Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Estetyka Miasta Szczecin

Estetyka miasta i Street Art

Ogłoszenie o naborze projektów związanych z realizacją zadania Estetyzacja Miasta finansowanego w budżecie na rok 2021.

Biuro Architekta Miasta zaprasza do udziału w projekcie dotyczącym realizacji murali na terenach i obiektach należących do Gminy Miasto Szczecin. Autorzy projektów, chcący ubiegać się o realizację murali w ramach niniejszego zadania, proszeni są o złożenie wniosków spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Murale są jedną z dziedzin sztuki współczesnej, stanowiącą część szerszego kręgu zjawisk artystycznych, określanych mianem Street Art. W roku 2019 na terenach nieruchomości i na obiektach będących własnością Gminy Miasto Szczecin zrealizowane zostały murale, które przedstawiając wysoką jakość artystyczną są jednym ze sposobów poprawy estetyki przestrzeni publicznych i obiektów na terenie miasta. Lista dotychczas zrealizowanych w Szczecinie murali obejmuje:

1) Realizację „Jam Graffiti” oraz autorskiego muralu artystycznego przy al. Wyzwolenia 77, Autor: Piotr Pauk.
2)
Realizację autorskich murali artystycznych przy ul. Kolumba 68 i ul. Powstańców Wlkp. 44, Autor: Piotr Pauk.
3)
Realizację autorskiego muralu artystycznego przy ul. Budziszyńskiej 23, Autor: Piotr Pauk.
4)
Realizację autorskiego muralu artystycznego przy ul. Stołczyńskiej 128, Autor: Jakub Bitka.
5)
Realizację autorskiego muralu artystycznego ul. Stołczyńskiej 161, Autor: Dariusz Miliński.
6)
Realizację autorskiego muralu artystycznego przy ul. Kolumba 3, Autor: Kamila Romanowicz.
7)
Realizację autorskiego muralu artystycznego przy ul. Chmielewskiego 8, Autor: Mariusz Waras.

Murale w całości zostały sfinansowane z budżetu Miasta Szczecin.

1. Opis zadania:

Zadanie będące przedmiotem niniejszego ogłoszenia dotyczy realizacji autorskiego projektu artystycznego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu w wybranej przez autora lokalizacji – stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin – autorskiego muralu o wysokich walorach estetycznych i warsztatowych.

Łączna kwota przeznaczona w Budżecie Miasta Szczecin na rok 2021 na realizację niniejszego zadania wynosi łącznie 150 000 zł brutto.W ramach ww. budżetu przewiduje się wykonanie w roku 2021 pięciu autorskich murali w przestrzeni Miasta Szczecin.

2. Cele zadania:

1) Uzyskanie w przestrzeni publicznej i na obiektach Gminy Miasta Szczecin wartościowych, autorskich murali – tj. o wysokich walorach estetycznych i warsztatowych integrujących mieszkańców wokół działań o charakterze twórczym poprzez odpowiedni dobór tematyki murali oraz środków wyrazu artystycznego.

2) Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i obiektów na terenie Miasta Szczecin.

3) Popularyzacja wiedzy o sztuce i wzmacnianie zainteresowania mieszkańców sztuką oraz estetyką przestrzeni publicznej miasta.

4) Stymulowanie aktywności mieszkańców miasta ukierunkowanej na partycypację w życiu artystycznym i kulturalnym.

5) Wzmacnianie więzi sąsiedzkich oraz poprawa jakości życia poprzez integrujący charakter działania twórczego oraz pozytywne wartości wnoszone przez sztukę do przestrzeni publicznej.

6) Współdecydowanie o przestrzeni związanej z miejscem zamieszkania.

7) Wzmacnianie atrakcyjności Szczecina, jako miejsca realizacji różnych aktywności mieszkańców oraz celu wizyt turystycznych.

