Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXXV
Numer kadencji:V
Data sesji:2009-05-25 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja dotycząca problemów rozwoju niepublicznego szkolnictwa wyższego w Szczecinie.
3. Zatwierdzenie protokołów z:

 • II nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15.04.2009 r.,
 • III uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20.04.2009 r., 
 • XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27.04.2009 r.

4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 109/09 – odpłatności za pobyt dziecka w żłobku; 
 • 110/09 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia błędów formalnych; 
 • 111/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina;
 • 112/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uzasadnienie z załącznikami 1, 2, 3);
 • 113/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Bpa Władysława Bandurskiego 85, 86 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 114/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 25, 25a, 26, 26a, 27, 27a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 115/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krańcowej 2a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
 • 116/09 – zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasto Szczecin;
 • 117/09 – nadania nazwy urzędowej placowi w Szczecinie;
 • 118/09 – wprowadzenia Szczecińskiej Karty Turystycznej;
 • 119/09 – zmian w Statucie Miasta;
 • 120/09 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Złotowskiej 89 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
 • 121/09 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
 • 122/09 – ustalenia przebiegu dróg gminnych w Mieście Szczecinie (załącznik).

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.