Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79381923

Aktualna strona: 6860

Wydrukowano: 696

Zakres opracowania mapy akustycznej Miasta Szczecin


Zgodnie z artykułem 118 pkt 3 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. - Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), mapa akustyczna powinna składać się z części opisowej i części graficznej.

Część opisowa mapy powinna zawierać w szczególności:

1. charakterystykę obszaru podlegającego ocenie,
2. identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu,
3. uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4. metody wykorzystane do dokonania oceny,
5. zestawienie wyników badań,
6. identyfikację terenów zagrożonych hałasem,
7. liczbę ludności zagrożonej hałasem,
8. analizę trendów zmian stanu akustycznego środowiska,
9. wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

Część graficzna mapy powinna zawierać:

1. mapę charakteryzującą hałas emitowany z poszczególnych źródeł,
2. mapę stanu akustycznego środowiska, z zaznaczeniem terenów na których występuje przekroczenie,
3. mapę terenów zagrożonych hałasem,
4. mapę przedstawiającą przewidywane rezultaty wnioskowanych działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.


Mapa akustyczna opracowana jest w oparciu o mapy wchodzące w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

1. informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem,
2. opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska,
3. tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

Szczegółowy zakres danych jakie powinny być ujęte na mapach akustycznych oraz układ i sposób ich prezentacji określony jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 1 października 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1340) .


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin