Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR XXII/94/2011 z dnia 15 Iutego2011 r.

UCHWAŁA NR XXII/94/2011
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 15 Iutego2011 r.
 
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2011 - 2035.
 
Na podstawie art. 13 pkt. 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:
 
1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Mieczyslaw Kus - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek
 
po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2011 rok oraz przyjętej Wielo-letniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2045,
 
pozytywnie
 
opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2011 - 2035 wynikającej z zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta.
 
Uzasadnienie
 
Uchwala w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 — 2045 oraz uchwala w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecin na 2011 rok zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 7 lutego 2011 r. Obowiązek przedstawienia przez regionalną izbę obrachunkową na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej, opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynika z przepisów art. 230 ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Podstawą wydania opinii jest ocena prawidłowości planowanej kwoty długu, a w szczególności poziomu kształtowania się wskaźników zadłużenia w okresie spłaty długu.
 
Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) indywidualny wskaźnik wyznaczający dopuszczalny poziom zadłużenia (relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) będzie obowiązywał od 2014 roku. Natomiast, na podstawie art. 121 ust. 7 w związku z art. 85 pkt. 3 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do 2013 roku będą obowiązywać wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, czyli wskaźniki 15% i 60%. Przy obliczaniu ww. wskaźników, stosuje się wyłączenia, gdy dług zaciągnięto w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE lub z bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa EFTA.
 
Analizy prognozy kwoty długu Skład Orzekający dokonał na podstawie przedłożonej uchwały Nr IV/41/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2045.
 
Prognoza kwoty długu została opracowana dla lat 2011 - 2035, tj. na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję przepisów art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W prognozie kwoty długu uwzględniono planowane przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w wysokości 318 000 000 zł w 2011 r. i 253 000 000 zł w 2012 r.
 

W przedmiotowej  prognozie określono, obowiązujące w latach 2011 - 2013, relacje dotyczące spłaty rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz łączna kwotę długu publicznego na koniec roku budżetowego wynikające z przepisów art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących kredytów, pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE, z których wynika, że: 

  • łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu w latach 2011-2013 nie przekroczy 15% prognozowanych dochodów budżetowych i wyniesie 6,0% w 2011 r., 5,6% w 2012 r. i 6,2% w 2013 r.,
  • łączna kwota długu publicznego nie przekroczy 60% prognozowanych dochodów budżetowych i wyniesie 49,1% w 2011 r. oraz 58,0% w 2012 r. i w 2013 r.
Prognozowane przez Miasto obciążenie budżetu długiem publicznym w latach 2011-2013, wynikającym z wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 169 i art. 170 wymienionej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, należy uznać za dopuszczalne. Nie mniej jednak zwraca się uwagę, iż przy nieuwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w ust. 3 art. 170 ustawy o finansach publicznych wskaźnik długu zostanie przekroczony w latach 2012 i 2013 i wyniesie odpowiednio 61,9% i 61,0%.
 
Ponadto wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, ze w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
 
Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż zarówno w latach 2011 -2013 (podawanych informacyjnie), jak również od roku obowiązywania, tj. od 2014 r. poziom spłat zobowiązań Miasta będzie się kształtował poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełnia warunki określone w art. 243 cytowanej usta-wy o finansach publicznych.
 
Wymienione wyżej relacje zostały ustalone w oparciu o dane wynikające z uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
 
Wydając przedmiotową opinię Skład Orzekający ocenił prawidłowość planowanej kwoty długu na podstawie kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, ze organy jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki, w tym za celowość zobowiązań wpływających na jej dług publiczny.
 
Niniejsza uchwala Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicz¬nych, podlega opublikowaniu na zasadach określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 
Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 
 
 
Przewodniczqca Składu Orzekajqcego

Anna Suprynowicz
udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2011/02/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2011/02/24 09:03:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2011/02/24 09:03:16 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/02/24 09:00:42 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/02/24 09:00:05 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2011/02/24 08:57:18 nowa pozycja