Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Informacje o przetargach jednostek organizacyjnych Miasta

Przetarg ustny ograniczony na najem garaży komunalnych


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

 OGŁOSZENIE SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1A OGŁASZA W IMIENIU GMINY                                                                                                      MIASTO SZCZECIN PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY MUROWANYCH:

Lp.

Położenie nieruchomości, księga wieczysta

  Nr obrębu

  Nr działki

Oznaczenie     garażu

Pow. garażu

w m2

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania przedmiotu najmu

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/m2

Wadium w zł

Ograniczenia przetargu

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

 

 

 

Kaszubska 59

 

działka nr 36/6

obr.1036 Śródmieście

 

 

    brak

 

 

15,90 m² + droga dojazdowa 5,00 m2

 

garaż murowany przy budynku (najem)

 

7,00 zł/m2

 

 

200,00

 

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości przy ul. Kaszubskiej 59 oficyna

 

      Plan obowiązujący:   

      Centrum-Brama

            Portowa

2.

 

 

Korsarzy 18

działka nr 105, obr. 1037 Śródmieście

 

 

     brak

 

18,22 m2 + droga dojazdowa 26,16 m2

garaż murowany pod budynkiem (najem)

7,00 zł/m2

 

 

200,00

Przetarg ograniczony do mieszkańców nieruchomości przy ul. Korsarzy 2-32, Rycerska 2, plac Żołnierza 8,9,10,11, plac Mariacki 4, Farna 3,5,7,9

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: Stare Miasto-Starówka

Garaż wytypowany do przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu  terminu  z pracownikiem Szczecińskiego TBS –telefon do kontaktu nr 91 430-91-24.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4 KWIETNIA 2023 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE SZCZECIŃSKIEGO TBS PRZY

 UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 45B/U2, WG OKREŚLONEGO POWYŻEJ HARMONOGRAMU

I.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 

1.Zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie ww. ograniczeń przetargu (okazanie dowodu tożsamości/dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania).

2.Dysponowanie dokumentem: dowód tożsamości, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.

3.W przypadku osób reprezentujących osobę przystępującą do przetargu – okazanie stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości.

4.Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż. Przy wpłacie wadium należy podać adres nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem.

5.Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysonuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu stanowiącego własność tej osoby.

6.Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.

7.Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

8.Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).

UWAGA:niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

II. INFORMACJE ORGANIZATORA PRZETARGU:

1.W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.

2.Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia 3 kwietnia 2023 roku na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS: Pekao S.A. O/Szczecin  84 1240 3813 1111 0000 4379 3958. Decyduje data wpływu środków na konto Szczecińskiego TBS. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

3.Każdy przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.

4.Przez przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

5.Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.

6.Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3 krotności miesięcznego czynszu netto.

7.Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony trzy lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

8.Na najemcy garażu komunalnego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnoście obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz prowadzenia przez wynajmującego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100). Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu. 

9.W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 warunków przystąpienia do przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

10.Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, opłaty związane z eksploatacją garażu oraz opłata za teren pod drogę dojazdową i plac manewrowy w wysokości 0,50 zł/m² netto. Miesięczna stawka opłat netto za 1m², za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne, może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30 %. Czynsz najmu płatny jest do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

11.Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym a wszelkie remonty obciążają najemcę.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. można uzyskać na stronie www.stbs.pl.

                                                                                                                           Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Szczecińskiego TBS przy

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1A lub telefonicznie pod nr telefonu 91 430 91 48 poniedziałek - piątek

w godzinach: 1000 – 1600.

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  na  stronie  internetowej  www.stbs.pl  i www.bip.um.szczecin.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS oraz Urzędu Miasta.

SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  ZASTRZEGA  SOBIE  PRAWO  ODWOŁANIA  LUB  UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI  BEZ  PODAWANIA  PRZYCZYN.Data publikacji: 2023/03/14
Datawygaśnięcia: 2023/04/04
IV
udostępnił: Sylwia Laszczyńska, wytworzono: 2023/03/14 08:29:23, odpowiedzialny/a: Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2023/03/14 08:29:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2023/03/14 08:29:23 nowa pozycja