Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXX
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-12-18
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
-­ XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.11.2008 r.,
­- XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 5.12.2008 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 290/08 – zmiany nazwy instytucji kultury - Szczecińska Agencja Artystyczna i nadania jej Statutu; 
 • 311/08 – przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 – 2015, załącznik;
 • 312/08 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok;
 • 314/08 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie;
 • 315/08 – ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza” przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6;
 • 316/08 – udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń zdrowotnych w roku 2009 związanych z hospitalizacją pacjentów będących mieszkańcami Szczecina w Oddziale dla Przewlekle Chorych;
 • 317/08 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
 • 318/08 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Pomorskiej;
 • 319/08 – zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
 • 320/08 – ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2009;
 • 321/08 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • 322/08 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym pn. „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” w Szczecinie;
 • 323/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • 324/08 – Programu Konserwacji i Bieżącego Utrzymania Istniejących Terenów Zieleni (kod Z1) oraz Programu Rozwoju Terenów Zieleni (kod Z2), załącznik nr 1, załącznik nr 2;
 • 325/08 – skargi PUK USKOM Sp. z o.o. w Szczecinie;
 • 326/08 – skargi pani Marii Uniejowskiej;
 • 327/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.;
 • 328/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.;
 • 329/08 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.”;
 • 330/08 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania;
 • 331/08 – ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej;
 • 297/08 – uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok;
 • 305/08 – wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2013;
 • 332/08 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
 • 333/08 - skargi pana Józefa Wojciechowskiego.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:

 • Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
 • Prezydenta Miasta Szczecin.

9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.