Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Działanie 8.7

Czas na zawodowców – wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

 

Projekt pn.”Czas na zawodowców – wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozostałych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

Wartość projektu 9 271 733,92 -  dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 7 880 973,83  zł.

Okres realizacji projektu od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia  31 października 2020 roku.

Realizatorami projektu są: Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 6, Centrum Edukacji Ogrodniczej, Zespół Szkół Budowlanych, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego, jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 817 uczniów, poprawa kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli oraz stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (kursy, szkolenia),

- staże i praktyki zawodowe,

- kursy dla nauczycieli,

- doradztwo edukacyjno – zawodowe,

- wyposażenie pracowni i warsztatów szkół.

Wsparciem zostanie objętych 961 uczniów i 21 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wskaźniki projektu:

- liczba godzin staży/praktyk: 54 250,

- Liczba zorganizowanych kursów i szkoleń dla uczniów: 53 w tym przygotowujących do uzyskania kwalifikacji egzaminów czeladniczych i mistrzowskich: 6,

- liczba kursów dla nauczycieli: 9.

 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie nie obejmuje wielu kompetencji zawodowych, których oczekują pracodawcy. Rozwiązaniem ww. problemów są działania zaplanowane w ramach projektu. Doprowadzą one do nabycia przez uczniów nowych, dodatkowych uprawnień wymaganych przez pracodawców, nabycie doświadczenia poprzez realizację praktyk lub staży, co w konsekwencji poprawi ich sytuację na rynku pracy, zmniejszy zagrożenie bezrobociem. Nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych odbędzie się poprzez staże i praktyki zawodowe dla 100% uczniów biorących udział w projekcie. Analiza rynku pracy oraz rozmowy z pracodawcami wykazały, iż poszukiwani są absolwenci szkół technicznych posiadający dodatkowe kwalifikacje potwierdzone uznawanymi certyfikatami. Szanse absolwenta na rynku pracy zwiększają umiejętności wykraczające poza podstawę programową kształcenia w danym zawodzie. Nauczyciele udoskonalą umiejętności i kompetencje zawodowe związane z nauczanym zawodem. W szkołach stworzone zostaną warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych – wszystkie działania przełożą się na wyższy poziom oraz efektywniejsze kształcenie zawodowe. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zostaną objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym. Pracownie i warsztaty zostaną wyposażone zgodnie z wymogami stawianymi przez nowoczesny rynek pracy. Grupa docelowa zdobędzie możliwość trwałego zatrudnienia (zg. z Regionalnymi specjalizacjami woj. zachodniopomorskiego) poprzez realizację zindywidualizowanej ścieżki wsparcia szkoleniowo-zawodowego, co jest spójne z Zaleceniami Rady Europejskiej z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie Gwarancji dla młodzieży (2013/C 120/01) i Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020, Cel strategiczny 5 Budowanie Otwartej i Konkurencyjnej Społeczności, Cel kierunkowy 5.4 Rozwój szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami gospodarki.

Każdy z realizatorów projektu zrekrutuje uczestników/czki  samodzielnie zgodnie z przyjętym regulaminem, kryteriami, adekwatnie do zaplanowanych działań. Zasady rekrutacji opracowane zostaną w Regulaminie  uczestnictwa w projekcie, w którym szczegółowo zostaną opisane założenia projektu, przewidywane formy wsparcia, sposób rekrutacji, kryteria, prawa i obowiązki uczestnika.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans wobec uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania:

udostępnił: Wydział Oswiaty, wytworzono: 2017/03/13, odpowiedzialny/a: Marek Ciszewski, wprowadził/a: Marek Ciszewski, dnia: 2017/03/13 10:43:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marek Ciszewski 2017/03/13 10:43:52 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2017/03/13 10:25:53 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2017/01/30 14:05:22 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2017/01/30 12:39:27 nowa pozycja