Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXVIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-11-24
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
-­ XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 13.10.2008 r.,
­- XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27.10.2008 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
­- 281/08 – podatku od nieruchomości;
­- 282/08 – podatku od środków transportowych (załączniki);
­- 283/08 – zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów;
­- 284/08 – zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa;
­- 298/08 – zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;
­- 271/08 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, uzasadnienie, załącznik do uzasadnienia, autopoprawka);
­- 272/08 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie;
­- 273/08 – oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych;
­- 274/08 – likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;
275/08 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”;
276/08 – Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2008-2019;
­- 278/08 – wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo (załącznik);
­- 279/08 – wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo w rejonie ulic Dobropole i Trzcinowej (załącznik);
­- 280/08 – wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo w rejonie ulic Dobropole, Pyrzyckiej, Mostowej, Topolowej, Chłopskiej i Sennej (załącznik);
­- 277/08 – sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Kapitańskiej 2b, ul. Swarożyca i ul. Piłsudskiego;
288/08 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Obrońców Stalingradu 28 jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu;
289/08 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
­- 299/08 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Zakątek w Szczecinie i późniejszego utrzymania zagospodarowania terenu;
300/08 – wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych;
­- 286/08 – ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
­- 287/08 – udzielenia dotacji celowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na wspólne działania Gminy Dobra, Gminy Miasto Szczecin, Gminy Kołbaskowo oraz Zarządu Melioracji mających na celu rozwiązania problemu skutecznego odprowadzenia wód opadowych i zapobiegania lokalnym podtopieniem i zalaniom;
290/08 – zmiany nazwy instytucji kultury - Szczecińska Agencja Artystyczna i nadania jej Statutu;
­- 291/08 – uchylenia uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Szczecinie przy ul. Śląskiej 12/5”;
­- 292/08 – programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009;
­- 293/08 – zmiany Uchwały w sprawie polityki Miasta Szczecin wobec organizacji pozarządowych;
­- 269/08 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie;
­- 294/08 – skargi pana Mirosława Szabuni;
­- 301/08 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na rok 2008 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008;
­- 302/08 – uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.