Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CXXXV/344/2008 z dnia 24 listopada 2008 r.

UCHWAŁA NR CXXXV/344/2008
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2009 rok.

    Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, i Nr 249, poz. 2104) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2009 rok.


Uzasadnienie

    Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2009 rok został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 14 listopada 2008 r.

    Przedłożony projekt uchwały budżetowej jest opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XVI/489/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecin.

    Do projektu zostały opracowane objaśnienia wymagane przepisami art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112).

    Przedłożona z projektem uchwały budżetowej informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z art. 180 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Zawiera ona dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego i o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

    Projekt budżetu spełnia wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały określone według źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatki według działów i rozdziałów z wymaganym wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

    Do projektu uchwały budżetowej opracowano w formie załączników limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Treść wymienionych załączników spełnia wymogi przepisów art. 166 cyt. ustawy o finansach publicznych.

    W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 1 394 289 214 zł, wydatki w wysokości 1 701 484 300 zł oraz rozchody w wysokości 31 760 315 zł, przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w wysokości 307 195 086 zł. Natomiast wskutek uwzględnienia wyżej wymienionych rozchodów wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach ogółem wynoszą 338 955 401 zł. Z uchwały wynika, że źródłami pokrycia wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu będą: 
- kredyty                                                     120 000 000 zł,
- emisja papierów wartościowych            156 400 000 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych       62 555 401 zł.

    Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z przepisami art. 168 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

    Utworzone w budżecie rezerwy nie przekraczają dopuszczalnych limitów określonych w art. 173 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wyodrębnione zgodnie z wymogami art. 184 ust. 1 pkt 13 cytowanej ustawy o finansach publicznych, a ich szczegółowość spełnia wymogi przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej ... (Dz. U. Nr 135, poz. 955). 

    Zgodnie z wymogami art. 184 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwoty planowanych dochodów w całości przeznaczono na realizację wymienionych programów, co jest zgodne żart. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.).

    Projekty planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych zostały wyodrębnione zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.

    Przyznane zakładom budżetowym dotacje przedmiotowe oraz celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji są zgodne z przepisami art. 24 ust. 4, 5 i 7 ustawy o finansach publicznych.
Projekty planów przychodów i wydatków funduszy celowych zostały wyodrębnione zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały uwzględniono:
1) limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
     a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
     b. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
     c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
2) upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań:
     a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
     b. na finansowanie wydatków dot. programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
     c. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
które są zgodne z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały uwzględniono upoważnienia dla organu wykonawczego do:
     a. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta,
     b. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
wymienione upoważnienia są zgodne z przepisami art. 184 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

    Ponadto uwzględniono upoważnienia dla organu wykonawczego do przekazania innym jednostkom organizacyjnym Miasta niektórych uprawnień do zmiany planowanych wydatków oraz do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, które są zgodne z przepisami art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

    Upoważnienie do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych jest zgodne z przepisami art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

    W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, co jest wymagane przepisem art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn zm.).

    W planie wydatków budżetowych w działach 801-Oświata i wychowanie, 852-Pomoc społeczna oraz 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

    Wydatki na pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego zostały określone zgodnie z art. 175 ustawy o finansach publicznych.

    Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721).

    Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus 

 

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/11/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 13:21:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:21:00 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 12:15:08 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/05/12 10:39:26 nowa pozycja