Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 49640218

Aktualna strona: 439416

Wydrukowano: 5531

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Numery rachunków bankowych


Od 1 czerwca 2013 r. Urząd Miasta Szczecin i gminne jednostki budżetowe są obsługiwane przez  Bank PKO Bank Polski. Ta zmiana to korzyści dla mieszkańców i budżetu miasta. Nowy bank to również nowe numery rachunków bankowych, na które mieszkańcy wpłacają np. podatki i opłaty lokalne.

Zmiany rachunków bankowych. W związku ze zmianą banku zmienią się numery wszystkich rachunków bankowych w tym Urzędu Miasta i blisko 200 jednostek budżetowych. Na te rachunki mieszkańcy wpłacają opłaty i podatki lokalne np.: opłatę za wieczyste użytkowanie, opłatę skarbową, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za internaty, przedszkola i żłobki.

Jednocześnie informujemy,  że w każdym oddziale Banku PKO Bank Polski na terenie Szczecina można realizować wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy Miasto Szczecin bez ponoszenia dodatkowych opłat.

WYKAZ PLACÓWEK BANKU PKO Bank Polski:

 1. Oddział 1 w Szczecinie, al. Niepodległości 44 - lewobrzeże
 2. Oddział 5 w Szczecinie, ul. Kazimierska 1/2 - lewobrzeże
 3. Oddział 8 w Szczecinie, ul. Narutowicza 13 e/7 - lewobrzeże
 4. Oddział 14 w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 21 - lewobrzeże
 5. Oddział 16 w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 - lewobrzeże
 6. Oddział 18 w Szczecinie, ul. Księcia Bogusława X 52 - lewobrzeże
 7. Oddział 21 w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 19 - lewobrzeże
 8. Oddział 7 w Szczecinie, ul. Santocka 18/4 - lewobrzeże
 9. Oddział 6 w Szczecinie, ul. Mickiewicza 97 - lewobrzeże
 10. Oddział 9 w Szczecinie, al. Wyzwolenia 105A - lewobrzeże
 11. Oddział 11 w Szczecinie, ul. Duńska 38 - lewobrzeże
 12. Oddział 2 w Szczecinie, pl. Orła Białego 5 - lewobrzeże
 13. Oddział 10 w Szczecinie, ul. Szafera 196 - lewobrzeże
 14. Oddział 12 w Szczecinie, ul. Bandurskiego 95 - lewobrzeże
 15. Oddział 15 w Szczecinie, ul. Milczańska 7 H, I - lewobrzeże
 16. Oddział 17 w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 13 - lewobrzeże
 17. Oddział 4 w Szczecinie ul. Malczewskiego 26 - lewobrzeże
 18. Agencja nr 3773, ul. Parkowa 49a - lewobrzeże
 19. Agencja nr 3774, ul. Niemcewicza 26 - lewobrzeże
 20. Agencja nr 3860, ul. Przyjaciół Żołnierza 49/U1 - lewobrzeże
 21. Oddział 3 w Szczecinie, ul. Rydla 41/42 - prawobrzeże
 22. Kasy zewnętrzne Oddziału 3 w Szczecinie ( Filia UM ), ul. Rydla 39/40 - prawobrzeże
 23. Oddział 13 w Szczecinie, ul. Dziennikarska 1 -  prawobrzeże
 24. Oddział 20 w Szczecinie, ul. Rydla 51 - prawobrzeże
 25. Agencja nr 3759, ul. Seledynowa 53 - prawobrzeże

Zmiana banku -  Korzyści dla mieszkańców:

 • Więcej punktów kasowych bez dodatkowych opłat. Opłaty lokalne będzie można dokonać w 25 punktach PKO Bank Polski, które znajdują się na terenie Szczecina. Zrobimy to bez dodatkowych opłat.
 • Możliwość płacenia kartą płatniczą. Kasy na terenie urzędu miasta i filii urzędu na prawobrzeżu są wyposażone w terminale kart płatniczych. 
Rachunki bankowe obowiązujące od 1 czerwca 2013 roku:
 

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429  - opłaty skarbowe z tytułu m.in. zaświadczeń o wpisie do EDG, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, pełnomocnictw, rejestracji VAT , za wpis do ewidencji zaproszeń oraz innych wpłat z tytułu opłaty skarbowej - załatwiane drogą bezpośrednią

30 1020 4795 0000 9202 0277 9395- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego,leśnego, od środków transportowych i z tytułu opłat lokalnych (UWAGA! jest to rachunek ogólny dla dochodów podatkowych; decyzje wymiarowe zawierają indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do każdego podatnika) 

