Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Archiwum konkursowe

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/WEA/2024/049   Sterylizacja i kastracja oraz znakowanie kotów wolno żyjących ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego   2024/01/23   2024/02/22  
BDO/WEA/2024/046   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na zorganizowaniu w 2024 r. pomocy lekarsko weterynaryjnej dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Szczecin, które pozostają pod opieką Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących.    2024/01/03   2024/01/22  
BDO/WEA/2024/043   Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   2023/12/29   2024/01/09  
BDO/WEA/2024/034   Opieka paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej, adresowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, w szczególności na działaniach skierowanych do osób objętych opieką paliatywną, w tym rehabilitacji fizycznej i psychicznej.    2023/12/12   2024/01/04  
BDO/WEA/2024/040   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców. Przedmiotem konkursu jest realizacja działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną, w szczególności poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego, strony internetowej oraz szkoleń o charakterze językowo-integracyjnym.   2023/12/11   2023/12/18  
BDO/WEA/2024/012   Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym programów z zakresu redukcji szkód, w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie z zakresu redukcji szkód, polegające na prowadzeniu działań profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, wspierających i pomocowych, mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Szczecina.   2023/12/07   2023/12/13  
BDO/WEA/2024/018   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wykonywanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach i kompleksie rekreacyjnym Arkonka. Realizację zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gminy Miasto Szczecin przewidzianych w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023 poz. 714 t.j. z późn. zm.),   2023/12/07   2023/12/08  
BDO/WEA/2024/011   Realizacja kompleksowych programów informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, ich nauczycieli oraz opiekunów. Zadanie polegające na prowadzeniu kompleksowych, interdyscyplinarnych działań w formie warsztatowej z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień, których celem jest rozwinięcie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów w trzech obszarach: wiedza, umiejętności, postawy społeczne.   2023/12/07   2023/12/13  
BDO/WEA/2024/008   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych.   2023/12/07   2023/12/13  
BDO/WEA/2024/020   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego.   2023/12/07   2023/12/19  
BDO/WEA/2024/019   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania narkotyków, w tym nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych – NSP (w szczególności dzieci i młodzież podejmująca zachowania ryzykowne, eksperymentująca z używkami, dzieci osób uzależnionych itp.).   2023/12/07   2023/12/14  
BDO/WEA/2024/009   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym FAS, w tym wspomaganie rozwoju dziecka przez diagnozę i terapię. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wielokierunkowych działań zwiększających dostępność pomocy dla dzieci z FAS, ich opiekunów oraz kadry pracującej na rzecz tych osób, w szczególności specjalistycznych form o charakterze profilaktycznym, edukacyjno - informacyjnym oraz wspierającym z wykorzystaniem diagnozy psychofizycznej dedykowanej dzieciom z nieprawidłowościami rozwojowymi połączonych z wydaniem opinii z zaleceniami i zapewnieniem specjalistycznego programu terapeutycznego.   2023/12/07   2023/12/13  
BDO/WEA/2024/010   Udzielanie wsparcia Stowarzyszeniom Abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez Stowarzyszenia Abstynenckie długofalowych działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz osoby współuzależnione, mających na celu zmianę negatywnych nawyków oraz utrwalanie prawidłowych wzorów zachowań i funkcjonowania w życiu społecznym.   2023/12/07   2023/12/14  
BDO/WEA/2023/087   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na zorganizowaniu w 2023 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasta Szczecin, które pozostają pod opieką społecznych opiekunów posiadających Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.    2023/10/26   2023/11/15  
BDO/WEA/2023/088   Pomoc lekarsko weterynaryjna dla kotów wolno żyjących Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na zorganizowaniu w 2023 r. pomocy lekarsko weterynaryjnej dla kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasta Szczecin, które pozostają pod opieką społecznych opiekunów posiadajacych Kartę Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.    2023/10/26   2023/11/15  
BDO/SP/2023/086   Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 pobyt całodobowy finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych   2023/10/23   2023/10/30  
BDO/JG/2023/085   Szczecińska Współdzielnia Pozarządowa działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    2023/10/20   2023/10/25  
BDO/WEA/2023/084   Zapewnienie usługi doraźnej opieki i organizacji czasu wolnego dla dzieci/młodzieży pozostających pod opieką uczestników projektu „UKRAINA BLIŻEJ NAS”. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców   2023/10/16   2023/10/26  
BDO/NB/2023/083   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie dla klubów biorących udział w rozgrywkach centralnych w Piłce Nożnej - Jesień 2023 Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2023/10/02   2023/09/08  
BDO/NB/2023/082   Udział zespołów halowych w europejskich pucharach Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2023/09/05   2023/09/15  
BDO/SP/2023/079   Zapewnienie usług wsparcia dla seniorów – Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym   2023/08/04   2023/08/10  
BDO/SP/2023/081   Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniu wspomaganym w formie mieszkania wspieranego dla 6 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób .   2023/08/25   2023/09/04  
BDO/NB/2023/080   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - II półrocze 2023- nabór uzupełniający Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/08/23   2023/09/13  
BDO/NB/2023/078   Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o światowym zasięgu z propagowaniem wiedzy i współzawodnictwa w sporcie motorowym Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej    2023/07/19   2023/07/28  
BDO/NB/2023/077   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2023 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej    2023/08/04   2023/09/07  
BDO/WEA/2023/076   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wykonywanie ratownictwa wodnego w czasie imprezy pod nazwą „ŻAGLE 2023. Żeglarski Szczecin”. porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwa i ochrony ludności   2023/07/13   2023/07/20  
BDO/WEA/2023/075   Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji. realizacji zadania publicznego w zakresie   2023/07/07   2023/07/26  
Otwarty Konkurs Ofert NR BDO/JG/2023/066   Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin", kampanii promującej i nagradzającej zaangażowanie społeczne organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu Szczecina działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   2023/05/12   2023/05/24  
BDO/SP/2023/074   Organizacje i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizujacym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnosciami Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2023/06/20   2023/07/11  
BDO/WEA/2023/073   Profilaktyka i promocja zdrowi adresowana do mieszkańców Szczecina ochrona i promocja zdrowia   2023/06/06   2023/06/22  
BDO/WEA/2023/072   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego   2023/06/02   2023/06/13  
BDO/NB/2023/071   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - II półrocze 2023 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/06/19   2023/07/10  
BDO/NB/2023/070   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - II półrocze 2023 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/05/30   2023/06/13  
BDO/SP/2023/069   Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnosciowego Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2023/05/18   2023/05/29  
BDO/WEA/2023/067   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2023/05/17   2023/05/30  
BDO/SP/2023/068   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 finansowany ze śrdków Funduszu Solidarnościowego Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2023/05/12   2023/05/17  
BDO/SP/2023/065   Szkolenie dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastęczej.   2023/04/11   2023/04/14  
BDO/WEA/2023/064   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci objętych pomocą MOPR, a także dla dzieci objętych opieką w placówkach wsparcia dziennego oraz z rodzin zastępczych. Organizacji bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego w miejscu zamieszkania dzieci oraz młodzieży objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego oraz Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie    2023/04/06   2023/04/28  
BDO/WEA/2023/063   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2023/03/23   2023/03/31  
BDO/WEA/2023/062   Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych.  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   2023/03/13   2023/04/06  
BDO/NB/2023/060   Kibice Razem Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2023/03/10   2023/03/24  
BDO/SP/2023/061   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2023/03/03   2023/03/13  
BDO/JG/2023/057   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XVI Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XXI edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych w formie Pikniku Pasji, skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32   2023/02/17   2023/02/28  
BDO/PS/2023/059    Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina w 2023 roku. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2023/02/16   2023/02/28  
BDO/PS/2023/058   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych w 2023 roku działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2023/02/16   2023/02/28  
BDO/NB/2023/055   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/02/14   2023/02/02  
BDO/SP/2023/054   Wizyta edukacyjna w Warszawie dla wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2023/02/08   2023/02/23  
BDO/WEA/2023/052   Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   2023/02/07   2023/03/01  
BDO/WEA/2023/051   Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w latach 2023-2024 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego   2023/02/06   2023/02/15  
BDO/NB/2023/050   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2023 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/31   2023/02/15  
BDO/WEA/2023/049   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wykonywanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach i kompleksie rekreacyjnym. działaniach zapewniających bezpieczeństwo na obszarach wodnych Miasta Szczecin w zakresie przewidzianym w art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 poz. 147 t.j. z późn. zm.); 2. działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 3. organizowaniu, kierowaniu i koordynowaniu działań ratowniczych na kąpieliskach Głębokie, Dziewoklicz, Dąbie i kompleksie rekreacyjnym Arkonka – polegające na prowadzeniu w każdym roku działań zawiązanych z ochroną ratowniczą.    2023/01/19   2023/01/24  
BDO/NB/2023/047   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/16   2023/02/03  
BDO/NB/2023/048   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2023 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/16   2023/01/27  
BDO/NB/2023/045   Wspieranie sportów walki wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/16   2023/02/03  
BDO/NB/2023/046   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/16   2023/02/03  
BDO/NB/2023/044   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2023 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej     2023/01/13   2023/01/27  
BDO/NB/2023/043   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie Najwyższej Klasy Rozgrywkowej w Piłce Nożnej - Wiosna 2023 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/12   2023/01/18  
BDO/NB/2023/042   Wspieranie sportów indywidualnych wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej     2023/01/10   2023/01/27  
BDO/NB/2023/040   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/05   2023/01/27  
BDO/NB/2023/041   Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/01/05   2023/01/27  
BDO/WEA/2023/038   Opieka paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Celem zadania jest poprawa jakości życia osób objętych opieką paliatywną i ich rodzin.    2022/12/20   2022/12/30  
BDO/WEA/2023/037   Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w latach 2023-2024 Zapewnienie funkcjonowania ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt wraz z azylem oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, w szczególności w zakresie ochrony zwierząt i przyrody.   2022/12/20   2023/01/05  
BDO/SP/2023/036   Prowadzenie centrum Integracji Społecznej Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   2022/12/16   2022/12/28  
BDO/WEA/2023/032   Zapewnienie usługi doraźnej opieki i organizacji czasu wolnego dla dzieci/młodzieży pozostających pod opieką uczestników projektu „UKRAINA BLIŻEJ NAS”. Zadanie będzie polegało na zapewnieniu usługi doraźnej opieki, organizacji czasu wolnego dla dzieci/młodzieży w wieku od 2 do 17 lat pozostających pod opieką uczestników projektu „UKRAINA BLIŻEJ NAS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   2022/12/14   2022/12/16  
BDO/WEA/2023/033   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach i kompleksie rekreacyjnym. 1. działaniach zapewniających bezpieczeństwo na obszarach wodnych Miasta Szczecin w zakresie przewidzianym w art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 poz. 147 t.j. z późn. zm.); 2. działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 3. organizowaniu, kierowaniu i koordynowaniu działań ratowniczych na kąpieliskach Głębokie, Dziewoklicz, Dąbie i kompleksie rekreacyjnym Arkonka – polegające na prowadzeniu w każdym roku działań zawiązanych z ochroną ratowniczą.   2022/12/14   2022/12/19  
BDO/WEA/2023/034   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2023 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Koty dostarczane są do zakładu leczniczego dla zwierząt przez społecznych opiekunów posiadających Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyt. Zabiegom sterylizacji i kastracji winny być poddawane wszystkie osobniki dojrzałe płciowo, bez względu na wiek.   2022/12/14   2023/01/04  
BDO/WEA/2023/035   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2023 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym. Koty dostarczane są do zakładu leczniczego dla zwierząt przez społecznych opiekunów posiadających Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyt.   2022/12/14   2023/01/04  
BDO/SP/2023/031   Nabór Partnera na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubu "Senior+" prowadzonego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   2022/12/13   2022/12/21  
BDO/WEA/2023/030   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania narkotyków, w tym nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych - NSP.   2022/12/12   2022/12/21  
BDO/WEA/2023/029   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze spożywania alkoholu.   2022/12/12   2022/12/21  
BDO/SP/2023/027   Reintegracja społeczna osób w kryzysie bezdomności, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie, w tym dla osób w kryzysie bezdomności z problemem alkoholowym. Pomoc społczna   2022/12/09   2022/12/28  
BDO/SP/2023/019   Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2022/12/09   2022/12/21  
BDO/SP/2023/022   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Pomoc społczna   2022/12/09   2022/12/19  
BDO/SP/2023/015   Integracjia i aktywizacja osób starszych - wpieranie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2022/12/09   2022/12/21  
BDO/SP/2023/028   Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. Pomoc społczna   2022/12/09   2022/12/19  
BDO/SP/2023/026   Punkt pierwszej pomocy Pomoc społeczna   2022/12/09   2022/12/20  
BDO/SP/2023/005   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Pomoc społeczna   2022/12/09   2022/12/15  
BDO/SP/2023/011   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/12/08   2022/12/15  
BDO/SP/2023/003   Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej    2022/12/08   2022/12/16  
BDO/SP/2023/013   Wspieranie rodziny przez pedagoga rodzinnegow pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/12/08   2022/12/22  
BDO/SP/2023/020   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2023 - 2027 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08   2022/12/20  
BDO/WEA/2023/010   Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie. Zadanie będzie polegało na zapewnieniu kompleksowego wsparcia mieszkaniowego osobom w sytuacji kryzysowej, w szczególności osobom uzależnionym w tym zwolnionym z zakładów karnych (moduł I) oraz będących w kryzysie bezdomności (moduł II).    2022/12/08   2022/12/15  
BDO/SP/2023/014   Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi. Pomoc społczna   2022/12/08   2022/12/22  
BDO/WEA/2023/024   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców. Przedmiotem konkursu jest realizacja działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną, w szczególności poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego, strony internetowej oraz szkoleń.   2022/12/08   2022/12/20  
BDO/WEA/2023/025   Prowadzenie punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w 2023 i 2024 roku w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w 2023 i 2024 r., związanego z trwałością projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” zrealizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2022/12/08   2022/12/14  
BDO/SP/2023/017   Zapewnienie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08   2022/12/20  
BDO/WEA/2023/023   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym FAS, w tym wspomaganie rozwoju dziecka przez diagnozę i terapię. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wielokierunkowych działań zwiększających dostępność pomocy dla dzieci z FAS, ich opiekunów oraz kadry pracującej na rzecz tych osób, w szczególności specjalistycznych form o charakterze profilaktycznym, edukacyjno - informacyjnym oraz wspierającym z wykorzystaniem diagnozy psychofizycznej dedykowanej dzieciom z nieprawidłowościami rozwojowymi połączonych z wydaniem opinii z zaleceniami i zapewnieniem specjalistycznego programu terapeutycznego.   2022/12/08   2022/12/13  
BDO/SP/2023/018   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Pomoc społeczna   2022/12/08   2022/12/15  
BDO/SP/2023/012   Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miasto Szxczecin Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/12/08   2022/12/28  
BDO/SP/2023/016   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08   2022/12/19  
BDO/SP/2023/021   Wspieranie osób z niepełnosprawnościami intelektyalnymi poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/12/08   2022/12/20  
BDO/WEA/2023/009   Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin   2022/12/07   2022/12/13  
BDO/WEA/2023/008   Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie z zakresu redukcji szkód, polegające na prowadzeniu działań profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, wspierających i pomocowych, mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Szczecina.   2022/12/07   2022/12/13  
BDO/WEA/2023/006   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych.   2022/12/07   2022/12/20  
BDO/WEA/2023/007   Udzielanie wsparcia Stowarzyszeniom Abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez Stowarzyszenia Abstynenckie długofalowych działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz osoby współuzależnione, mających na celu zmianę negatywnych nawyków oraz utrwalanie prawidłowych wzorów zachowań i funkcjonowania w życiu społecznym.   2022/12/07   2022/12/13  
BDO/NB/2022/077   Organizacja cyklu imprez sportowych dla szczecińskich przedszkoli pn. "Piłkarki jak Mikołajki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2022/11/22   2022/12/02  
BDO/NB/2022/076   Organizacja turnieju piłki ręcznej juniorów Handball Szczecin CUP 2022 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2022/10/12   2022/10/21  
BDO/SP/2022/075   Wizyta edukacyjna w Warszawie dla wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/09/26   2022/10/07  
BDO/WEA/2022/074   „Kurs języka polskiego jako języka obcego dla uczestników projektu „UKRAINA BLIŻEJ NAS”. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu języka polskiego jako języka obcego dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat - będących uczestnikami projektu „UKRAINA BLIŻEJ NAS” nr RPZP.07.06.00-32-P015/22 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   2022/09/26   2022/10/03  
BDO/SP/2022/073   Szkolenia dla zawodowych niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastęczej    2022/09/13   2022/09/21  
BDO/NB/2022/071   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie Najwyższej Klasy Rozgrywkowej w Piłce Nożnej - Jesień 2022. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2022/08/08   2022/08/19  
BDO/NB/2022/072   Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o światowym zasięgu z propagowaniem wiedzy i współzawodnictwa w sporcie motorowym. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2022/08/08   2022/08/19  
BDO/IK/2022/070   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2022 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2022/07/04   2022/07/29  
BDO/SP/2022/069   Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób w kryzysie bezdomności. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2022/07/01   2022/07/13  
BDO/SP/2022/064   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2022/07/01   2022/07/21  
BDO/WEA/2022/068   Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, zrealizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2022/06/30   2022/07/20  
BDO/IK/2022/067   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - II półrocze 2022 r. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2022/06/17   2022/07/29  
BDO/WEA/2022/065   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci objętych pomocą MOPR, a także uczestników placówek wsparcia dziennego oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci objętych pomocą MOPR, a także uczestników placówek wsparcia dziennego oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego.   2022/06/14   2022/06/22  
BDO/IK/2022/066   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - II edycja 2022 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2022/06/10   2022/07/29  
BDO/WEA/2022/063   Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej     2022/06/03   2022/06/13  
BDO/PS/2022/062   Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina w 2022 roku. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2022/06/02   2022/07/15  
BDO/JG/2022/061   "Organizacja plebiscytu wraz z kampanią podsumowującą - promującą i nagradzającą zaangażowanie społeczne organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu Szczecina" działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    2022/06/02   2022/06/20  
BDO/KK/2022/060   "Oferta programowa 2022-edycja druga” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2022/05/06   2022/04/14  
BDO/SP/2022/059   Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/05/06   2022/05/18  
BDO/IK/2022/057   Młoda ekstraklasa wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2022/05/04   2022/05/26  
BDO/SP/2022/058   Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/04/29   2022/05/06  
BDO/WEA/2022/056   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR, a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   2022/04/25   2022/05/09  
BDO/PS/2022/054   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2022/04/25   2022/04/29  
BDO/IK/2022/055   Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2022/04/22   2022/04/29  
BDO/SP/2022/053   UWAGA Zmiana warunków konkursu oraz terminu naboru - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   2022/05/02   2022/05/09  
BDO/JG/2022/052   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych w formie Pikniku Pasji, skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    2022/04/13   2022/03/22  
BDO/WEA/2022/049   Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   2022/04/08   2022/04/20  
BDO/WEA/2022/051   "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy". • wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, bądź wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej,   2022/04/07   2022/04/28  
BDO/SP/2022/050   Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2022/04/04   2022/04/20  
BDO/KK/2022/048   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2022/03/31   2022/04/12  
BDO/WEA/2022/047   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2022 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Koty dostarczane są do zakładu leczniczego dla zwierząt przez społecznych opiekunów posiadających Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyt. Zabiegom sterylizacji i kastracji winny być poddawane wszystkie osobniki dojrzałe płciowo, bez względu na wiek.   2022/03/17   2022/03/31  
BDO/KK/2022/044   Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2022/03/17   2022/04/19  
BDO/|WEA/2022/046   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2022 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym. Koty dostarczane są do zakładu leczniczego dla zwierząt przez społecznych opiekunów posiadających Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyt.   2022/03/17   2022/03/31  
BDO/IK/2022/045   Kibice Razem Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2022/03/15   2022/02/21  
BDO/SP/2022/043   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/03/04   2022/03/14  
BDO/PS/2022/042   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych w 2022 roku działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2022/02/21   2022/03/10  
BDO/SP/2022/040   Integracja i aktywizacja osób starszych Pomoc społeczna   2022/01/24   2022/02/01  
BDO/SP/2022/041   Wspieranie rodziny przez pedagoga rodzinnegow pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej. Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastęczej    2022/01/24   2022/01/28  
BDO/|WEA/2022/039   Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie z zakresu profilaktyki uniwersalnej polegające na organizacji wielokierunkowych działań profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, ściśle powiązanych z profilaktyką uzależnień, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej szkodliwości używek oraz propagujących wstrzemięźliwość do alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.   2022/01/20   2022/02/10  
BDO/IK/2022/035   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie Najwyższej Klasy Rozgrywkowej w Piłce Nożnej - Wiosna 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12   2022/01/31  
BDO/WEA/2022/038   Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Zadanie polegające na prowadzeniu profilaktycznych działań środowiskowych na terenie Gminy Miasto Szczecin, m.in. z wykorzystaniem strategii informacyjnych i edukacyjnych oraz redukcji szkód.   2022/01/13   2022/01/27  
BDO/IK/2022/036   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12   2022/01/25  
BDO/IK/2022/034   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12   2022/01/31  
BDO/IK/2022/037   Wspieranie sportów walki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/12   2022/02/07  
BDO/IK/2022/033   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej.   2022/01/11   2022/01/27  
BDO/IK/2022/028   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/25  
BDO/IK/2022/030   Sport dzieci i młodzieży – Sport akademicki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/27  
BDO/IK/2022/032   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2022. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/20  
BDO/IK/2022/027   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/25  
BDO/IK/2022/029   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/27  
BDO/IK/2022/031   Wspieranie sportów indywidualnych. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2022/01/04   2022/01/21  
BDO/SP/2022/026   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2021/12/30   2022/01/12  
BDP/SP/2022/025   Nabór Partnerów na realizację w latach 2022-2024 zadania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubów "Senior+" prowadzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Pomoc społeczna   2021/12/27   2022/01/25  
BDO/KK/2022/022   "Oferta programowa 2022” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/12/21   2022/01/27  
BDO/SP/2022/024   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2021/12/21   2021/12/29  
BDO/SP/2022/023   Prowadzenie Centrum Seniora w Szczecinie w latach 2022 - 2024 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2021/12/21   2022/12/23  
BDO/WEA/2022/021   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców. Przedmiotem konkursu jest realizacja działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną, w szczególności poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego, strony www oraz szkoleń.   2021/12/20   2021/12/28  
BDO/SP/2022/020   Punkt pierwszej pomocy Pomoc społeczna    2021/12/20   2021/12/28  
BDO/SP/2022/019   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2021/12/17   2021/12/28  
BDO/WEA/2022/018   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie będzie polegało na prowadzeniu długofalowych działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz osoby współuzależnione, mających na celu zmianę negatywnych nawyków oraz utrwalanie prawidłowych wzorów zachowań i funkcjonowania w życiu społecznym.   2021/12/16   2022/01/14  
BDO/SP/2022/016   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/12/15   2021/12/22  
BDO/SP/2022/017   Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/12/15   2021/12/27  
BDO/KK/2022/004   Prowadzenie Centrum Wolontariatu zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu    2021/12/14   2021/12/23  
BDO/SP/2022/015A   Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2022 r. Pomoc społeczna   2021/12/14   2021/12/20  
BDO/PS/2022/013   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2022 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/12/14   2021/12/29  
BDO/PS/2022/012   Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji w latach 2022-2023. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/12/14   2021/12/29  
BDO/KK/2022/011   Prowadzenie „Inkubatora” w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie odpowiadającego na potrzeby szczecińskiego sektora pozarządowego oraz społeczności lokalnej; wspierającego organizacje w zakresie kultury, edukacji, realizacji inicjatyw społecznych oraz rozwoju współpracy z sektorem kreatywnym zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/12/14   2021/12/23  
BDO/KK/2022/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego    2021/12/14   2021/12/28  
BDO/SP/2022/005   Prowadzenie Centrum Aktywnosci Lokalnej Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych   2021/12/14   2021/12/27  
BDO/WEA/2022/015   Opieka paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Celem zadania jest poprawa jakości życia osób objętych opieką paliatywną i ich rodzin.    2021/12/14   2021/12/29  
