Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

Dotyczy: Sprzedaż wraz z dostarczeniem nowych przenośnych głośników oraz nowych czytników e-book w ramach organizacji uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta za wybitne osiągnięcia dla uczniów szczecińskich szkół

I . ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem nowych przenośnych głośników oraz nowych czytników e-book, zgodnie z załączoną specyfikacją, w następujących częściach:

Część 1 - Przenośny głośnik - 13 szt.

Część 2 - Czytnik e-book - 11 szt.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Zamawiającego, w terminie najpóźniej do 06.06.2018 r.

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna być:

 1. Opatrzona pieczątką firmową;
 2. Posiadać datę sporządzenia
 3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta powinna zawierać:

 1. Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione w formularzu ofertowym;
 2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do 22.05.2018 r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia prosimy przesłać na adres e-mail: aroszcz@um.szczecin.pl. Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 3. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131109.asp

VI. OCENA OFERT

Jedyne kryterium stanowi cena, której waga wynosi 100 %.

VII. NFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 24 maja 2018 r.

2. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają: p. Agnieszka Walas, p. Anna Roszczyk pod numerem telefonu 91 42 45 836, 91 43 51 298 oraz adresem e-mail: awala@um.szczecin.pl, aroszcz@um.szczecin.pl

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy.
 4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru.
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/05/16, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Marek Ciszewski, dnia: 2018/05/16 10:49:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marek Ciszewski 2018/05/16 10:49:53 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2017/05/30 09:10:20 nowa pozycja