Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwalne Studium kompozycyjne Miasta Szczecin 2005 z uwzględnieniem zabudowy wysokiej

wybierz: obowiązujące "Studium kompozycyjne Szczecina"


Zakres opracowania i cel studium

Studium obejmuje swoim zakresem szczególnie istotny historycznie, kompozycyjnie i funk­cjonalnie frag­ment miasta, na który składają się dzielnice Centrum, Stare Miasto, Nowe Mia­sto, Śródmieście-Zachód, Śródmieście-Północ, Turzyn, Niebuszewo-Bolinko, Łękno, południowa część Drzetowa-Grabowa oraz za­chodnia część Międzyodrza. Ogólnym celem opracowania jest przeprowadze­nie analizy struktury kompozy­cyjnej ze wskazaniem obszarów lokalizowania zabudowy wysokiej oraz obszarów, gdzie wska­zane jest ob­niżenie wysokości istniejącej zabudowy oraz przedstawieniem wytycznych dotyczących kształtowania współczesnej sylwety mia­sta.

Przyjęty obszar cechuje zna­cząca różnorodność kompozycji substancji urbanistycznej, co zostało peł­niej wykazane w odpo­wiednich analizach. Z uwagi na to, w projekcie przyjęto założenie podziału obszaru opra­cowania na 16 jednostek urbanistyczno-krajo­bra­zowych obejmujących zabudowę o zbliżonych cechach morfoplastycz­nych. Sposób podziału został poprzedzony odpowiednimi anali­zami wysokości i zagęszczenia istniejącej zabudowy.

 
Materiałem wyjściowym dla prowadzenia większości analiz studium było przygotowanie odpowied­niego przestrzennego mo­delu komputerowego miasta, który objął uproszczone bryły ok. 9700 budynków w obszarze opracowania oraz ok. 2000 – wokół tego ob­szaru, topo­grafią terenu nanizaną na siatkę 4000 punktów wysokościowych z uwzględnieniem najistotniejszych skarp, prze­strzenną siatkę ulic oraz sylwety najistotniejszych dominant przestrzennych – łącznie ok. 50 obiektów.

Charakterystyka metod analitycznych

Dla wszystkich jednostek urbanistyczno-krajobrazowych w obszarze opracowania przeprowadzono odpowiednie analizy struk­tury wysokości zabudowy. Dla każdej z nich wyznaczone zostały podstawowe parametry takie jak: średnia wysokość, łączna kubatura i in­tensywność zabudowy. Ponadto, przygotowano szereg bardziej szczegółowych analiz opartych o autorskie metody komputerowe. Przedmiotem analiz była również struktura wysokości zabudowy, charakteryzująca procentowy rozkład zabudowy o określonych pro­gach wysokościach, co zostało przedstawione w formie odpowiednich wykresów. Przeprowadzone w ramach stu­dium analizy potwier­dzyły istotną różno­rodność poszczególnych jednostek oraz pozwoliły sformułować odpowiednie wnioski i zesta­wienia koncentracji substancji urbanistycznej w mieście.

Analiza kompozycyjna zabudowy w przyjętym obszarze opracowania prowadzona była w studium dwuto­rowo: z jednej strony analizowano wewnętrzną strukturę urbanistyczną miasta ze wskazaniem i walory­zacją istotnych osi, zamknięć widokowych i wnętrz placów, z drugiej strony analizowano kompozycję i wartości kulturowe sylwety miasta w najważniejszych bliższych i odległych pano­ramach. W pierwszym przy­padku wyodrębniono istotne osie kompozycyjne, które udokumentowane zostały w opracowaniu se­kwencjami widoków w obu kierunkach ruchu. Analiza wewnętrznej kompozycji urba­nistycznej stanowiła istotną bazę do określenia lokalizacji dla projektowanej zabudowy wyższej, która sytuowana była często w miejscach pożądanych zamknięć osi, bądź jako uzupeł­nienie wnętrz placów.  

