Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stypendia Socjalne

  

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2022 roku w szkole do której uczęszcza uczeń.

W przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Zgodnie z art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Natomiast w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej lub w szkole na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Stypendium szkolne nie przysługuje: 

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin

 Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie)
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie     (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)  

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Administratorem danych osobowych podanych we wnioskach o przyznanie zasiłku lub stypendium szkolnego jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

 

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail:iod@um.szczecin.pl. Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji wniosków.

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanym RODO (art. 6 ust. 1 lit. a, c  i art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

 

Celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. ustalenie prawa do stypendium szkolnego.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwała nr XXXVII/926/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2009 r.

Prawa przysługujące osobie w zakresie danych osobowych jej dotyczących:

1) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;

2) prawo sprostowania danych – art. 16 RODO;

3) prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;

4) prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;

5) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

6) prawo do wnoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- na zasadach określonych w RODO.

 

 • Podanie danych jest wymagane do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu.
 • Podanie danych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne. Brak podania tych danych utrudni kontakt z Wnioskodawcą.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychPełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

 

             Rządowy program pomocy uczniom -          "Wyprawka szkolna"                      

 

W roku szkolnym 2022/2023  termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego oraz w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz w zawodach i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wymienionych wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1383), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz.1287), uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klas IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikumlub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy ustalono do 6 września br.

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo
pod numerem telefonu 91/4245797.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/01/04, odpowiedzialny/a: Marek Ciszewski, wprowadził/a: Beata Trzos, dnia: 2022/08/17 12:24:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Trzos 2022/08/17 12:24:00 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2022/01/04 14:05:48 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2021/09/02 11:28:58 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2021/08/05 14:28:27 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2021/08/04 11:07:15 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2020/08/25 14:49:10 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2019/08/20 11:37:02 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2019/08/20 10:25:48 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2019/08/20 10:11:28 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2018/09/05 14:12:52 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2018/08/23 09:24:45 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2018/08/23 09:23:06 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2017/08/03 10:04:41 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2017/08/03 10:03:51 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2016/08/03 13:22:22 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2015/08/26 13:23:48 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2015/08/13 14:23:58 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2015/08/13 12:12:35 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2015/08/13 12:09:27 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2015/08/13 12:08:26 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2014/09/03 12:12:39 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2014/07/25 10:58:14 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2014/07/25 10:47:52 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2013/08/16 13:33:11 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2013/08/08 10:26:46 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2013/06/17 10:34:00 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2013/01/08 09:17:22 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2013/01/08 09:16:56 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2012/08/14 10:16:40 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2012/08/14 10:15:34 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2012/07/20 14:17:16 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2012/07/17 10:17:58 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2012/07/17 10:16:26 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2012/07/16 13:07:06 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2012/07/16 12:59:38 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2011/07/18 09:39:09 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2011/07/15 14:08:55 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2011/07/15 13:58:30 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2011/07/15 12:34:52 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2011/07/15 12:20:55 modyfikacja wartości
Anna Szulikowska 2011/07/07 14:39:20 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2010/09/15 13:02:31 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2010/08/24 10:08:00 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2010/08/24 10:03:45 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2010/08/16 11:04:25 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2010/08/16 09:42:58 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2010/08/05 08:40:39 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2010/08/05 08:37:33 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2010/08/04 12:35:12 modyfikacja wartości
Beata Trzos 2009/08/26 14:33:49 modyfikacja wartości