3. Podstawa prawna i forma udzielenia zamówienia:

 Podstawę prawną udzielenia zamówienie publicznego na realizację projektu autorskiego stanowi art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.), tj.: 

Przepisy ustawy stosuje się do udzielenia:
1) zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych;

 oraz Zarządzenie Nr 657/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin, tj.:

§ 11 ust. 1. Zamówienia wyłączone z ustawy to:
[...]
2) zamówienia, których wartość jest niższa niż 130 000 zł netto ( inne niż zamówienia określone w pkt 1).
[...]
§ 13 ust.1. Udzielając zamówienia, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 oprócz zasady gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków finansowych, komórka merytoryczna musi również przestrzegać niżej wymienionych zasad:
1) przed zawarciem umowy komórka merytoryczna dokonuje analizy rynku w celu wybrania takiego wykonawcy, który zapewni odpowiednią jakość i korzystną cenę przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb zamawiającego; analiza rynku polega w szczególności na skierowaniu zapytania (np. pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) do minimum dwóch potencjalnych wykonawców;
2) zasady określone w pkt 1 nie mają zastosowania, jeżeli ze względu na specyfikę zamówienia, dokonanie analizy rynku poprzedzającej wybór wykonawcy nie jest celowe, w szczególności z następujących powodów:
[...]
d) przedmiot zamówienia związany jest z działalnością twórczą i artystyczną. 

4. Warunki przygotowania i zgłoszenia autorskich projektów związanych z realizacją zadania:

4.1 Warunki przygotowania projektów:

W związku z zamiarem udziału w realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia autorzy murali proszeni są o:

- wybór lokalizacji związanej z zamiarem realizacji muralu, spełniającej wymagania określone w pkt 4.1 ppkt 1),

- wykonanie projektu muralu dla wybranej lokalizacji, realizującego cele zadania określone
w pkt 3 oraz spełniającego wymagania opisane w pkt 4.1 ppkt 2) – 5),

- zgłoszenie ww. projektu wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia – stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia – oraz zgodą opisaną w pkt 4.1 ppkt 1), opinią opisaną w pkt 4.1 ppkt 2) i oświadczeniem dot. zakresu pkt 4.1 ppkt 3) – 5) – stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia – do siedziby Zamawiającego w terminach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

1) Realizacja zadania objętego wnioskiem możliwa jest wyłącznie na terenach nieruchomości i obiektach będących własnością Gminy Miasto Szczecin.
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia ww. na etapie złożenia wniosku w formie pisemnej zgody zarządcy terenu lub obiektu na realizację wnioskowanego projektu.

2) Realizacja zadania objętego wnioskiem warunkowana jest uzyskaniem społecznej akceptacji dla projektu muralu oraz wybranej przez Wykonawcę lokalizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia ww. na etapie złożenia wniosku w formie pozytywnej opinii Rady Osiedla właściwej dla wybranej lokalizacji.

 3) Realizacja zadania objętego wnioskiem nie może przekroczyć łącznej kwoty 30 000 zł brutto.
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia ww. na etapie złożenia wniosku w formie pisemnego oświadczenia o wykonaniu zadania w łącznej kwocie nie przekraczającej 30 000 zł brutto.

 4) Realizacja zadania objętego wnioskiem warunkowana jest uzyskaniem trwałego efektu poprawy estetyki przestrzeni lub obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia ww. na etapie złożenia wniosku w formie pisemnego oświadczenia o możliwości udzielenia rękojmi na dzieło będące realizacją zadania na okres 24 miesięcy.

 5) Realizacja zadania objętego wnioskiem finansowana jest z budżetu Miasta Szczecin na rok 2021.
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia ww. na etapie złożenia wniosku w formie oświadczenia o możliwości realizacji zadania w roku kalendarzowym 2021.

 Formularz zgłoszenia Autora - Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oświadczenia Autora - Wykonawcy dot. zakresu punktów 3), 4), 5) stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

4.2. Warunki zgłoszenia projektów:

1) Autorzy – Wykonawcy projektów murali proszeni są o zgłoszenie woli udziału w realizacji zadania będącego przedmiotem ogłoszenia poprzez:

- dokonanie zgłoszenia na wypełnionym Formularzu zgłoszenia – stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,

- przekazanie w załączeniu do zgłoszenia projektu muralu w wybranej lokalizacji opracowanego w czytelnej i atrakcyjnej graficznie formie, umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią i jego komisyjną ocenę w sytuacji opisanej w pkt 5, ppkt 1) i 2),

- przekazanie w załączeniu do zgłoszenia zgody opisanej w pkt 4.1 ppkt 1),

- przekazanie w załączeniu do zgłoszenia opinii opisanej w pkt 4.1 ppkt 2),

- przekazanie w załączeniu do zgłoszenia oświadczenia dot. pkt 4.1 ppkt 3) – 5), stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

