Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wytyczne do sprawozdań finansowych

rok 2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 rokuw sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przypominam, że:

  • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok tj. bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa, należy sporządzić według wzoru określonego w załącznikach do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

  • Do sprawozdania finansowego za rok 2023 należy dołączyć Oświadczenie dla firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin podpisane przez Kierownika i Głównego Księgowego jednostki budżetowej, przygotowane na formularzu udostępnionym na stronie http://bip.um.szczecin.pl w zakładce Finanse i Majątek Miasta, Wydział Księgowości (https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11036.asp).

  • W celu usystematyzowania informacji na temat zdarzeń gospodarczych, które zachodziły w jednostce w danym roku przy sporządzeniu sprawozdania finansowego należy uwzględnić podstawowe wytyczne do informacji dodatkowej za 2023 rok oraz tabele wyłączeń wzajemnych, które dostępne są na stronie http://bip.um.szczecin.pl w zakładce Finanse i Majątek Miasta, Wydział Księgowości, Wytyczne do sprawozdań finansowych (https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131186.asp). Tabele do wyłączeń przygotowane są w pliku excel i zawierają również wykaz jednostek, z którymi można dokonać wyłączeń.

 

W celu przygotowania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za 2023 rok należy:

  • bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu sporządzić w systemie BeSTi@ (z wyłączeniem jednostek oświatowych),

  • informację dodatkową za 2023 rok sporządzić w aplikacji SKZ[1] (wcześniej była to aplikacja GDZ), która jest udostępniona wszystkim jednostkom budżetowym na stronie: https://skz.cdiap.pl/ (obowiązuje wszystkie jednostki).

 

W przypadku konieczności dodania dostępu do aplikacji SKZ dodatkowym lub nowym osobom proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail: sprawozdania@um.szczecin.pl z podaniem następujących informacji:

  • nazwa jednostki,

  • imię i nazwisko, stanowisko służbowe,

  • kontakt telefoniczny oraz e-mail służbowy pracownika.

 

Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu w odniesieniu do wszystkich sprawozdań finansowych obowiązuje wersja papierowa opatrzona podpisami kierownika jednostki oraz głównego księgowego (w przypadku Informacji dodatkowej, system SKZ umożliwi wygenerowanie pliku PDF, który należy wydrukować i podpisać), które należy dostarczyć do Urzędu Miasta Szczecin

Informuję także, że ostatni dzień dostarczenia sprawozdania finansowego za 2023 rok tj. 31 marca 2024 roku przypada na dzień świąteczny.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 30/24  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2024 roku  w Urzędzie Miasta Szczecin dzień 29 marca 2024 roku jest dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym w celu dotrzymania terminu złożenia sprawozdania finansowego za 2023 rok w wersji papierowej - należy je dostarczyć do Urzędu Miasta Szczecin najpóźniej do dnia 28 marca 2024 roku.

Z wyłączeniem jednostek oświatowych, które pismem z dnia 03.01.2024 r. znak WOś-I.3035.1.2024.MI otrzymały szczegółowy harmonogram w sprawie terminów w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych, budżetowych, z operacji finansowych i pozostałych z roku budżetowego 2023.

Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych do uwzględnienia wytycznych i informacji przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Poniżej tabele wyłączeń do sprawozdań finansowych i krótkie wskazówki do prawidłowego ich sporządzania oraz pliki zawierajace wykazy pozostałych jednostek budżetowych oraz Instytucji Kultury i Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Kwoty wyłączeń podaje się w złotych i groszach. Nie należy ich zaokrąglać.

W tabelach wpisane są pozycje sprawozdań, które dotychczas występowały najczęściej.

Jeśli w jednostce występuje wyłączenie z tytułu innego niż wymieniony w tabeli należy go dopisać.

 

1. Tabela nr 1 - wyłączenia do bilansu

W tabeli nr 1 ujmuje się rozrachunki z innymi jednostkami budżetowymi, z wyłączeniem Urzędu Miasta.

Nie należy wykazywać rozrachunków ze spółkami Miasta Szczecin oraz Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej.

 

2.  Tabela nr 2 - wyłączenia do rachunku zysków i strat

W tabeli nr 2 ujmuje się przychody i koszty w powiązaniu z innymi jednostkami budżetowymi, z wyłączeniem Urzędu Miasta.

Nie należy wykazywać przychodów i kosztów w powiązaniu ze spółkami Miasta Szczecin oraz Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej.

 

3. Tabela nr 3 - wyłączenia do zestawienia zmian w fundusz jednostki

W tabeli nr 3 ujmuje się zwiększenia i zmniejszenia funduszu w powiązaniu z innymi jednostkami budżetowymi, z wyłączeniem Urzędu Miasta.

Nie należy wykazywać zwiększeń i zmniejszeń funduszu w powiązaniu ze spółkami Miasta Szczecin oraz Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej.

 

4. Tabela nr 4 - wyłączenia do bilansu skonsolidowanego

W tabeli nr 4 ujmuje się  rozrachunki wyłącznie z Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej, które są wymienione w załączniku:
Instytucje_Kultury_Zakłady_Opieki_Zdrowotnej

 

5. Tabela nr 5 - wyłączenia wzajemne z Urzędem Miasta Szczecin

W tabeli nr 5 ujmuje się wyłączenia dotyczące wyłącznie Urzędu Miasta Szczecin w zakresie danych wykazanych w sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki).

Strefa Płatnego Parkowania (bilety i abonamenty) - nie jest powiązana z Urzędem Miasta - nie należy jej uwzględniać w tabeli nr 5.

W punkcie 1 tabeli nr 5, wiersz "weryfikacja pracownika Urzędu Miasta" - pozostaje pusty.[1]Aplikacja SKZ – oprogramowanie System Kontroli Zarządczej opracowane i udostępnione przez spółkę Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych (dalej CDiAP).

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2024/01/23, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2024/01/23 13:20:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2024/01/23 13:20:24 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 13:17:16 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 13:16:15 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 13:15:17 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 13:13:31 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 13:10:49 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 13:09:40 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 13:08:43 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 12:45:26 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 12:42:58 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 12:37:16 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 11:46:41 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2024/01/23 11:46:22 nowa pozycja