Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia wydziałów Urzędu Miasta

Numery rachunków bankowych


Urząd Miasta Szczecin i gminne jednostki budżetowe są obsługiwane przez  Bank PKO Bank Polski. Ta zmiana to korzyści dla mieszkańców i budżetu miasta. Nowy bank to również nowe numery rachunków bankowych, na które mieszkańcy wpłacają np. podatki i opłaty lokalne.

Zmiany rachunków bankowych. W związku ze zmianą banku zmienią się numery wszystkich rachunków bankowych w tym Urzędu Miasta i blisko 200 jednostek budżetowych. Na te rachunki mieszkańcy wpłacają opłaty i podatki lokalne np.: opłatę za wieczyste użytkowanie, opłatę skarbową, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za internaty, przedszkola i żłobki.

Jednocześnie informujemy,  że w każdym oddziale Banku PKO Bank Polski na terenie Szczecina można realizować wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy Miasto Szczecin bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Płatności online za czynności urzędowe

WYKAZ PLACÓWEK BANKU PKO Bank Polski:

lp. Oddział/Agencja adres Godziny obsługi Część miasta
1. Oddział 1 w Szczecinie al. Niepodległości 44 pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob. nieczynne lewobrzeże
2. Oddział 2 w Szczecinie pl. Orła Białego 5 pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob. nieczynne lewobrzeże
3. Oddział 4 w Szczecinie ul. Malczewskiego 26 pon. - pt.: 9:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
4. Oddział 5 w Szczecinie ul. Kazimierska 1/2 pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
5. Oddział 6 w Szczecinie ul. Mickiewicza 97 pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
6. Oddział 7 w Szczecinie ul. Santocka 18/4

 pon. - pt.: 9:00 - 17:00; sob. nieczynne

lewobrzeże
7. Oddział 8 w Szczecinie ul. Narutowicza 13 e/7 pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
8. Oddział 9 w Szczecinie al. Wyzwolenia  105A

pon. - pt.: 9:00 - 17:00; sob. nieczynne

lewobrzeże
9. Oddział 10 w Szczecinie ul. Szafera 196 pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
10. Oddział 11 w Szczecinie ul. Duńska 38 pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
11. Oddział 12 w Szczecinie ul. Bandurskiego 95 pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
12. Oddział 15 w Szczecinie ul. Milczańska 7 H, I pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
13. Oddział 16 w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 pon. 7:30 - 17:00; wt.-pt.: 7:30 - 16:00; sob. nieczynne lewobrzeże
14. Oddział 17 w Szczecinie  ul. Królowej Jadwigi 13 pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
15. Oddział 18 w Szczecinie ul. Księcia Bogusława X 52 pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
16. Oddział 21 w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 19 pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
17.   Agencja LO23 ul. Niemcewicza 26 pon. - pt.: 9:00 - 17:00; sob. nieczynne lewobrzeże
18.  Oddział 3 w Szczecinie ul. Rydla 41/42 pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob. nieczynne prawobrzeże
19.  Kasy zewnętrzne Oddziału 3 w Szczecinie ( Filia UM )  ul. Rydla 39/40  pon. - pt.: 8:00 - 16:00; sob. nieczynne prawobrzeże
20. Oddział 13 w Szczecinie ul. Dziennikarska 1 pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne prawobrzeże
21. Oddział 20 w Szczecinie ul. Rydla 51 pon. - pt.: 10:00 - 17:00; sob. nieczynne prawobrzeże

Zmiana banku -  Korzyści dla mieszkańców:

  • Więcej punktów kasowych bez dodatkowych opłat. Opłaty lokalne będzie można dokonać w 26 punktach PKO Bank Polski, które znajdują się na terenie Szczecina. Zrobimy to bez dodatkowych opłat.
  • Możliwość płacenia kartą płatniczą. Kasy na terenie urzędu miasta i filii urzędu na prawobrzeżu są wyposażone w terminale kart płatniczych. 

Rachunki bankowe obowiązujące od 1 czerwca 2013 roku:

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 - opłaty skarbowe z tytułu m.in. zaświadczeń o wpisie do EDG, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, pełnomocnictw, rejestracji VAT , za wpis do ewidencji zaproszeń oraz innych wpłat z tytułu opłaty skarbowej - załatwiane drogą bezpośrednią

30 1020 4795 0000 9202 0277 9395 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego,leśnego, od środków transportowych i z tytułu opłat lokalnych (UWAGA! jest to rachunek ogólny dla dochodów podatkowych; decyzje wymiarowe zawierają indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do każdego podatnika) 

24 1020 4795 0000 9102 0278 0328 - wpływy z tytułu opłaty od zagospodarowania odpadów komunalnych

31 1020 4795 0000 9102 0277 8553 - wpływy z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

67 1020 4795 0000 9002 0277 9312- wpływy z tytułu dochodów majątkowych tj. wieczyste użytkowanie gruntów gminy, przekształcenie prawa użytkowania na własność, sprzedaż mieszkań, sprzedaż lokali, wykup gruntu, I opłata, służebność, trwały zarząd, zwrot bonifikat, opłata adiacencka, renta planistyczna itp.