BDO/SP/2022/002   Prowadzenie Centrum Integracji Spełecznej Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej    2021/12/13   2021/12/21  
BDO/SP/2022/014   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2021/12/13   2021/12/20  
BDO/WEA/2022/006   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym FAS, w tym wspomaganie rozwoju dziecka przez diagnozę i terapię Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wielokierunkowych działań zwiększających dostępność pomocy dla dzieci z FAS, ich opiekunów oraz kadry pracującej na rzecz tych osób, w szczególności specjalistycznych form o charakterze profilaktycznym, edukacyjno - informacyjnym oraz wspierającym z wykorzystaniem diagnozy psychofizycznej dedykowanej dzieciom z nieprawidłowościami rozwojowymi połączonych z wydaniem opinii z zaleceniami i zapewnieniem specjalistycznego programu terapeutycznego.   2021/12/13   2021/12/20  
BDO/WEA/2022/010   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania narkotyków, w tym nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych - NSP.   2021/12/13   2022/01/14  
BDO/|WEA/2022/008   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych i interwencyjnych z zakresu profilaktyki wskazującej, skierowanych do osób demonstrujących wczesne symptomy problemów z zażywaniem substancji psychoaktywnych, mających na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania społecznego.   2021/12/13   2021/12/20  
BDO/WEA/2022/007   Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie. Zadanie będzie polegało na zapewnieniu kompleksowego wsparcia osobom w sytuacji kryzysowej, w szczególności: osobom uzależnionym, zwolnionym z zakładów karnych,. W ramach zadania będą prowadzone wielokierunkowe zajęcia terapeutyczne oraz działania integracyjne, mające na celu pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie utrzymania abstynencji i dalszej pracy wychodzenia z uzależnień, a także redukcję szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu, reintegrację społeczno-zawodową, wzmocnienie motywacji do podejmowania działań na rzecz trwałych zmian życiowych oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych poprzez prowadzenie mieszkania readaptacyjnego, umożliwiających powrót do życia w społeczeństwie.   2021/12/13   2021/12/20  
BDO/WEA/2022/009   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze spożywania alkoholu, Preferuje się realizację projektów wynikających z listy programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.   2021/12/13   2022/01/14  
BDO/WEA/2022/001   Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2022 roku. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2021/11/22   2021/11/30  
BDO/IK/2021/080   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych- II półrocze 2021 - nabór uzupełniający wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/10/14   2021/10/29  
BDO/WEA/2021/079   Kampania informacyjna dotycząca zdrowia psychicznego Zadanie będzie polegało na podjęciu i realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej adresowanej do mieszkańców Szczecina.   2021/10/06   2021/10/21  
BDO/SP/2021/078   Realizacja programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościwego Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/09/08   2021/09/24  
BDO/PS/2021/077   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych - II edycja. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/09/03   2021/09/23  
BDO/WEA/2021/076   Prowadzenie szkoleńz zakrersu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społęcznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół śrenich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   2021/08/06   2021/08/27  
BDO/IK/2021/075   Przygotowania i start w finale PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski U20 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/08/06   2021/08/18  
BDO/IK/2021/074   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2021 - nabór II. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/08/04   2021/08/18  
BDO/SP/2021/073   Realizacja programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościwego działalność na rzecz osób niepełnosprawnych    2021/07/23   2021/08/09  
BDO/WEA/2021/072   Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji Rewitalizacja   2021/07/22   2021/07/30  
BDO/KK/2021/071   Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku Zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego   2021/07/19   2021/07/30  
BDO/SP/2021/070   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   2021/07/13   2021/08/05  
BDO/KK/2021/067   "Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina" działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2021/07/05   2021/07/22  
BDO/IK/2021/068   Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o światowym zasięgu z propagowaniem wiedzy i współzawodnictwa w sporcie motorowym. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2021/07/06   2021/07/15  
BDO/SP/2021/069   Wspieranie rodziny poprzez diagnozę i terapię nieprawidłowości rozwojowych u dzieci oraz niwelowanie skutków tych zaburzeń. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2021/06/30   2021/07/15  
BDO/IK/2021/065   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym - II półrocze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/22   2021/07/13  
BDO/IK/2021/063   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich - II edycja 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/22   2021/07/07  
BDO/IK/2021/066   Program Wsparcia Sportu Amatorskiego - Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/22   2021/07/12  
BDO/IK/2021/059   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - II półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/15   2021/06/25  
BDO/SP/2021/064   "Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastęczych" Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastęczej    2021/06/15   2021/06/25  
BDO/IK/2021/060   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - II półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/06/15   2021/06/25  
BDO/WEA/2021/062   Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego podczas wakacji połączona z prowadzeniem zajęć z elementami profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy dla uczestników placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego w miejscu zamieszkania dzieci oraz młodzieży objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzonych na zlecenie Gminy Miasta Szczecin przez podmioty niepubliczne, w celu wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego podczas wakacji.   2021/06/11   2021/06/30  
BDO/SP/2021/061   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora. Działania na rzecz osoób w wieku emerytalnym   2021/06/04   2021/06/25  
BDO/WEA/2021/058   Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina Zadanie będzie polegało na podjęciu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia adresowanych do mieszkańców Szczecina   2021/06/04   2021/06/16  
BDO/WEA/2021/054   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2021 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.   2021/06/04   2021/07/08  
BDO/WEA/2021/057   "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy". • wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, bądź wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej,   2021/06/16   2021/06/30  
BDO/WEA/2021/055   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2021 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin   2021/06/04   2021/07/08  
BDO/IK/2021/056   Wspieranie sportów indywidualnych– II edycja. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/28   2021/06/21  
BDO/IK/2021/052   „Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich” - II edycja. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/27   2021/06/11  
BDO/IK/2021/051   Wspieranie sportów walki– II edycja. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/27   2021/06/10  
BDO/IK/2021/053   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie Najwyższej Klasy Rozgrywkowej w Piłce Nożnej - Jesień 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/05/26   2021/06/11  
BDO/JG/2021/050   Działania edukacyjno-informacyjne poświęcone tematyce zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szczecińskim sektorze pozarządowym. działalnośĆ na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    2021/05/12   2021/05/21  
BDO/WEA/2021/049   Wakacje w mieście 2021 Wsparcie dotyczy wypoczynku zorganizowanego w Szczecinie w formie półkolonii wypoczynkowych.    2021/05/04   2021/05/20  
BDO/KK/2021/047   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2021/04/19   2021/04/27  
BDO/IK/2021/048   Młoda Ekstraklasa wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/04/14   2021/04/30  
BDO/IK/2021/046   „Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich” wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/04/13   2021/04/22  
BDO/JG/2021/045   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych „Pod Platanami” skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2021/04/06   2021/04/13  
BDO/SP/2021/044   Opieka Paliatywna Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej   2021/03/31   2021/04/16  
BDO/WE-A/2021/042   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu wizerunkowym dla miasta. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/03/31   2021/04/23  
BDO/SP/2021/043   Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2021/03/29   2021/04/16  
BD/WEA/2021/041   Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "Szmaragd" w Szczecinie przy ul. Kopalnianej 12 w latach 2021-2023 zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa   2021/03/09   2021/03/29  
BDO/KK/2021/040   Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2021/03/05   2021/03/18  
BDO/SP/2021/039   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina Zadanie w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.   2021/02/24   2021/03/01  
BDO/IK/2021/037   Kibice razem Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   2021/02/22   2021/03/09  
BDO/KK/2021/038   "Całoroczna oferta programowa 2021” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2021/02/18   2021/03/22  
BDO/WEA/2021/017   Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji w 2021 Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji do 31.12.2022 roku, związanego z trwałością projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2020/12/30   2021/01/22  
BDO/WEA/2021/034   Prowadzenie środowiskowej działanośći infromacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Zadanie z zakresu redukcji szkód, polegające na prowadzeniu wielodyscyplinarnych działań środowiskowych (profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, wspierających itp.) mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Szczecina.   2021/02/10   2021/03/01  
BDO/SP/2021/036   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Pomoc społeczna   2021/02/09   2021/02/24  
BDO/PS/2021/035   "Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/02/08   2021/02/24  
BDO/WEA/2021/028   Opieka paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin    2021/02/03   2021/02/18  
BDO/WEA/2021/033   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią Zadanie będzie polegało na wdrażaniu skutecznych rozwiązań uprzedzających z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób, które ze względu na czynniki biologiczne, społeczne, środowiskowe itp. narażone są na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia uzależnienia od narkotyków, w tym nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych - NSP.   2021/02/02   2021/02/18  
BDO/WEA/2021/032   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych.   2021/01/29   2021/02/12  
BDO/WEA/2021/031   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań uprzedzających w ramach profilaktyki selektywnej, korygujących zachowania ryzykowne w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, skierowanych do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego.   2021/01/29   2021/02/18  
BDO/SP/2021/030   Punkt pierwszej pomocy Pomoc społeczna   2021/01/21   2021/02/09  
BDO/IK/2021/027   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2021/01/19   2021/02/19  
BDO/SP/2021/029   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Dzialalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2021/01/13   2021/01/25  
BDO/IK/2021/025   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2021/01/05   2021/01/25  
BDO/PS/2021/026   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2021/01/05   2021/01/15  
BDO/SP/2021/024   Nabór Partnera na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubu Seniora prowadzonego w ramach programu wieloletniego "Senior+" w 2021 roku Pomoc społeczna   2020/12/31   2021/01/19  
BDO/WEA/2021/023   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie będzie polegało na prowadzeniu działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz współuzależnione.   2020/12/31   2021/01/19  
BDO/WEA/2021/022   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót - FAS) Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wielokierunkowych działań zwiększających dostępność pomocy dla dzieci z FAS, ich opiekunów oraz kadry pracującej na rzecz tych osób, w szczególności specjalistycznych form wsparcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjno - informacyjnym oraz wspierającym.   2020/12/31   2021/01/19  
BDO/IK/2021/018   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2021 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/31   2021/01/15  
BDO/WEA/2021/021   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na parterze budynku, zaprojektowanym i wyposażonym tak, aby był dostępny i spełniał potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.   2020/12/29   2020/12/31  
BDO/IK/2021/019   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2021. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/08  
BDO/IK/2021/014   "Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/18  
BDO/IK/2021/020   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/29   2021/01/07  
BDO/SP/2021/015   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2020/12/24   2020/12/30  
BDO/SP/2021/016   Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Pomoc społeczna   2020/12/24   2020/12/30  
BDO/IK/2021/007   Wspieranie sportów indywidualnych– I edycja. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/12/22   2021/01/18  
BDO/SP/2021/010   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/12/21   2020/12/31  
BDO/WEA/2021/012   Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2021 r. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 25 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (uczestników projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin") w miejscu ich zamieszkania w 2021 roku, wraz z udzieleniem dotacji na jego zrealizowanie.   2020/12/21   2020/12/30  
BDO/WEA/2021/013   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemcó Przedmiotem konkursu jest prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców    2020/12/21   2020/12/30  
BDO/SP/2021/009   Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnopsrawnych   2020/12/21   2021/01/25  
BDO/SP/2021/011   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/12/21   2020/12/31  
BDO/SP/2021/008   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Dzialania na rzecz osób niepełnopsrawnych   2020/12/21   2021/12/31  
BDO/KK/2021/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/IK/2021/005   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/IK/2021/006   Program wsparcia sportów wodych w dyscyplinach olipijskich - I edycja 2021. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2020/12/16   2021/01/07  
BDO/IK/2021/004   Wspieranie sportów walki – I edycja. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2020/12/16   2020/12/31  
BDO/SP/2021/002   „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie” Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/12/16   2020/12/30  
BDO/ID/2021/001   Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2021 roku Zadanie bedzie polegało na prowadzeniu: 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zwanych dalej NPP) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej, 4 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zwanych dalej NPO) wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej   2020/11/26   2020/11/30  
BDO/PS/2020/085   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   2020/09/22   2020/10/13  
BDO/SP/2020/084   "Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny ” Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/09/23   2020/10/21  
BDO/IK/2020/081   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych- III edycja 2020. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2020/09/18   2020/10/01  
BDO/IK/2020/083   „Przygotowania i start w finale PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski U20”. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.    2020/09/18   2020/09/22  
BDO/IK/2020/082   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych- II półrocze 2020. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2020/09/18   2020/10/02  
BDO/WEA/2020/079   Diagnoza, oparta na badaniach społecznych, obejmująca aktualne i przyszłe skutki epidemii COVID-19 na działania związane z rewitalizacją obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie, połączona z prowadzeniem działań animacyjnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Opracowanie diagnozy zawierającej rekomendacje zmian, wynikających z epidemii COVID -19, w działaniach i projektach realizowanych i planowanych do realizacji w związku z prowadzoną przez Miasto Gminę Szczecin rewitalizacją obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Diagnoza musi być oparta na badaniu społecznym wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Tworzeniu diagnozy muszą towarzyszyć działania animacyjne na obszarze rewitalizacji, testujące nowe sposoby aktywizacji mieszkańców w sytuacji ograniczeń wynikających z konieczności izolacji społecznej i zagrożenia epidemią.   2020/09/08   2020/10/06  
BDO/WEA/2020/080   Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, zrealizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności w okresie zagrożenia epidemicznego.   2020/09/08   2020/10/06  
BDO/2020/SP/078   Wpieranie rodziny poprzez diagnozę i terapię nieprawidłowości rozwojowych u dzieci Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu diagnozy psychofizycznej (psychologicznej    2020/08/07   2020/08/14  
BDO/SP/2020/077   Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie będzie dedykowane dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie    2020/07/30   2020/08/13  
BDO/SP/2020/075   „ Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny ” Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch trzydniowych szkoleń wyjazdowych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecinie oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną, przewozem uczestników oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych.    2020/07/30   2020/08/13  
BDO/IK/2020/076    „Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o światowym zasięgu z propagowaniem wiedzy i współzawodnictwa w sporcie motorowym”. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.    2020/07/24   2020/08/11  
BDO/WEA/2020/074   Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, zrealizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności w okresie zagrożenia epidemicznego.   2020/07/20   2020/07/31  
BDO/WEA/2020/073   Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego podczas wakacji połączona z prowadzeniem zajęć z elementami profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy dla uczestników placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego w miejscu zamieszkania dzieci oraz młodzieży objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy    2020/07/10   2020/07/17  
BDO/IK/2020/071   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego – Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2020. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2020/07/10   2020/07/22  
BDO/IK/2020/072   „Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.    2020/07/10   2020/07/17  
BDO/WEA/2020/070   "Wakacje w mieście" Organizacja wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, uczęszczających do szczecińskich szkół. Wsparcie dotyczy wypoczynku zorganizowanego w Szczecinie w formie półkolonii wypoczynkowych.   2020/06/29   2020/07/08  
BDO/IK/2020/069   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - II edycja 2020. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2020/06/24   2020/07/13  
BDO/WEA/2020/068   „Wyłonienie Partnera w celu utworzenia i wyposażenia w 2020 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin Klubu „Senior +” dla nie mniej niż 30 osób w wieku 60 + oraz zapewnienie jego funkcjonowania w latach 2021-2023”. Udziału Gminy Miasto Szczecin w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Moduł I Edycja w 2020 r. opublikowanego w dniu 21 kwietnia 2020 r. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   2020/05/20   2020/05/21  
BDO/SP/2020/067   „Świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla maksymalnie 19 uczestników projektu „Aktywna integracja w Szczecinie”. W zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2020/05/19   2020/05/29  
BDO/IK/2020/064   „Młoda Ekstraklasa” Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2020/04/24   2020/05/12  
BDO/SP/2020/065   "Internetowy poradnik rodzica zastępczego" Pomoc społeczna   2020/04/21   2020/05/29  
BDO/SP/2020/066   "Superwizja" Pomoc społeczna   2020/04/21   2020/05/29  
BDO/SP/2020/063   „Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka    2020/04/10   2020/04/24  
BDO/WEA/2020/061   Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zadanie będzie polegało na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (MOPR) w miejscu ich zamieszkania. Wsparciem w okresie realizacji zadania zostanie objętych maksymalnie 100 osób.    2020/04/08   2020/04/10  
BDO/PS/2020/060   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych „Pod Platanami” skierowanych do mieszkańców Szczecina, jak również lokalnego sektora pozarządowego. zadanie publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    2020/03/26   2020/04/10  
BDO/KK/2020/053   „Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2020/02/18   2020/02/26  
BDO/ID/2020/055   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina. Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 5) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2020/03/16   2020/04/30  
BDO/SP/2020/058   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób    2020/03/17   2020/04/09  
BDO/SP/2020/059   Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie będzie dedykowane dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie    2020/03/23   2020/04/24  
BDO/IK/2020/057   „Kibice razem” Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.    2020/03/06   2020/03/17  
BDO/SP/2020/056   „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy”. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   2020/03/03   2020/04/08  
BDO/SP/2020/054   "Szkoła dla Rodziców" Pomoc społeczna   2020/02/20   2020/03/16  
BDO/SP/2020/051   "Internetowy poradnik rodzica zastępczego" System wsparcia dziecka i rodziny   2020/02/20   2020/03/18  
BDO/IK/2020/050   „Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego – Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2020”. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.    2020/02/14   2020/03/16  
BDO/WEA/2020/052   Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych. polegające na organizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych działań profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży.   2020/02/13   2020/03/16  
BDO/ID/2020/049   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu wizerunkowym dla miasta. i przeglądów, również o charakterze plenerowym, które tworzą ofertę kulturalną miasta    2020/02/13   2020/03/09  
BDO/WEA/2020/044   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2020 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.    2020/01/22   2020/02/26  
BDO/WEA/2020/048   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie będzie polegało na prowadzeniu wielokierunkowych działań, w szczególności o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, wspierającym oraz specjalistycznych form wsparcia dzieci z zespołem FAS, ich opiekunów i kadry pracującej na rzecz tych dzieci.    2020/01/22   2020/01/31  
BDO/WEA/2020/045   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2020 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin   2020/01/22   2020/02/26  
BDO/SP/2020/047   Kierunek samodzielność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/01/21   2020/01/29  
BDO/SP/2020/046   Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2020/01/21   2020/01/29  
BDO/IK/2020/042   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/01/24   2020/02/17  
BDO/JG/2020/008   "Wspieranie oddolnych inicjatyw organiazacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin" działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/IK/2020/041   Sport dzieci i młodzieży – sport w systemie szkolnym. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/01/24   2020/02/18  
BDO/IK/2020/040   Wspieranie sportów walki. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/01/24   2020/02/18  
BDO/JG/2020/007   "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/KK/2020/006   "Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich" zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2019/12/16   2019/12/20  
BDO/IK/2020/043   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   2020/01/24   2020/02/24  
BDO/IK/2020/039   „Sport dzieci i młodzieży – Sport akademicki” Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.    2020/01/24   2020/02/17  
BDO/KK/2020/005   "Prowadzenie Centrum Wolontariatu" zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2019/12/16   2020/12/16  
BDO/IK/2020/037   Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych- I półrocze 2020 Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   2020/01/17   2020/01/31  
BDO/IK/2020/038   Wspieranie sportów indywidualnych Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   2020/01/17   2020/02/10  
BDO/KK/2020/034   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. realizacja zadań publicznych określonychw art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    2020/01/13   2020/01/31  
BDO/KK/2020/023   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    2020/01/13   2020/01/27  
BDO/WEA/2020/036   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym także podczas Regat The Tall Ship Races 2021 oraz wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach i kompleksie rekreacyjnym. 2.1. działaniach zapewniających bezpieczeństwo na obszarach wodnych ; 2.2. działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych;2.3. zabezpieczeniu ratowniczym na obszarach wodnych imprez; 2.4. bieżącej eksploatacji a także bezpłatnego udostępniania służbom prowadzącym działania w zakresie bezpieczeństwa oraz instytucjom miejskim na czas trwania imprez masowych nieruchomość; 2.5. organizowaniu, kierowaniu i koordynowaniu działań ratowniczych na kąpieliskach Głębokie, Dziewoklicz, Dąbie i kompleksie rekreacyjnym Arkonka;    2020/01/10   2020/01/16  
BDO/SP/2020/035   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2020/01/10   2020/01/20  
BDO/ID/2020/033   „Całoroczna oferta programowa 2020” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury”. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane w roku 2020    2020/01/08   2020/02/11  
BDO/ID/2020/030   „Trzyletnia oferta programowa realizowana w latach 2020–2022, polegająca na przygotowaniu i realizacji międzynarodowego festiwalu filmowego w Szczecinie”. Konkursem objęte są działania w obszarze kultury realizowane cyklicznie w Szczecinie    2020/01/07   2020/01/24  
BDO/IK/2020/031   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych- I półrocze 2020. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wspieranie profesjonalnych klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej seniorów    2020/01/10   2020/01/27  
BDO/WEA/2020/032   „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+” Zadanie będzie polegało na kontynuowaniu prowadzenia przez podmiot, o którym mowa    2020/01/03   2020/01/07  
BDO/SP/2020/028   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościam   2020/01/03   2020/01/27  
BDO/SP/2020/029   „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu Zadanie z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   2020/01/03   2020/01/22  
BDO/SP/2020/024   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin   2019/12/31   2020/01/31  
BDO/IK/2020/027   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej   2019/12/31   2020/01/23  
BDO/ID/2020/026   Opieka Paliatywna Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w szczególności:   2019/12/27   2020/01/10  
BDO/ID/2020/025   Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina. Zadanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025 w zakresie realizacji I Celu strategicznego: Szczecin- miasto wysokiej jakości życia: 1.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju usług społecznych.   2019/12/27   2020/01/16  
BDO/WEA/2020/020   „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią”. Zadanie polegające na wdrażaniu skutecznych rozwiązań uprzedzających z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zwiększonego ryzyka wystąpienia uzależnienia (ze względu na czynniki biologiczne, społeczne, środowiskowe itp.),    2019/12/23   2020/01/16  
BDO/WEA/2020/022   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną. Celem głównym zadania jest wsparcie zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w postaci udzielania bezpłatnej informacji oraz poradnictwa w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.   2019/12/23   2020/01/09  
BDO/WEA/2020/021   „Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii”. Zadanie polegające na prowadzeniu środowiskowych, profilaktycznych działań edukacyjnych i informacyjnych na terenie Szczecina (kluby muzyczne, akademiki, przestrzeń publiczna itp.),    2019/12/23   2020/01/14  
BDO/WEA/2020/019   „Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich”. Zadanie polegające na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych   2019/12/23   2020/01/30  
BDO/WEA/2020/017   „Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin”. Zadanie polegające na prowadzeniu kompleksowych szkoleń warsztatowych z zakresu profilaktyki uniwersalnej (uzależnienia oraz przemoc), których celem jest rozwinięcie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów w trzech obszarach: wiedza, umiejętności, postawy społeczne.   2019/12/23   2020/01/03  
BDO/WEA/2020/016   „Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego”. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na prowadzeniu działań w ramach profilaktyki selektywnej, skierowanej do jednostek lub grup zwiększonego ryzyka wystąpienia uzależnień   2019/12/23   2020/01/16  
BDO/WEA/2020/018   „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin”. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na prowadzeniu działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz współuzależnione   2019/12/23   2020/01/16  
BDO/SP/2020/009   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym, zwanej dalej ustawą o zatrudnieniu socjalnym.   2019/12/20   2019/12/27  
BDO/SP/2020/011   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie, artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na:   2019/12/20   2019/12/27  
BDO/SP/2020/014   Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc Zadanie z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną    2019/12/20   2020/01/16  
