Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXVII
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-07-20 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29.06.2009r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 128/09 (wersja 2) – zmiany Uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2013 (załącznik); 
 • 142/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok (załączniki:1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uzasadnie, załączniki do uzasadnienia: 1, 2, 3, 4); 
 • 144/09 – uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Szczecina aktualizacja na lata 2009 - 2011 z perspektywą do roku 2015 (załącznik); 
 • 145/09 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych; 
 • 146/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Westend” w Szczecinie; 
 • 147/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych; 
 • 148/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych; 
 • 149/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; 
 • 150/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 15 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 151/09 – warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć;
 • 152/09 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2009 (załączniki: 1 ,2);
 • 153/09 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółki z o.o. w Szczecinie;
 • 154/09 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Bolesława Krzywoustego 14;
 • 155/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok;
 • 156/09 – zmiany nazwy Gimnazjum Nr 14 oraz w sprawie zamiany uchwały Nr VIII/260/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 roku;
 • 157/09 – zmiany uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Raciborza 60;
 • 158/09 – zmiany uchwały w sprawie stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3;
 • 159/09 – zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie, ul. Portowa 21;
 • 160/09 – zaproszenia w roku 2010 do Gminy Szczecin jednej rodziny narodowości polskiej - repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR;
 • 161/09 – zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2009-2013;
 • 162/09 – pomnika generała Karola Świerczewskiego – Waltera;
 • 143/09 – nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie;
 • 163/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego;
 • 164/09 – regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin (załącznik);
 • 165/09 – współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowej;
 • 166/09 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Obrońców Stalingradu 28 jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu;
 • 167/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stanisława Rosponda 24 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współużytkowników wieczystych (załącznik);
 • 168/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
 • 169/09 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 7” przy ul. Narożnej 50, 71-499 Szczecin.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.