2) Prosimy o przekazanie Zgłoszenia opisanego w pkt 4.2, ppkt 1) wraz z załącznikami opisanymi powyżej do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 31 marca 2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta) tj. na adres:

Urząd Miasta Szczecin
Biuro Architekta Miasta
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

W przypadku pytań proszę o kontakt z Sekretarzem - koordynatorem projektu:
Panią Inez Chojnacką-Kurz
telefon: 91 4351173, e-mail: ikurz@um.szczecin.pl

5. Udzielenie zamówienia na realizację autorskich projektów w ramach zadania Estetyzacja Miasta

1) W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do dnia 31.03.2021 r. projektów nie przekroczy 5-ciu wniosków, Zamawiający dokona kwalifikacji z uwagi na spełnienie wymagań formalnych opisanych w niniejszym ogłoszeniu tj., związanych z kompletnością złożonego wniosku –(opisaną w pkt 4) oraz z uwagi na ukierunkowanie na realizację celu zadania (opisanego w pkt 2), ponadto Zamawiający powoła Komisję, której zadaniem będzie zaopiniowanie wniosków spełniających kryteria formalne.

Skład Komisji powołanej do zaopiniowania wniosków będzie podporządkowany możliwości dokonania ww. oceny przez Członków Komisji posiadających odpowiednie kwalifikacje.

2) W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do dnia 31.03.2021 r. projektów przekroczy pięć wniosków, Zamawiający dokona kwalifikacji z uwagi na spełnienie wymagań formalnych opisanych w niniejszym ogłoszeniu tj., związanych z kompletnością złożonego wniosku –(opisaną w pkt 4) oraz z uwagi na ukierunkowanie na realizację celu zadania (opisanego w pkt 2), ponadto Zamawiający powoła Komisję, której zadaniem będzie dokonanie merytorycznej i artystycznej oceny wniosków – spełniających kryteria formalne – w celu wybrania 5-ciu projektów do realizacji.

Skład Komisji powołanej do merytorycznej i artystycznej oceny wniosków będzie podporządkowany możliwości dokonania ww. oceny przez Członków Komisji posiadających odpowiednie kwalifikacje.

3) Zamawiający przekaże informacje dot. kwalifikacji wnioskówdo dnia 30 kwietnia 2021 r.

4) Z Autorem - Wykonawcą projektu spełniającego kryteria opisane w niniejszym ogłoszeniu, wybranym na zasadach opisanych powyżej, podpisana zostanie umowa cywilnoprawna na realizację całości zadania. 

Jarosław Bondar
Architekt Miasta Szczecin

Załącznik nr 1 -  FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W NABORZE (PDF. 414 KB)

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE (PDF. 322 KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

decyzją Zespołu ds. oceny wniosków związanych z naborem do projektów „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art” oraz „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin” do realizacji przeszły następujące projekty:

1.    Mural – ul. Chmielewskiego 8 – Wykonawca: Mariusz Waras

 

2.    „Szczecińskie Żurawie" – ul. Stołczyńska 134/ polana turystyczno-rekreacyjna przy ul. Orłowskiej – Wykonawca: Stanisław Motyka, Dorota Jędrzejewska-Motyka

 

3.    „O Loesje” – ul. Kolumba 3 – Wykonawca: Kamila Romanowicz

 

4.    Murale – ul. Stołczyńska 128 i 161 – Wykonawca: Dom Kultury Skolwin

 

5.    „Hale of fame” – ul. Wyzwolenia 77 – Wykonawca: Piotr Pauk

 

6.    Mural – ul. Budziszyńska 23 – Wykonawca: Piotr Pauk

 

7.    Murale – ul. Powstańców Wlkp. 44, ul. Kolumba 68 – Wykonawca: Piotr Pauk

 

 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW PRZYGOTOWANIA I ZGŁOSZENIA AUTORSKICH PROJEKTÓW ORAZ RAMOWYCH ZASAD ICH REALIZACJI W RAMACH ZADANIA PT.

„NIWELACJA BŁĘDÓW INFRASTRUKTURALNYCH POPRZEZ SZTUKĘ ULICY - STREET ART”.

 

1. Opis zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”.

Zadanie jest częścią porozumienia programowego "Drugie Porozumienie dla Szczecina", którego realizacja przewidziana jest na lata 2015 - 2018.