W drugim przypadku, odnośnie analizy sylwety w panoramach, kluczowym zadaniem było przygoto­wanie odpowiedniej se­lekcji i dokumentacji miejsc widokowych. W studium przyjęto odpowiednią klasyfikację w ramach której, udokumentowano fotogra­ficznie 18 panoram. Podstawowym ce­lem analiz było określenie relacji między strukturą urbanistyczną miasta w planie a jej kompo­zycją w istot­nych widokach panoramicz­nych. Zastosowano w tym celu odpowiednie autorskie metody, który pozwoliły na zbadanie wpływu projek­towanej zabudowy na kształt sylwety. Odpowiednie wizualizacje pozwały jednoznacznie określić przy jakiej wysokości dany budynek będzie widoczny w określonej panoramie. Analizami objęto m.in. panoramy Sta­rego Miasta z Trasy Zamkowej, Łasz­towni i Wyspy Weneckiej, oraz panoramy z ulic Unii Lubelskiej, Duńskiej i 26-go Kwietnia.

Wnioski i wytyczne

W wyniku przedstawionych scharakteryzowanych wcześniej analiz struktury urbanistycznej oraz autor­skich ustaleń projekto­wych określono w studium następujące główne wytyczne dotyczące kształto­wania współczesnej zabudowy, w tym zabudowy wysokiej:

Utrzymanie i intensyfikację typowych cech zabudowy na obszarze większości, przyjętych jednostek urbanistyczno-krajobra­zowych

Przyszłego, sukcesywnego przekształcania zabudowy w rejonie między ulicami Piłsudskiego, Matejki, Malczewskiego, Wyzwolenia na obszar zwartej zabudowy wysokiej

Kształtowanie panoram zgodnie z projektowaną linią sylwety z założeniem ochrony ekspozycji historycznych dominant przestrzennych oraz przesunięcia dominującego akcentu przestrzennego na zabudowę wysokościową w obszarze planowanej zwartej zabudowy wysokiej

Ochronę historycznego układu urbanistycznego z zacho­waniem typowego układu kwartałowego, struktury i zwartej obudowy placów miejskich oraz – z możliwością wprowadzania dominant i subdominant jedynie w uzasadnionych kompozycyjnie miejscach, takich jak zamknięcia osi kompozycyjnych

Kształtowanie nowych budynków wysokich w obszarze opracowania z zachowaniem ogólnej smukłości sylwety, a w niektó­rych przypadkach strzelistości na zasa­dzie akcentu wieżowego

Ochronę przedpola, bądź fragmentów przedpola dla widoku z Trasy Zamkowej w stronę Starego Miasta z ekspozycją istot­nych dominant

Uwzględniając powyższe ustalenia w studium określono ogólne wytyczne dla kształtowania zabudowy w poszczególnych jed­nostkach, a ponadto w granicach jednostek, wyróżniono następujące cztery kategorie obszarów szczególnych uwzględniające możliwy termin potencjalnych inwestycji:

Miejsca projektowanej zabudowy wyższej od pozostałych budynków w danej jednostce urbani­styczno-krajobrazowej zlokali­zowane na niezabudowanych terenach w mieście lub na terenach z zabudową niską – tymczasową lub o małej wartości

Miejsca projektowanej zabudowy uzupełniającej o wysokości odpowiadającej zabudowie sąsied­niej na niezabudowanych terenach w mieście

Miejsca przewidziane w projekcie do przekształceń istniejącej zabudowy przy ewentualnej po­nownej inwestycji terenu

Szczególne niezabudowane obszary wewnątrz jednostek urbanistyczno-krajobrazowych wzglę­dem, których określone są w projekcie ogólne dyspozycje co do wysokości zabudowy, a ustale­nie szczegółowych dyspozycji nie jest obecnie możliwe i musi być poprzedzone przygotowaniem odpowiedniego planu urbanistycznego.