BDO/SP/2020/010   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.    2019/12/20   2019/12/27  
BDO/SP/2020/013   Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/12/20   2020/01/15  
BDO/SP/2020/012   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Zadanie będzie polegało na zapewnieniu usług asystenta osobistego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, z orzeczoną niepełnosprawnością.   2019/12/20   2020/01/10  
BDO/SP/2020/015   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Działania z zakresu prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną   2019/12/20   2020/01/10  
BDO/SP/2020/002   Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot    2019/12/16   2019/12/27  
BDO/ID/2020/003   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 29 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2019/12/12   2020/01/27  
BDO/ID/2020/004   Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2019/12/12   2019/12/20  
BDO/ID/2020/001   Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2020 r. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu:    2019/11/21   2019/11/28  
BDO/SP/2019/079   "Superwizja" Wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2019/10/22   2019/10/31  
BDO/SP/2019/078   „Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” Wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2019/10/14   2019/10/18  
BDO/SP/2019/077   Zakup nowego wyposażenia w celu podniesienia standardów obsługi osób bezdomnych wymagających wsparcia osób trzecich na terenie Gminy Miasto Szczecin, wobec których prowadzone są działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.    2019/09/23   2019/09/30  
BDO/SP/2019/076   „Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny” wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2019/09/17   2019/09/30  
BDO/SP/2019/075   „Superwizja” wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2019/09/17   2019/09/27  
BDO/WEA/2019/074   Organizacja konferencji związanej z tematyką współpracy międzysektorowej w działaniach na rzecz wsparcia dziecka i rodziny pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz wsparcia dziecka i rodziny”. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowej konferencji w zakresie międzysektorowych działań na rzecz dziecka i rodziny z problemem alkoholowym i doświadczającej przemocy.   2019/09/05   2019/09/19  
BDO/MB/2019/072   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym III - miasto o wysokim kapitale intelektualnym. Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp.    2019/08/19   2019/09/13  
BDO/WEA/2019/073   Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2019/08/16   2019/08/23  
BDO/WEA/2019/071   „Trening umiejętności wychowawczych – z uwzględnieniem problematyki dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy”. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzech weekendowych szkoleń wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla wychowawców i specjalistów zatrudnionych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, pragnących wzbogacić swój warsztat technik wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy   2019/08/09   2019/08/20  
BDO/WEA/2019/069   „Trening umiejętności wychowawczych – z uwzględnieniem problematyki dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy”. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzech weekendowych szkoleń wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla wychowawców i specjalistów zatrudnionych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie   2019/07/10   2019/07/16  
BDO/JG/2019/066   Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 (SBO)" Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/05/13   2019/05/17  
BDO/WEA/2019/070   Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną. Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną.    2019/06/06   2019/06/19  
BDO/SP/2019/068   Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla bezdomnych osób. Zadanie z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.    2019/06/03   2019/07/02  
BDO/JG/2019/067   "Przygotowanie i realizacja działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym, aktywizujących mieszkańców Szczecina do realizacji przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej" Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/05/20   2019/05/27  
BDO/SP/2019/061   Działalność środowiskowa o charakterze profilaktycznym i motywacyjnym , polegająca na prowadzeniu programów metodą outreach, skierowanych do osób bezdomnych, w tym do osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, przebywających w niemieszkalnej przestrzeni publicznej miasta Szczecina Zadanie z zakresu działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   2019/03/21   2019/04/01  
BDO/SP/2019/060   Szkoła dla rodziców Zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans    2019/04/30   2019/05/29  
BDO/SP/2019/065   Prowadzenie Centrum Seniora (CS) w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 16/U2 Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2019/03/21   2019/04/12  
BDO/ID/2019/058   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie. Zadanie będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację    2019/03/20   2019/04/15  
BDO/WEA/2019/062   Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym mających na celu integrację mieszkańców Osiedla Majowe. Polega na podejmowaniu działań dążących do integracji społeczności lokalnej, promowania aktywnej formy spędzania czasu, włączania mieszkańców w budowę społecznego i kreatywnego wizerunku Osiedla Majowe.   2019/03/21   2019/04/05  
BDO/IK/2019/054   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych- II półrocze 2019. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2019/05/31   2019/06/17  
BDO/WEA/2019/059   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego. 1.Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego oraz dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina, 2.Organizacji półkolonii w miejscu zamieszkania dzieci, objętych opieką i wychowaniem .    2019/05/15   2019/05/31  
BDO/MB/2019/046   Realizacja zadań publicznych opisanych w art.4 Ustawy z dn.24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.    2019/05/29   2019/06/25  
BDO/IK/2019/055   "Młoda Ekstraklasa" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2019/03/21   2019/04/05  
BDO/IK/2019/052   „PROGRAM WSPARCIA SPORTU PROFESJONALNEGO – WSPIERANIE PIŁKI NOŻNEJ JESIEŃ 2019” Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2019/06/06   2019/06/25  
BDO/IK/2019/053   Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2019/03/30   2019/04/15  
BDO/WEA/2019/057   „Aktywny Szczecin 2019” - organizacja imprez i przedsięwzięć edukacyjno- wychowawczych, sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania sportu i rekreacji, aktywnego wypoczynku i turystyki, działań edukacyjno- wychowawczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej – uczniów szczecińskich szkół.    2019/03/20   2019/04/19  
BDO/WEA/2019/056   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2019/05/06   2019/06/07  
BDO/ID/2019/48   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina. Zadanie będzie polegało na organizacji imprez, wydarzeń, przedsięwzięć oraz działań związanych z promowaniem kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina, służących zachowaniu tożsamości kulturowej oraz rozwojowi języka regionalnego.   2019/03/19   2019/04/15  
BDO/WEA/2019/051   Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Polega na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2019/03/18   2019/04/01  
BDO/WEA/2019/050   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Polega na prowadzeniu w 2019 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin   2019/03/14   2019/03/27  
BDO/WEA/2019/049   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Polega na prowadzeniu w 2019 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w zakładzie leczniczym dla zwierząt.   2019/03/14   2019/03/27  
BDO/IK/2019/045    „Kibice razem” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2019/03/18   2019/03/27  
BDO/WEA/2019/047   Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wspieranie rodziny w kryzysie, w tym z problemem alkoholowym i przemocy, w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich    2019/03/11   2019/03/26  
BDO/JG/2019/034   Przygotowanie i realizacja wydarzeń skierowanych do lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców Szczecina: -XII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, -XVIII Szczecińskich Spotkań Organizacji Pozarządowych - Wielki Piknik Pasji - "Pod Platanami" (zwanego dalej Platanami) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2019/02/26   2019/03/04  
BDO/WEA/2019/043   „Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego”. Prowadzenie działań w ramach profilaktyki selektywnej, skierowanej do jednostek lub grup zwiększonego ryzyka wystąpienia uzależnień   2019/02/18   2019/03/27  
BDO/WEA/2019/044   „Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych”. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na organizacji pozalekcyjnych i pozaszkolnych działań profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci    2019/02/18   2019/03/25  
BDO/WEA/2019/041   „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin”. Prowadzenie działań wspierających osoby utrzymujące abstynencję oraz współuzależnione,   2019/02/13   2019/04/16  
BDO/WEA/2019/042   „Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS)”. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   2019/02/13   2019/03/15  
BDO/WEA/2019/037   „Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii”. Prowadzenie profilaktycznych działań edukacyjnych i informacyjnych w środowisku lokalnym (kluby muzyczne, dyskoteki, akademiki, ulice miasta itp.),    2019/02/11   2019/03/20  
BDO/WEA//2019/038   „Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin”. Prowadzenie kompleksowych szkoleń warsztatowych z zakresu profilaktyki uniwersalnej (uzależnienia    2019/02/11   2019/02/22  
BDO/ID/2019/039   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu wizerunkowym dla miasta. Organizacja i realizacja w Szczecinie wydarzeń i przedsięwzięć cyklicznych w tym festiwali    2019/02/06   2019/02/25  
BDO/IK/2019/040   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2019/02/08   2019/02/21  
BDO/KS/2019/005    Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2019/01/02   2019/01/15  
BDO/WEA/2019/035   „Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich”. Prowadzenie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych   2019/02/04   2019/02/22  
BDO/WEA/2019/036   „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią”. Wdrażanie skutecznych rozwiązań uprzedzających z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zwiększonego ryzyka wystąpienia uzależnienia   2019/02/04   2019/02/22  
BDO/ID/2019/028   Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej poprzez promocję nauki w szczecińskich szkołach branżowych i technikach wśród uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.   2019/01/25   1900/01/01  
BDO/ID/2019/027   Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem    2019/01/25   2019/02/26  
BDO/ID/2019/029   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej    2019/01/25   2019/02/26  
BDO/SP/2019/032   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   2019/01/22   2019/02/26  
BDO/SP/2019/033   Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;   2019/01/22   2019/02/26  
BDO/SP/2019/031   Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. pomoc społecznaj, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;   2019/01/22   2019/02/05  
BDO/SP/2019/030   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;   2019/01/22   2019/02/05  
BDO/ID/2019/021   „Opieka Paliatywna” Zadanie będzie polegało na wsparciu opieki paliatywnej skierowanej do mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w szczególności:   2019/01/18   2019/02/14  
BDO/ID/2019/026   Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana do mieszkańców Szczecina. Zadanie będzie polegało na podjęciu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji    2019/01/18   2019/02/14  
BDO/SP/2019/022   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17   2019/01/31  
BDO/SP/2019/024   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno – rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17   2019/01/31  
BDO/SP/2019/025   Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17   2019/01/31  
BDO/SP/2019/023   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2019/01/17   2019/02/21  
BDO/SP/2019/020   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;   2019/01/16   2019/02/14  
BDO/JG/2019/018   "Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin" działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2019   2019/01/15   2019/01/23  
BDO/IK/2019/019   „PROGRAM WSPARCIA SPORTU PROFESJONALNEGO – WSPIERANIE PIŁKI NOŻNEJ WIOSNA 2019” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2019/01/17   2019/02/11  
BDO/WEA/2019/016   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie:    2019/01/07   2019/01/22  
BDO/SP/2019/014   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2019/01/07   2019/01/28  
BDO/IK/2019/017   Wspieranie sportów indywidualnych. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2019/01/08   2019/01/28  
BDO/IK/2019/015    Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2019. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2019/01/08   2019/01/25  
BDO/IK/2019/011   „Sport dzieci i młodzieży – Sport akademicki” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2019/01/08   2019/01/25  
BDO/KS/2019/001   Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, a także udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2018/12/04   2018/12/14  
BDO/WEA/2019/013   Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji w 2019 i 2020 roku w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji do 31.12.2020 roku, związanego z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2019/01/02   2019/01/15  
BDO/ID/2019/012   „Całoroczna oferta programowa 2019” realizowana w Szczecinie w obszarze kultury. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane w roku 2019    2018/12/31   2019/01/29  
BDO/IK/2019/009   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/12/31   2019/01/23  
BDO/IK/2019/010   Sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/12/31   2019/01/28  
BDO/IK/2019/007   Wspieranie sportów walki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2018/12/28   2019/01/15  
BDO/MB/2019/006   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.    2018/12/28   2019/01/15  
BDO/IK/2019/008   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/12/28   2019/01/25  
BDO/SP/2019/002   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. Pomoc społeczna   2018/12/27   2019/01/07  
BDO/SP/2019/004   Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społczna   2018/12/27   2019/01/07  
BDO/SP/2019/003   „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, w tym między innymi: mieszkańcom schronisk i innym osobom bezdomnym skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”. Pomoc społeczna   2018/12/27   2019/01/07  
BDO/WEA/2018/072   „Aktywny Szczecin 2018” - organizacja imprez i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych, sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania sportu i rekreacji, aktywnego wypoczynku i turystyki, działań edukacyjno- wychowawczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej-uczniów szczecińskich szkół. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie zadań sportowych, sportowo-rekreacyjnych, działań aktywizujących uczniów szczecińskich szkół oraz realizacji przedsięwzięć aktywnego spędzania wolnego czasu-form organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych we współdzialaniu ze szczecińską szkołą lub placówką oświatową.   2018/12/05   2018/12/12  
BOP/KS/2018/001   Prowadzenie 8. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2018 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa   2017/11/23   2018/11/09  
BDO/SP/2018/071   Prowadzenie redystrybucji żywnosci na rzecz potrzebujacych mieszkańców Gminy Miasto Szczecin Pomoc społeczna   2018/08/30   2018/09/25  
BDO/MB/2018/070   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.    2018/08/16   2018/09/18  
BDO/SP/2018/067   Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego Przygotowanie i realizacja działań o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym dotyczących inicjatywy lokalnej skierowanych do społeczności lokalnej Szczecina.    2018/07/16   2018/07/25  
BDO/IK/2018/069   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - II półrocze 2018. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2018/07/02   2018/07/10  
BDO/WE-A/2018/068   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie:    2018/06/13   2018/06/25  
BDO/SP/2018/066   Szkoła dla rodziców Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2018/06/05   2018/06/26  
BDO/IK/2018/064   „PROGRAM WSPARCIA SPORTU PROFESJONALNEGO – WSPIERANIE PIŁKI NOŻNEJ JESIEŃ 2018” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/06/06   2018/06/14  
BDO/WE-A/2018/065   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego. Zadanie będzie polegało na: 1. Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki izależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy objetych wsparciem MOPR w Szczecinie a także dla dzieci objetych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania placówek.   2018/06/01   2018/06/14  
BDO/MB/2018/062   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Celem zadania będzie przygotowanie i realizacjia projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego.    2018/05/21   2018/06/07  
BDO/IK/2018/063   "Kibice razem" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2018/05/07   2018/05/21  
BDO/IK/2018/060   Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2018/04/27   2018/05/21  
BDO/MB/2018/053   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznymi finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp.   2018/03/09   2018/03/29  
BDO/WE-A/2018/059   Prowadzenie Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe - Zdroje” w Szczecinie przy ul. Kopalnianej 12 w latach 2018-2020. Powierzenie zadania związanego z funkcjonowaniem Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe - Zdroje” obejmującego zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.   2018/04/12   2018/04/26  
BDO/ID/2018/061   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury Zadanie publiczne będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację i przeprowadzenie imprez i wydarzeń, w tym: koncertów, warsztatów, przeglądów, konkursów, wydarzeń w obszarze sztuk wizualnych i performatywnych, projektów wydawniczych (książkowych, muzycznych, multimedialnych) oraz imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury.   2018/04/13   2018/04/27  
BDO/JG/2018/058   "Młoda Ekstraklasa" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/04/10   2018/04/20  
BDO/SP/2018/057   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Pomoc Społeczna   2018/04/09   2018/04/27  
BDO/ID/2018/055   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego oraz działalność szkoleniową, informacyjną    2018/04/04   2018/04/24  
BDO/ID/2018/056   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości    2018/04/04   2018/04/24  
BDO/AD/2018/054   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2018/04/04   2018/04/16  
BDO/KS/2018/052   Przygotowanie i realizacja działań o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym dot. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 (SBO 2019) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2018/03/02   2018/03/12  
BDO/WE-A/2018/051   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2018 r. sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.    2018/03/02   2018/03/26  
BDO/WE-A/2018/050   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2018 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w zakładzie leczniczym dla zwierząt.    2018/03/02   2018/03/26  
BOP/WE-A/2018/049   Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2018/02/20   2018/03/13  
BOP/ID/2018/048   Cyklicznie realizowane w Szczecinie festiwale, przeglądy i przedsięwzięcia o znaczeniu promocyjnym dla miasta. Organizacja i realizacja w Szczecinie wydarzeń i przedsięwzięć cyklicznych w tym festiwali    2018/02/07   2018/02/27  
BOP/KS/2018/006   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2017/12/20   2018/01/12  
BOP/MB/2018/008   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp.    2017/12/08   2018/01/12  
BOP/SP/2018/047   1. Prowadzenie Klubu Seniora oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej Pomoc społeczna    2018/01/30   2018/03/21  
BOP/ID/2018/042   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność    2018/01/23   2018/02/14  
BOP/ID/2018/043   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.   2018/01/23   2018/02/14  
BOP/WE-A/2018/046   Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależneniom dla mieszkańców Szczeina, w szczególności dzieci imłodzieży, jakoforma zagosopodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji pschoaktywnych Zadanie będzie polegało na działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom    2018/01/18   2018/03/05  
BOP/ID/2018/044   Opieka Paliatywna Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2018/01/18   1900/01/01  
BOP/JG/2018/045   "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/26   2018/02/16  
BOP/MB/2018/007   Prowadzenie Centrum Wolontariatu Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie prowadzenia Centrum Wolontariatu w Szczecinie.   2017/12/08   2017/12/18  
BOP/JG/2018/041   "Sport dzieci i młodzieży - sport akademicki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/19   2018/01/31  
BOP/JG/2018/040   "Wspieranie sportów indywidualnych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/24   2018/02/13  
BOP/JG/2018/039   "Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/11   2018/01/24  
BOP/JG/2018/036   "Sport dzieci i młodziezy realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/15   2018/02/07  
BOP/JG/2018/037   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/09   2017/01/23  
BOP/JG/2018/034   "Program wsparcia sportu profesjonalnego - wspieranie piłki nożnej wiosna 2018" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/12   2018/01/24  
BOP/JG/2018/038   "Sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/16   2018/01/31  
BOP/JG/2018/035   Wspieranie sportów walki Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2018/01/09   2018/01/23  
BOP/SP/2018/033   Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym    2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/032   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/030   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/029   Organizowanie i rozwijanie róznych form wsparcia o charakterze aktywizujacym i integracyjnym na rzecz osób niepełnospwan Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/031   Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych   2018/01/05   2018/02/13  
BOP/SP/2018/028   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2018/01/03   2018/01/18  
BOP/ID/2018/027   „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, w tym między innymi: mieszkańcom schronisk i innym osobom bezdomnym skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, w tym między innymi: mieszkańcom schronisk i innym osobom bezdomnym skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie    2017/12/28   2018/01/11  
BOP/WE-A/2018/022   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/12/29   2018/01/17  
BOP/WE-A/2018/021   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/12/29   2018/01/17  
BOP/WE-A/2018/023   Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności edukacyjnej i informacyjnej w kierunku przeciwdziałania stosowaniu środków psychoaktywnych, realizowanej w szkołach średnich przez wykwalifikowanych specjalistów. Działania w ramach zadania mają celu rozwinięcie kompetencji beneficjentów w trzech obszarach: wiedza, umiejętności, postawy społeczne.   2017/12/29   2018/01/17  
BOP/WE-A/2018/025   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym    2017/12/29   2018/01/31  
BOP/WE-A/2018/026   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2017/12/29   2018/01/31  
BOP/WE-A/2018/024   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/12/29   2018/01/17  
BOP/WE-A/2018/020   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2017/12/29   2018/01/17  
BOP/ID/2018/019   „Całoroczna oferta programowa 2018” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie”. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2018 przez podmioty uprawnione.    2017/12/21   2018/01/22  
BOP/JG/2018/013   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2017/12/21   2018/01/08  
BOP/SP/2018/018   Prowadzenie Centrum Integracji Spełecznej Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2017/12/19   2018/01/12  
BOP/SP/2018/017   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Pomoc społeczna   2017/12/19   2018/01/12  
BOP/ID/2018/004   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Zadanie w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2017/12/18   2018/01/16  
BOP/ID/2018/003   Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie, zwanego dalej w treści konkursu „Inkubatorem Kultury” Zadanie będzie polegało na prowadzeniu w Szczecinie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, działających w obszarze Kultury    2017/12/18   2017/12/21  
BOP/WE-A/2018/016   Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji w 2018 roku w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w 2018 roku w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2017/12/18   2017/12/28  
BOP/JG/2018/014   Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r., poz. 573)   2017/12/19   2017/12/27  
BOP/JG/2018/015   Przygotowanie i realizacja / animacja szczecińskiego sektora pozarządowego w ramach organizacji działań i przedsięwzięć XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych w okresie od 21 do 27 maja 2018 roku zwanego w treści ogłoszenia TIP oraz XVII edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, zwanego dalej w treści ogłoszenia PP. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3   2017/12/14   2018/01/08  
BOP/SP/2018/005   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Pomoc społeczna w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej    2017/12/11   2017/12/29  
BOP/SP/2018/012   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/12/11   2017/12/20  
BOP/SP/2018/009   Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Pomoc społeczna - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej   2017/12/11   2017/12/29  
BOP/SP/2018/010   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego Pomoc społeczna - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej   2017/12/11   2018/01/12  
BOP/SP/2018/011   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Pomoc społeczna - w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej    2017/12/11   2017/12/29  
BOP/WE-A/2018/002   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego    2017/12/01   2017/12/21  
BOP/WE-A/2017/070   „Aktywny Szczecin 2017” - organizacja imprez i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych, sportowych oraz sportowo- rekreacyjnych. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania sportu i rekreacji, aktywnego wypoczynku i turystyki, działań edukacyjno- wychowawczych wśród dzieci    2017/11/28   2017/12/07  
BOP/JG/2017/069   "Młoda Ekstraklasa" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/10/23   2017/10/31  
BOP/KS/2017/068   Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2017/10/17   2017/11/02  
BOP/MB/2017/063   Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2017/09/04   2017/09/18  
BOP/JG/2017/067   "Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego w dyscyplinach halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/10/06   2017/10/24  
BOP/JG/2017/066   Program przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/10/02   2017/10/13  
BOP/WE-A/2017/065   „Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół licealnych, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin”. Zadanie będzie polegało na działalności edukacyjnej i informacyjnej w kierunku przeciwdziałania stosowaniu środków psychoaktywnych, realizowanej w placówkach kształcenia licealnego przez wykwalifikowanych specjalistów. Działania w ramach zadania mają celu rozwinięcie kompetencji beneficjentów w trzech obszarach: wiedza, umiejętności, postawy społeczne.   2017/09/08   2017/09/20  
BOP/SP/2017/064   Szkoła dla Rodziców Pomoc społeczna   2017/09/08   2017/09/29  
BOP/JG/2017/062   "Kibice Razem" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/08/25   2017/09/04  
BOP/KS/2017/057   Przygotowanie i realizacja działań o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym dot. szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2017/06/20   2017/07/05  
BOP/WE-A/2017/060   Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji   2017/07/05   2017/07/18  
BOP/JG/2017/061   "Program wsparcia sportu profesjonalnego - wspieranie piłki nożnej jesień 2017" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/06/30   2017/07/18  
BOP/AD/2017/055   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2017/06/20   2017/05/28  
BOP/JG/2017/058   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/06/19   2017/06/26  
BOP/JG/2017/052   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2017/06/23   2017/07/07  
BOP/SP/2017/056   Integracja i Aktywizacja Osób Starszych - wsparcie inicjatyw popularyzujacych naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Mistao Szczecin działania na rzezc osób w wieku emerytalnym   2017/06/16   2017/07/05  
BOP/WE-A/2017/053   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie:    2017/06/09   2017/06/23  
BOP/WE-A/2017/054   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego. 1. Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień    2017/06/09   2017/06/21  
BOP/MB/2017/051   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2017/05/25   2017/06/16  
BOP/JG/2017/049   Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w squash Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/05/17   2017/05/29  
BOP/JG/2017/050   Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/05/17   2017/05/29  
BOP/SP/2017/048   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom    2017/04/24   2017/06/06  
BOP/JG/2017/047   "Akademia Handball`a w Szczecinie" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/04/13   2017/04/26  
BOP/WE-A/2017/044   Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.   2017/04/13   2017/04/28  
BOP/JG/2017/045   "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/04/11   2017/05/02  
BOP/JG/2017/046   "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach finału regat wielkich żaglowców "The Tall Ships Races" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/04/12   2017/05/02  
BOP/ID/2017/043   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury Zadanie publiczne będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację i przeprowadzenie imprez i wydarzeń, w tym: koncertów, warsztatów, przeglądów, konkursów, wydarzeń w obszarze sztuk wizualnych i performatywnych, projektów wydawniczych (książkowych, muzycznych, multimedialnych) oraz imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury.   2017/03/28   2017/04/11  
BOP/SP/2017/042   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. realizacja zadań publicznych określonych    2017/03/16   2017/04/10  
BOP/WE-A/2017/041   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2017/02/27   2017/04/07  
BOP/WE-A/2017/040   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2017/02/27   2017/03/31  
BOP/WE-A/2017/039   Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno – oświatowych i sportowych dla mieszkańców Szczecina jako zagospodarowanie czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2017/02/23   2017/05/12  
BOP/JG/2017/038   "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin" a) o zasięgu międzynarodowym, b) masowym charakterze rekreacyjnym Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/02/20   2017/03/03  
BOP/WE-A/2017/035   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/02/08   2017/03/06  
BOP/WE-A/2017/034   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/02/08   2017/03/06  
BOP/WE-A/2017/036   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2017/02/08   2017/03/06  
BOP/ID/2017/032   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej   2017/02/08   2017/02/22  
BOP/ID/2017/031   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2017/02/08   2017/02/22  
BOP/WE-A/2017/033   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2017/02/08   2017/03/06  
BOP/SP/2017/029   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/02/06   2017/02/13  
BOP/JG/2017/037   "Program wsparcia sportu profesjonalnego - wspieranie piłki nożnej wiosna 2017" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/02/06   2017/02/24  
BOP/SP/2017/028   1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2017/02/06   2017/02/15  
BOP/JG/2017/030   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/02/03   2017/02/10  
BOP/ID/2017/027   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2017/02/03   2017/02/15  
BOP/JG/2017/019   "Wspieranie sportów walki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/02/02   2017/02/10  
BOP/ID/2017/026   „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, w tym między innymi: mieszkańcom schronisk i innym osobom bezdomnym skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zadanie będzie polegało na ograniczaniu nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych osobom bezdomnym, w tym między innymi mieszkańcom schronisk    2017/01/31   2017/02/16  
BOP/MB/2017/002   Prowadzenie Centrum Wolontariatu Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie prowadzenia Centrum Wolontariatu w Szczecinie.   2016/12/27   2017/01/05  
BOP/ID/2017/025   Organizacja przedsięwzięć o charakterze festiwalowym, cyklicznym realizowanych Przedmiotem konkursu jest organizacja w Szczecinie festiwali tworzących stałą ofertę kulturalną miasta i przedsięwzięć cyklicznych, także plenerowych o znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku miasta Szczecin.   2017/01/26   2017/02/10  
BOP/ID/2017/022   „Trzyletnia oferta programowa realizowana w latach 2017 – 2019, polegająca Konkursem objęte są działania w obszarze kultury realizowane cyklicznie w latach 2017, 2018 i 2019 przez podmiot/-y uprawniony/-e w Szczecinie.   2017/01/20   2017/02/03  
BOP/WE-A/2017/024   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym także podczas Regat The Tall Ship Races 2017 oraz wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach. Konkursem objęta jest realizacja zadania w terminie do dnia 31.12.2019 roku, które będzie polegało na:   2017/01/20   2017/01/26  
BOP/WE-A/2017/023   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie:    2017/01/20   2017/01/31  
BOP/JG/2017/018   "Wspieranie sportów indywidualnych" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/01/19   2017/02/06  
BOP/JG/2017/020   "Sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/01/23   2017/02/08  
BOP/JG/2017/017   "Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/01/17   2017/02/01  
BOP/JG/2017/021   "Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/01/23   2017/02/08  
BOP/JG/2017/016   "Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2017/01/17   2017/02/03  
BOP-WE-A/2017/014   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2017 r. sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących    2017/01/12   2017/02/08  
BOP/WE-A/2017/015   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu w 2017 r. leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.   2017/01/12   2017/02/08  
BOP/MM/2017/005   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie prowadzenia Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie realizującego następujące działania:    2017/01/20   2017/02/01  
BOP/MB/2017/013   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie Zadanie będzie polegał na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy\osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata , wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane bedą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowanych do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mireszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja zajęć, wystaw, imprez okolicznościowych ( typu święto dzielnicy/osiedla) itp. Obiekt powinien być ogólnodostępny dla mieszkańców przez 5 dni w tygodniu przez co najmn   2017/01/13   2017/01/26  
BOP/JG/2017/004   "Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 5 do 11 czerwca 2017 roku w ramach organizacji XI edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, zwanego w treści ogłoszenia TIP oraz XVI edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, zwanego dalej w treści ogłoszenia PP" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3   2017/01/09   2017/01/18  
BOP/ID/2017/012   „Całoroczna oferta programowa 2017” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2017 przez podmioty uprawnione.    2017/01/10   2017/01/30  
BOP/SP/2017/011   Kontynuowanie prowadzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” usytuowanego w lokalach przy ulicy Królowej Jadwigi 44c i 45a w Szczecinie Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/009   Prowadzenie Centrum Integracji Spełecznej Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/010   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/007   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/SP/2017/008   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Pomoc społeczna   2016/12/28   2017/01/09  
BOP/JG/2017/003   Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395)   2016/12/27   2016/12/28  
BOP/ID/2017/006   Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy Al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie, zwanego dalej w treści konkursu „Inkubatorem Kultury”. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu w Szczecinie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, działających w obszarze Kultury    2016/12/27   2016/12/29  
BOP/MB/2017/001   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2016/12/30   2017/01/19  
BOP/WE-A/2016/065   Organizacja prezdsięwzięcia turystyczno-edukacyjnego pn. :Konkurs na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne w roku szkolnym 2015/2016". Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej: turystyki i krajoznawstwa.   2016/11/30   2016/12/07  
BOP/WE-A/2016/066   „Aktywny Szczecin” - organizacja imprez i przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-wychowawczych. Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej: turystyki i krajoznawstwa.   2016/11/30   2016/12/07  
BOP/MM/2016/064   Prowadzenie 8. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2017. Zadanie dotyczy przyznania przyznania dotacji na prowadzenie punktu/ punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Szczecin.   2016/11/25   2016/11/30  
BOP/WE-A/2016/063   Badanie opinii społecznej w ramach kształtowania społeczeństwa obywatelskiego Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin badań społecznych w zakresie oczekiwań mieszkańców od lokalnych władz samorządowych na płaszczyznach:   2016/10/10   2016/10/20  
BOP/WE-A/2016/061   Działania i popularyzowanie wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców Osiedla Majowe poprzez imprezy kulturalne i sportowe zrzeszające społeczność lokalną. Zadanie będzie polegało na podejmowaniu działań dążących do integracji społeczności lokalnej, aktywizacji oraz aktywnej formy spędzania czasu mających na celu współtworzenie i kształtowanie jedności mieszkańców wraz z kreowaniem Osiedla Majowe.   2016/09/16   2016/10/12  
BOP/JG/2016/062   "Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin" działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2016/09/16   2016/09/27  
BOP/SP/2016/060   Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora. Pomoc społeczna   2016/09/01   2016/09/13  
BOP/MB/2016/058   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2016/07/08   2016/07/14  
BOP/WE-A//2016/059   Organizacja i promocja wydarzeń wielopokoleniowych integrujących społeczność lokalną Osowa poprzez wszelkie formy aktywności. Zadanie będzie polegało na wspieraniu działań i przedsięwzięć wzmacniających tożsamość lokalną mieszkańców, aktywizacji i włączaniu mieszkańców w budowanie społecznego    2016/07/29   2016/08/25  
BOP/JG/2016/057   "Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego w dyscyplinach halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2016/06/29   2016/08/03  
BOP/JG/2016/056   "Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego – Wspieranie Piłki Nożnej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2016/06/29   2016/07/08  
BOP/WE-A/2016/055   Organizacja działań profilaktycznych (w szczególności zajęć edukacyjnych, kulturalno – oświatowych i sportowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2016/06/21   2016/07/04  
BOP/SP/2016/054   Utworzenie i prowadzenie nowych placówek wsparcia dziennego Pomoc społeczna   2016/06/10   2016/06/23  
BOP/WE-A/2016/053   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie:    2016/06/07   1900/01/01  
BOP/MB/2016/046   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.    2016/04/08   2016/05/09  
BOP/AD/2016/052   Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina   2016/05/31   2016/06/08  
BOP/JG/2016/051   "Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2016/05/20   2016/06/02  
BOP/WE-A/2016/050   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Programy redukcji szkód i wczesnej interwencji adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street/outreach work, paty work, działalność edukacyjną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.    2016/05/18   2016/06/06  
MD/WE-A/2016/049   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka.   2016/05/18   2016/06/06  
BOP/JG/2016/048   Organizacja imprezy sportowo - edukacyjnej pn. "II Halowa Olimpiada Przedszkolaków" na terenie Gminy Miasto Szczecin wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2016/04/26   2016/05/09  
BOP/WE-A/2016/047   Organizacja działań profilaktycznych (w szczególności zajęć edukacyjnych, kulturalno – oświatowych i sportowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2016/04/12   2016/05/18  
BOP/SP/2016/037   Szkoła dla rodziców Pomoc społeczna   2016/03/22   2016/04/20  
BOP/ID/2016/045   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury Zadanie publiczne będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację i przeprowadzenie imprez i wydarzeń, w tym: koncertów, warsztatów, przeglądów, konkursów, wydarzeń w obszarze sztuk wizualnych i performatywnych, projektów wydawniczych (książkowych, muzycznych, multimedialnych) oraz imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury.    2016/03/18   2016/04/13  
BOP/WE-A/2016/044   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. zapewnieniu specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wykonywaniu, na wniosek Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej diagnoz psychofizycznych, opinii    2016/02/25   2016/03/23  
BOP/WE-A/2016/043   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.    2016/02/16   2016/02/22  
BOP/WE-A/2016/042   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.    2016/02/16   2016/02/22  
BOP/MB/2016/006   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2015/12/31   2016/01/20  
BOP/WE-A/2016/041   Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2016/02/05   2016/03/10  
BOP/ID/2016/038   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.   2016/02/02   2016/02/17  
BOP/SP/2016/040   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Ochrona i promocja zdrowia   2016/02/02   2016/02/10  
BOP/ID/2016/039   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2016/02/02   2016/02/17  
BOP/ID/2016/033   Polepszenie stanu infrastruktury technicznej Szczecińskiego Inkubatora Kultury Zadanie będzie polegało na wykonaniu niezbędnych, doraźnych prac remontowych    2016/01/28   2016/02/10  
BOP/ID/2016/036   Organizacja przedsięwzięć o charakterze festiwalowym, cyklicznym realizowanych Przedmiotem konkursu jest organizacja w Szczecinie festiwali tworzących stałą ofertę kulturalną miasta i przedsięwzięć cyklicznych, także plenerowych, o znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku miasta Szczecin.   2016/01/28   2016/02/17  
BOP/WE-A/2016/035   Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie położonego przy al. Wojska Polskiego 247. Wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia opiekę bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy Miasto Szczecin, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   2016/01/25   2016/02/01  
BOP/MB/2016/005   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2015/12/15   2015/12/29  
BOP/MB/2016/004   Prowadzenie Centrum Wolontariatu Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2015/12/15   2015/12/29  
BOP/MB/2016/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego art.4 ust. 1 pkt 22a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2015/12/15   2015/12/29  
BOP/SP/2016/034    Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych. Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2016/01/22   2016/02/04  
BOP/WE-A/2016/032   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.    2016/01/18   2016/01/29  
BOP/WE-A/2016/030   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie:    2016/01/05   2016/01/21  
BOP/WE-A/2016/031   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2016/01/05   2016/01/20  
BOP/SP/2016/028   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2016/01/05   2016/01/14  
BOP/WE-A/2016/029   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.    2016/01/04   2016/01/20  
BOP/WE-A/2016/019   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.    2016/01/04   2016/01/20  
BOP/WE-A/2016/018   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.    2016/01/04   2016/01/20  
BOP/JG/2016/023   "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/12/31   2016/01/15  
BOP/JG/2016/022   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2016/01/04   2016/01/20  
BOP/JG/2016/021   "Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego – Wspieranie Piłki Nożnej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2016/01/04   2016/01/20  
BOP/JG/2016/027   "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2016/01/07   2016/01/19  
BOP/JG/2016/024   "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub nie uzyskały punktów" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/12/31   2016/01/20  
BOP/JG/2016/026   "Wspieranie sportu profesjonalnego – sporty indywidualne" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2016/01/05   2016/01/20  
BOP/WE-A/2016/017   Prowadzenie Szczecińskiego Centrum Informacji Turystycznej „Szmaragdowe – Zdroje” przy Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze   2015/12/30   2016/01/19  
BOP/JG/2016/025   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach olimpijskich w sportach wodnych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2016/01/05   2016/01/20  
BOP/JG/2016/020   "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/12/30   2016/01/18  
BOP/WE-A/2016/016   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2015/12/28   2016/01/20  
BOP/SP/2016/011   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/12/31   2016/01/19  
BOP/SP/2016/010   1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania na recz osób niepełnosprawnych   2015/12/31   2016/01/26  
BOP/ID/2016/014   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2015/12/23   2016/01/14  
BOP/ID/2016/015   „Całoroczna oferta programowa 2016” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie”. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2016 przez podmioty uprawnione.    2015/12/23   2016/01/18  
BOP/ID/2016/013   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2015/12/23   1900/01/01  
BOP/SP/2016/012   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/12/21   2015/12/23  
BOP/SP/2016/009   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. Pomoc społczna   2015/12/14   2015/12/28  
BOP/JG/2016/001   "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2015/12/10   2015/12/23  
BOP/JG/2016/002   "Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 30 maja do 5 czerwca 2016 roku w ramach organizacji X edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz XV edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI, zwanego dalej w treści ogłoszenia PP" w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2015/12/10   2015/12/23  
BOP/KS/2016/007   Prowadzenie 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2016 nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa    2015/12/09   2015/12/15  
BOP/SP/2015/063   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2015/12/07   2015/12/09  
BOP/JG/2015/062   Organizacja zajęć z instruktorem w zimowych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży w prawobrzeżnej części Miasta Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/11/27   2015/12/03  
BOP/WE-A/2015/061   Organizacja imprez i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania sportu i rekreacji oraz turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej – uczniów szczecińskich szkół.   2015/10/22   2015/11/04  
BOP/SP/2015/060   Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” usytuowanego w lokalach przy ulicy Królowej Jadwigi 44c i 45a w Szczecinie Pomoc społeczna   2015/09/30   2015/10/09  
BOP/JG/2015/059   Zakup sprzętu sportowego (stroje meczowe, reprezentacyjne, treningowe) oznakowanego wg. Systemu Idenyfikacji Wizualnej Miasta Szczecin (SIW) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/09/23   2015/10/09  
BOP/SP/2015/058   Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej Pomoc społeczna   2015/09/21   2015/09/28  
BOP/SP/2015/057   Uruchomienie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/08/27   2015/08/28  
BOP/SP/2015/056   Zlecenie organizacji całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych pomoc społeczna   2015/08/21   2015/09/04  
BOP/SP/2015/055   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/08/03   2015/08/10  
BOP/JG/2015/054   "Organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów i meczów w grach zespołowych w hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie. Jesień 2015" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/08/14   2015/09/02  
BOP/JG/2015/053   Maraton Szczeciński 2015 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/07/09   2015/07/10  
BOP/MB/2015/052   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2015/06/30   2015/07/03  
BOP?WE-A/2015/051   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie:    2015/06/17   2015/06/25  
BOP/JG/2015/050   "Program przygotowań Olimpijskich" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/06/03   2015/06/10  
BOP/JG/2015/048   "Półmaraton" Szczecin 2015 Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/05/28   2015/06/02  
BOP/WE-A/2015/049   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii   2015/05/29   2015/06/11  
BOP/JG/2015/047   "Organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów i meczów w grach zespołowych w hali widowiskowo sportowej w Szczecinie. Wiosna 2015" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/05/25   2015/06/10  
BOP/AD/2015/045   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina Zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego   2015/04/29   2015/05/12  
BOP/MB/2015/042   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp.    2015/04/10   2015/04/20  
BOP/JG/2015046   Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach finału regat wielkich żaglowców "Baltic Tall Ships Regatta 2015" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/05/04   2015/05/12  
BOP/WE-A/2015/044   Organizacja działań profilaktycznych (w szczególności zajęć edukacyjnych, kulturalno – oświatowych i sportowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2015/04/10   2015/05/12  
BOP/JG/2015/043   "Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej z dzielnicy Północ Miasta Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/04/02   2015/04/08  
BOP/MB/2015/035   Realizacja zadań publicznych określonych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w częsci ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, WFOŚiGW itp.    2015/02/20   2015/03/09  
BOP/JG/2015/041   "Popularyzacja Idei Olimpijskiej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/03/18   2015/03/26  
BOP/WE-A/2015/039   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2015/03/10   2015/04/08  
BOP/WE-A/2015-040   Przygotowanie i wdrożenie działań korekcyjnych w ramach realizacji programu profilaktyki selektywnej wśród dzieci i młodzieży używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodziców i opiekunów. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2015/03/10   2015/04/08  
BOP/JG/2015/038   "Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 25 maja do 31 maja 2015 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (IX. edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XIV. edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia PP" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy    2015/03/04   2015/03/11  
BOP/ID/2015/036   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury Zadanie publiczne będzie polegało na wzbogaceniu oferty kulturalnej Szczecina poprzez organizację i przeprowadzenie imprez i wydarzeń, w tym: koncertów, warsztatów, przeglądów, konkursów, wydarzeń w obszarze sztuk wizualnych i performatywnych, projektów wydawniczych (książkowych, muzycznych, multimedialnych) oraz imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary kultury.    2015/02/27   2015/03/13  
BOP/WE-A/2015/037   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2015/03/02   2015/03/12  
BOP/MB/2015/009   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich zadanie z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji    2014/12/17   2015/01/27  
BOP/MB/2015/007   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    2014/12/17   2015/01/26  
BOP/ID/2015/034   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej   2015/02/06   2015/02/16  
BOP/ID/2015/033   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2015/02/06   2015/02/16  
BOP/WE-A/2015/031   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu leczenia w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej, kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.    2015/02/06   2015/02/13  
BOP/WE-A/2015/032   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.    2015/02/06   2015/02/13  
BOP/WE-A/2015/030   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Programy redukcji szkód i wczesnej interwencji adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street/outreach work, party work, działalność edukacyjną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.   2015/02/06   2015/03/02  
BOP/SP/2015/028   Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Pomoc społczna   2015/02/03   2015/02/18  
BOP/WE-A/2015/029   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych Zadanie będzie polegało na prowadzeniu w Szczecinie programów wczesnej interwencji dla osób używających narkotyków.   2015/02/04   2015/02/18  
BOP/WE-A/2015/027   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2015/01/30   2015/02/18  
BOP/SP/2015/026   Prowadzenie placówek wsparcia dziennego zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/01/26   2015/02/06  
BOP/JG/2015/023   "Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego w dyscyplinach halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/01/19   2015/02/06  
BOP/JG/2015/024   "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/01/19   2015/02/10  
BOP/JG/2015/025   "Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wspieranie Piłki Nożnej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/01/19   2015/02/06  
BOP/SP/2015/021   1) Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych,2) Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin,3) Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/01/08   2015/01/29  
BOP/SP/2015/019   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/01/08   2015/02/20  
BOP/SP/2015/022   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2015/01/08   2015/01/28  
BOP/SP/2015/012   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Pomoc społeczna   2015/01/07   2015/01/21  
BOP/SP/2015/020   Prowadzenie grup wsparcia, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2015/01/08   2015/01/26  
BOP/SP/2015/011   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych- ośrodki wsparcia dla osób w podeszłym wieku. Pomoc społeczna   2015/01/07   2015/01/19  
BOP/JG/2015/017   "Wspieranie sportu profesjonalnego – sporty indywidualne" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/01/09   2015/01/19  
BOP/JG/2015/018   "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji" "działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1-32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"    2015/01/07   2015/01/14  
BOP/JG/2015/014   "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub nie uzyskały punktów" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/01/08   2015/01/16  
BOP/JG/2015/016   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach olimpijskich w sportach wodnych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/01/09   2015/01/19  
BOP/JG/2015/015   "Szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2015/01/08   2015/01/16  
BOP/JG/2015/013   "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2015/01/07   2015/01/16  
BOP/SP/2015/010   Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez dofinansowanie miejsc w Mieszkaniu Chronionym. Pomoc społeczna   2015/01/02   2015/01/09  
BOP/SP/2015/006   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2014/12/31   2015/01/21  
BOP/SP/2015/005   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2014/12/31   2015/01/21  
BOP/ID/2015/011   Organizacja przedsięwzięć o charakterze festiwalowym, cyklicznym realizowanych Przedmiotem konkursu jest organizacja w Szczecinie festiwali tworzących stałą ofertę kulturalną miasta i przedsięwzięć cyklicznych, także plenerowych, o znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku miasta Szczecin.   2015/01/12   2015/01/23  
BOP/MB/2015/008   Prowadzenie Centrum Wolontariatu Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2014/12/22   2015/01/16  
BOP/ID/2015/010   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Zadanie w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2014/12/22   2015/01/15  
BOP/ID/2015/004   „Całoroczna oferta programowa 2015” w obszarze kultury realizowana w Szczecinie. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury realizowane regularnie w ciągu roku 2015 przez podmioty uprawnione.    2014/12/18   2015/01/15  
BOP/ID/2015/002   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2014/12/18   2015/01/08  
BOP/ID/2015/003   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2014/12/18   1900/01/01  
BOP/WE-A/2015/001   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie:    2014/12/16   2015/01/08  
BOP/SP/2014/064   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2014/12/08   2014/12/15  
BOP/JG/2014/065   "Organizacja Grand Prix w tańcu sportowym w kategorii junior, młodzież i dorośli" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2014/12/01   2014/12/04  
BOP/WE-A/2014/063   „Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja społeczna” Celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców Szczecina na obszarach dysfunkcyjnych i zdegradowanych, wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin    2014/11/21   2014/12/02  
BOP/SP/2014/062   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społczna   2014/11/17   2014/12/04  
BOP/JG/2014/061   Program Wspierania Sportu Profesjonalnego - Wspieranie dyscyplin halowych Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2014/11/12   2014/11/14  
BOP/JG/2014/060   "Organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów i meczów w grach zespołowych w hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2014/11/03   2014/11/14  
BOP/JG/2014/059   "Realizacja imprez, wystaw, wydarzeń i przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców Szczecina w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 10 grudnia 2014 roku w ramach "Tygodnia Aktywności" (TA) oraz przygotowanie Szczecińskiego Kalendarza Pozarządowego promującego działalność III sektora" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2014/10/31   2014/11/04  
BOP/SP/2014/058   Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc Pomoc społeczna - wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną    2014/09/25   2014/10/06  
BOP/KS/2014/057   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2014/09/17   2014/09/30  
BOP/JG/2014/056   "Przygotowanie i udział w zawodach rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz rozgrywkach o europejskie puchary" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2014/08/12   2014/08/28  
BOP/JG/2014/055   "Organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów i meczów w grach zespołowych w hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2014/08/12   2014/08/28  
BOP/AD/2014/054   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami   2014/08/05   2014/08/13  
BOP/SP/2014/053   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2014/07/14   2014/07/21  
BOP/JG/2014/052   "Organizacja imprzey sportowej - międzynarodowego turnieju piłki ręcznej kobiet (seniorek)" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2014/07/02   2014/07/07  
BOP/AD/2014/050   Przygotowanie i realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, określona w art. 4 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2014/07/01   2014/07/10  
BOP/WE-A/2014/051   Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjno-wypoczynkowego w Szczecinie dla dzieci zamieszkałych na Ukrainie Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji pobytu edukacyjno-wypoczynkowego w Szczecinie dla wskazanych adresatów.   2014/07/01   2014/07/07  
BOP/ID/2014/049   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania. organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki i wybitnych osiągnięć artystycznych, działaniach    2014/06/20   2014/07/02  
BOP/WE-A/2014/048   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2014/06/10   2014/06/24  
BOP/JG/2014/047   "Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o charakterze międzynarodowym w triathlonie na terenie Gminy Miasto Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2014/05/16   2014/05/21  
BOP/JG/2014/046   "Popularyzacja Idei Olimpijskiej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2014/05/15   2014/05/21  
BOP/WE-A/2014/045   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii   2014/04/30   2014/05/26  
BOP/MB/2014/042   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp. Priorytetem w konkursie na 2014 r jest realizacja projektów, których celem będzie wzmacjnianie relacji miasta Szczecin z krajami skandynawskimi.   2014/03/10   2014/03/20  
BOP/JG/2014/044   "Program przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2014/04/08   2014/04/11  
BOP/WE-A/2014/043   „Organizacja działań profilaktycznych (w szczególności zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych”. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.   2014/03/27   2014/04/30  
BOP/SP/2014/041   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Pomoc społeczna   2014/02/26   2014/03/05  
BOP/SP/2014/040   Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2014/02/24   2014/03/06  
BOP/ID/2014/039   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania Zadanie publiczne będzie polegało na: działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki i wybitnych osiągnięć artystycznych, działaniach    2014/02/24   2014/03/06  
BOP/WE-A/2014/034   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego    2014/02/17   2014/02/28  
BOP/JG/2014/037   Wspieranie sportu profesjonalnego - sporty indywidualne Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2014/02/17   2014/02/24  
BOP/JG/2014/035    Program Wspierania Sportu Profesjonalnego - Wspieranie dyscyplin halowych Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2014/02/14   2014/02/24  
BOP/SP/2014/038   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie, artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Pomoc społczna   2014/02/13   2014/02/28  
BOP/JG/2014/036   Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2014/02/14   2014/02/28  
BOP/WE-A/2014/022   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt będzie polegało na leczeniu wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualne dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.   2014/01/13   2014/01/24  
BOP/SP/2014/032   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pomoc Społeczna   2014/02/13   2014/02/24  
BOP/WE-A/2014/033   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych Zadanie będzie polegało na prowadzeniu w Szczecinie programów wczesnej interwencji dla osób używających narkotyków.   2014/02/10   2014/02/28  
BOP/JG/2014/031   "Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 19 maja do 25 maja 2014 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (VIII.edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XIII.edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia PP działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art.4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2014/02/06   2014/02/12  
BOP/WE-A/2014/027   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Programy redukcji szkód i wczesnej interwencji adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street/outreach work, party work, działalność edukacyjną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.   2014/01/31   2014/02/17  
BOP/WE-A/2014/030   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie:    2014/01/31   2014/02/11  
BOP/WE-A/2014/028   „Przygotowanie i wdrożenie działań korekcyjnych w ramach realizacji programu profilaktyki selektywnej wśród dzieci i młodzieży używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodziców i opiekunów”. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym    2014/01/31   2014/02/28  
BOP/WE-A/2014/029   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.    2014/01/31   2014/02/18  
BOP/WE-A/2014/026   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2014/01/27   2014/02/28  
BOP/WE-A/2014/024   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach. Zadanie będzie polegało na zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Szczecin w zakresie przewidzianym w art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.2011.208.1240, z późn. zm.) w tym także na organizowaniu, kierowaniu i koordynowaniu działań ratowniczych na kąpieliskach Głębokie, Dziewoklicz, Dąbie i Arkonka.   2014/01/22   2014/02/13  
BOP/WE-A/2014/025   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2014/01/22   2014/02/03  
BOP/SP/2014/023    Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Zadanie z zakresu wspierania rodziny i rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację działań wspierających i monitorujących proces usamodzielniania dla osób w wieku od 16 do 26 roku życia dorastających w rozmaitych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina.   2014/01/22   2014/01/31  
BOP/ID/2014/019   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą   2014/01/20   2014/02/18  
BOP/ID/2014/020   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.   2014/01/20   2014/02/18  
BOP/WE-A/2014/021   Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych - sterylizacja. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu sterylizacji wolno żyjących kotów, tzw. podwórkowych, na terenie Gminy Miasta Szczecin.    2014/01/13   2014/01/24  
BOP/SP/2014/017   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2014/01/03   2014/01/22  
BOP/SP/2014/018   1. Integracja i aktywizacja, 2. Wczesna rehabilitacja, 3 Prowadzenie kompleksowych form wsparcia (szczegóły w treści konkursu) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2014/01/03   2014/01/22  
BOP/ID/2014/016   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania   2013/12/30   2014/01/17  
BOP/MB/2014/015   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego-Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie Zadanie ma polegać ma na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy/osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata, wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane będą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowane do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mieszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja wystaw, imprez okolicznościowych (typu święto dzielnicy/osiedla), itp. Obiekt powinien być dostępny dla mieszkańców przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dzienni   2013/12/27   2014/01/10  
BOP/ID/2014/012   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Pomocy Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2013/12/23   2014/01/13  
BOP/ID/2014/013   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2013/12/23   2014/01/13  
BOP/SP/2014/011   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społczna   2013/12/19   2013/12/24  
BOP/JG/2014/014   Program Wspierania Sportu Profesjonalnego - Wspieranie dyscyplin halowych Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/12/20   2013/12/31  
BOP/SP/2014/010   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2013/12/19   2013/12/24  
BOP/JG/2014/008   Program Wspierania Sportu - Wspieranie Piłki Nożnej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/12/18   2013/11/27  
BOP/JG/2014/009   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach olimpijskich w sportach wodnych Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/12/18   2013/12/31  
BOP/SP/2014/007   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Pomoc społeczna   2013/12/12   2014/01/13  
BOP/MB/2014/006   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp. Priorytetem w konkursie na 2014 r jest realizacja projektów, których celem będzie wzmacjnianie relacji miasta Szczecin z krajami skandynawskimi.   2013/12/31   2014/01/10  
BOP/JG/2013/071   "Zimowe szaleństwo - spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież na lodowisku" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej    2013/12/06   2013/12/12  
BOP/ID/2014/001   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Zadanie w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2013/12/03   2014/01/08  
BOP/ID/2014/002   Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy Zadanie będzie polegało na :Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia    2013/12/03   2013/12/19  
BOP/JG/2014/004   "Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/12/04   2013/12/31  
BOP/JG/2014/003   "Szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/12/04   2013/12/31  
BOP/JG/2014/005   "Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2013/12/05   2013/12/31  
BOP/SP/2013/070   Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    2013/11/27   2013/12/04  
BOP/SP/2013/069   Wykonanie przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2013/11/20   2013/11/28  
BOP/JG/2013/067   "Zakup sprzętu sportowego (stroje meczowe, reprezentacyjne) zgodnego z marką Miasta - Floating Garden" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2013/11/20   2013/11/29  
BOP/JG/2013/068   "Organizacja imprezy sportowej - Mistrzostwa Polski w siatko nodze" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/11/12   2013/11/18  
BOP/SP/2013/066   Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2013/11/12   2013/11/21  
BOP/JG/2013/065   Realizacja imprez, wystaw, wydarzeń i działań akcentujących Światowy Dzień Wolontariatu oraz Europejski Rok Obywateli w ramach "Tygodnia Aktywności" w okresie od 2 grudnia 2013 roku do 8 grudnia 2013 roku oraz przygotowanie Szczecińskiego Kalendarza Pozarządowego promującego działalność III sektora. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2013/10/17   2013/10/22  
BOP/WE-A/2013/064   „Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja społeczna” aktywizacji społeczeństwa lokalnego poprzez organizację działań integrujących dla osób zamieszkałych na obszarze dysfunkcyjnym i ożywienie więzi społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na marginalizację społeczną, zamieszkałych w zdegradowanych obszarach śródmieścia Szczecina, wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, pn. „Zespół obszarów w śródmieściu”, w skład którego wchodzą obszary: Kwartały Śródmieścia, Stare Miasto, Nowe Miasto, Rejon ulicy Kolumba.   2013/09/05   2013/09/23  
BOP/MB/2013/063   Realizacja zadań publicznych określonych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w częsci ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.    2013/07/29   2013/08/08  
BOP/JG/2013/062   "Organizacja imprezy sportowej o zasięgu międzynarodowym w rajdach terenowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/07/29   2013/07/31  
BOP/WE-A/2013/060   Prowadzenie Centrów Informacji Turystycznej w Szczecinie: przy ul. Kopalnianej 12 (Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej „Szmaragdowe - Zdroje”) oraz przy Powierzenie zadania związanego z funkcjonowaniem całorocznej informacji turystycznej i przyrodniczej obejmującego zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.   2013/07/11   2013/07/23  
BOP/SP/2013/061   Dofinansowanie do budowy mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania na recz osób niepełnosprawnych   2013/06/20   2013/06/21  
BOP/SP/2013/059   Dodatkowe miejsca dla osób bezdomnych o ograniczonej sprawności i samodzielności wraz ze świadczeniem usług na rzecz tych osób w ramach rehabilitacji społecznej osób bezdomnych. Pomoc społeczna   2013/06/20   2013/06/21  
BOP/JG/2013/058   "Organizacja Międzynarodowych Regat Żeglarskich promujących Gminę Miasto Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2013/06/07   2013/06/11  
BOP/WE-A/2013/057   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 roku Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.    2013/06/10   2013/06/19  
BOP/MB/2013/056   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źódeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznymi mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusze norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.   2013/05/31   2013/06/19  
BOP/JG/2013/054   Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w ramach finału regat wielkich żaglowców "The Tall Ships Races 2013 " Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2013/05/27   2013/06/05  
BOP/ID/2013/055   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania. Zadanie będzie polegało na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań   2013/05/27   2013/06/17  
BOP/JG/2013/053   Popularyzacja Idei Olimpijskiej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/05/06   2013/05/08  
BOP/WE-A/2013/052   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób a także przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   2013/04/30   2013/05/17  
BOP/SP/2013/051   „Obsługa programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych oraz promocji i rozpowszechniania informacji o programie”. Pomoc społeczna   2013/04/18   2013/05/02  
BOP/JG/2013/049   "Organizacja imprezy sportowej - Szczeciński Półmaraton Gryfa - Międzynarodowy Bieg o Puchar Prezydenta Miasta" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/04/11   2013/04/19  
BOP/JG/2013/048   "Organizacja imprezy sportowej - Mityng Skoku o Tyczce" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/04/11   2013/04/19  
BOP/JG/2013/050   "Program Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/04/11   2013/04/19  
BOP/WE-A/2013/045   Przygotowanie i wdrożenie działań korekcyjnych w ramach realizacji programu profilaktyki selektywnej wśród dzieci i młodzieży używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodziców i opiekunów”. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym    2013/04/02   2013/04/19  
BOP/SP/2013/047   Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, którego głównym celem jest zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom skierowanym przez MOPR w Szczecinie w wyznaczonych placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Szczecinie   2013/03/27   2013/04/15  
BOP/JG/2013/046   "Wspieranie sportu profesjonalnego - sporty indywidualne" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/03/28   2013/04/12  
BOP/WE-A/2013/044   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – zadanie winno zawierać: programy redukcji szkód i wczesnej interwencji adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street/outreach work, party work, działalność edukacyjną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.   2013/03/25   2013/04/03  
BOP/SP/2013/043   Niepełnosprawni seniorzy animatorami twórczości ludowej. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności.   2013/03/21   2013/04/09  
BOP/WE-A/2013/038   „Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy, pijaństwa i stosowania substancji psychoaktywnych”. Zadanie z zakresu. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   2013/03/11   2013/04/11  
BOP/WE-A/2013/036   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym będzie    2013/03/11   2013/03/27  
BOP/SP/2013/041   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina. Zadanie z zakresu wspierania rodziny i rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację działań wspierających proces usamodzielniania dla osób w wieku od 16 do 20 roku życia dorastających w rozmaitych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina.   2013/03/07   2013/03/15  
BOP/WE-A/2013/037   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegające na wspieraniu    2013/03/11   2013/04/10  
BOP/WE-A/2013/039   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót FAS). Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym będzie polegało na realizacji programu obejmującego diagnozę i terapię dzieci    2013/03/11   2013/04/03  
BOP/WE-A/2013/040   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. adanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   2013/03/11   2013/04/03  
BOP/ID/2013/042   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań towarzyszących wydarzeniom o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin w terminie od 01 czerwca 2013 r. do 31 października 2013 r., np.: podczas Dni Morza, finału regat The Tall Ships Races oraz Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC 2013. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów o charakterze:   2013/03/07   2013/03/29  
BOP/SP/2013/035   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie, artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych możliwości kąpieli. Pomoc społeczna   2013/02/26   2013/03/11  
BOP/JG/2013/024   "Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wspieranie dyscyplin halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/01/25   2013/02/01  
BOP/ID/2013/034   Szkoła Rodzenia – przygotowanie rodziców do odpowiedzialnego i świadomego przeżycia Zadanie będzie polegało na ochronie i promocji zdrowia poprzez organizację zajęć dla małżeństw, partnerów i samotnych kobiet przygotowujących się do samodzielnej opieki w okresie ciąży, porodu i połogu, m.in. z zakresu :   2013/02/18   2013/02/21  
BOP/ID/2013/033   od 1a do 1e jak w treści ogłoszenia w zakresie ochrony i promocji zdrowia   2013/02/12   2013/02/21  
BOP/WE-A//2013/026   Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych – sterylizacja. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego    2013/02/06   2013/02/18  
BOP/WE-A/2013/027   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego    2013/02/06   2013/01/16  
BOP/ID/2013/029   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania. Zadanie będzie polegało na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań   2013/02/04   2013/02/15  
BOP/ID/2013/031   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2013/02/05   2013/02/21  
BOP/ID/2013/032   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej   2013/02/05   2013/02/21  
BOP/ID/2013/030   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, Zadanie będzie polegało na wpieraniu działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym zapewnieniu opieki paliatywnej, a w tym między innymi:   2013/02/04   2013/02/07  
BOP/WE-A/2013/028   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym    2013/01/31   2013/02/15  
BOP/WE-A/2013/025   Utrzymanie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   2013/01/28   2013/02/06  
BOP/JG/2013/023   "Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/01/18   2013/02/01  
BOP/JG/2013/018   "Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalnośc statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży w tym we współpracy z placówkami oświaty" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2013/01/10   2013/01/23  
BOP/JG/2013/016   " Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzące szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich posiadających zawodników w kadrze paraolimpijskiej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/01/09   2013/01/23  
BOP/JG/2013/021   "Program Wspierania Sportu - Wspieranie Piłki Nożnej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/01/15   2013/01/23  
BOP/JG/2013/019   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach olimpijskich w sportach wodnych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/01/14   2013/01/23  
BOP/ID/2013/022   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które powinny zawierać co najmniej kilka różnych działań, imprez, wydarzeń, czy przedsięwzięć kulturalnych lub artystycznych odbywających się na przestrzeni roku 2013 (realizowanych przez większą część roku, tzw. „projekty całoroczne”) ze szczególnym uwzględnieniem w/w działań w terminie    2013/01/10   2013/01/24  
BOP/JG/2013/017   "Zadanie z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/01/09   2013/01/23  
BOP/JG/2013/020   "Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w zakresie organizacji i prowadzenia obozów sportowych, zgrupowań i konsultacji" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2013/01/14   2012/01/17  
BOP/ID/2013/015   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2013/01/03   2013/01/11  
BOP/ID/2013/014   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych (medycznych) dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania. Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych noclegowni    2013/01/03   2013/01/11  
BOP/WE-A/2013/013   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 roku. Dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie: pókolonii oraz obozów organizowanych w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży ze szkół Miasta Szczecin   2012/12/27   2013/01/15  
BOP/JG/2013/012   "Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 20 maja do 26 maja 2013 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (VII edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz spotkania kończącego TIP-Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XII edycja), zwanego dalej w treści ogłoszenia PP" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   2012/12/06   2013/01/09  
BOP/SP/2013/008   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób .   2012/12/21   2013/01/03  
BOP/SP/2013/007   Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Miasta Szczecina Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2012/12/21   2013/01/04  
BOP/ID/2013/001   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2012/12/21   2013/01/07  
BOP/SP/2013/006   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pomoc społeczna - prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.   2012/12/21   2013/01/10  
BOP/SP/2013/004   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   2012/12/21   2013/01/11  
BOP/SP/2013/010   Zadanie 1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Zadanie 2. Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Zadanie 3. Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2012/12/21   2013/01/11  
BOP/SP/2013/005   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych. Pomoc społeczna – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.   2012/12/21   2013/01/10  
BOP/SP/2013/011   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych   2012/12/21   2013/01/11  
BOP/SP/2013/009   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna, w postaci wydawania bezpłatnych posiłków dla osób uprawnionych.   2012/12/21   2013/01/03  
BOP/MB/2013/002   Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego-Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie Zadanie ma polegać ma na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy/osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata, wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane będą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowane do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mieszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja wystaw, imprez okolicznościowych (typu święto dzielnicy/osiedla), itp. Obiekt powinien być dostępny dla mieszkańców przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dzienni   2012/12/18   2013/01/08  
BOP/MB/2013/003   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.    2012/12/31   2013/01/15  
BOP/JG/2012/068   Program wsparcia halowego sportu profesjonalnego - promocja sportu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/12/06   2012/12/11  
BOP/JG/2012/067   "Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, udział w międzynarodowych zawodach sportowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/11/16   2012/11/26  
BOP/SP/2012/066   Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności   2012/11/14   2012/11/28  
BOP/JG/2012/065   Przygotowanie Szczecińskiego Kalendarza Pozarządowego propagującego aktywność III sektora oraz realizacja imprez, wystaw, wydarzeń i działań w ramach Światowego Dnia Wolontariatu w okresie od 26 listopada 2012 roku do 8 grudnia 2012 roku promujących ideę aktywności oraz zaangażowania społecznego. zlecenie realizacji przedmiotowego zadania organizacjom ma na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców Szczecina tematyką aktywności obywatelskiej i wolontariatu, co ma prowadzić do ich większej aktywności w życiu społecznym na ulicy, osedlu, dzielnicy oraz przez działalność w III sektorze. Ponadto zlecenie zadania ma służyć promocji aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Szczecina.   2012/10/31   2012/11/09  
BOP/MB/2012/063   "Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośći pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych" Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źódeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznymi mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusze norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.   2012/09/17   2012/10/08  
BOP/JG/2012/064   "Udział w międzynarodowych zawodach w drużynowych sportach wodnych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/09/17   2012/09/21  
BOP/JG/2012/062   "Organizacja imprezy sportowej - Mityng Skoku o Tyczce" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/08/21   2012/08/29  
BOP/SP/2012/061   Wykonanie projektu modernizacji i przebudowy budynku na potrzeby utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej – zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne stanowiące część projektu utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii    2012/08/17   2012/09/10  
BOP/JG/2012/060   "Aktywny Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/07/11   2012/07/13  
BOP/MB/2012/049   Uruchomienie i prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczeciniw - pilotaż zadanie ma polegać ma na prowadzeniu w społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców dzielnicy/osiedla działalności w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata, wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane będą działania nieodpłatne. Poza tym Dom ma prowadzić działania adresowane do wszystkich grup wiekowych, angażujące i aktywizujące mieszkańców w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, wspólne sprzątanie wybranego terenu dzielnicy/osiedla, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami dla mieszkańców, organizacja wystaw, imprez okolicznościowych (typu święto dzielnicy/osiedla), itp. Obiekt powinien być dostępny dla mieszkańców przez 7 dni w tygodniu przez co najmniej 6 godzin dziennie   2012/06/20   2012/07/02  
BOP/MB/2012/059   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym moga być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.    2012/06/19   2012/07/03  
BOP/WE-A/2012/058   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 roku. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii i półkolonii   2012/06/04   2012/06/25  
BOP/JG/2012/057   "Organizacja imprezy sportowej rangi mistrzowskiej w wodnych grach zespołowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/05/29   2012/05/31  
BOP/SP/2012/056   1) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób (szczegóły w treści konkursu) Zadanie publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i fundacje realizujące zadania statutowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.    2012/05/28   2012/06/11  
BOP/ID/2012/055   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania. Zadanie będzie polegało na wsparciu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wsparciu działań    2012/05/17   2012/06/12  
BOP/ID/2012/054   Organizacja imprez towarzyszących podczas wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin w terminie od 01 czerwca 2012 r. do 31 października 2012 r., np.: podczas Dni Odry i Festiwalu Ogni Sztucznych PYROMAGIC. 1) Działania o charakterze wodniackim i żeglarskim,   2012/05/15   2012/05/21  
BOP/WE-A/2012/053   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii:    2012/05/08   2012/05/21  
BOP/AD/2012/052   Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie od 20 maja do 03 czerwca 2012 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (VI edycja) oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XI edycja) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   2012/04/25   2012/04/26  
BOP/SP/2012/050   Prowadzenia działań z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób chorych na Parkinsona Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na Parkinsona.   2012/04/24   2012/04/27  
BOP/SP/2012/051   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2012/04/24   2012/05/25  
BOP/JG/2012/048   "Program wspierania sportu profesjonalnego - promocja sportu" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/05/04   2012/04/02  
BOP/JG/2012/046   "Program wspierania sportu profesjonalnego - wspieranie piłki nożnej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/04/16   2012/04/25  
BOP/JG/2012/047   "Program przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/04/16   2012/04/20  
BOP/JG/2012/044   "Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach olimpijskich w sportach wodnych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/04/16   2012/04/20  
BOP/JG/2012/045   "Program Wspierania Sportu Profesjonalengo-Wspieranie dyscyplin halowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/04/16   2012/04/19  
BOP/JG/2012/043   "Organizacja imprezy sportowej o zasięgu ogólnopolskim w sportach samochodowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/03/29   2012/04/03  
BOP/WE-A/2012/042   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Programy redukcji szkód i wczesnej interwencji adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street / outreach work, party work, działalność edukacyjną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.    2012/03/19   2012/04/04  
BOP/WE-A/2012/040   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Zadanie z zakresu wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegające na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej bądź rodzinie z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej poprzez opracowywanie we współpracy z MOPR planu pomocy uwzględniającego zasoby rodziny, współudział w realizacji    2012/03/12   2012/04/04  
BOP/WE-A/2012/041   Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno – oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy, pijaństwa i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nadużywania alkoholu.    2012/03/12   2012/04/04  
BOP/SP/2012/039   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    2012/02/29   2012/03/12  
BOP/ID/2012/036   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą   2012/02/29   2012/03/08  
BOP/JG/2012/038   "Organizacja imprezy sportowej rangi mistrzowskiej w wodnych grach zespołowych" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/02/29   2012/03/01  
BOP/JG/2012/037   "1) Organizacja Zachodniopomorskich Dni Olimpijczyka 2012; 2) Popularyzacja Idei Olimpijskiej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2012/02/21   2012/02/28  
BOP/ID/2012/035   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania. Zadanie będzie polegało na wsparciu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wsparciu działań    2012/02/15   2012/03/08  
BOP/SP/2012/034   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Szczecin. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności   2012/02/13   2012/03/07  
BOP/SP/2012/033   Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z chorobami reumatycznymi. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych z chorobami reumatycznymi.    2012/02/13   2012/03/07  
BOP/SP/2012/032   Organizacja uroczystych spotkań dla środowiska osób starszych niepełnosprawnych Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych starszych, posiadających stopień niepełnosprawności.   2012/02/13   2012/03/07  
BOP/WE-A/2012/030   Promocja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Turystyka i krajoznawstwo.   2012/02/07   2012/03/01  
BOP/WE-A/2012/029   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2012/02/01   2012/02/09  
BOP/WE-A/2012/027   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu w Szczecinie programów wczesnej interwencji dla osób używających narkotyków.    2012/02/01   2012/02/09  
BOP/Id/2012/028   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości    2012/02/03   2012/02/17  
BOP/MB/2012/031   Realizacja zadań publicznych opisanych w art.4 Ustawy z dn.24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2012/02/14   2012/03/06  
BOP/MB/2012/026   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie . Z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji   2012/01/19   2012/02/07  
BOP/MB/2012/025   Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2012/01/12   2012/01/23  
BOP/SP/2012/024   Prowadzenie kompleksowego wsparcia rehabilitacyjno-terapeutycznego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2012/01/31   2012/02/17  
BOP/WE-A/2012/023   Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych – sterylizacja. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu sterylizacji wolno żyjących kotów, tzw. podwórkowych, na terenie Gminy Miasta Szczecin.    2012/01/09   2012/01/16  
BOP/WE-A/2012/022   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie będzie polegało na leczeniu wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualne dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.   2012/01/09   2012/01/16  
BOP/WE-A/2012/020   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.    2012/01/02   2012/01/16  
BOP/WE-A/2012/021   Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych   2012/01/02   2012/01/16  
BOP/ID/2012/019   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które powinny zawierać co najmniej kilka różnych działań, imprez, wydarzeń, czy przedsięwzięć kulturalnych lub artystycznych odbywających się na przestrzeni roku 2012 (realizowanych przez więk   2011/12/30   2012/01/16  
BOP/SP/2012/018   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Pomocy Społecznej   2011/12/30   2012/01/12  
BOP/ID/2012/017   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania Zadanie będzie polegało na :   2011/12/20   2012/01/23  
BOP/ID/2012/016   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń zdrowotnych (medycznych) dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych noclegowni i schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2011/12/20   2012/01/05  
BOP/JG/2012/010   "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/12/15   2011/12/29  
BOP/ID/2012/014   Ochrona i promocja zdrowia   2011/12/14   2012/01/05  
BOP/JG/2012/015   "Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w zakresie organizacji i prowadzenia obozów sportowych, zgrupowań i konsultacji" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/12/13   2011/11/22  
BOP/ID/2012/013   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym: Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2011/12/14   2012/01/05  
BOP/WE-A/2012/012   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.    2011/12/12   2011/12/20  
BOP/JG/2012/009   "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży w tym we współpracy z placówkami oświaty" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/12/12   2011/11/21  
BOP/WE-A/2012/011   Utrzymanie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym i ich bliskim. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom konsumpcji i nadużywania alkoholu   2011/12/12   2011/12/22  
BOP/SP/2012/005   Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.    2011/12/09   2012/01/16  
BOP/SP/2012/006   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.    2011/12/09   2012/01/16  
BOP/SP/2012/004   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.   2011/12/09   2012/01/16  
BOP/SP/2012/007   Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych do lat 7 z orzeczoną niepełnosprawnością.   2011/12/09   2012/01/16  
BOP/WE-A/2012/008   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 roku Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2011/12/06   2011/12/22  
BOP/JG/2012/002   "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzące szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich posiadających zawodników w kadrze paraolimpijskiej" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej    2011/11/30   2011/12/19  
BOP/JG/2012/003   "Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i mlodzieży, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/11/30   2011/12/20  
BOP/SP/2012/001   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społczna   2011/11/28   2011/12/13  
BOP/SP/2011/066   Organizacja uroczystych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2011/11/16   2011/12/28  
BOP/SP/2011/065   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2011/11/02   2011/11/14  
BOP/WE-A/2011/064   Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych pod hasłem „Młodzi – Młodym”. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.    2011/09/12   2011/10/06  
BOP/SP/2011/063   „Czas bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się przede wszystkim na wózkach inwalidzkich.    2011/09/07   2011/09/23  
BOP/SP/2011/062   Wsparcie zawodowych rodzin zastępczych w Mieście Szczecin poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci umieszczonych w zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2011/08/26   2011/09/13  
BOP/SP/2011/061   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Zadanie z zakresu pomocy społecznej    2011/08/05   2011/08/18  
BOP/SP/2011/060   „Czas bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych    2011/07/29   1900/01/01  
BOP/WE-A/2011/059   Rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym: trzeźwiejących alkoholików, bezdomnych – podopiecznych lokalnych schronisk, ofiar i sprawców przemocy oraz osób przejawiających syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA). Kobiet i mężczyzn. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu.    2011/07/11   2011/07/18  
BOP/ID/2011/058   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania Zadanie będzie polegało na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań    2011/07/11   2011/07/18  
BOP/ID/2011/057   Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia    2011/07/05   2011/07/15  
BOP/JG/2011/056   Animator Sportu dzieci i młodzieży - wakacje letnie 2011 r. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/06/17   2011/05/26  
BOP/JG/2011/055   Szkolenie kadry trenerskiej i instruktorskiej: Zadanie nr 1 - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń trenerów i instruktorów dyscyplin, Zadanie nr 2 - Organizacja i przeprowadzenie kursów na instruktora sportu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/06/14   2011/05/23  
BOP/WE-A/2011/054   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 roku. Wypoczynku dzieci i młodzieży   2011/06/09   2011/06/24  
BOP/ID/2011/053   Organizacja międzynarodowych regat jachtów typu match racing o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2011/05/30   2011/05/10  
BOP/SP/2011/052   Integracja poprzez rekreację i wypoczynek dla osób z upośledzeniem umysłowym. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2011/05/09   2011/05/23  
BOP/SP/2011/051   Budowa Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2011/05/04   2011/05/11  
BOP/S/JG/2011/050   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały wplyw na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "źródła zewnętrzne" należy rozumieć środki finansowe pozyskane od podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin oraz organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznymi mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie i norweskie, środki ministerialne, środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.   2011/05/04   2011/05/23  
BOP/ID/2011/045   w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców miasta Szczecin - jak w załączniku. w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców miasta Szczecin - jak w załączniku.   2011/05/02   2011/04/12  
BOP/WE-A/2011/048   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii   2011/04/28   2011/05/12  
BOP/ID/2011/049   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania. Zadanie będzie polegało na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań    2011/04/27   1900/01/01  
BOP/SP/2011/047   Zajęcia dogoterapii oraz organizacja zajęć wspinaczki dla osób z autyzmem. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób z autyzmem.    2011/04/21   2011/05/05  
BOP/JG/2011/046   Program wsparcia finansowego i organizacyjnego pn."Szczeciński Program Olimpijski i Paraolimpijski Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/04/08   2011/04/20  
BOP/SP/2011/043   Prowadzenie kompleksowego wsparcia rehabilitacyjno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową oraz osób dorosłych z dysfunkcją wzroku. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niewidomych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.    2011/03/25   2011/04/05  
BOP/SP/2011/044   Wspomaganie rozwoju społecznego osób z autyzmem poprzez inicjowanie sytuacji sprzyjających integracji społecznej osób z autyzmem, organizację wsparcia asystenckiego oraz podniesienie kompetencji rodzicielskich ich opiekunów poprzez poradnictwo i konsultacje pedagogiczne. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób z autyzmem.    2011/03/25   2011/04/05  
BOP/JG/2010/069   Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych i Centrum Wspierania Aktywnych Obywateli, zwanego dalej w treści konkursu „Inkubatorem”. Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .   2010/09/15   2010/09/27  
BOP/WE-A/2011/041   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2011/03/14   2011/04/07  
BOP/SP/2011/037   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Szczecin. Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej prowadzonej w formie hipoterapii.   2011/03/14   2011/04/26  
BOP/JG/2011/042   Imprezy sportowe odbywające się na terenie Miasta Szczecin:Zadanie nr 1 - Organizacja imprez sportowych o charakterze lokalnym, mających szczególne znaczenie dla Miasta Szczecin. Zadanie nr 2 - Organizacja cyklicznych imprez sportowych (powtarzalnych-realizowanych przynajmniej cztery razy w roku). Zadanie nr 3 - Organizacja imprez sportowych: międzynarodowychm mistrzowskich międzynarodowych, mistrzowskich krajowych oraz ogólnopolskich o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/03/14   2011/03/29  
BOP/JG/2011/038   1) Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach organiowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzące szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich posiadających zawodników w kadrze paraolimpijskiej.2) Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/03/10   2011/03/29  
BOP/JG/2011/040   Popularyzacja Idei Olimpijskiej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/03/14   2011/03/29  
BOP/JG/2011/039   Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży:udział w międzynarodowych zawodach spotowych Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/03/14   2011/03/29  
BOP/WE-A/2011/035   „Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy, pijaństwa i stosowania substancji psychoaktywnych”. Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nadużywania alkoholu.   2011/03/04   2011/04/01  
BOP/WE-A/2011/034   „Opracowanie standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego miasta Szczecin Zadanie będzie polegało na opracowaniu standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego Miasta Szczecin poprzez określenie warunków technicznych i parametrów, co pozwoli na stworzenie narzędzia dla zapewnienia wysokiej jakości infrastruktury rowerowej przyjaznej użytkownikom, i co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.   2011/02/17   2011/03/09  
BOP/WE-A/2011/033   Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu w Szczecinie programów wczesnej interwencji dla osób używających narkotyków.   2011/02/14   2011/03/03  
BOP/WE-A/2011/030   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Programy redukcji szkód i wczesnej interwencji adresowane do okazjonalnych użytkowników, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street/outreach work, party work, działalność edukacyjną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.   2011/02/10   2011/03/01  
BOP/WE-A/2011/031   Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do specjalistów włączonych w system przeciwdziałania narkomanii Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lokalnych ekspertów pracujących na rzecz osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków.   2011/02/16   2011/03/14  
BOP/WE-A/2011/029   Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią, tj. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2011/02/07   2011/03/01  
BOP/ID/2011/032   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania. Zadanie będzie polegało na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzaniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań   2011/02/07   2011/02/21  
Konkurs BOP/ID/2011/027   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.   2011/02/02   2011/02/18  
BOP/ID/2011/026   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2011/02/02   1900/01/01  
BOP/WE-A/2011/025   Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży Zadanie będzie polegało na promocji turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.   2011/02/02   2011/02/21  
BOP/ID/2011/028   Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, które powinny zawierać co najmniej kilka różnych działań, imprez, wydarzeń, czy przedsięwzięć kulturalnych lub artystycznych odbywających się na przestrzeni roku 2011 (realizowanych przez większą część roku,   2011/02/01   2011/02/28  
BOP/WE-A/2011/024   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2011/01/18   2011/02/01  
BOP/WE-A/2011/023   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót – FAS). Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2011/01/17   2011/01/25  
BOP/IK/2011/022   Imprezy sportowe odbywające się na terenie Miasta Szczecin Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2011/01/14   2011/01/31  
BOP/WE-A/2011/021   Utrzymanie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym i ich bliskim. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom konsumpcji i nadużywania alkoholu   2011/01/10   2011/01/26  
BOP/IK/2011/020   Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w zakresie organizacji i prowadzenia obozów sportowych, zgrupowań i konsultacji. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2011/01/05   1900/01/01  
BOP/ID/2011/019   Wyrównywanie szans w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zadanie będzie polegało na ochronie zdrowia podopiecznych noclegowni i schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2010/12/27   2011/01/12  
BOP/ID/2011/010   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Zadanie będzie polegało na :1) organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć upamiętniających   2010/12/27   2011/01/17  
BOP/ID/2011/017   Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:   2010/12/27   2011/01/12  
BOP/WE-A/2011/015   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania prowadzące do ograniczającej skali przemocy w rodzinie poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne oraz wspieranie osób doświadczających przemocy. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym   2010/12/21   2011/01/13  
BOP/SP/2011/006   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/WE-A/2011/011   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego   2010/12/20   2010/12/23  
BOP/SP/2011/007   Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/SP/2011/009   Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/WE-A/2011/018   Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych - sterylizacja. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”   2010/12/20   2010/12/23  
BOP/SP/2011/008   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/12/20   2011/01/25  
BOP/IK/2011/013   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2011/01/07   2011/01/31  
BOP/IK/2011/014   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży w tym we współpracy z placówkami oświaty. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2011/01/14   2011/02/11  
BOP/IK/2011/012   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2010/12/31   2011/01/18  
BOP/SP/2011/001   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/002   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/003   Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych: Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/004   Prowadzenie mieszkania chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/016   Prowadzenie w ośrodkach adopcyjno opiekuńczych działalności w zakresie: promocji rodzicielstwa zastępczego, szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz rodzin naturalnych w ich podstawowych funkcji oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa Pomoc społczna   2010/12/15   2010/12/23  
BOP/SP/2011/005   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych. Pomoc społeczna   2010/12/15   2010/12/22  
BOP/SP/2010/072   Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/11/05   2010/11/12  
BOP/SP/2010/071   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2010/09/27   2010/10/15  
BOP/JG/2010/070   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2010/09/21   2010/09/27  
BOP/SP/2010/067   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Program integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Mista Szczecin   2010/09/06   2010/09/17  
BOP/ID/2010/068   Organizacja transgranicznych regat jachtów historycznych Działania rekreacyjne o charakterze sportowo-kulturalnym:   2010/08/16   2010/08/17  
BOP/ID/2010/066   Zadanie w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w tym powojennej historii Polski) będzie polegało na przygotowaniu i realizacji wydarzeń, imprez, przedsięwzięć oraz działań kulturalnych i artystycznych. Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin mieszczącego się w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury   2010/07/29   2010/08/19  
BOP/WE-A/2010/063   Rehabilitacja i integracja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym: trzeźwiejących alkoholików, bezdomnych - podopiecznych lokalnych schronisk, ofiar i sprawców przemocy oraz osób przejawiających syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA). Kobiet i mężczyzn. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu   2010/07/13   2010/07/29  
BOP/WE-A/2010/064   Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.   2010/07/14   2010/08/04  
BOP/WE-A/2010/065   U ŹRÓDEŁ - segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania - program pilotażowy" Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego   2010/07/12   2010/07/29  
BOP/ID/2010/062   Zadanie w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w tym powojennej historii Polski) będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów wydawniczych: książkowych, muzycznych, multimedialnych itp. Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin i dziedzictwa narodowego.   2010/06/17   2010/07/02  
BOP/SP/2010/059   Integracja poprzez rekreację i wypoczynek dla osób z upośledzeniem umysłowym. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/06/09   2010/06/18  
BOP/WE-A/2010/058   „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót MOPR) oraz beneficjentów szczecińskich świetlic środowiskowych, połączonego z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych w formie kolonii i półkolonii pod hasłem Akcja lato 2010." Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.   2010/06/07   2010/06/18  
BOP/WE-A/2010/060   „Organizacja wypoczynku letniego dla zastępczych środowisk rodzinnych, połączonego z działaniami korekcyjnymi, naprawczymi i terapeutycznymi w formie wczasów socjoterapeutycznych i obozów”. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.   2010/06/08   2010/06/15  
BOP/IK/2010/061   Program przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.   2010/06/09   2010/06/30  
BOP/WE-A/2010/057   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2010 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2010/06/09   2010/06/22  
BOP/SP/2010/056   „Czas bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/04/30   2010/05/21  
BOP/RS/2010/055   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2010/04/09   2010/05/21  
BOP/ID/2010/053   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości   2010/04/09   2010/04/27  
BOP/ID/2010/054   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą   2010/04/09   2010/04/27  
BOP/SP/2010/051   Integracja z kulturą jako proces rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.   2010/04/07   2010/04/15  
BOP/ID/2010/052   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin mieszczącego się w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury Zadanie w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało   2010/04/06   2010/04/19  
BOP/SP/2010/050   Wsparcie rozwoju i funkcjonowania osób z autyzmem poprzez prowadzenie działań terapeutyczno-edukacyjno-konsultacyjnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/04/06   2010/04/15  
BOP/SP/2010/049   Organizacja rehabilitacji osób niepełnosprawnych z chorobami nerwowo-mięniowymi. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/03/25   2010/04/07  
BOP-ID-2010-045   Wszechstronna aktywizacja seniorów, w tym: Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do osób starszych, w tym:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP/IK/2010/042   Animator Sportu dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych i Uczniowskich Klubach Sportowych. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.   2010/03/15   2010/04/07  
BOP-ID-2010-047   Profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym: Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodziców, w tym:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP-ID-2010-048   Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci ze szczecińskich szkół Przeprowadzenie alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół polegających na nauce radzenia sobie ze stresem w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się w codziennym życiu nastolatka.   2010/03/12   2010/03/30  
BOP-ID-2010-046   Wsparcie dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w tym działania edukacyjne Profilaktyka i edukacja skierowana do osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, w tym:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP/ID/2010/043   Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii, w tym: Edukacja i wczesna rehabilitacja, których celem jest:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP-ID-2010-044   Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina, w tym: Profilaktyka i promocja zdrowia, których celem jest:   2010/03/12   2010/03/30  
BOP/WE-A/2010/041   Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia - udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającymy przemocy. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zjawisku przemocy, w tym przemocy w rodzinie.   2010/03/10   2010/03/29  
BOP/WE-A/2010/040   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót - FAS) Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania i uzależnienia od alkoholu   2010/03/10   2010/03/29  
BOP/ID/2010/039   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin mieszczącego się w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało   2010/02/25   2010/03/15  
BOP/IK/2010/038   1.1. Organizacja zawodów sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich na terenie miasta Szczecin. 1.2. Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Szczecin. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2010/02/12   2010/02/23  
BOP/WE-A/2010/034   Turystyka wodna w Szczecinie – wydarzenia promujące tę formę rekreacji w sezonie letnim 2010 Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.   2010/01/28   2010/02/24  
BOP/WE-A/2010/036   Utrzymanie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym i ich bliskim. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania alkoholu i alkoholizmu.   2010/02/01   2010/02/23  
BOP/WE-A/2010/037   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2010/02/01   2010/02/22  
BOP/WE-A/2010/033   Promocja turystki wśród dzieci i młodzieży. Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.   2010/01/28   2010/02/23  
BOP/WE-A/2010/035   Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy, pijaństwa i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nadużywania alkoholu .   2010/02/01   2010/03/02  
BOP/IK/2010/029   Organizacja cyklicznych imprez sportowych na terenie miasta Szczecina. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2010/02/08   2010/03/02  
BOP/ID/2010/032   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin mieszczącego się w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało   2010/01/21   2010/02/05  
BOP/ID/2010/031   Wyrównanie szans w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poprzez: ochrona zdrowia podopiecznych noclegowni i schronisk dla bezdomnych, której celem jest:   2010/01/21   2010/02/05  
BOP/IK/2010/030   Organizacja imprez sportowych: międzynarodowych, mistrzowskich międzynarodowych, mistrzowskich krajowych oraz ogólnopolskich o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecina, odbywających się na terenie miasta Szczecina. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2010/02/15   2010/03/03  
BOP/IK/2010/028   Organizacja imprez o charakterze lokalnym, mających szczególne znaczenie dla Miasta Szczecin, odbywających się na terenie Miasta Szczecin. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2010/02/01   2010/02/19  
BOP/ID/2010/027   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości   2010/01/19   2010/02/04  
BOP/ID/2010/026   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2010/01/19   2010/02/05  
BOP/ID/2010/025   Wspieranie opieki paliatywnej działaniami nieobjętymi finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, w tym między innymi: Opieka paliatywna, której celem jest: a) zapewnienie dostępności do usług: rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej, psychoterapeutycznych dla osób w okresie terminalnym oraz ich rodzin w trakcie opieki i w żałobie,   2010/01/15   2010/01/29  
BOP/SP/2010/024   Promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz naturalnych w wypełnianiu ich podstawowych funkcji oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w tym zakresie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593). Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/02/10  
BOP/SP/2010/021   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/02/18  
BOP/SP/2010/022   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych. Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/01/29  
BOP/SP/2010/023   Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (o której mowa w § 28, § 29, § 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dz. U. Nr 201 poz. 1455) dla dzieci w wieku 4-12 lat, skierowanych przez MOPR w Szczecinie. Pomoc społeczna   2010/01/15   2010/02/02  
BOP/IK/2010/019   Szkolenie kadry trenerskiej i instruktorskiej: Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2010/01/11   2010/02/09  
BOP/IK/2010/018   Popularyzacja Idei Olimpijskiej. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2010/01/11   2010/02/09  
BOP/IK/2010/020   Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży: udział w międzynarodowych zawodach sportowych. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2010/01/25   2010/02/19  
BOP/IK/2010/010   Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w zakresie organizacji i prowadzenia obozów sportowych, zgrupowań i konsultacji. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2010/01/11   2010/02/19  
BOP/SP/2010/006   Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/SP/2010/008   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/WE-A/2010/014   Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży. Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi.   2010/01/07   2010/02/01  
BOP/WE-A/2010/017   Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do specjalistów włączonych w system przeciwdziałania narkomanii w Gminie Szczecin. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lokalnych ekspertów pracujących na rzecz osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków.   2010/01/14   2010/02/05  
BOP/WE-A/2010/015   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkoamnii. Programy redukcji szkód i wczesnej interwencji, adresowane do okazjonalnych użytkowników, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych.   2010/01/07   2010/02/01  
BOP/WE-A/2010/016   Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2010/01/14   2010/02/01  
BOP/SP/2010/007   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Szczecin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/SP/2010/009   Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2010/01/07   2010/01/25  
BOP/SP/2010/005   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna   2010/01/06   2010/01/08  
BOP/ID/2010/013   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin mieszczącego się w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało   2010/01/05   2010/02/03  
BOP/ID/2010/012   Ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zadanie będzie polegało m.in. na:   2010/01/04   2010/02/03  
BOP/WE-A/2010/011   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2010 roku Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2009/12/31   2010/01/15  
BOP/IK/2010/002   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2010/01/11   2010/02/19  
BOP/IK/2010/003   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży w tym we współpracy z placówkami oświaty. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2010/01/18   2010/02/19  
BOP/IK/2010/001   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzące szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich posiadających zawodników w kadrze paraolimpijskiej. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2010/01/04   2010/02/09  
BOP/SP/2010/004   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/12/23   2010/01/07  
BOP/SP/2009/086   Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/11/23   2009/11/27  
BOP/SP/2009/085   Promocja i edukacja w zakresie tworzenia rodzinnych form pomocy dzieciom, w tym opieki zastępczej, w ramach dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu pn.: „Mam Rodzinę”. Pomoc społeczna   2009/10/16   2009/10/29  
BOP/WE-A/2009/084   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt będzie polegało na leczeniu wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualne dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.   2009/10/12   2010/01/08  
BOP/KSZ/2009/075   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2009/08/03   2009/08/26  
BOP/SP/2009/077   Wzmocnienie potencjału sportowców niepełnosprawnych uprawiających paraolimpijskie dyscypliny sportowe Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/09/25   2009/10/02  
BOP/SP/2009/083   Rehabilitacja społeczna bezdomnych kobiet (w tym matek z dziećmi), zapewnienie schronienia połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593) w okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 r. Pomoc społeczna   2009/09/25   2009/10/19  
BOP/SP/2009/081   Organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/09/21   2009/10/02  
BOP/WE-A/2009/082   Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako forma zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stos Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nadużywania alkoholu oraz alkoholizmu.   2009/09/16   2009/10/07  
BOP/KSZ/2009/076   Prowadzenie Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA w Szczecinie Zadanie z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami   2009/09/16   2009/10/22  
BOP/KSZ/2009/070   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie w okresie od 1.08.2009 r. do 31.12.2011 r. Zadanie z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.   2009/07/09   2009/07/23  
BOP/WE-A/2009/079   Rehabilitacja i integracja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym: trzeźwiejących alkoholików, bezdomnych - podopiecznych lokalnych schronisk, ofiar i sprawców przemocy oraz osób przejawiających syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA). Kobiet i mężczyzn. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu.   2009/08/17   2009/08/27  
BOP/SP/2009/078   Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodku terapeutyczno-rehabilitacyjnym dla osób niesłyszących i starszych Zadanie z zakresu : DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   2009/08/18   2009/08/26  
BOP/WE-A/2009/080   Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do specjalistów włączonych w system przeciwdziałania narkomanii w Gminie Szczecin. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lokalnych ekspertów pracujących na rzecz osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków.   2009/08/17   2009/08/26  
BOP/SP/2009/073   REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE POPRZEZ UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH KULINARNYCH. Zadanie z zakresu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/08/06   2009/08/18  
BOP/KSz/2009/059   Prowadzenie Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA w Szczecinie Zadanie z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami   2009/05/20   2009/06/17  
BOP/WE-A/2009/074   Przeprowadzenie imprezy edukacyjno-rekreacyjnej pn. Gra Miejska - 130 lat komunikacji tramwajowej w Szczecinie. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało, m.in. na przeprowadzeniu gry miejskiej - zadania posiadającego formę edukacji ekologicznej społeczeństwa, popularyzującego aktywność ruchową mieszkańców oraz promującą historie komunikacji tramwajowej w Szczecinie.   2009/07/23   2009/07/27  
BOP/SP/2009/072   Organizacja Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/07/24   2009/08/18  
BOP/IK/2009/071   Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym na terenie miasta Szczecina. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2009/07/03   2009/07/24  
BOP/KSZ/2009/053   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2009/05/05   2009/06/01  
BOP/IK/2009/069   Program wsparcia finansowego i organizacyjnego uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” do startu w kolejnych Igrzyskach Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2009/06/19   2009/07/02  
BOP/ID/2009/068   Organizacja imprez towarzyszących podczas wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin: Dni Odry, Festiwal Fajerwerków, Jesienne Prezentacje Morskie Działania rekreacyjne o charakterze sportowo-kulturalnym:   2009/06/09   2009/06/29  
BOP/WE-A/2009/067   Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót MOPR), połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi   2009/06/09   2009/06/19  
BOP/SP/2009/066   Integracja i aktywizacja środowiska osób po kryzysie psychicznym. działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/06/12   2009/06/24  
BOP/IK/2009/063   Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży: udział w międzynarodowych zawodach sportowych. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2009/06/05   2009/06/23  
BOP/WE-A/2009/065   Inwentaryzacja dróg rowerowych - Rowerem bez barier. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego   2009/06/05   2009/06/09  
BOP/IK/2009/064   Popularyzacja Idei Olimpijskiej. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   2009/06/05   2009/06/23  
BOP/SP/2009/062   Bezpieczeństwo publiczne na wodach Miasta Szczecin, podczas wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin: Dni Morza - Sail Szczecin, V Zlot Oldtimerów, Dni Odry. Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.   2009/05/29   2009/06/09  
BOP/ID/2009/061   Organizacja imprezy morskiej dla mieszkańców Miasta Szczecin Działania rekreacyjne o charakterze sportowo-kulturalnym z udziałem załóg jednostek pływających biorących udział w V Zlocie Oldtimerów   2009/05/28   2009/06/08  
BOP/WE-A/2009/060   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2009 roku Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2009/05/27   2009/06/10  
BOP/SP/2009/056   Zajęcia sportowo - rehabilitacyjne prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/05/11   2009/05/25  
BOP/SP/2009/055   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Szczecin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/05/11   2009/05/25  
BOP/ID/2009/058   Turystyka wodna w Szczecinie – wydarzenia promujące tą formę rekreacji w sezonie letnim 2009 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży   2009/05/11   2009/05/28  
BOP/SP/2009/057   Wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/05/11   2009/05/25  
BOP/WE-A/2009/054   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2009/04/30   2009/05/12  
BOP/IK/2009/052   Szkolenie dzieci i młodzieży Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.   2009/04/14   2009/05/04  
BOP/IK/2009/049   Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin, odbywających się na terenie miasta Szczecina. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2009/04/06   2009/04/15  
BOP/SP/2009/051   Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci niepełnosprawnych z uszkodzonym narządem wzroku. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/03/31   2009/04/10  
BOP/SP/2009/050   „Czas bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2009/03/31   2009/04/10  
BOP/ID/2009/048   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in.   2009/03/26   2009/04/17  
BOP/IK/2009/047   Szkolenie kadry trenerskiej i instruktorskiej: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.   2009/03/09   2009/04/15  
BOP/IK/2009/046   Animator Sportu dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych i Uczniowskich Klubach Sportowych. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.   2009/03/09   2009/04/01  
BOP/WE-A/2009/044   Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót - FAS) Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania i uzależnienia od alkoholu   2009/02/20   2009/03/31  
BOP/IK/2009/043   Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w zakresie organizacji Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.   2009/02/20   2009/03/06  
BOP/ID/2009/045   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2009/02/16   2009/03/06  
BOP/WE-A/2009/019   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2009 roku Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie półkolonii wypoczynkowych organizowanych w miejscu zamieszkania dla dzieci i szkół Miasta Szczecin.   2009/01/02   2009/01/08  
BOP/WE-A/2009/006   Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniami, zwalczanie kłusownictwa rybackiego, na terenie Miasta Szczecin ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało m.in. na wykrywaniu sprawców kłusownictwa rybackiego, kontrolowaniu osób korzystających ze sprzętu pływającego oraz przebywających na dzikich kąpieliskach, a także monitoringu i ochronie wód i brzegów przed zanieczyszczeniami.   2008/12/29   2009/01/06  
BOP/WE-A/2009/005   Interaktywna Mapa Rowerowa Szczecina Zadanie z zakresu organizacji systemu komunikacji miejskiej polegało będzie na stworzeniu kompletnej internetowej bazy turystycznej i rowerowej Szczecina ułatwiającej komunikację rowerową w Szczecinie dla turystów zagranicznych, krajowych i mieszkańców Szczecina.   2008/12/19   2008/12/24  
BOP/AW/2009/042   Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2009/01/30   2008/12/24  
BOP/WE-A/2009/040   Utworzenie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym dotkniętym problemem alkoholowym. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz neagtywnym skutkom konsumpcji, nadużywania alkoholu i alkoholizmu.   2009/01/28   2009/02/11  
BOP/ID/2009/041   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in. na przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć i imprez kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych, upowszechnianiu, promowaniu i poplularyzacji działań kulturotwórczych . Preferowane będą oferty wspierające starania miasta o tytuł Szczecin - Europejska Stolica Kultury 2016.   2009/01/28   2009/02/06  
BOP/WE-A/2009/033   Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nadużywania alkoholu oraz alkoholizmu.   2009/01/23   2009/02/13  
BOP/IK/2009/039   1) Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich na terenie miasta Szczecina Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizyczbej i sportu   2009/01/21   2009/02/16  
BOP/WE-A/2009/034   Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia - udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającymy przemocy. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zjawisku przemocy, w tym przemocy w rodzinie.   2009/01/23   2009/02/06  
BOP/IK/2009/037   Organizacja cyklicznych imprez sportowych na terenie miasta Szczecina. Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu   2009/01/21   2009/02/10  
BOP/WE-A/2009/032   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.   2009/01/23   2009/02/04  
BOP/IK/2009/038   Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym na terenie miasta Szczecina. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i spotru   2009/01/21   2009/02/20  
BOP/ID/2009/031   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin mieszczącego się w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Realizacja projektów powinna się odbyć w Szczecinie w ciągu roku 2009. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało   2009/01/19   2009/02/03  
BOP/AW/2009/036   Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie w terminie od 15 stycznia 2009 roku do Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie wspomagającego instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane wolontariatem   2009/01/14   2008/12/15  
BOP/WE-A/2009/026   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkoamnii. Programy prewencyjne i programy redukcji szkód, adresowane do osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street work, party work, outreach work, działalność edukacyną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.   2009/01/15   2009/01/23  
BOP/AW/2009/035   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie 1 będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2009/01/14   2009/02/04  
BOP/WE-A/2009/025   Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.   2009/01/19   2009/02/04  
BOP/SP/2009/023   Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2009/01/12   1900/01/01  
BOP/WE-A/2009/027   Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do specjalistów włączonych w system przeciwdziałania narkomanii w Gminie Szczecin. Przeprowadzenie pilotażu cyklu szkoleń dla lokalnych ekspertów pracujących na rzecz osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków.   2009/01/15   2009/01/23  
BOP/WE-A/2009/024   Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży. Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi.   2009/01/19   2009/02/06  
BOP/AW/2009/030   Wspieranie opieki paliatywnej działaniami nieobjętymi finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin Opieka paliatywna, której celem jest: zapewnienie dostępności do usług: rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej, psychoterapeutycznych dla osób w okresie terminalnym oraz ich rodzin w trakcie opieki i w żałobie, organizowanie grup wsparcia dla rodzin osób w okresie terminalnym, podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną   2009/01/13   2009/01/30  
BOP/AW/2009/028   Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród dzieci Celem zadania jest zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń rozwojowych wśród dzieci   2009/01/13   2009/02/04  
BOP/AW/2009/029   Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół Celem zadania jest udzielenie dotacji na przeprowadzenie alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, polegających na nauce radzenia sobie ze stresem w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się   2009/01/13   2009/02/04  
BOP/ID/2009/021   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej.   2009/01/05   2009/01/07  
BOP/IK/2009/003   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2009/01/19   2009/02/26  
BOP/ID/2009/022   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2009/01/05   2009/01/13  
BOP/ID/2009/020   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.   2009/01/05   2009/01/07  
BOP/IK/2009/004   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2009/01/12   2009/02/09  
BOP/IK/2009/002   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, proporcjonalnie do ilości zdobytych we współzawodnictwie punktów celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzących szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2009/01/05   2009/01/30  
BOP/ID/2009/001   Ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.   2009/01/05   2008/12/01  
BOP/AW/2009/018   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2008/12/30   2008/12/01  
BOP/SP/2009/014   Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.   2009/01/05   1900/01/01  
BOP/SP/2009/010   Promocja rodzicielstwa zastępczego. Zadanie z zakresu pomocy społecznej.   2008/12/29   1900/01/01  
BOP/SP/2009/009   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.   2008/12/29   1900/01/01  
BOP/SP/2009/008   Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na podtrzymywaniu aktywności i zaradności życiowej, ciągłym uspołecznianiu w oparciu o indywidualne programy oraz umożliwienie przebywania w grupie rówieśniczej.   2008/12/29   1900/01/01  
BOP/SP/2009/013   Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.   2009/01/05   1900/01/01  
BOP/SP/2009/007   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych. zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na umożliwieniu rozwijania zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz udziału w życiu społecznym starszych mieszkańców Szczecina, szczególnie zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.   2008/12/29   1900/01/01  
BOP/SP/2009/011   Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego. Zadanie z zakresu pomocy społecznej.   2008/12/29   1900/01/01  
BOP/SP/2009/012   Wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   2009/01/09   1900/01/01  
BOP/AW/2009/017   Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii. Celem zadania jest udzielenie dotacji na realizację zadania powodującego ograniczenie skutków mastektomii w wymiarze fizycznym, społecznym i zawodowym   2008/12/30   2008/11/21  
BOP/AW/2009/015   Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.   2008/12/30   2009/01/30  
BOP/IK/2008/075   Organizacja imprezy sportowej pn. Bieg Noworoczny Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/11/19   2008/12/08  
BOP/SP/2008/074   Uruchomienie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego Pomoc społeczna   2008/11/09   1900/01/01  
BOP/SP/2008/073   Opracowanie koncepcji funkcjonowania wraz z opracowaniem dokumentacji budowlanej i wykonawczej Zakładu Aktywności Zawodowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o rehabilitacji za Pomoc społeczna   2008/11/09   2008/12/03  
BOP/SP/2008/072   Organizacja uroczystych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/11/07   2008/11/24  
BOP/IK/2008/071   Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/10/31   2008/11/06  
BOP/AW/2008/070   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2008/10/22   2008/11/18  
BOP/SP/2008/068   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Pomoc społeczna   2008/10/10   1900/01/01  
BOP/SP/2008/069   Integracyjne zajęcia dla niepełnosprawnych seniorów Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/10/10   1900/01/01  
BOP/SP/2008/067   Organizacja rehabilitacji społecznej w formie wyjazdów rekreacyjnych dla osób ze stwardnieniem rozsianym Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/10/03   1900/01/01  
BOP/SP/2008/066   Organizacja konferencji pt .”Seksualność, intymność, miłość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/10/03   1900/01/01  
BOP/SP/2008/064   USPOŁECZNIANIE I INTEGRACJA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Zadanie z zakresu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestników środowiskowego domu samopomocy   2008/09/05   1900/01/01  
BOP/ID/2008/065   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in.   2008/09/05   2008/09/22  
BOP/KSz/2008/063   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł z Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2008/08/29   2008/09/18  
BOP/ID/2008/056   Ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zadanie będzie polegało m.in. na: ) organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć upamiętniających i kultywujących tradycję walk niepodległościowych o wolność i suwerenność RP, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na: oprawy artystyczne uroczystości, druk plakatów i zaproszeń, zakup kwiatów, wynajem sali i nagłośnienie, przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, nagrody rzeczowe,   2008/08/25   2008/09/09  
BOP/SP/2008/062   Zajęcia integracyjne kobiet po mastektomii Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/08/22   1900/01/01  
BOP/IK/2008/061   Organizacja imprez sportowych na terenie miasta Szczecin Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/08/22   2008/08/28  
BOP/SP/2008/060   Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego zadanie z zakresu pomocy społecznej   2008/08/18   1900/01/01  
BOP/SD/2008/058   Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2008/08/07   2008/08/28  
BOP/KSZ/2008/057   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.   2008/08/05   2008/08/28  
BOP/WE-A/2008/055   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt będzie polegało na leczeniu wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualne dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.   2008/07/31   2008/08/08  
BOP/ID/2008/054   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in. na przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć i imprez kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych, upowszechnianiu, promowaniu i poplularyzacji działań kulturotwórczych w Szczecinie.   2008/07/04   2008/07/25  
BOP/SP/2008/048   Zajęcia sportowo - rehabilitacyjne prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/06/27   1900/01/01  
BOP/ID/2008/053   Upowszechnianie szczecińskich atrakcji turystycznych. Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2008/06/30   2008/07/10  
BOP/WE-A/2008/052   Wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychospołeczne i rodzinne oraz terapia - udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy w rodzinie. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie   2008/07/02   2008/07/22  
BOP/ID/2008/049   Przygotowanie i realizacja w Szczecinie międzynarodowej imprezy filmowej z udziałem współczesnych twórców filmu dokumentalnego. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in.   2008/06/26   2008/07/11  
BOP/SD/2008/051   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 roku Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2008/06/20   2008/07/03  
BOP/IK/2008/050   Organizacja Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/06/23   2008/06/24  
BOP/WE-A/2008/047   Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.   2008/06/19   2008/07/07  
BOP/WE-A/2008/045   Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót MOPR), połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych w Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom używania, nadużywania i uzależnienia od alkohlou.   2008/06/16   2008/06/17  
BOP/WE-A/2008/046   Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako forma zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stos Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom używania i nadużywania alkoholu.   2008/06/16   2008/06/30  
BOP/SP/2008/044   Świat osób głuchoniewidomych to nie tylko świat ciemności i ciszy - rehabilitacja społeczna dzieci głuchoniewidomych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/06/09   1900/01/01  
BOP/SP/2008/040   Integracja z kulturą jako proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/04/11   1900/01/01  
BOP/SP/2008/043   Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez uczestnictwo w zajęciach kulinarnych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/05/08   1900/01/01  
BOP/SP/2008/042   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu miasta Szczecin Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/05/08   1900/01/01  
BOP/SD/2008/041   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2008/05/05   2008/06/23  
BOP/SD/2008/012   Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2008/02/21   2008/03/11  
BOP/SP/2008/024   Wspieranie opieki paliatywnej Ochrona zdrowia   2008/03/30   1900/01/01  
BOP/SP/2008/039   Integracja i aktywizacja osób z chorobami reumatycznymi Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/03/21   1900/01/01  
BOP/IK/2008/035   Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, udział w międzynarodowych zawodach sportowych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/03/20   2008/04/03  
BOP/IK/2008/037   Animator Sportowy dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych i Uczniowskich Klubach Sportowych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/03/20   2008/04/03  
BOP/IK/2008/036   Popularyzacja Idei Olimpijskiej. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/03/20   2008/04/03  
BOP/WE-A/2008/038   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom używania i uzależnienia od alkoholu.   2008/03/13   2008/04/02  
BOP/WE-A/2008/033   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Programy prewencyjne i programy redukcji szkód, adresowane do osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street work, party work, outreach work, działalność edukacyjną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.   2008/03/13   2008/04/07  
BOP/WE-A/2008/032   Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do dzieci i młodzieży Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi.   2008/03/13   2008/04/04  
BOP/WE-A/2008/034   Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomani Zadanie z akresu przeciwdziałania narkoamnii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych   2008/03/13   2008/04/03  
BOP/SP/2008/022   Pomoc osobom starszym w rehabilitacji słuchu i mowy oraz w zakresie sprawności ruchowej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/03/01   1900/01/01  
BOP/SP/2008/023   Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i medyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin - wczesna rehabilitacja Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/03/01   1900/01/01  
BOP/ID/2008/027   Wszechstronna aktywizacja ludzi w podeszłym wieku. Celem zadania jest umożliwienie ludziom starszym rozwijania zainteresowań oraz uczestnictwo w szeroko pojętym życiu społecznym, kulturalnym, naukowym.   2008/03/06   2008/03/31  
BOP/ID/2008/026   Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii. Celem zadania jest udzielenie dotacji na realizację zadania powodującego ograniczenie skutków mastektomii w wymiarze fizycznym, społecznym i zawodowym poprzez:   2008/03/06   1990/01/01  
BOP/ID/2008/028   Akademia Walki z Rakiem. Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne   2008/03/06   2008/03/31  
BOP/ID/2008/030   Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół. Celem zadania jest udzielenie dotacji na prowadzenie alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, polegających na nauce radzenia sobie w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się w codziennym życiu szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.   2008/03/06   2008/03/31  
BOP/ID/2008/029   Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Celem zadania jest zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń rozwojowych wśród dzieci poprzez organizację:   2008/03/06   2008/03/31  
BOP/WE-A/2008/031   Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kadry pracującej z dziećmi dotkniętymi Płodowym Zespołem Alkoholowym (FASD - skrót ang. Fetal Alkohol Spectrum Disorder) oraz ich rodzin. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania i uzaleznienia od alkoholu   2008/03/05   2008/03/13  
BOP/ID/2008/013   Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.   2008/02/22   2008/03/11  
BOP/SP/2008/014   Przystosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych z chorobami reumatycznymi Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/02/20   1900/01/01  
BOP/SP/2008/016   Radą i pomocą wspieramy osoby niepełnosprwane - uroczyste spotkania emerytów, rencistów i inwalidów Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/02/20   1900/01/01  
BOP/ID/2008/025   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in.   2008/02/25   2008/03/17  
BOP/SP/2008/015   Aktywizacja zawodowa osób chorych psychicznie poprzez pracę wspieraną Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/02/20   1900/01/01  
BOP/IK/2008/017   Szkolenie zawodników, członków kadry narodowej, objętych programem przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 /zawodników objętych programem stypendialnym Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/02/21   2008/03/27  
BOP/IK/2008/019   Organizacja zawodów sportowych na terenie miasta Szczecin. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/02/21   2008/03/07  
BOP/IK/2008/021   Organizacja cyklicznych zawodów sportowych na terenie miasta Szczecin. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/02/21   2008/03/07  
BOP/ID/2008/018   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin mieszczącego się w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało   2008/02/19   2008/02/27  
BOP/IK/2008/020   Organizacja zawodów sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/02/21   2008/02/28  
BOP/ID/2008/006   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.   2008/02/06   2008/02/20  
BOP/ID/2008/005   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej.   2008/02/06   2008/02/20  
BOP/IK/2008/011   Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.   2008/02/07   2008/05/06  
BOP/IK/2008/009   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/02/07   2008/03/20  
BOP/IK/2008/008   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, proporcjonaln Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/02/07   2008/03/17  
BOP/IK/2008/010   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalność statutową Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2008/02/07   2008/03/17  
BOP/ID/2008/007   Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.   2008/01/30   2008/02/06  
BOP/SP/2008/004   Promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz naturalnych w wypełnianiu ich podstawowych funkcji oraz Zadanie z dziedziny pomocy społecznej   2008/01/18   1900/01/01  
BOP/SP/2008/002   Rehabilitacja Osób z Chorobą Parkinsona Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2008/01/11   1900/01/01  
BOP/SP/2008/003   Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych Zadanie z dziedziny pomocy społecznej   2008/01/11   1900/01/01  
BOP/SD/2007/060   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2007/10/30   2007/12/05  
BOP/SP/2008/001   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2007/12/28   1900/01/01  
BOP/IK/2007/067   Organizacja imprez sportowych w Szczecinie Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2007/12/03   2007/12/04  
BOP/IK/2007/068   Zadanie 1 - Udział w ogólnopolskich konsultacjach szkoleniowych w pływaniu. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   2007/12/03   2007/12/04  
BOP/SP/2007/065   Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/11/16   2007/11/26  
BOP/IK/2007/066   Organizacja imprez sportowych w Szczecinie Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2007/11/16   2007/11/20  
BOP/WE-A/2007/062   Zwalczanie kłusownictwa rybackiego, ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniami na terenia Miasta Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało, m. in. na wykrywaniu sprawców kłusownictwa rybackiego, kontrolowaniu osób korzystających ze sprzętu pływającego oraz przebywających na dzikich kąpieliskach,   2007/10/26   2007/11/05  
BOP/SP/2007/064   Organizacja Rehabilitacji Społecznej w formie wyjazdów dla Osób ze Stwardnieniem Rozsianym Działania na recz osób niepełnosprawnych   2007/10/26   2007/11/19  
BOP/SP/2007/063   Realizacja zadań terapełtyczno - rehabilitacyjnych i integracyjnych skierowanych skierowanych do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Działania na recz osób niepełnosprawnych   2007/10/26   2007/11/19  
BOP/ID/2007/061   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m. in.   2007/09/25   2007/10/10  
BOP/IK/2007/059   Organizacja imprez sportowych w Szczecinie: Gryf Maraton MTB, Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   2007/09/06   2007/09/13  
BOP/WE-A/2007/057   Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób bezdomnych uzależnionych od substancji psychoaktywnych Zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym   2007/08/31   2007/09/28  
BOP/WE-A/2007/055   Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii na rzecz uczniów szczecińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych   2007/08/31   2007/09/28  
BOP/SP/2007/056   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Prowadzenie zajęć z zakresu nauki mowy zastępczej po operacjach całkowitego usuniecia krtani   2007/08/26   2007/09/21  
BOP/IK/2007/058   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przebudowa szkolno – osiedlowych hal sportowych na terenie Osiedla   2007/08/26   2007/09/13  
BOP/SP/2007/054   Wzmocnienie potencjału sportowców niepełnosprawnych uprawiających paraolimpijskie dyscypliny sportowe – zakup sprzętu sportowego. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/08/21   2007/09/21  
BOP/IK/2007/053   Organizacja imprezy sportowej w Szczecinie pn. „Turniej Piłki Kajakowej” Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   2007/08/17   2007/09/10  
BOP/JK/2007/051   Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu   2007/08/12   2007/09/04  
BOP/SD/2007/052   Realizacja zadań publicznych określonych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w częsci ze źródeł zewnętrznych. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.   2007/08/12   2007/09/19  
BOP/SP/2007/047   Przystosowanie siedziby Polskiego Związku Niewidomych do potrzeb Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dzieci i Młodzieży z dysfunkcją zwroku Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/06/28   2007/07/03  
BOP/IK/2007/050   Szkolenie kadry trenerskiej i instruktorskiej Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   2007/07/12   2007/07/25  
BOP/SP/2007/046   Zajęcia sportowo rehabilitacyjne prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/06/28   2007/07/03  
BOP/WE-A/2007/049   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, w tym prowadzenie poza Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2007/06/28   2007/07/30  
BOP/WE-A/2007/048   Organizacja wakacyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w letnich warsztatach socjoterapeutycznych Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2007/06/19   2007/06/29  
BOP/WE-A/2007/045   Kompleksowe wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia - udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy w rodzinie. Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   2007/06/15   2007/06/29  
BOP/SP/2007/042   Integracja społeczna dzieci z autyzmem poprzez udział w obchodach Dnia Dziecka oraz Mikołajkach Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/06/04   2007/07/02  
BOP/JK/2007/044   Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 roku. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.   2007/06/09   2007/06/22  
BOP/SP/2007/043   Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Szczecina: Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   2007/06/04   2007/06/20  
BOP/SP/2007/041   Zajęcia integracyjne kobiet po mastektomii Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/05/28   2007/05/30  
BOP/IK/2007/039   Organizacja imprez sportowych na terenie Szczecina. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   2007/05/28   2007/06/20  
BOP/WE-A/2007/040   Organizacja letnich warsztatów ekologicznych Zadanie z zakresu organizacji letnich warsztatów ekologicznych - wybranie najciekawszej oferty edukacji realizowanej poza zajęciami lekcyjnymi - przygotowanej przez organizację pozarządową posiadającą doświadczenie oraz wykształconą kadrę.   2007/05/18   2007/05/30  
