Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Wykonanie i dostawa 23 szt. tablic pamiątkowych dla projektu Gminy Miasto Szczecin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nazwa projektu: Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół.

Oś Priorytetowa: Edukacja RPZP.08.00.00

Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, adres: pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP: 8510309410, REGON: 811684232

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 23 szt. tablic pamiątkowych stanowiących element promocji i informacji dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Parametry tablicy pamiątkowej:

Wymiary: format A3 42cm (szer.) x 29,7cm (wys.), kolor biały, materiał typu dibond lub materiał pokrewny, 4 otwory montażowe wraz z aluminiowymi kołkami dystansowymi, napisy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały (tablica montowana będzie we wnętrzu budynku).

Tablica pamiątkowa obowiązkowo musi zawierać:

Znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, oficjalne logo promocyjne Województwa Zachodniopomorskiego, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Dane do zamieszczenia na tablicach:

Tytuł projektu: Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół.

Cel projektu:Podniesienie kompetencji kluczowych 2 354 uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin

Projektując tablice w tym wielkość fontów, należy przyjąć, że znak Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, tytuł projektu oraz cel projektu muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. Znak Funduszy Europejskich, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, logo promocyjne Województwa Zachodniopomorskiego oraz znak Unii Europejskiej muszą być pełnokolorowe.

Znaki graficzne niezbędne do przygotowania tablicy można pobrać ze strony http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r musi odpowiadać wymogom działań promocyjnych i informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie
nr RPZP.08.03.00-32-K049/18-00   z dnia 25.09.2018 r. (aneks nr RPZP.08.03.00-32-K049/18-02 z dnia 13.01.2020 r.).

Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być przygotowana z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego trwałą i czytelną techniką w języku polskim, ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie osoby składającej podpis.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Opis sposobu przyznawania punktów

Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru:

Cena:

Cena brutto oferty najtańszej: cena brutto oferty badanej x 100 (liczba punktów)  x 100% (waga)

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedłoży ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym zapytaniu i przedstawi najniższą cenę. Sposób kalkulacji ceny za zamówienie, na potrzeby oceny ofert, zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 11.05.2023 r.

Ofertę należy złożyć: drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres e-mail:

    mtarnows@um.szczecin.pl lub ebrozek@um.szczecin.pl

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, stosownie do wymogów określonych w pkt. 1 Oferty, które zostały złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Sposób zapłaty: Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

3. Klauzula informacyjna RODO

 

W wyniku postępowania wyłoniono firmę: „Bylewski” Agencja Reklamowa Piotr BylewskI, ul. Okulickiego 110, 71-041 Szczecin, oferującą za realizację całości zamówienia kwotę brutto 1783,50 zł, w tym podatek VAT w wysokości 333,50 zł, której ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na: najniższą cenę.

Załączniki:

 • Formularz ofertowy (.pdf, 223 KB)
  udostępnił: Wydział Oświaty,
  odpowiedzialny(a): Marta Tarnowska-Pelc,
  wytworzono: 2023/04/12,
  opublikował(a): Marta Tarnowska-Pelc,
  dnia: 2023/04/12 11:38:36.
 • Klauzula informacyjna RODO (.pdf, 139 KB)
  udostępnił: Wydział Oświaty,
  odpowiedzialny(a): Marta Tarnowska-Pelc,
  wytworzono: 2023/04/12,
  opublikował(a): Marta Tarnowska-Pelc,
  dnia: 2023/04/12 11:39:42.
 • Wzór umowy (.pdf, 170 KB)
  udostępnił: Wydział Oświaty,
  odpowiedzialny(a): Marta Tarnowska-Pelc,
  wytworzono: 2023/04/12,
  opublikował(a): Marta Tarnowska-Pelc,
  dnia: 2023/04/12 11:38:57.
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/04/12, odpowiedzialny/a: Marta Tarnowska-Pelc, wprowadził/a: Marta Tarnowska-Pelc, dnia: 2023/05/15 10:15:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Tarnowska-Pelc 2023/05/15 10:15:27 modyfikacja wartości
Marta Tarnowska-Pelc 2023/04/12 11:37:46 modyfikacja wartości
Marta Tarnowska-Pelc 2023/04/12 11:36:38 nowa pozycja