W ramach wyznaczonych obszarów wyróżnić można 9 najistotniej­szych, proponowanych lokalizacji zabudowy wysokiej – poje­dynczych budynków wysokich o charakterze dominant lub subdominant. Propo­nowane obiekty sytuowane są wzdłuż głównych osi kompozy­cyjnych mia­sta, przy ulicach Krzywoustego, Piastów i 3-go Maja:

dwa obiekty przy Bramie Portowej na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Niepodległości w formie zabudowy obrzeżnej z sub­dominantą przestrzenną do wysokości 26m

dwa obiekty przy placu Kościuszki na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Piastów w formie zabu­dowy obrzeżnej z subdomi­nantą przestrzenną do wysokości 24m

obiekt na zakończeniu osi Krzywoustego jako dominanta przestrzenną do wysokości 65m.

obiekt w rejonie placu Szyrockiego na skrzyżowaniu ulicy Piastów i Bohaterów Warszawy i na osi al. Powstańców Wielkopol­skich – jako dominanta przestrzenna do wysokości 65 metrów

obiekt przy ulicy Piastów na zamknięciu ul. Narutowicza do wysokości 55 metrów

dwa obiekty przy ulicy 3-go Maja: na jej zamknięciu oraz na zamknięciu ul. Narutowicza w grani­cach placu Zawiszy Czarnego w formie dominanty przestrzennej ze strzelistym akcentem wieżo­wym o maksymalnej wysokości 65 metrów

Uwagi dotyczące dalszych opracowań

Zgodnie z założeniem, zakres studium dotyczy analizy kompozycji struktury urbanistycznej okre­ślonego fragmentu miasta. Z oczywistych względów przedstawione w nim wytyczne projektowe,  a w szczególności proponowane lokalizacje nowej zabudowy wyso­kiej, wymagają dodat­kowej we­ryfikacji i uwzględnienia czynników technicznych, komunikacyjnych, ekonomicznych i własnościowych.

Studium zakłada, że w przypadku słabo zur­banizowanych obszarów w rejonie Międzyodrza oraz między ulicami Piastów, Ko­pernika, Narutowicza, Potulicką i Dąbrowskiego niezbędne jest przygotowa­nie odrębnych planów zago­spoda­rowa­nia i przekształceń, które mogłyby stanowić podstawę do roz­ważania miejsc lokalizacji zabudowy wysokiej. Wytyczne przedstawione w studium dla wymie­nionych obszarów mają cha­rakter ogólny. Z wykonanych analiz wynika natomiast, że przy założeniu kon­centracji struktury urbanistycz­nej w centrum stanowią one istotny potencjał rozwojowy miasta.

Autorzy:

  • dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
  • mgr inż. arch. Klara Czyńska
  • mgr inż. arch. Paweł Rubinowicz
Zakres opracowania i główne miejsca widokowe
Analiza wysokości zabudowy w jednostkach krajobrazowo-urbanistycznych cz. I
Analiza wysokości zabudowy w jednostkach krajobrazowo-urbanistycznych cz. II
Analiza i waloryzacja kompozycji urbanistycznej cz. I
Analiza i waloryzacja kompozycji urbanistycznej cz. II
Symulacja przekształceń w panoramach i widokach strategicznych miasta cz. I
Symulacja przekształceń w panoramach i widokach strategicznych miasta cz. II
Symulacja przekształceń w panoramach i widokach strategicznych miasta cz. III
Założenia projektowe cz. I
Założenia projektowe cz. II
Wizualizacja głównych założeń projektowych
udostępnił: Pion Architekta Miasta, wytworzono: 2005/08/02, odpowiedzialny/a: Ewa Nosek, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/11/15 12:43:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/11/15 12:43:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/11/15 12:38:50 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/01/14 09:44:39 modyfikacja wartości
Rafał Raniowski 2008/01/10 14:35:13 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/03 10:14:58 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/03 09:22:10 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/02 09:38:35 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/02 08:25:42 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/02 08:24:41 nowa pozycja