Głównym celem dotyczącym niniejszego zadania jest poprawa estetyki i funkcjonalności wybranych miejsc lub obiektów na terenie miasta Szczecin, których bieżąca - negatywna - ocena estetyczna i funkcjonalna pozwala na zakwalifikowanie ww. sytuacji przestrzennej jako tzw. "błędu infrastrukturalnego".

Poprawa estetyki i funkcjonalności miejsca lub obiektu (tut. "niwelacja błędu") powinny nastąpić w wyniku realizacji autorskiego działania o charakterze twórczym lub artystycznym, mieszczącego się w szeroko pojętym obszarze Street Art tj. wykorzystującego do osiągnięcia celu środki artystyczne, przy jednoczesnym minimalizowaniu działań o charakterze inwestycyjnym.

Zamierzeniem władz miasta Szczecin jest koncentracja działań wynikających z autorskich projektów, związanych z realizacją niniejszego zadania, w obszarze osiedli znajdujących się na terenie dzielnic północnych tj. w szczególności Osiedla Drzetowo - Grabowo, Osiedla Żelechowa, Osiedla Golęcino - Gocław, Osiedla Stołczyn i Osiedla Skolwin.

 

2. Podstawa prawna i forma udzielenia zamówienia

Podstawę prawną udzielenia zamówienie publicznego na realizację projektu autorskiego w ramach zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”stanowią:

 • art. 67 pkt. 1, ppkt 1a)202 Prawa Zamówień Publicznych;

tj.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:

1a)202) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

 • Zarządzenie Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin;

tj:

§ 11 ust. 1. Zamówienia wyłączone z ustawy to:

[...]

2) zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (inne niż zamówienia określone w pkt 1).

[...]

§ 11 ust. 4.Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oprócz zasady gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków finansowych, zamawiający musi również przestrzegać niżej wymienionych zasad:

[...]

4) zasady określone w pkt 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ze względu na specyfikę zamówienia, dokonanie analizy rynku poprzedzającej wybór wykonawcy nie jest celowe,
w szczególności z następujących powodów:

d) przedmiot zamówienia związany jest z działalnością twórczą i artystyczną.

 

Przedkładane projekty działań powinny spełniać ww. wymagania formalne związane z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r.

 

3. Opis warunków przygotowania i zgłoszenia autorskich projektów związanych z realizacją zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”.

 

Wymaganiem Zamawiającego w odniesieniu do projektów związanych z realizacją niniejszego zadania jest:

 • realizacja zadania wyłącznie na obszarze nieruchomości i obiektów będących własnością Gminy Miasto Szczecin,
 • uzyskanie trwałego efektu poprawy estetyki i funkcjonalności w wyniku realizacji autorskiego działania o charakterze twórczym lub artystycznym, będącego przedmiotem projektu,
 • uwzględnienie warunków bezpieczeństwa użytkowania - związanych z publicznym, ogólnodostępnym charakterem miejsc i obiektów będących przedmiotem projektów,
 • włączenie w działania związane z realizacją projektu mieszkańców bezpośrednio związanych z wybranym obszarem,
 • realizacja innych działań mających na celu społeczną akceptację projektu tj. np. uzyskanie wstępnej, pozytywnej oceny Rady Osiedla na terenie którego planowana jest realizacja projektu, włączenie organizacji pozarządowych i osób związanych z danym miejscem lub obiektem.

 

Przy podejmowaniu przez Zamawiającego decyzji dotyczącej realizacji projektu, priorytet mają działania zaplanowane w obszarze osiedli znajdujących się na terenie dzielnic północnych tj.: Osiedla Drzetowo - Grabowo, Osiedla Żelechowa, Osiedla Golęcino - Gocław, Osiedla Stołczyn i Osiedla Skolwin.

 

Projekty składane do Urzędu Miasta Szczecin związane z realizacją zadania „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy- Street Art” powinny:

 • posiadać opis działania wskazujący na realizację celu zadania przy jednoczesnym spełnieniu wymagań Zamawiającego - opisanych w pkt. 1, 2 i 3,
 • zawierać opis sposobu zaangażowania społeczności lokalnej w realizację projektu poprzez np.: czynny udział w realizacji działań, warsztaty, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wykłady, prelekcje,
 • zawierać kosztorys - obejmujący wszystkie koszty działań związanych z realizacją projektu, obejmujące m.in.: całość prac od fazy projektowej, czynności formalne, aż po realizację zadania - sporządzony w rozbiciu na poszczególne pozycje, w sposób umożliwiający ocenę przez Zamawiającego prawidłowości wyceny.

