Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXVI
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-06-29 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:

 • XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27.04.2009 r.,
 • XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25.05.2009 r.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 126/09 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” w Szczecinie (załączniki: 1, 2, 3, 4); 
 • 127/09 – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Gocław Port” w Szczecinie (uzasadnienie, załączniki: 1 arkusz 1, 1 arkusz 2, 1 arkusz 3, 2, 3, 4);
 • 128/09 – zmiany Uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2013 (załącznik);
 • 129/09 – zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych;
 • 130/09 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
 • 131/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
 • 132/09 – oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie;
 • 133/09 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków;
 • 134/09 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie;
 • 135/09 – przystąpienia do programu „Równe szanse, równy dostęp” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach VII edycji konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych;
 • 136/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina;
 • 137/09 – zmiany Uchwały Nr XXXII/799/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok” (załącznik);
 • 138/09 – zmiany Uchwały Nr XXXIII/822/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok” (załącznik);
 • 139/09 – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie;
 • 140/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności:

 • Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
 • Prezydenta Miasta Szczecin.

8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.