Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Komisja jest ciałem, które ma pomagać demokratycznie wybranej władzy samorządowej w lepszym zarządzaniu Miastem.

Będąc częścią lokalnej struktury samorządowej, Komisja oparta jest o podstawy prawne regulujące ten element ustroju państwa polskiego. Bezpośredniej podstawy prawnej dla Komisji dostarcza ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Będąc ciałem doradczym dla Prezydenta Miasta, wyraża opinię w sprawach z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego stanowiących przedmiot decyzji władz samorządowych. Jej niezależność należy postrzegać przede wszystkim w aspekcie swobody formułowania i wyrażania opinii w sprawach wymagających jej ustawowego udziału (opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opiniowanie projektów planów miejscowych, opiniowanie dokonywanych co najmniej raz w kadencji władz samorządowych analiz w zakresie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, postępów w opracowywaniu planów miejscowych). Lokalna kultura i tradycja współpracy z branżowymi stowarzyszeniami i samorządami związanym z teorią i praktyką planowania przestrzennego mogą oczywiście prowadzić do wypracowania znacznie szerszego udziału Komisji w zarządzaniu Miastem, wykraczającego poza wspomniane wyżej minimum ustawowe. Należy sobie jednak zdać sprawę z faktu, iż wypracowanie takiej tradycji wymaga czasu i wysokiej kultury politycznej oraz wzajemnego poszanowania racji drugiej strony – zwłaszcza gdy zarysują się jaskrawe różnice poglądów merytorycznych w konkretnej sprawie.

Komisja może stać się ważnym forum współpracy samorządu terytorialnego ze stowarzyszeniami i samorządami zawodowymi architektów i urbanistów.

Należy oczywiście bezwzględnie strzec zasady suwerenności tych stowarzyszeń i samorządów w zakresie rekomendowania swoich przedstawicieli do Komisji. Z drugiej jednak strony pozostawienie Prezydentowi Miasta pewnego marginesu swobody w ostatecznym ukształtowaniu składu Komisji, to jest rekomendowanie więcej niż jednej osoby, na pewno będzie sprzyjało budowaniu klimatu współpracy. Samo tworzenie regulaminu Komisji z jednej strony, oraz zasad i trybu rekomendowania swoich przedstawicieli przez poszczególne stowarzyszenia i samorządy zawodowe z drugiej, mogą stać się polem do współpracy. Prezydent może przekazać tym stowarzyszeniom i samorządom projekt regulaminu Komisji, z kolei one mogą przedstawić Prezydentowi projekty zasad i trybu rekomendowania swoich przedstawicieli. Da to okazję do wymiany poglądów i wprowadzenia ewentualnych modyfikacji zanim jeszcze wspomniane regulacje zostaną ostatecznie przyjęte przez stosowne strony. Sam akt rekomendowania swoich przedstawicieli nie powinien zamykać współpracy pomiędzy stowarzyszeniami a Komisją. Jako minimum można by przyjąć zasadę, by w ramach corocznego podsumowania pracy Komisji stowarzyszenia otrzymywały informacje i wnioski wynikające z udziału w pracach Komisji danej osoby rekomendowanej przez dane stowarzyszenie. Kolejnym krokiem mogłoby stać się zapraszanie stowarzyszeń do szerszego udziału w wypracowywaniu opinii dotyczących szczególnie istotnych zagadnień, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

Komisja musi sprawnie wypracowywać i formułować swoje opinie.

Proces tworzenia prawa lokalnego w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego jest szalenie skomplikowany i czasochłonny. Ze swej natury plan miejscowy oddziałuje na bardzo dużą liczbę podmiotów funkcjonujących w przestrzeni, i będąc narzędziem zarządzania musi pozwalać na podejmowanie rozstrzygnięć w sytuacji sprzeczności interesów, prowadząc w konsekwencji do zrównoważonego i trwałego rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tymi uwarunkowaniami dyscyplina czasowa staje się jednym z podstawowych wyzwań funkcjonowania Komisji. Samorządy prawie zawsze działają w warunkach presji bieżących problemów, i przeciągające się wypracowywanie opinii, która mają być jednymi z elementów składających się na ostateczne decyzje, osłabia ich znaczenie i prowadzi do marginalizacji Komisji. Ustawowy termin 21 dni – obowiązujący także Komisję, stanowi oczywiście duże wyzwanie, lecz można mieć nadzieję, że przy dobrej współpracy wszystkich stron nie będzie on musiał zawsze stanowić jedynej możliwej frmuły współpracy.

Komisja działa w sposób jawny.

Trudno sobie dziś wyobrazić lepsze narzędzie zapewniające jawność pracy Komisji niż Internet. Powstała strona internetowa, w ramach której dostępne są informacje na temat bieżącego składu Komisji, jej regulaminu. W przyszłości dostępne będą także zasady i tryb rekomendowania swoich przedstawicieli przez poszczególne stowarzyszenia i samorządy zawodowe, linki do stron tych stowarzyszeń i samorządów, plany posiedzeń z wykazem opiniowanych opracowań, protokoły z poprzednich posiedzeń i uprzednio wypracowanych opinii. Kolejnym etapem może stać się umieszczanie na tej stronie fragmentów lub całości opiniowanych opracowań, łącznie z możliwością zgłaszania Komisji uwag, opinii czy wniosków przez osoby spoza jej grona z wykorzystaniem czatu internetowego. Niezależnie od powyższego, posiedzenia Komisji są jawne, za wyjątkiem części dotyczących wyłącznie spraw organizacyjno-technicznych.

Komisja jest ciałem fachowym.

Można się spodziewać, że przedmiotem opiniowania przez Komisję będą zagadnienia wysoce specjalistyczne wymagające wiedzy nie posiadanej przez członków Komisji. W takich przypadkach Komisja może być zmuszona wesprzeć się koreferentami zewnętrznymi. Przypadki takie powinny raczej stanowić wyjątek, a w przypadku częściej powtarzających się zagadnień właściwe może okazać się stałe poszerzenie składu Komisji o specjalistę z danej dziedziny lub osobę rekomendowaną przez stosowne stowarzyszenie branżowe. Członkowie Komisji będą wyłączani z opiniowania tych opracowań, w których przygotowaniu brali udział. Fakt wyłączenia będzie podawany do publicznej wiadomości przed pierwszym posiedzeniem Komisji w przedmiotowej sprawie.

udostępnił: Wydział Architektury i Budownictwa, wytworzono: 2024/06/13, odpowiedzialny/a: Inez Chojnacka - Kurz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2024/06/13 08:43:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2024/06/13 08:43:30 nowa pozycja