 

Spełnienie powyższych kryteriów jest warunkiem koniecznym do realizacji projektu.

 

4.  Składanie wniosków związanych z realizacją autorskich projektów w ramach zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”

 

Wnioski związane z realizacją projektów w ramach zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art” można przesłać w maksymalnym terminie do dnia 30.06.2018 roku pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin, 

lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin, w pokoju 202.

 

Koordynatorem projektu jest Pani Inez Chojnacka-Kurz

telefon:  91 4351173

e-mail: ikurz@um.szczecin.pl

 

5.  Udzielenie zamówienia na realizację autorskich projektów w ramach zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”

 

Decyzje dotyczące realizacji zgłoszonego projektu będą podejmowane na bieżąco, w terminie 30 dni od dnia wpływu do Urzędu Miasta Szczecin kompletnego projektu, spełniającegoniniejsze warunki przygotowania i zgłoszenia autorskich projektów w ramach zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”.

Z autorką lub autorem projektu spełniającego kryteria dotyczące niniejszego zadania zostanie podpisana umowa cywilno - prawna na realizację całości zadania, obejmującą wszystkie prace przygotowawcze, działania twórcze lub artystyczne oraz czynności formalne niezbędne do jego realizacji i przekazania do użytkowania.

Decyzje dot. realizacji projektów podejmowane są z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania środków finansowych na realizacje zadania, przewidzianych w budżecie miasta Szczecin na rok 2018.

 

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW PRZYGOTOWANIA I ZGŁOSZENIA AUTORSKICH PROJEKTÓW ORAZ RAMOWYCH ZASAD ICH REALIZACJI W RAMACH ZADANIA PT.

„POPRAWA ESTETYKI PRZESTRZENI MIASTA SZCZECIN”.

 

1. Opis zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”.

 

Zadania związane z "estetyzacją" przestrzeni  są częścią porozumienia programowego "Drugie porozumienie dla Szczecina", którego realizacja przewidziana jest na lata 2015 - 2018.

Głównym celem dotyczącym niniejszego zadania jest poprawa estetyki i funkcjonalności wybranych miejsc lub obiektów na terenie miasta Szczecin.

Poprawa estetyki i funkcjonalności miejsca lub obiektu powinny nastąpić w wyniku realizacji autorskiego działania o charakterze twórczym lub artystycznym.

Działania objęte niniejszym zadaniem przewidziane są w obszarze całego miasta Szczecin.

 

2. Podstawa prawna i forma udzielenia zamówienia

 

Podstawę prawną udzielenia zamówienie publicznego na realizację projektu autorskiego w ramach zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin” stanowią:

 • art. 67 pkt. 1, ppkt 1a)202 Prawa Zamówień Publicznych;

tj.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:

1a)202) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

 • Zarządzenie Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin;

tj:

§ 11 ust. 1. Zamówienia wyłączone z ustawy to:

[...]

2)zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (inne niż zamówienia określone w pkt 1).

[...]

§ 11 ust. 4.Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oprócz zasady gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków finansowych, zamawiający musi również przestrzegać niżej wymienionych zasad:

[...]

4) zasady określone w pkt 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ze względu na specyfikę zamówienia, dokonanie analizy rynku poprzedzającej wybór wykonawcy nie jest celowe,
w szczególności z następujących powodów:

d) przedmiot zamówienia związany jest z działalnością twórczą i artystyczną.

 

Przedkładane projekty działań powinny spełniać ww. wymagania formalne związane z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r.

 

3. Opis warunków przygotowania i zgłoszenia autorskich projektów związanych z realizacją zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”.

 

Wymaganiem Zamawiającego w odniesieniu do projektów związanych z realizacją niniejszego zadania jest:

 • realizacja zadania wyłącznie na obszarze nieruchomości i obiektów będących własnością Gminy Miasto Szczecin,
 • uzyskanie trwałego efektu poprawy estetyki i funkcjonalności w wyniku realizacji autorskiego działania o charakterze twórczym lub artystycznym, będącego przedmiotem projektu,
 • uwzględnienie warunków bezpieczeństwa użytkowania - związanych z publicznym, ogólnodostępnym charakterem miejsc i obiektów będących przedmiotem projektów,
 • włączenie w działania związane z realizacją projektu mieszkańców bezpośrednio związanych z wybranym obszarem,
 • realizacja innych działań mających na celu społeczną akceptację projektu tj. np. uzyskanie wstępnej, pozytywnej oceny Rady Osiedla na terenie którego planowana jest realizacja projektu, włączenie organizacji pozarządowych i osób związanych z danym miejscem lub obiektem.

