Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Wykonanie i dostawa 23 szt. tablic pamiątkowych dla projektu Gminy Miasto Szczecin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nazwa projektu: Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół.

Oś Priorytetowa: Edukacja RPZP.08.00.00

Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, adres: pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP: 8510309410, REGON: 811684232

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 23 szt. tablic pamiątkowych stanowiących element promocji i informacji dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Parametry tablicy pamiątkowej:

Wymiary: format A3 42cm (szer.) x 29,7cm (wys.), kolor biały, materiał typu dibond lub materiał pokrewny, 4 otwory montażowe wraz z aluminiowymi kołkami dystansowymi, napisy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały (tablica montowana będzie we wnętrzu budynku).

Tablica pamiątkowa obowiązkowo musi zawierać:

Znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, oficjalne logo promocyjne Województwa Zachodniopomorskiego, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Dane do zamieszczenia na tablicach:

Tytuł projektu: Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół.

Cel projektu:Podniesienie kompetencji kluczowych 2 354 uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin

Projektując tablice w tym wielkość fontów, należy przyjąć, że znak Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, tytuł projektu oraz cel projektu muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. Znak Funduszy Europejskich, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, logo promocyjne Województwa Zachodniopomorskiego oraz znak Unii Europejskiej muszą być pełnokolorowe.

Znaki graficzne niezbędne do przygotowania tablicy można pobrać ze strony http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r musi odpowiadać wymogom działań promocyjnych i informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zgodnie z umową o dofinansowanie
nr RPZP.08.03.00-32-K049/18-00   z dnia 25.09.2018 r. (aneks nr RPZP.08.03.00-32-K049/18-02 z dnia 13.01.2020 r.).

Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być przygotowana z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego trwałą i czytelną techniką w języku polskim, ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie osoby składającej podpis.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

Opis sposobu przyznawania punktów

Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru:

Cena:

Cena brutto oferty najtańszej: cena brutto oferty badanej x 100 (liczba punktów)  x 100% (waga)

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedłoży ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym zapytaniu i przedstawi najniższą cenę. Sposób kalkulacji ceny za zamówienie, na potrzeby oceny ofert, zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 11.05.2023 r.

Ofertę należy złożyć: drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres e-mail:

    mtarnows@um.szczecin.pl lub ebrozek@um.szczecin.pl

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, stosownie do wymogów określonych w pkt. 1 Oferty, które zostały złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Sposób zapłaty: Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.

Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

3. Klauzula informacyjna RODO

 

W wyniku postępowania wyłoniono firmę: „Bylewski” Agencja Reklamowa Piotr BylewskI, ul. Okulickiego 110, 71-041 Szczecin, oferującą za realizację całości zamówienia kwotę brutto 1783,50 zł, w tym podatek VAT w wysokości 333,50 zł, której ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na: najniższą cenę.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2023/04/12, odpowiedzialny/a: Marta Tarnowska-Pelc, wprowadził/a: Marta Tarnowska-Pelc, dnia: 2023/05/15 10:15:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Tarnowska-Pelc 2023/05/15 10:15:27 modyfikacja wartości
Marta Tarnowska-Pelc 2023/04/12 11:37:46 modyfikacja wartości
Marta Tarnowska-Pelc 2023/04/12 11:36:38 nowa pozycja