Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole imprez masowych

Nazwa imprezy:
Polska Noc Kabaretowa
Data
2020/02/09
Miejsce
hala widowiskowo-sportowa Netto Arena przy ul. Szafera 3/5/7 w Szczecinie

 

Szczecin, dn. 11.02.2020 r.

  PROTOKÓŁ Z KONTROLI IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWEJ

 pn.: „Polska Noc Kabaretowa”, organizowanej w dniu 09.02.2020 r. w godzinach 16.00 – 22.00 w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena przy ul. Szafera 3/5/7 w Szczecinie, przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LUX” Jerzy Grazda z siedzibą ul. Północna 4, 71-787 Szczecin.

 Kontrola polegała na sprawdzeniu zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w Decyzji nr WZKiOL-I.5310.4.3.2020.RC z dnia 21.01.2020 r.

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – uobim (t.j. Dz.U. 2019.2171).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i informacyjne (Dz.U. 2017.1347 t.j.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U.2012.181.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U.2011.16.73).
 5. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr BZK.II.6110.2.4.2014.AU z dnia 09.09.2014 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).
 7. RozporządzenieMinistra Finansów z dnia 11 marca 2010 w sprawie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U.2010.54.323).
 8. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142.t.j.).

 Kontrolujący:

 1. Mirosław Pieczykolan – z-ca dyr. WZKiOL UM Szczecin,Upoważnienie Nr WO-I.0052.3.32.2019.KO Prezydenta Miasta Szczecin z dnia: 25 marca 2019 r.
 2. Kontrolujący:    Ramona Czopko-Michnik – prac. WZKiOL UM Szczecin,Upoważnienie Nr WO-I.0052.3.10.2020.AP Prezydenta Miasta Szczecin z dnia: 13.01.2020 r.

 Organizator: Jerzy Grazda.

W trakcie kontroli skorzystano ze wsparcia przedstawiciela Policji i Straży Pożarnej w Szczecinie (na podstawie art. 31 ust. 2a uobim).

 

 

L.p.

Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprezy masowej

Spełnia / Nie spełnia

 

1.

Zgodność deklarowanej liczby uczestników z warunkami określonymi w decyzji

Tak

2.

Obecność wymaganej ilości służby porządkowej i służby informacyjnej oraz kierownika do spraw bezpieczeństwa

Tak

3.

Odpowiednie oznakowanie pracowników służby porządkowej i informacyjnej:

- wyposażenie w identyfikatory wydane przez organizatora,

- wyposażenie w ubiór opatrzony napisem – „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” lub „SŁUZBA INFORMACYJNA”

 

 

Nie

Tak

4.

Prowadzona przez organizatora ewidencja wydanych identyfikatorów dla służby porządkowej i informacyjnej

Nie

5.

Wyposażenie służb informacyjnych i porządkowych w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań

Tak

6.

Zabezpieczenie i wyposażenie służb medycznych:

 1. 1 zespół wyjazdowy bez lekarza,
 2. 1 patrol ratowniczy,
 3. oznakowanie służby medycznej,
 4. wyposażenie służby medycznej w środki łączności bezprzewodowej z osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy.

 

Tak

Tak

Nie

Tak

7.

Zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego

Tak

8.

Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji oraz oznaczenie wyjść ewakuacyjnych z terenu imprezy masowej i zapewnienie ich drożności

Tak

9.

Zapewnienie warunków do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej

Tak

10.

Zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych

Tak

11.

Wydzielenie pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej

Tak

12.

Udostępnienie uczestnikom imprezy regulaminu obiektu oraz regulaminu imprezy masowej

Tak

13.

Utrwalanie przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Tak

14.

Egzekwowanie zakazu wnoszenia i posiadania przez osoby obecne na imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych,napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych

Tak

15.

Niedopuszczenie do wejścia na teren imprezy osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych itd.

Tak

16.

Koncesja na sprzedaż alkoholu do 3,5%, zgodność miejsc sprzedawania, podawania i spożywania alkoholu z informacją załączoną do wniosku, egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu w twardych opakowaniach typu szkło, metal, tworzywo sztuczne

Tak

17.

Polisa OC organizatora imprezy masowej – impreza odpłatna

Tak

 W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

 1.  Oznakowanie pracowników służby porządkowej i informacyjnej:

1) identyfikatory, które były w posiadaniu służb, nie stanowiły jednolitego dokumentu,składały się z trzech luźnych, nie połączonych ze sobą części, w tym: plakietki głównej z nazwą Agencji Ochrony Osób i Mienia SOWA Sp. z o.o. i miejscem na zdjęcie, luźnego zdjęcia członka służby oraz kartki z pieczęcią i podpisem wystawcy. Organizator został pouczony o konieczności wyposażania służb w identyfikatory o jednolitej, spójnej formie, zapewniającej ich trwałość i wiarygodność,

2) ubiór służb był niezgodny z podanym w dokumentacji. Na żądanie kontrolujących służby zostały zaopatrzone w odpowiednio oznakowane kamizelki, z których wynikał charakter służby: porządkowy i informacyjny.

 2. Zgodnie z art. 21 ust. 3 ww. ustawy organizator imprezy masowej prowadzić winien ewidencję wydanych identyfikatorów. Przedstawiona do kontroli ewidencja zaopatrzona była danymi Agencji Ochrony Osób i Mienia SOWA Sp. z o.o., co wskazywało na to, iż nie jest to ewidencja prowadzona przez organizatora, tylko przez AOOiM SOWA Sp. z o.o.

3.  Służba medyczna rozmieszczona została w innych miejscach, niż były podane w planie graficznym imprezy. Ponadto była oznakowana niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia – na ubraniu służby brakowało napisów w j. angielskim.

4.  Regulaminy obiektu zostały wywieszone przy wejściach na teren imprezy masowej dopiero na żądanie kontrolujących.

5.  Metalowe bramki rozmieszczone przy wejściach na teren imprezy masowej powodowały zagrożenie dla osób wchodzących – kontrolujący zaobserwowali kilka upadków spowodowanych zahaczeniem się o podstawę bramek. Należy zwrócić na ten fakt uwagę, aby wyeliminować podobne zdarzenia w przyszłości.

 Pouczenie:

Organizator ma prawo w terminie 7 dni od daty doręczenia mu niniejszego protokołu, odesłać podpisany protokół lub zgłosić uwagi do jego treści. Nie odesłanie podpisanego protokołu lub uwag do protokołu we wskazanym terminie skutkować będzie przyjęciem, że organizator akceptuje ustalenia protokołu i nie zgłasza do nich zastrzeżeń.


udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2020/02/11, odpowiedzialny/a: Ramona Czopko-Michnik, wprowadził/a: Ramona Czopko-Michnik, dnia: 2023/01/31 11:21:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ramona Czopko-Michnik 2023/01/31 11:21:42 nowa pozycja