 

Projekty składane do Urzędu Miasta Szczecin, związane z realizacją zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”powinny:

 • posiadać opis działania wskazujący na realizację celu zadania przy jednoczesnym spełnieniu wymagań Zamawiającego - opisanych w pkt. 1, 2 i 3,
 • zawierać opis sposobu zaangażowania społeczności lokalnej w realizację projektu poprzez np.: czynny udział w realizacji działań, warsztaty, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wykłady, prelekcje,
 • zawierać kosztorys - obejmujący wszystkie koszty działań związanych z realizacją projektu, obejmujące m.in.: całość prac od fazy projektowej, czynności formalne, aż po realizację zadania - sporządzony w rozbiciu na poszczególne pozycje, w sposób umożliwiający ocenę przez Zamawiającego prawidłowości wyceny.

 

Spełnienie powyższych kryteriów jest warunkiem koniecznym do realizacji projektu.

 

4.  Składanie wniosków związanych z realizacją autorskich projektów w ramach zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”.

 

Wnioski związane z realizacją projektów w ramach zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin” można przesłać w maksymalnym terminie do dnia 30.06.2018 roku pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin,

lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin, w pokoju 202.

 

Koordynatorem projektu jest Pani Anna Fabiś

telefon:  91 4351121

e-mail: afabis@um.szczecin.pl

 

5.  Udzielenie zamówienia na realizację autorskich projektów w ramach zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”.

 

Decyzje dotyczące realizacji zgłoszonego projektu będą podejmowane na bieżąco, w terminie 30 dni od dnia wpływu do Urzędu Miasta Szczecin kompletnego projektu, spełniającegoniniejsze warunki przygotowania i zgłoszenia autorskich projektów w ramach zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”.

Z autorką lub autorem projektu spełniającego kryteria dotyczące niniejszego zadania zostanie podpisana umowa cywilno - prawna na realizację całości zadania, obejmującą wszystkie prace przygotowawcze, działania twórcze lub artystyczne oraz czynności formalne niezbędne do jego realizacji i przekazania do użytkowania.

Decyzje dot. realizacji projektów podejmowane są z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania środków finansowych na realizacje zadania, przewidzianych w budżecie miasta Szczecin na rok 2018.

 

Jarosław Bondar

Architekt Miasta - WUiAB UM Szczecin

 

Załączniki:

udostępnił: Pion Architekta Miasta, wytworzono: 2018/04/11, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Karolina Szymańska, dnia: 2021/03/25 11:07:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Szymańska 2021/03/25 11:07:33 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2021/03/15 10:31:48 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2021/03/04 11:43:01 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2021/02/16 14:20:32 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2021/02/16 14:15:35 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2021/02/16 14:14:57 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2021/02/16 13:59:38 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2021/02/16 13:55:55 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2021/02/16 13:49:35 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/15 14:00:58 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/15 11:54:14 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/10/15 11:52:10 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/05/15 11:42:35 modyfikacja wartości
Anna Siuciak 2018/05/15 11:37:18 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/12 10:39:22 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/12 10:38:37 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/12 10:34:16 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/12 10:33:19 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/12 10:31:38 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/11 13:09:01 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/11 13:07:00 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/11 13:06:21 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/11 13:04:57 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/04/24 09:20:54 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/04/20 09:48:08 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/20 12:34:11 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/20 12:32:27 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/19 08:15:29 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/18 11:44:42 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/13 14:22:26 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/04 10:07:12 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 15:18:10 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 15:16:25 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:46:37 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:45:18 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:44:36 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:39:47 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:30:00 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:19:40 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 12:55:32 modyfikacja wartości
Rafał Raniowski 2008/01/10 14:29:38 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/09 12:58:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/26 13:16:14 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/16 15:26:26 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/16 15:18:07 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/16 14:58:37 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/16 14:58:08 nowa pozycja