Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74069080

Aktualna strona: 33498

Wydrukowano: 2340

Statut Miasta


  • Uchwała nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178);

zmiany:

  • Uchwała Nr XXIV/623/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1721);
  • Uchwała Nr XXXV/883/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 51, poz. 1307).

 


UCHWAŁA NR XXX/598/04
Rady Miasta Szczecina
z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów projektu Statutu Miasta przyjętego przez Radę Miasta Szczecina uchwałą Nr XXVII/546/04 z dnia 25 października 2004 r.; Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje:


    § 1. Przyjmuje Statut Miasta Szczecina w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

    § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/360/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 22, poz. 159), zmieniona uchwałą Nr XL/569/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 12, poz. 78) z wyjątkiem załączników Nr 5-7 do Statutu Miasta, które zachowują moc do czasu wydania przez Radę Miasta nowych przepisów w tym zakresie.

    § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.
        2. Przepis § 39 ust. 2 Statutu Miasta w zakresie liczby członków zarządu jednostki pomocniczej wejdzie w życie po upływie kadencji organów jednostek pomocniczych Miasta, w której uchwała weszła w życie.

Załącznik
do Uchwały Nr XXX/598/04
Rady Miasta Szczecina
z dnia 14 grudnia 2004 r.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin