Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole imprez masowych

Nazwa imprezy:
Mecz piłki nożnej "Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa"
Data
2021/05/16
Miejsce
Stadion Miejski im. Fl. Krygiera przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie

PROTOKÓŁ Z KONTROLI MASOWEJ IMPREZY SPORTOWEJ – meczu piłki nożnej

 

pn.:„Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa”, organizowanej w dniu 16.05.2021 r. w godzinach 15.30 – 21.15 na Stadionie Miejskim im. Fl. Krygiera przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie, przez Pogoń Szczecin S.A., z siedzibą jw.

 Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w Decyzji nr WZKiOL-I.5310.9.1.2021.RC z dnia 10.05.2021 r.

 Kontrolujący: Katarzyna Bukowska – WZKiOL UM Szczecin,Upoważnienie Nr WO-I.0052.3.34.2020.AP Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 stycznia 2020 r.

 Przedstawiciel organizatora: Łukasz Machiński – dyr Pogoń Szczecin S.A.

 Kierownik ds. bezpieczeństwa: Dariusz Florczak 

L.p.

Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprezy masowej

Spełnia (+) / Nie spełnia (-)

 

1.

Zgodność deklarowanej liczby uczestników z warunkami określonymi w decyzji (max 2247)

+

2.

Obecność służby porządkowej, służby informacyjnej oraz kierownika do spraw bezpieczeństwa (15 SP, 109 SI).

+

3.

Odpowiednie oznakowanie i wyposażenie pracowników służby porządkowej i informacyjnej:

- wyposażenie w identyfikatory wydane przez organizatora,

- wyposażenie w ubiór opatrzony napisem – „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” lub „SŁUZBA INFORMACYJNA”,

- wyposażenie w wymagane środki w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań.

+

4.

Prowadzona przez organizatora ewidencja wydanych identyfikatorów dla służby porządkowej i informacyjnej (art. 21 uobim).

+

5.

Zabezpieczenie służb medycznych:

 1. 2 zespoły wyjazdowe, w tym 1 z lekarzem,
 2. oznakowanie służby medycznej,
 3. wyposażenie służby medycznej w środki łączności bezprzewodowej z osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy.

+

6.

Zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.

+

7.

Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji oraz oznaczenie wyjść ewakuacyjnych z terenu imprezy masowej i zapewnienie ich drożności.

+

8.

Zapewnienie łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

+

9.

Zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.

+

10.

Wydzielenie pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

+

11.

Udostępnienie uczestnikom imprezy regulaminu obiektu oraz regulaminu imprezy masowej.

+

12.

Utrwalanie przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk .

+

13.

Egzekwowanie zakazu wnoszenia i posiadania przez osoby obecne na imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

+

14.

Niedopuszczenie do wejścia na teren imprezy osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych itd.

+

15.

Brak prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

+

16.

Egzekwowanie przestrzegania zasad reżimu sanitarnego; zapewnienie środków do dezynfekcji.

+

 Uwagi pokontrolne:

 Ad. 5. tabeli –w zakresie zabezpieczenia medycznego na miejscu imprezy był jeden dodatkowy zespół wyjazdowy ponad wymagany przepisami rozporządzenia (podstawa prawna ad.3), pełniący zadanie patrolu medycznego.

Impreza przebiegła zgodnie z warunkami określonymi w decyzji.

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – uobim (Dz.U. 2019.2171 t.j.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i informacyjne (Dz.U. 2017.1347 t.j.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U.2012.181.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U.2011.16.73).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).
 6. RozporządzenieMinistra Finansów z dnia 11 marca 2010 w sprawie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U.2010.54.323).
 7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820).
 8. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2020.838.t.j.).
 9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 ze zm.).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861).
 11. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr BZK.II.68.39.2012.U z dnia 01.02.2012 r.

udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2021/06/17, odpowiedzialny/a: Ramona Czopko-Michnik, wprowadził/a: Ramona Czopko-Michnik, dnia: 2021/06/18 11:08:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ramona Czopko-Michnik 2021/06/18 11:08:51 modyfikacja wartości
Ramona Czopko-Michnik 2021/06/17 14:07:00 nowa pozycja