Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM BUDYNKU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

OGŁOSZENIE NR DT.4211-23/3-1-ŁN

GMINA MIASTO SZCZECIN W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREJ DZIAŁA ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA TURYSTYKA WYDARZENIA SP. Z O.O.

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM BUDYNKU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

Pomieszczenia wytypowane do przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 91 35 16 229

                                                                     

L.p.

Adres nieruchomości

Nr. KW

Nr. Dz.

Obręb

Opis nieruchomości

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie

Czynsz wywoławczy m2 netto (miesięcznie)

Wadium

1.

Wyspa Bielawa

SZ1S/00167293/0

Część działki

16

 

1084

Nieruchomość

zabudowana

Budynek

106,5 m2pow. u.

Biura

14 zł

500

 

Grunt

1500 m2 pow. u.

Na cele zieleni ozdobnej i trawników

 

0,07 zł

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE ZEGLUGI SZCZECIŃSKIEJ TURYSTKA WDARZENIA SP. Z O.O. W DNIU 30.05.2023

GODZ 11:.00 W SALI KONFERENCYJNEJ

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 30.05.2023 r. przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A. nr 67 1020 4795 0000 9902 0349 9969

 (z podaniem nr lokalu będącego przedmiotem przetargu)

1. Warunki przystąpienia do przetargu:

1)      Okazanie dowodu wpłaty wadium. Przy wpłacie wadium należy podać numer pozycji i adres nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem. W przypadku chęci udziału w przetargu na więcej niż jedną lokalizację, dowody wpłaty wadiów należy okazać na osobnych potwierdzeniach.

2)      Okazanie dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

3)      Okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi.

4)      Okazanie aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

5)      Złożenia pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

6)      Złożenia pisemnego oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umów najmu, dzierżawy, bezumownego zajmowania nieruchomości).

2.       Informacje organizatora przetargu:

1)      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem z przeznaczeniem na biura wraz terenem przyległym oraz dwoma pomostami do cumowania jednostek.

2)      Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10 % ustalonej stawki wywoławczej m2 w przetargu.

3)      Miesięczny czynsz najmu zostanie ustalony w oparciu o iloczyn stawki za 1 m² uzyskanej w przetargu

4)      Poza czynszem wskazanym w ust. 3 Najemca będzie ponadto uiszczał na rzecz Gminy Miasto Szczecin miesięczną opłatę za najem pomostów pływających (54mb) w kwocie 1 440,18 zł brutto, opłaty wynikające ze zużycia mediów – wody i energii elektrycznej według wskazań liczników i ceny, jaką obciążona została przez dostawcę mediów Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.  oraz opłatę za obsługę administracyjną w wysokości 10% kosztów zużycia mediów na rzecz Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o..

5)      Czas trwania umowy nie może przekroczyć 31 maja 2026 r.

6)      Stawka czynszu uzyskana w przetargu jest ostateczna i nie podlega obniżce.

7)      Do czynszu najmu zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości aktualnie obowiązującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2016.710 j.t. ze zm.).

8)      Termin wnoszenia ustalonego czynszu- do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący lub w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury w przypadku upoważnienia wynajmującego do jej wystawienia.

9)      Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie na zasadach określonych w regulaminie przetargów.

10)   W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu z przyczyn leżących po stronie wygrywającego, wadium oraz poniesione koszty nie podlegają zwrotowi.

11)   Najemca zobowiązuje się do zapewnienia specjalistycznym służbom właścicieli sieci (w przypadku ich występowania) nieodpłatny i swobodny dostęp przez całą dobę do przebiegających przez przedmiot najmu sieci w celu dokonywania przeglądów, konserwacji oraz w razie awarii, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją dokona ich przeniesienia na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

3.       Dodatkowe informacje:

1)      Wzór umowy, rzuty wraz ze zdjęciami oraz opisem budynku z którymi należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu, zostały opublikowane wraz z ogłoszeniem o przetargu na stronie internetowej https://zstw.szczecin.pl/bip/index.php?id=858

2)      Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2018 r., poz. 121 z późn. zm.).Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - zamieszczona jest na stronie www.zstw.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

3)      Dodatkowych informacji o przetargu udziela Łukasz Nowak tel. 91 35 16 229.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej https://zstw.szczecin.pl/bip/index.php?id=858  i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZSTW. Zastrzega się, iż Prezes Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podawania przyczyn.Data publikacji: 2023/05/17
Datawygaśnięcia: 2023/05/30
IV
udostępnił: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., wytworzono: 2023/05/17 08:41:02, odpowiedzialny/a: Łukasz Nowak, wprowadził/a: Łukasz Nowak, dnia: 2023/05/17 08:41:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Nowak 2023/05/17 08:41:02 nowa pozycja