Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Działanie 8.7

Czas na zawodowców – wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

 

Projekt pn.”Czas na zawodowców – wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozostałych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

Wartość projektu 9 271 733,92 -  dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 7 880 973,83  zł.

Okres realizacji projektu od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia  31 października 2020 roku.

Realizatorami projektu są: Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 6, Centrum Edukacji Ogrodniczej, Zespół Szkół Budowlanych, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego, jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 817 uczniów, poprawa kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli oraz stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (kursy, szkolenia),

- staże i praktyki zawodowe,

- kursy dla nauczycieli,

- doradztwo edukacyjno – zawodowe,

- wyposażenie pracowni i warsztatów szkół.

Wsparciem zostanie objętych 961 uczniów i 21 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wskaźniki projektu:

- liczba godzin staży/praktyk: 54 250,

- Liczba zorganizowanych kursów i szkoleń dla uczniów: 53 w tym przygotowujących do uzyskania kwalifikacji egzaminów czeladniczych i mistrzowskich: 6,

- liczba kursów dla nauczycieli: 9.

 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie nie obejmuje wielu kompetencji zawodowych, których oczekują pracodawcy. Rozwiązaniem ww. problemów są działania zaplanowane w ramach projektu. Doprowadzą one do nabycia przez uczniów nowych, dodatkowych uprawnień wymaganych przez pracodawców, nabycie doświadczenia poprzez realizację praktyk lub staży, co w konsekwencji poprawi ich sytuację na rynku pracy, zmniejszy zagrożenie bezrobociem. Nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych odbędzie się poprzez staże i praktyki zawodowe dla 100% uczniów biorących udział w projekcie. Analiza rynku pracy oraz rozmowy z pracodawcami wykazały, iż poszukiwani są absolwenci szkół technicznych posiadający dodatkowe kwalifikacje potwierdzone uznawanymi certyfikatami. Szanse absolwenta na rynku pracy zwiększają umiejętności wykraczające poza podstawę programową kształcenia w danym zawodzie. Nauczyciele udoskonalą umiejętności i kompetencje zawodowe związane z nauczanym zawodem. W szkołach stworzone zostaną warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych – wszystkie działania przełożą się na wyższy poziom oraz efektywniejsze kształcenie zawodowe. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zostaną objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym. Pracownie i warsztaty zostaną wyposażone zgodnie z wymogami stawianymi przez nowoczesny rynek pracy. Grupa docelowa zdobędzie możliwość trwałego zatrudnienia (zg. z Regionalnymi specjalizacjami woj. zachodniopomorskiego) poprzez realizację zindywidualizowanej ścieżki wsparcia szkoleniowo-zawodowego, co jest spójne z Zaleceniami Rady Europejskiej z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie Gwarancji dla młodzieży (2013/C 120/01) i Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020, Cel strategiczny 5 Budowanie Otwartej i Konkurencyjnej Społeczności, Cel kierunkowy 5.4 Rozwój szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami gospodarki.

Każdy z realizatorów projektu zrekrutuje uczestników/czki  samodzielnie zgodnie z przyjętym regulaminem, kryteriami, adekwatnie do zaplanowanych działań. Zasady rekrutacji opracowane zostaną w Regulaminie  uczestnictwa w projekcie, w którym szczegółowo zostaną opisane założenia projektu, przewidywane formy wsparcia, sposób rekrutacji, kryteria, prawa i obowiązki uczestnika.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans wobec uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania:

udostępnił: Wydział Oswiaty, wytworzono: 2017/03/13, odpowiedzialny/a: Marek Ciszewski, wprowadził/a: Marek Ciszewski, dnia: 2017/03/13 10:43:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marek Ciszewski 2017/03/13 10:43:52 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2017/03/13 10:25:53 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2017/01/30 14:05:22 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2017/01/30 12:39:27 nowa pozycja