24 1020 4795 0000 9102 0278 0328 - wpływy z tytułu opłaty od zagospodarowania odpadów komunalnych

31 1020 4795 0000 9102 0277 8553 - wpływy z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

67 1020 4795 0000 9002 0277 9312- wpływy z tytułu dochodów majątkowych tj. wieczyste użytkowanie gruntów gminy, przekształcenie prawa użytkowania na własność, sprzedaż mieszkań, sprzedaż lokali, wykup gruntu, I opłata, służebność, trwały zarząd, zwrot bonifikat, opłata adiacencka, renta planistyczna itp.

69 1020 4795 0000 9902 0277 9320 - wpływy z tytułu dochodów Skarbu Państwa tj. wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, dzierżawy, sprzedaż mieszkań, sprzedaż lokali, przekształcenia, trwały zarząd, wykup gruntu, służebność

17 1020 4795 0000 9202 0277 9338 - wpływy za zajęcie pasa drogowego tj.prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych, wykorzystanie terenu pod obiekty handlowe i gastronomiczne, reklama w pasie drogowym, uszkodzenie znaku drogowego

22 1020 4795 0000 9002 0277 9346 - wpływy za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania

70 1020 4795 0000 9402 0277 9353 - wpływy z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską

75 1020 4795 0000 9202 0277 9361 - wpływy za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień

57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - wpływy - dochody niemajątkowe tj. reklamy, licencje na TAXI, egzamin z topografii miasta, tablice rejestracyjne, dowody, specyfikacje WIM, prawa jazdy, legitymacja instruktora Prawa Jazdy, Prawo Jazdy Międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe, karty wędkarskie, opłata za licencje na transport drogowy, opłata za zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne, opłata za zezwolenia na przewozy drogowe, specyfikacja BOI, dopłata do prawa jazdy K029, hologramy-gryfy, transport osób – analiza sytuacji rynkowej, wpłaty różne ( dochody niemajątkowe), opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców, opłata za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez Ośrodek Szkolenia Kierowców, kary osób prawnych i fizycznych z tytułu niezgłoszenia zmian w licencji na transport drogowy

63 1020 4795 0000 9902 0301 6011 - opłata za karty parkingowe osób niepełnosprawnych

70 1020 4795 0000 9102 0277 9403 - dochody - Dom Pomocy Społecznej: wpłata za pobyt świadczeniobiorcy w DPS zgodnie z umową z MOPR w Szczecinie

25 1020 4795 0000 9402 0277 9387 - wpływy z tytułu kar porządkowych Straży Miejskiej

08 1020 4795 0000 9102 0277 8579 - Szczecińskie Centrum Świadczeń – świadczenia rodzinne

15 1020 4795 0000 9802 0277 8595 - Szczecińskie Centrum Świadczeń – dłużnicy alimentacyjni

48 1020 4795 0000 9102 0277 9411 -
opłata skarbowa za sprawy załatwiane drogą elektroniczną

25 1020 4795 0000 9102 0277 9437podatek od posiadania psów

03 1020 4795 0000 9102 0277 9445 - opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

78 1020 4795 0000 9302 0277 9452 - opłaty za udostępnienie informacji komornikom sądowym

47 1020 4795 0000 9802 0277 8504depozyt: wpłaty wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

52 1020 4795 0000 9602 0277 8512 - opłaty za udostępnianie danych osobowych

57 1020 4795 0000 9402 0277 8520 - opłaty ewidencyjne

07 1020 4795 0000 9602 0277 8546- opłaty za udostępnianie informacji publicznej

90 1020 4795 0000 9902 0278 0203 - PODSTAWOWY ORGANU, podstawowy rachunek budżetu Gminy Miasto Szczecin na prawach Powiatu, dochody Miasta Szczecin, zasilenia jednostek budżetowych Gminy, zwroty niewykorzystanych środków, subwencje, dotacje celowe  na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne dofinansowania

51 1020 4795 0000 9102 0278 7505 - Wydział  Egzekucji Administracyjnej

82 1020 4795 0000 9002 0287 1580 - Strefa Płatnego Parkowania - upomnienia

37 1020 4795 0000 9602 0315 6015 - Udostępnienie danych z dowodów osobistych 

32 1020 4795 0000 9102 0304 0144 - „Karta Dużej Rodziny”


Wydział: Wydział Księgowości

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin