Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wytyczne do sprawozdań finansowych

rok 2021

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok tj.

- bilans,

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),

- zestawienie zmian w funduszu,

- informację dodatkową

należy sporządzić według wzoru określonego w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak jak w roku ubiegłym do sprawozdania finansowego za 2021 rok należy dołączyć Oświadczenie dla firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Szczecin podpisane przez Kierownika i Głównego Księgowego jednostki budżetowej, przygotowane na formularzu udostępnionym poniżej.

W celu usystematyzowania informacji na temat zdarzeń gospodarczych, które zachodziły w jednostce w danym roku - przy sporządzaniu sprawozdania finansowego należy uwzględnić podstawowe wytyczne do Informacji dodatkowej za 2021 rok oraz tabele wyłączeń wzajemnych.

Wytyczne do Informacji dodatkowej składają się z części opisowej i tabel (załączniki nr 1 do 10). Tabele wyłączeń przygotowane są w pliku Excell.  

Poniżej tabele wyłączeń do sprawozdań finansowych i krótkie wskazówki do prawidłowego ich sporządzania oraz pliki zawierajace wykazy jednostek oświatowych, pozostałych jednostek budżetowych oraz Instytucji Kultury i Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Kwoty wyłączeń podaje się w złotych i groszach. Nie należy ich zaokrąglać.

W tabelach wpisane są pozycje sprawozdań, które dotychczas występowały najczęściej.

Jeśli w jednostce występuje wyłączenie z tytułu innego niż wymieniony w tabeli należy go dopisać.

 

1. Tabela nr 1 - wyłączenia do bilansu

W tabeli nr 1 ujmuje się rozrachunki z innymi jednostkami budżetowymi, z wyłączeniem Urzędu Miasta.

Nie należy wykazywać rozrachunków ze spółkami Miasta Szczecin oraz Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej.

 

2.  Tabela nr 2 - wyłączenia do rachunku zysków i strat

W tabeli nr 2 ujmuje się przychody i koszty w powiązaniu z innymi jednostkami budżetowymi, z wyłączeniem Urzędu Miasta.

Nie należy wykazywać przychodów i kosztów w powiązaniu ze spółkami Miasta Szczecin oraz Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej.

 

3. Tabela nr 3 - wyłączenia do zestawienia zmian w fundusz jednostki

W tabeli nr 3 ujmuje się zwiększenia i zmniejszenia funduszu w powiązaniu z innymi jednostkami budżetowymi, z wyłączeniem Urzędu Miasta.

Nie należy wykazywać zwiększeń i zmniejszeń funduszu w powiązaniu ze spółkami Miasta Szczecin oraz Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej.

 

4. Tabela nr 4 - wyłączenia do bilansu skonsolidowanego

W tabeli nr 4 ujmuje się  rozrachunki wyłącznie z Instytucjami Kultury i Zakładami Opieki Zdrowotnej, które są wymienione w załączniku:
Instytucje_Kultury_Zakłady_Opieki_Zdrowotnej

 

5. Tabela nr 5 - wyłączenia wzajemne z Urzędem Miasta Szczecin

W tabeli nr 5 ujmuje się wyłączenia dotyczące wyłącznie Urzędu Miasta Szczecin w zakresie danych wykazanych w sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki).

Strefa Płatnego Parkowania (bilety i abonamenty) - nie jest powiązana z Urzędem Miasta - nie należy jej uwzględniać w tabeli nr 5.

W punkcie 1 tabeli nr 5, wiersz "weryfikacja pracownika Urzędu Miasta" - pozostaje pusty.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2022/02/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Księgowości, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2022/02/02 08:23:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2022/02/02 08:23:26 modyfikacja wartości
Dorota Urbanek 2022/02/02 08:11:19 nowa pozycja