Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stypendia Socjalne

 Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne

przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2023 roku w szkole do której uczęszcza uczeń.

W przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Zgodnie z art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Natomiast w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej lub w szkole na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie)
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Zasiłek szkolny

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Administratorem danych osobowych podanych we wnioskach o przyznanie zasiłku lub stypendium szkolnego jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl. Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji wniosków.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanym RODO (art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

Celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. ustalenie prawa do stypendium szkolnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwała nr XXXVII/926/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r.

Prawa przysługujące osobie w zakresie danych osobowych jej dotyczących:

 1. prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
 2. prawo sprostowania danych – art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
 5. prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
 6. prawo do wnoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- na zasadach określonych w RODO.

 • Podanie danych jest wymagane do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu.
 • Podanie danych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne. Brak podania tych danych utrudni kontakt z Wnioskodawcą.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"

 W roku szkolnym 2023/2024 termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego oraz w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz w zawodach i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wymienionych wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1383), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz.1287), uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy ustalono do 6 września br.

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 91/4245797.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/01/04, odpowiedzialny/a: Marek Ciszewski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2023/08/30 11:56:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/08/30 11:56:32 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2023/08/29 13:11:39 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2022/08/17 12:24:00 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2022/01/04 14:05:48 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2021/09/02 11:28:58 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2021/08/05 14:28:27 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2021/08/04 11:07:15 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2020/08/25 14:49:10 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2019/08/20 11:37:02 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2019/08/20 10:25:48 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2019/08/20 10:11:28 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2018/09/05 14:12:52 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2018/08/23 09:24:45 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2018/08/23 09:23:06 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2017/08/03 10:04:41 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2017/08/03 10:03:51 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2016/08/03 13:22:22 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2015/08/26 13:23:48 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2015/08/13 14:23:58 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2015/08/13 12:12:35 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2015/08/13 12:09:27 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2015/08/13 12:08:26 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2014/09/03 12:12:39 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2014/07/25 10:58:14 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2014/07/25 10:47:52 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2013/08/16 13:33:11 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2013/08/08 10:26:46 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2013/06/17 10:34:00 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2013/01/08 09:17:22 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2013/01/08 09:16:56 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2012/08/14 10:16:40 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2012/08/14 10:15:34 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2012/07/20 14:17:16 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2012/07/17 10:17:58 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2012/07/17 10:16:26 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2012/07/16 13:07:06 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2012/07/16 12:59:38 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2011/07/18 09:39:09 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2011/07/15 14:08:55 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2011/07/15 13:58:30 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2011/07/15 12:34:52 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2011/07/15 12:20:55 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2011/07/07 14:39:20 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2010/09/15 13:02:31 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2010/08/24 10:08:00 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2010/08/24 10:03:45 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2010/08/16 11:04:25 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2010/08/16 09:42:58 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2010/08/05 08:40:39 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2010/08/05 08:37:33 modyfikacja wartości