Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole imprez masowych

Nazwa imprezy:
Mecz koszykówki mężczyzn „King Szczecin – KS AEK Ateny”
Data
2023/11/08
Miejsce
hala Netto Arena Szczecin

PROTOKÓŁ Nr 21

z kontroli imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej

w dniu 08.11.2023 r.

 

1.       Nazwa: Mecz koszykówki mężczyzn „King Szczecin – KS AEK Ateny”.

2.       Miejsce: hala widowiskowo-sportowa Netto Arena Szczecin, ul. Wł. Szafera w Szczecinie.

3.       Termin: 08.11.2023 r. w godzinach 17.30 – 21.30.

4.       Przedmiotkontroli: Zgodność przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w Decyzji
nr WZKiOL-I.5310.1.39.2023.KBdnia 30.10.2023 r.

5.       Kontrolujący: Jarosław Kęsicki – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin. UpoważnieniePrezydenta Miasta Szczecin WO-I.0052.3.86.2020.AP z dnia 16.04.2020 r.

6.       Organizator: King Wilki Morskie Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Świerczewskiej 68, 71-066 Szczecin.

7.       Przedstawiciel organizatora: Krzysztof Król.

8.       Kierownik ds. bezpieczeństwa: Łukasz Musiałowski /Seweryn Kubowicz/Ireneusz Jazdziejewski/Marek Wajda/Krzysztof Hałucha/Jarosław Hardej.

9.       Podstawa: art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2023.616 t.j.).

 

L.p.

Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprezy

Spełnienie wymagań
TAK / NIE

1.

Zgodność deklarowanej liczby uczestników z warunkami określonymi w decyzji – maksymalnie  5512 osób

2600

2.

Czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy masowej: 17.30 – 21.30

17.30

21.30

3.

Zapewnienie obecności służb ochrony:

8 – stosownie do liczby uczestników

1) Obecność służby porządkowej – co najmniej  12 pracowników

2) Obecność służby informacyjnej – co najmniej  44 pracowników

29 - stosownie do liczby uczestników

3) Kierownik ds. Bezpieczeństwa – Ireneusz Jazdziejewski

TAK

4.

Odpowiednie oznakowanie i wyposażenie pracowników służby porządkowej i informacyjnej:

NIE

1)  Wyposażenie w identyfikatory wydane przez organizatora,

2)  Wyposażenie w jednolity ubiór opatrzony na plecach odblaskowym napisem – „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” lub „SŁUŻBA INFORMACYJNA”,

TAK

3)  Wyposażenie w wymagane środki w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań,

TAK

4)  Posiadanie uprawnień przez pracowników służby porządkowej i informacyjnej.

TAK

5.

Ewidencja wydanych identyfikatorów dla służby porządkowej
i informacyjnej prowadzona przez organizatora.

TAK

6.

Utrwalanie przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

TAK

7.

Zabezpieczenie służb medycznych zgodne z opinią Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego:

-2 zespoły wyjazdowe w tym jeden z lekarzem (1 zespół wyjazdowy bez lekarza – przy 3000 uczestników)

TAK – jeden zespół wyjazdowy bez lekarza stosownie do liczby uczestników

8.

Wymagany ubiór zabezpieczenia medycznego.

NIE

9.

Zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.

TAK

10.

Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji oraz oznaczenie wyjść ewakuacyjnych z terenu imprezy masowej i zapewnienie ich drożności.

TAK

11.

Zapewnienie łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział
w zabezpieczeniu imprezy masowej.

TAK

12.

Zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.

TAK

13.

Wydzielenie pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

TAK

14.

Udostępnienie uczestnikom imprezy regulaminu obiektu.

TAK

15.

Udostępnienie uczestnikom imprezy regulaminu imprezy masowej.

TAK

16.

Egzekwowanie zakazu wnoszenia i posiadania przez osoby obecne na imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

TAK

17.

Niedopuszczenie do wejścia na teren imprezy osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych itd.

TAK

18.

Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
poniżej 3,5%.

TAK

19.

Faktyczny czas rozpoczęcia kontroli

17.30

20.

Faktyczny czas zakończenia kontroli

21.30

 

Uwagi stwierdzone podczas kontroli: Identyfikatory wydane przez firmę ochrony FORT, a nie przez organizatora imprezy. Brak oznaczenia ubioru zespołu medycznego, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

 

 

 

 

 

 

Jarosław Kęsicki                                               Krzysztof Król                                        Ireneusz Jazdziejewski

 

Kontrolujący                                                     Organizator                                       Kierownik ds. bezpieczeństwa

 

 

Szczecin, dn. 08.11.2023 r.

 

 

Podstawa prawna:

 

1.       Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – uobim (Dz.U.2023.616 t.j.).

2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i informacyjne (Dz.U. 2023.1739 t.j.).

3.       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U.2012.181).

4.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U.2011.16.73).

5.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).

6.       RozporządzenieMinistra Finansów z dnia 11 marca 2010 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U.2010.54.323).

7.       Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820).

8.       Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021.1995.t.j.).

9.       Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr BZK.II.68.50.2012.U z dnia 01.02.2012 r. oraz Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr BZK.II.6110.2.4.2014.AU z dnia 09.09.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2023/11/09, odpowiedzialny/a: Ramona Czopko-Michnik, wprowadził/a: Ramona Czopko-Michnik, dnia: 2023/11/09 12:15:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ramona Czopko-Michnik 2023/11/09 12:15:03 nowa pozycja