

17.

Niedopuszczenie do wejścia na teren imprezy osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych itd.

TAK

18.

Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
poniżej 3,5% – nie dotyczy.

 

19.

Faktyczny czas rozpoczęcia kontroli

19.00

20.

Faktyczny czas zakończenia kontroli

21.33

 

Uwagi stwierdzone podczas kontroli:

 

Brak uwag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Bylińska                                         Grzegorz Farat                                  Milena Jankiewicz Fink

 

Kontrolujący                                                     Organizator                                       Kierownik ds. bezpieczeństwa

 

 

Szczecin, dn. 20.08.2023 r.


 

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – uobim (Dz.U.2023.616 t.j.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i informacyjne (Dz.U. 2017.1347 t.j. ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U.2012.181.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U.2011.16.73).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).
 6. RozporządzenieMinistra Finansów z dnia 11 marca 2010 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U.2010.54.323).
 7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820).
 8. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021.1995.t.j.).
 9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2022.1657 t.j. ze zm.).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2022.679 ze zm.).
 11. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr BZK.II.68.50.2012.U z dnia 01.02.2012 r. oraz Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr BZK.II.6110.2.4.2014.AU z dnia 09.09.2014 r.

udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2023/08/29, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bukowska, wprowadził/a: Katarzyna Bukowska, dnia: 2023/08/29 11:11:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bukowska 2023/08/29 11:11:14 nowa pozycja