Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole imprez masowych

Nazwa imprezy:
Mecz piłki nożnej "Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa"
Data
2023/03/05
Miejsce
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie

Protokół

Nr 2 z dnia 10.03.2023 r.

z kontroli masowej imprezy sportowej

 

 

 1. Nazwa: Mecz piłki nożnej „Pogoń Szczecin –Raków Częstochowa”,
 2. Miejsce: Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie przy ul. Karłowicza 28
 3. Termin: 05.03.2023 r. w godzinach13.00 – 18.00
 4. Przedmiotkontroli: Zgodność przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w Decyzji
  nr WZKiOL-I.5310.2.3.2023.RCz dnia 22.02.2023 r.
 5. Kontrolujący: Jarosław Kęsicki – Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin. UpoważnienieNr WO-I.0052.3.86.2020.AP z dnia 16.04.2020 r.
 6. Organizator: Pogoń Szczecin S.A.
 7. Przedstawiciel organizatora: p. Dariusz Florczak – Kierownik ds. Bezpieczeństwa.

Pozostałe osoby wskazane jako Kierownicy ds. Bezpieczeństwa Kierownik ds. bezpieczeństwa: p. Dariusz Florczak/Łukasz Musiałowski/Seweryn Kubowicz/Ireneusz Jazdziejewski/Łukasz Haliniarz.

 1. Podstawa: art. 31 ust. 2 ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1466).

 

 

L.p.

Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprezy

Spełnienie wymagań
TAK / NIE

1.

Zgodność deklarowanej liczby uczestników z warunkami określonymi w decyzji – 21 163 osoby

19083

2.

Czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy masowej 13.00-18.00

13.00

18.00

3.

Zapewnienie obecności służb ochrony:

 

1) Obecność służby porządkowej – co najmniej 115 pracowników

141

2) Obecność służby informacyjnej – co najmniej 215 pracowników

 

233

3) Kierownik ds. Bezpieczeństwa:

 DARIUSZ FLORCZAK

TAK

4.

Odpowiednie oznakowanie i wyposażenie pracowników służby porządkowej i informacyjnej:

TAK

 1. Wyposażenie w identyfikatory wydane przez organizatora,

TAK

 1. Wyposażenie w jednolity ubiór opatrzony na plecach odblaskowym napisem – „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” lub „SŁUŻBA INFORMACYJNA”,

TAK

 1. Wyposażenie w wymagane środki w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań

 

TAK

 1. Posiadanie uprawnień przez pracowników służby porządkowej
  i informacyjnej

TAK

5.

Ewidencja wydanych identyfikatorów dla służby porządkowej
i informacyjnej prowadzona przez organizatora.

TAK

6.

Utrwalanie przebiegu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk .

TAK

7.

Zabezpieczenie służb medycznych zgodne z opinią Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

- 1 zespół wyjazdowy z lekarzem i 1 zespół wyjazdowy bez lekarza

- 5 patroli ratowniczych

- 1 punkt pomocy medycznej

- 1 koordynator medyczny

TAK

8.

Wymagany ubiór zabezpieczenia medycznego i oznakowania punktu medycznego

 

TAK

9..

Zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego.

TAK

10.

Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych i dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji oraz oznaczenie wyjść ewakuacyjnych z terenu imprezy masowej i zapewnienie ich drożności.

TAK

11.

Zapewnienie łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział
w zabezpieczeniu imprezy masowej.

TAK

12.

Zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.

TAK

13.

Wydzielenie pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

TAK

14.

Udostępnienie uczestnikom imprezy regulaminu obiektu.

TAK

15.

Udostępnienie uczestnikom imprezy regulaminu imprezy masowej.

TAK

16.

Egzekwowanie zakazu wnoszenia i posiadania przez osoby obecne na imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

TAK

17.

Niedopuszczenie do wejścia na teren imprezy osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych itd.

TAK

18.

Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
poniżej 3,5% w miękkich pojemnikach

TAK

19.

Faktyczny czas rozpoczęcia kontroli

13.00

20.

Faktyczny czas zakończenia kontroli

18.00

 

 

Uwagi stwierdzone podczas kontroli: BEZ UWAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław Kęsicki                                             ………………………………………….        ………………………………………….

Kontrolujący                                                     Organizator                                       Kierownik ds. bezpieczeństwa

 

 

Szczecin, 10.03.2023 r.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. 1.Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – uobim (Dz.U.2022.1466 t.j. ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i informacyjne (Dz.U. 2017.1347 t.j. ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U.2012.181.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U.2011.16.73).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).
 6. RozporządzenieMinistra Finansów z dnia 11 marca 2010 w sprawie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U.2010.54.323).
 7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820).
 8. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021.1995.t.j.).
 9. 9.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2022.1657 t.j.).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2022.679 ze zm.).
 11. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr BZK.II.68.50.2012.U z dnia 01.02.2012 r. oraz Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr BZK.II.6110.2.4.2014.AU z dnia 09.09.2014 r.

udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2023/03/20, odpowiedzialny/a: Ramona Czopko-Michnik, wprowadził/a: Ramona Czopko-Michnik, dnia: 2023/03/20 10:20:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ramona Czopko-Michnik 2023/03/20 10:20:37 modyfikacja wartości
Ramona Czopko-Michnik 2023/03/20 10:12:23 nowa pozycja