Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dotyczące przetargowego zbycia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Poznańskiej 7 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej


Rodzaj: Lokale

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków
i udziałem w nieruchomości gruntowej

 

Lp.

Położenie i opis lokalu

 

Nr działki

Obręb

 

Pow. lokalu

Pow.

działki

w m2

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej 
zagospodarowania

Udział w częściach wspólnych budynków
i w nieruchomości gruntowej

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

ul. Poznańska 7/2

Parter

Opis:
2 pokoje, 
1 kuchnia,
1 przedpokój

2 pomieszczenia przynależne,
1 wc na kl. schodowej o pow. 0,92 m2,

1 piwnica o  pow. 7,59 m2

Nr działki:
33/4

Obr. 3074

 

36,18

 

1 167

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

zgodny
z charakterem użytkowania

67/1000

191 900,00
(sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy  dziewięćset złotych)

 

w tym:

lokal mieszkalny

113 300,00

udział
w nieruchomości gruntowej 

78 600,00

9 600,00
(dziewięć tysięcy sześćset złotych)

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24.04.2024 r. O GODZ. 09:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala obrad Rady Miasta Szczecin (nr 173).

 

Lokal został przeznaczony do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym oświadczeniem woli nr 43/WMiRSPN/2024 złożonym w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 09.02.2024 r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynków oraz sprzedażą udziału
w nieruchomości gruntowej.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków
oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, poz. 1598, poz. 1852) jest zwolniona z podatku VAT.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatna jest w całości najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (potwierdzonego przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobranego samodzielnie wydruku komputerowego (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

       Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 16.04.2024 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
imię i nazwisko lub nazwę oferenta, numer Pesel lub numer NIP.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/561/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 r.
  w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” w Szczecinie. Według ustaleń szczegółowych dla jednostki planistycznej oznaczonej symbolem P.W.2103.MW,U funkcja dominująca to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.
 2. Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Poznańskiej 7 uzyskał zaświadczenie znak: WUiAB-S.7120.178.2021.ML z dnia 18.05.2021 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
  o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048, z 2023 r. poz. 1688).
 3. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został Protokole stanu technicznego lokalu z dnia 09.03.2021 r.
 4. Część nieruchomości odpowiadająca niewyodrębnionemu lokalowi mieszkalnemu nr 2 położonemu w budynku
  przy ul. Poznańskiej 7 jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 5. Budynek o adresie ul. Poznańska 7 w Szczecinie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
 6. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynków oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów i usuwania awarii, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 8. Udział w częściach wspólnych nieruchomości został ustalony zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048, z 2023 r. poz. 1688).
 9. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 10. Zbywany lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Poznańskiej 7 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji od 22.03.2024 r. do 24.04.2024 r., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, kontakt e-mail: sekretariat-dte@zbilk.szczecin.pl
 11. Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. Sprzedaży Lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 329, tel. 91 42 45 044, e-mail: gjamroz@um.szczecin.pl.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

 

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości-

Referat ds. sprzedaży lokali

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 329, tel. 91 42 45 044

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/
679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowańna zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.Data publikacji: 2024/03/21
Datawygaśnięcia: 2024/04/24
udostępnił: WMIRSPN, wytworzono: 2024/03/14, odpowiedzialny/a: Marzena Oleszczuk-Iber, wprowadził/a: Grzegorz Jamrozik, dnia: 2024/03/21 08:19:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Jamrozik 2024/03/21 08:19:21 modyfikacja wartości
Grzegorz Jamrozik 2024/03/14 09:46:15 nowa pozycja