Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLVII
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-05-24 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
­- VI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 02.04.2010 r.,
­- VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30.04.2010 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 122/10 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok (uzasadnienie),
 • 114/10 – zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 – 2015 (załącznik),
 • 111/10 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLI/1013/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 30 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
 • 113/10 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • 117/10 – uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010 – 2015,
 • 112/10 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009,
 • 116/10 – Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Szczecin (załącznik),
 • 120/10 – określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • 121/10 – wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • 119/10 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin,
 • 80/10 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica-Spokojna” w Szczecinie (załaczniki: nr 1, nr 2, nr, 3, nr 4),
 • 96/10 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Harnasiów 2” w Szczecinie (załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4),
 • 109/10 – zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie,
 • 79/10 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 29/9 w Szczecinie,
 • 60/10 – wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika Pamięci Młodzieży Wileńskiej,
 • 118/10 – nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Benesza 75,
 • 110/10 – zmiany uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 • 115/10 – wyrażenia zgody na powierzenie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych na terenie powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
 • 107/10 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie,
 • 108/10 – nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.