Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79499290

Aktualna strona: 34942

Wydrukowano: 2341

Statut Miasta


Uchwała Nr VI/189/19
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje Statutu Miasta Szczecin w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/598/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2005 r. Nr 10, poz. 178), zm. Uchwałą Nr XXIV/623/08 z dnia 28 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 78, poz. 1721); Uchwałą Nr XXXV/883/09 z dnia 25 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2009 r. Nr 51, poz. 1307), z wyjątkiem załączników Nr 5-7 do Statutu Miasta zawartych w Uchwale Nr XXVIII/360/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 22, poz. 159), które zachowują moc do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin