Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XVIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-01-28
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja na temat aktualnej sytuacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. 
 3. Zatwierdzenie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20.12.2007r. 
 4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

   - 443/07 – (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;
  - 01/08 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
  - 02/08 – zmiany uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej SA oraz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A.;
  - 03/08 – zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem pod istniejący tymczasowy pawilon handlowy (al. Wyzwolenia 105B);
  - 04/08 – zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem pod istniejący tymczasowy pawilon handlowy (ul. Krzywoustego 22-21);
  - 16/08 – zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem pod samochodowy parking strzeżony;
  - 05/08 – sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Jana Długosza 23 oraz kupna nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Szczecinie przy ul. Cisowej 9,ul. Kazimierza Twardowskiego 12a, ul. Borsuczej;
  - 06/08 – odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
  - 11/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  - 21/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.;
  - 22/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.;
  - 18/08 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin;
  - 20/08 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Walecznych” w Szczecinie (załącznik);
  - 17/08 – przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina;
  - 08/08 – powołania Lokalnego Koordynatora Miasta Szczecin w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich;
  - 07/08 – ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. (regulamin wraz z załącznikami 1, 2 i 3);
  - 15/08 – skargi pana Zbigniewa Antoniuka.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 9. Zamknięcie obrad.