69 1020 4795 0000 9902 0277 9320 - wpływy z tytułu dochodów Skarbu Państwa tj. wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, dzierżawy, sprzedaż mieszkań, sprzedaż lokali, przekształcenia, trwały zarząd, wykup gruntu, służebność

17 1020 4795 0000 9202 0277 9338 - wpływy za zajęcie pasa drogowego tj.prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych, wykorzystanie terenu pod obiekty handlowe i gastronomiczne, reklama w pasie drogowym, uszkodzenie znaku drogowego

22 1020 4795 0000 9002 0277 9346 - wpływy za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania

70 1020 4795 0000 9402 0277 9353 - wpływy z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską

75 1020 4795 0000 9202 0277 9361 - wpływy za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień

57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - wpływy - dochody niemajątkowe tj. reklamy, licencje na TAXI, egzamin z topografii miasta, tablice rejestracyjne, dowody, specyfikacje WIM, prawa jazdy, legitymacja instruktora Prawa Jazdy, Prawo Jazdy Międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe, karty wędkarskie, opłata za licencje na transport drogowy, opłata za zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne, opłata za zezwolenia na przewozy drogowe, specyfikacja BOI, dopłata do prawa jazdy K029, hologramy-gryfy, transport osób – analiza sytuacji rynkowej, wpłaty różne ( dochody niemajątkowe), opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców, opłata za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez Ośrodek Szkolenia Kierowców, kary osób prawnych i fizycznych z tytułu niezgłoszenia zmian w licencji na transport drogowy

63 1020 4795 0000 9902 0301 6011 - opłata za karty parkingowe osób niepełnosprawnych

70 1020 4795 0000 9102 0277 9403 - dochody - Dom Pomocy Społecznej: wpłata za pobyt świadczeniobiorcy w DPS zgodnie z umową z MOPR w Szczecinie

25 1020 4795 0000 9402 0277 9387 - wpływy z tytułu kar porządkowych Straży Miejskiej

08 1020 4795 0000 9102 0277 8579 - Szczecińskie Centrum Świadczeń – świadczenia rodzinne

15 1020 4795 0000 9802 0277 8595 - Szczecińskie Centrum Świadczeń – dłużnicy alimentacyjni

48 1020 4795 0000 9102 0277 9411 -
opłata skarbowa za sprawy załatwiane drogą elektroniczną

25 1020 4795 0000 9102 0277 9437podatek od posiadania psów

03 1020 4795 0000 9102 0277 9445 - opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

78 1020 4795 0000 9302 0277 9452 - opłaty za udostępnienie informacji komornikom sądowym

47 1020 4795 0000 9802 0277 8504depozyt: wpłaty wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

52 1020 4795 0000 9602 0277 8512 - opłaty za udostępnianie danych osobowych

57 1020 4795 0000 9402 0277 8520 - opłaty ewidencyjne

07 1020 4795 0000 9602 0277 8546- opłaty za udostępnianie informacji publicznej

90 1020 4795 0000 9902 0278 0203 - PODSTAWOWY ORGANU, podstawowy rachunek budżetu Gminy Miasto Szczecin na prawach Powiatu, dochody Miasta Szczecin, zasilenia jednostek budżetowych Gminy, zwroty niewykorzystanych środków, subwencje, dotacje celowe  na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne dofinansowania

51 1020 4795 0000 9102 0278 7505 - Wydział  Egzekucji Administracyjnej

82 1020 4795 0000 9002 0287 1580 - Strefa Płatnego Parkowania - upomnienia

37 1020 4795 0000 9602 0315 6015 - Udostępnienie danych z dowodów osobistych 

32 1020 4795 0000 9102 0304 0144 - „Karta Dużej Rodziny”

Wydział Księgowości

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2013/05/13, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/07/17 08:54:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/07/17 08:54:26 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2019/01/28 09:23:05 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2018/12/10 14:52:54 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2018/12/10 14:49:41 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2017/11/02 08:31:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/10/31 15:04:32 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 14:28:15 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 14:27:32 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 13:32:27 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 12:31:14 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 11:34:59 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 11:32:26 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 11:11:26 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 11:09:20 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2017/04/10 10:31:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/10/20 13:38:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/07/08 07:51:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/04 13:19:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/04 13:18:14 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2015/10/02 12:22:38 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2015/10/02 12:21:27 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2015/09/04 09:53:24 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2015/09/04 09:35:16 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/06/17 07:43:54 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/02/17 10:44:44 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/02/17 10:44:32 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/02/17 10:10:50 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2015/02/16 12:26:21 modyfikacja wartości
Kamil Kubiś 2015/02/16 12:07:26 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2015/02/16 11:35:26 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2015/02/16 08:59:32 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2015/01/02 12:26:56 modyfikacja wartości
Daria Maculewicz 2014/02/18 12:04:05 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2014/01/16 15:33:50 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/12/31 10:36:51 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/12/17 10:08:41 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/10/09 14:11:22 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/06/25 10:23:43 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2013/06/21 11:42:25 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/28 09:39:47 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/24 09:48:47 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/24 09:41:34 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/24 09:39:27 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/23 14:25:20 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/22 11:04:21 modyfikacja wartości
Ewa Szynkowska 2013/05/22 10:50:48 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/22 10:45:00 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/21 11:27:22 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/21 11:15:29 modyfikacja wartości
Żaneta Konczalska 2013/05/21 11:13:11 modyfikacja wartości