BOP/SP/2007/037   Rehabilitacja, terapia i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/05/02   2007/05/23  
BOP/SP/2007/038   Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Szczecin Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/05/02   2007/05/23  
BOP/SP/2007/036   Uroczyste spotkania emerytów, rencistów i inwalidów Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/05/02   2007/05/23  
BOP/ID/2007/035   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m. in. na organizacji festiwali, koncertów, przeglądów, plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez mających istotne znaczenie dla kultury i sztuki, propagowaniu kultury mniejszości narodowych, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym, upowszechnianiu, promocji i popularyzacji kultury i sztuki.   2007/04/18   2007/05/09  
BOP/IK/2007/032   Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe punktujące i nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, prowadzące działalność stat Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2007/03/29   2007/04/27  
BOP/IK/2007/033   Szkolenie zawodników, członków kadry narodowej, objętych programami przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 (zawodników objętych Programem Stypendialnym na podst Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2007/03/29   2007/04/30  
BOP/IK/2007/029   Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, realizując zadania z zakresu szkolenia w piłce siatkowej mężczyzn.   2007/03/29   2007/04/06  
BOP/IK/2007/031   Popularyzacja idei olimpijskiej Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2007/03/29   2007/04/06  
BOP/SP/2007/034   Integacja i aktywizacja osób z chorobami reumatycznymi Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/03/26   2007/03/29  
BOP/SP/2007/027   Zajęcia integracyjne kobiet po mastektomii Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/03/05   2007/03/29  
BOP/SP/2007/028   Rehabilitacja osób z chorobą parkinsona Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych   2007/03/05   2007/03/29  
BOP/ID/2007/026   Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży. Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.   2007/03/06   2007/03/21  
BOP/SP/2007/025   Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych w Szczecinie, w rejonach, które dotychczas nie posiadały działających w najbliższym środowisku lo Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2007/02/26   2007/03/19  
BOP/IK/2007/022   Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży: udział w międzynarodowych zawodach sportowych. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2007/02/23   2007/03/19  
BOP/ID/2007/024   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m. in. na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym, realizacji programów skierowanych do osób niepełnosprawnych, promowaniu szczecińskiego środowiska artystycznego oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina.   2007/02/16   2007/02/20  
BOP/IK/2007/020   Organizacja imprez sportowych na terenie Szczecina. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   2007/02/19   2007/03/02  
BOP/IK/2007/019   Organizacja cyklicznych imprez sportowych w dyscyplinach: biegi, kolarstwo, pływanie. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu   2007/02/19   2007/03/02  
BOP/IK/2007/021   Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych z zakresu dyscyplin paraolimpijskich Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2007/02/19   2007/03/02  
BOP/ID/2007/023   Przygotowanie i realizacja całorocznego programu działań kulturotwórczych i artystycznych. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało na organizacji imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych także stałych i cyklicznych o randze międzynarodowej mających na celu wymianę kulturalną, zwłaszcza w dziedzinie muzyki jazzowej i sztuk performance.   2007/02/12   2007/02/14  
BOP/JK/2006/063   Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.   2007/01/22   2007/01/25  
BOP/IK/2006/061   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich uznanych jako priorytetowe ze względu na osiąganą rangę sportową, wyniki, warunki kadrowe i bazowe, widowiskowość imprez sportowych, promocję i społeczne zapotrzebowanie, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia, organizacji i udziału w turniejach, mityngach i rozgrywkach.   2007/01/22   2007/03/14  
BOP/IK/2006/060   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.   2007/01/22   2007/01/31  
BOP/IK/2006/062   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe punktujące i nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży w tym we współpracy z placówkami oświaty.   2007/01/22   2007/02/14  
BOP/IK/2006/059   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez osiedlowe kluby sportowe oraz kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, realizując zadania z zakresu upowszechniania sportu powszechnego i rekreacji dzieci i młodzieży.   2007/01/10   2007/01/29  
BOP/IK/2006/058   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, proporcjonalnie do ilości zdobytych we współzawodnictwie punktów celem dofinansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez kluby sportowe, udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia.   2007/01/10   2007/01/19  
BOP/MŁ/2007/018   Osiedlowy Program Aktywizacji Osób Starszych Zadanie z zakresu pomocy społecznej   2007/01/08   2007/01/26  
BOP/WE-A/2006/052   Opracowanie i druk wkładki edukacyjno - informacyjnej popularyzującej wiedzę z zakresu ochrony środowiska Zadanie z zakresu "Opracowanie i druk ekologicznej wkładki edukacyjno - informacyjnej", której tematyka będzie przedstawiała mieszkańcom ważne dla miasta informacje, pełniąc rolę edukacyjną.   2006/11/10   2006/11/17  
BOP/ID/2007/005   Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS Celem jest przekazanie dotacji na udzielanie pomocy osobom żyjący z HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinom i najbliższym, jak również podnoszenie świadomości społecznej w temacie zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS.   2006/12/14   2007/01/24  
BOP/ID/2007/004   Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. (Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Celem udzielenia dotacji jest kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, wzbudzenie zainteresowania rodziców, nauczycieli i wychowawców wprowadzaniem zasad zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń rozwojowych poprzez wczesne rozpoczęcie działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Adresatami zadania są dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi zamieszkałe w Szczecinie oraz ich rodziny.   2006/12/14   2007/01/24  
BOP/WE-A/2007/014   Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - podopiecznychh MOPR w Szczecinie; połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych w formie kolonii i półkolonii pod hasłem "A Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2006/12/16   2007/02/02  
BOP/WE-A/2007/012   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Miasto Szczecin - prowadzenie klubu abstynenta Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu   2006/12/16   2007/01/11  
BOP/ID/2007/008   Wszechstronna aktywizacja ludzi w wieku podeszłym. Umożliwienie ludziom starszym rozwijanie zainteresowań oraz uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym, kulturalnym, naukowym i politycznym.   2006/12/14   2007/01/24  
BOP/WE-A/2007/015   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2006/12/16   2007/01/24  
BOP/WE-A/2007/016   Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomani Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2006/12/16   2007/01/24  
BOP/WE-A/2007/017   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie psychospołeczne, pomoc prawną, poradnictwo psychologiczne, pedaogiczne, rodzinne - udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy w ro Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   2006/12/16   2007/01/29  
BOP/ID/2007/006   Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii. Celem jest udzielenie dotacji na realizację zadania powodującego ograniczenie skutków mastektomii w wymiarze fizycznym, społecznym i zawodowym poprzez:   2006/12/14   2007/01/24  
BOP/ID/2007/007   Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół Celem zadania jest udzielenie dotacji na prowadzenie alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, polegających na nauce radzenia sobie w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się w codziennym życiu szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym   2006/12/14   2007/01/24  
BOP/ID/2007/009   Prowadzenie szkoły dla rodziców oczekujących dziecka. Celem jest udzielenie dotacji na promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego funkcjonowania rodziny, kształtowania powszechnie akceptowanych zachowań społecznych oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących fizjologii ciąży, porodu, połogu i pielęgnacji noworodka wśród rodziców oczekujących dziecka.   2006/12/14   2007/01/24  
BOP/ID/2007/003   Akademia walki z rakiem Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne i duchowe.   2006/12/14   2007/01/24  
BOP/WE-A/2007/013   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2006/12/16   2007/02/08  
BOP/IK/2006/057   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Organizacja imprezy sportowej: Zadanie 1 Mikołajkowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej; Zadanie 2 VIII Bieg Noworoczny   2006/12/13   2006/12/14  
BOP/ID/2007/002   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.   2006/12/11   2007/01/22  
BOP/ID/2007/010   Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie na terenie Gminy Miasto Szczecin – prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej. Opieka paliatywna, której celem jest:a) zapewnienie dostępności do usług psychoterapeutycznych dla osób w okresie terminalnym i ich rodzinom,   2006/12/12   2007/01/24  
BOP/ID/2007/001   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej.   2006/12/11   2007/01/22  
BOP/ID/2007/011   Rehabilitacja ruchowa osób poddanych opiece paliatywnej. Opieka paliatywna, której celem jest:   2006/12/12   2007/01/24  
BOP/MŁ/2006/056   Integracja z kulturą jako proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2006/12/11   2006/12/29  
BOP/MŁ/2006/054   Aktywacja zawodowa osób chorych psychicznie poprzez pracę wspieraną Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2006/12/11   2006/12/29  
BOP/MŁ/2006/055   Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i medyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin - wczesn arehabilitacja Działania na recz osób niepełnosprawnych   2006/12/11   2006/12/29  
BOP/IK/2006/051   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Animator Sportu dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych – zgodnie z programem stanowiącym załącznik do niniejszego konkursu.   2006/10/30   2006/11/14  
BOP/MŁ/2006/053   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegajace na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przybywajacycm w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którym decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania tekiej pomocy   2006/11/13   2006/12/01  
BOP/IK/2006/050   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe punktujące i nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży we współpracy z placówkami oświaty.   2006/10/30   2006/11/14  
BOP/MŁ/2006/049   Organizacji uroczystych spotkań z okazji Bożego Narodznia 2006 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2006/10/20   2006/10/31  
BOP/MŁ/2006/048   Przystosowanie siedzibi Polskiego Zwiąku Niewidomych do potrzeb centrum rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z dysfunkcja wzroku ziałania na rzec zosób niepełnosprawnych   2006/10/20   2006/10/27  
BOP/MŁ/2006/047   Punkt Informacyjno-doradczy i Edukacyjny dla osób z problemami psychicznymi i członków ich rodzin Działania na rzecz osób Niepełnosprawnych   2006/10/16   2006/10/31  
BOP/ID/2006/046   Tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, w tym wybór, zakup i zabezpieczenie dzieł sztuki oraz działalność wystawiennicza, upowszechnianie i promocja polskiej sztuki współczesn Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektu wpisanego do rocznego programu współpracy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności na uzupełnieniu regionalnej kolekcji sztuki współczesnej o nowe dzieła i eksponaty, ich ewidencjonowanie, inwentaryzowanie i udostępnianie. Przedstawienie i realizacja programu ekspozycji zbiorów, planów wystawienniczych, działalność edukacyjna i popularyzatorska oraz budowa strategii promocyjnej w regionie poprzez ożywienie relacji artysta – jego dzieło – obywatel.   2006/10/10   2006/09/12  
BOP/KG/2006/045   Prowadzenie programu „Starszy Brat Starsza Siostra” w Szczecinie. Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień   2006/09/26   2006/10/17  
BOP/IK/2006/041   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Animator Sportu dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych – zgodnie z programem stanowiącym załącznik do niniejszego konkursu.   2006/09/04   2006/09/19  
BOP/IK/2006/040   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Udział w międzynarodowych zawodach sportowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów.   2006/09/04   2006/09/19  
BOP/ID/2006/044   Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta   2006/08/31   2006/09/26  
BOP/MŁ/2006/043   REWITALIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO POPRZEZ TERAPIĘ I RÓŻNE FORMY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Powinno obejmować swoją działalnością niepełnosprawność narządu ruchu   2006/08/30   2006/09/11  
BOP/MŁ/2006/042   PROWADZENIE KOEDUKACYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA 12 PODOPIECZNYCH W LATACH 2006 - 2010 Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu koedukacyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 podopiecznych w latach 2006-2010 Zadanie kierowane jest do podmiotów, których placówki zostały wpisane do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.   2006/08/30   2006/09/12  
BOP/KG/2006/039   Młodzieżowa orkiestra dęta w Szczecinie -Śmierdnicy Zadanie z zkresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegające na powołaniu młodzieżowej orkiestry dętej   2006/08/17   2006/09/05  
BOP/IK/2006/038   działania na rzecz osób niepełnosprawnych PROWADZENIE ZAJĘĆ HIPOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z TERENU MIASTA SZCZECIN   2006/08/16   2006/09/05  
BOP/IK/2006/037   Organizacja rehabilitacji społecznej w formie wyjazdów rekreacyjnych dla osób ze stwardnieniem rozsianym działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2006/08/07   2006/08/18  
BOP/IK/2006/034   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej.   2006/07/31   2006/08/09  
BOP/IK/2006/031   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe punktujące i nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży we współpracy z placówkami oświaty.   2006/09/08   2006/09/28  
BOP/IK/2006/033   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie w zakresie sportu wyczynowego, organizacji i udziału w zawodach, turniejach, mitingach, rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.   2006/07/31   2006/09/05  
BOP/IK/2006/036   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.   2006/07/31   2006/08/30  
BOP/IK/2006/035   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Popularyzacja idei olimpijskiej i paraolimpijskiej.   2006/07/31   2006/08/30  
BOP/IK/2006/032   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez osiedlowe kluby sportowe oraz kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, realizujące zadania z zakresu upowszechniania sportu powszechnego i rekreacji dzieci i młodzieży.   2006/07/31   2006/08/30  
BOP/IK/2006/030   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia.   2006/07/31   2006/09/06  
BOP/KG/2006/029   Organizacja i przeprowadzenie rekolekcji trzeźwościowych w Rokitnie k/ Gorzowa dla: Anonimowych Alkoholików (AA); rodzin, wspólnot, krewnych i przyjaciół alkoholików oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2006/07/04   2006/07/19  
BOP/KG/2006/028   Organizacja i przeprowadzenie Spotkań Trzeźwiejących Alkoholików w Licheniu Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2006/07/04   2006/07/19  
BOP/SP/2006/027   Zadanie z zakresu pomocy społecznej Kontynuacje działalności świetlicy środowiskowej w Szczecinie na terenie dzielnicy Drzetowo - Grabowo   2006/06/19   2006/06/29  
BOP/2006/025   Integracja kulturalna jako proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2006/06/09   2006/06/21  
BOP/ID/2006/024   Przygotowanie i realizacja programu upowszechniania kultury mniejszości narodowych. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów wpisanych do rocznego programu współpracy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności na wzmocnieniu procesów integracyjnych społeczności lokalnej poprzez wzajemne przekazywanie dorobku kultury i tradycji. Organizacja imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych stałych i cyklicznych mających na celu wymianę kulturalną   2006/05/31   1900/01/01  
BOP/KG/2006/023   Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2006 r. Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży   2006/05/29   2006/06/27  
BOP/KG/2006/022   Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - podopiecznych MOPR w Szczecinie połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych w formie półkolonii i kolonii Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2006/05/19   2006/06/19  
BOP/KG/2006/021   Prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom od środków psychoaktywnych   2006/05/19   2006/06/27  
BOP/IK/2006/017   Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej. Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   2006/05/15   2006/06/02  
BOP/KG/2006/020   Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Organizacja letnich warsztatów ekologicznych dla szczecińskiej młodzieży   2006/05/08   2006/05/15  
BOP/KG/2006/019   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychotropowych   2006/05/06   2006/06/19  
BOP/2006/016   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (szczegóły w treści konkursu   2006/04/27   2006/05/17  
BOP/2006/015   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji szczegóły w treści konkursu   2006/04/24   2006/06/08  
BOP/ID/2006/012   Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci z Zespołem Downa Celem zadania jest udzielenie dotacji na prowadzenie opieki stomatologicznej dla dzieci z Zespołem Downa w tym:   2006/04/10   2006/05/08  
BOP/2006/014   Pomoc psychospołeczna, prawna, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne i terapia rodzin dysfunkcyjnych, w których wystepują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie   2006/04/04   2006/04/14  
BOP/2006/013   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji szczegóły w treści konkursu   2006/04/02   2006/04/07  
BOP/2006/003   Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół Celem zadania jest udzielenie dotacji na prowadzenie alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, polegających na nauce radzenia sobie w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się w codziennym życiu szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym   2006/03/27   2006/04/26  
BOP/2006/006   Wszechstronna aktywizacja ludzi w wieku podeszłym. Umożliwienie ludziom starszym rozwijanie zainteresowań oraz uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym, kulturalnym, naukowym i politycznym.   2006/03/27   2006/04/26  
BOP/2006/007   Profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy oraz przeciwdziałanie powikłaniom choroby. (Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Celem jest udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu cukrzycy oraz przeciwdziałaniu powikłaniom choroby poprzez:   2006/03/27   2006/06/23  
BOP/2006/009   Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. (Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Celem udzielenia dotacji jest kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, wzbudzenie zainteresowania rodziców, nauczycieli i wychowawców wprowadzaniem zasad zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń rozwojowych poprzez wczesne rozpoczęcie działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Adresatami zadania są dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi zamieszkałe w Szczecinie oraz ich rodziny.   2006/03/27   2006/04/26  
BOP/2006/005   Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS. Celem jest przekazanie dotacji na udzielanie pomocy osobom żyjący z HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinom i najbliższym, jak również podnoszenie świadomości społecznej w temacie zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS.   2006/03/27   2006/04/26  
BOP/2006/004   Prowadzenie szkoły dla rodziców oczekujących dziecka. Celem jest udzielenie dotacji na promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego funkcjonowania rodziny, kształtowania powszechnie akceptowanych zachowań społecznych oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących fizjologii ciąży, porodu, połogu i pielęgnacji noworodka wśród rodziców oczekujących dziecka.   2006/03/27   2006/04/26  
BOP/2006/008   Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii. (Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania). Celem jest udzielenie dotacji na realizację zadania powodującego ograniczenie skutków mastektomii w wymiarze fizycznym, społecznym i zawodowym poprzez:   2006/03/27   2006/04/26  
BOP/2006/010   Bezpieczeństwo publiczne na wodach Miasta Szczecin, profilaktyka i szkolenia w roku 2006. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania. Zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego polegające na przeprowadzeniu działań profilaktyczno – szkoleniowych zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na akwenach miasta:   2006/03/27   2006/04/19  
BOP/2006/002   Akademia walki z rakiem celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne i duchowe.   2006/03/06   2006/03/30  
BOP/2006/001   Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach socjoterapeutycznych formą profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2006/02/06   2006/03/20  
BOP/2005/088   Organizacja zimowych, letnich warsztatów ekologicznych Organizacja zimowych, letnich warsztatów ekologicznych - wybranie najciekawszej oferty edukacji realizowanej poza zajęciami lekcyjnymi - przygotowanej i realizowanej przez organizację pozarządową posiadającą doświadczenie oraz wykształconą kadrę.   2006/01/23   2006/02/27  
BOP/2005/079   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w treści konkursu   2005/12/29   2006/01/12  
BOP/2005/077   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w treści konkursu   2005/12/29   2006/01/20  
BOP/2005/078   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w treści konkursu   2005/12/29   2006/01/20  
BOP/2005/075   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji szczegóły w punkcie 2 konkursu   2005/12/29   2006/01/12  
BOP/2005/080   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w treści konkursu   2005/12/29   2006/01/20  
BOP/2005/076   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w treści konkursu   2005/12/29   2006/01/20  
BOP/2005/074   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacja imprez sportowych: zgodnie z pkt.2   2005/12/27   2006/01/12  
BOP/2005/073   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie zawodników klubów szczecińskich w kadrze wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.   2005/12/27   2006/01/12  
BOP/2005/072   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacja zawodów sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich.   2005/12/27   2006/01/12  
BOP/2005/054   Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży Miasta Szczecina w roku 2006   2005/12/30   2006/01/12  
BOP/2005/055   nauka, edukacja, oświata, wychowanie Program edukacji wodnej i żeglarskiej - "Z wiatrem w żaglach"   2005/12/30   2006/01/12  
BOP/2005/071   Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomani Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2005/12/23   2006/01/12  
BOP/2005/069   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na terenie Gminy Miasto Szczecin szczegóły w punkcie 2 konkursu   2005/12/23   2006/01/11  
BOP/2005/068   Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Miasto Szczecin – prowadzenie klubu abstynenta Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu   2005/12/23   2006/01/11  
BOP/2005/070   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych   2005/12/23   2006/01/11  
BOP/2005/067   Prowadzenie grupowego mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, o którym mowa w art. 17 ust. 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 zadanie o charakterze ciągłym stanowiącym część systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin umożliwiające pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością intelektualną wspieranych pomocą asystentów prowadzenie samodzielnej egzystencji. Zadanie przewidziane do realizacji przez:   2005/12/21   2006/01/06  
BOP/2005/062   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia.   2005/12/23   2006/01/25  
BOP/2005/065   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe punktujące i nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży we współpracy z placówkami oświaty.   2005/12/23   2006/01/23  
BOP/2005/066   Promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz naturalnych w wypełnianiu ich podstawowych funkcji oraz Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym działalności diagnostyczno-konsultacyjnej w celu pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz szkoleniu i wspieraniu psychologiczno – pedagogicznym osób prowadzących rodziny zastępcze i adopcyjne oraz naturalne, prowadzeniu poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej, prowadzeniu szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodziny adopcyjnej, do realizacji przez podmioty uprawnione w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.   2005/12/21   2006/01/06  
BOP/2005/059   Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, o których mowa w art. 6 pkt 5, art. 17 ust 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. Zadanie z zakresu pomocy społecznej zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez:   2005/12/21   2006/01/09  
BOP/2005/060   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych na podstawie ustawy z dnia 12 ma Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, realizowane dla adresatów zadania, którymi są osoby bezdomne na terenie Szczecina zagrożone uzależnieniem, i wykluczeniem społecznym.   2005/12/21   2006/01/06  
BOP/2005/063   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie w zakresie sportu wyczynowego, organizacji i udziału w turniejach, mityngach, rozgrywkach ligowych seniorów podmiotów prowadzących działalność w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.   2005/12/23   2006/01/23  
BOP/2005/064   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscach zamieszkania przez osiedlowe kluby sportowe oraz kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, realizujące zadania z zakresu upowszechniania sportu powszechnego i rekreacji dzieci i młodzieży.   2005/12/23   2006/01/25  
BOP/2005/061   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecina, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.   2005/12/21   2006/01/06  
BOP/2005/058   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz przedsiębiorczości. Powinno obejmować swoją działalnością studentów i absolwentów szczecińskich uczelni zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Zadanie polega na prowadzeniu form szkoleniowych i informacyjnych   2005/12/20   2006/01/27  
BOP/2005/057   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwie Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz przedsiębiorczości. Powinno obejmować swoją działalnością przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem Unii Europejskiej. Zadanie polega na prowadzeniu punktu informacyjnego, bazy przedsiębiorców oraz form szkoleniowych dla przedsiębiorców.   2005/12/20   2006/01/27  
BOP/2005/053   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie w zakresie sportu wyczynowego, zakup niezbędnego sprzętu sportowego i pomocy naukowych do realizacji celów szkoleniowych przez kluby sportowe prowadzące działalność w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.   2005/12/15   2005/12/20  
BOP/2005/052   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. organizacja imprez sportowych: szczegóły w punkcie 2 konkursu   2005/12/09   2005/12/16  
BOP/2005/051   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Zakup sprzętu sportowego   2005/11/30   2005/12/15  
BOP/2005/050   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu organizacja szkolenia w zakresie sportu wyczynowego, organizacji i udziału w turniejach, mityngach, rozgrywkach stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących działalność w dyscyplinie olimpijskiej – boks.   2005/12/01   2005/12/07  
BOP/2005/049   działania na rzecz osób niepełnosprawnych szczegóły w treści konkursu - punkt 2   2005/11/17   2005/11/25  
BOP/2005/048   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Udział zespołów szczecińskich w rozgrywkach ligowych seniorów w grach zespołowych   2005/10/28   2005/09/28  
BOP/2005/045   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu rodzaje zadań opisane w treści konkursu   2005/10/21   2005/11/02  
BOP/2005/046   działania na rzecz osób niepełnosprawnych Organizacja uroczystych spotkań dla Seniorów wpisanych w historię 60 – lecia polskości Szczecina   2005/10/17   2005/10/21  
BOP/2005/047   Propagowanie idei mediacji wśród osób oraz jednostek pomocy społecznej w Szczecinie, szkolenie mediatorów, przeprowadzanie mediacji między stronami konfliktu Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu mediacji między stronami konfliktu, propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie, promowanie idei naprawczej, edukacja społeczeństwa, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z przestrzeganiem i respektowaniem praw człowieka, łagodzenie skutków konfliktów i popełnionych przestępstw, szkolenie mediatorów.W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju, posiadające kadrowe, niezbędne doświadczenie.   2005/10/18   2005/10/18  
BOP/2005/044   sztuka, kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji Tworzenie kolekcji dzieł sztuki   2005/09/14   2005/11/11  
BOP/2005/043   Bezpieczeństwo publiczne na wodach Miasta Szczecina, profilaktyka, szkolenia w roku 2005. Jest to zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego polegające na przeprowadzeniu działań profilaktyczno – szkoleniowych wraz z niezbędnymi inwestycjami koniecznymi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na akwenach miasta.   2005/09/15   2005/09/16  
BOP/2005/041   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Organizacja Jesiennych Prezentacji Morskich 2005   2005/08/31   2005/09/07  
BOP/2005/040   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Północ o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin   2005/08/26   2005/09/07  
BOP/2005/033   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Prowadzenie poradnictwa społecznego i prawnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz ich rodzin i opiekunów.   2005/08/11   2005/08/19  
BOP/2005/032   Przygotowanie i złożenie dnia 30 września 2005 r. wniosku o wpisanie do rejestru, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Centrum Integracji Społecznej, a po jego zarejestrowaniu organizacj Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego poprzez objęcie różnych kategorii osób bezrobotnych działaniami prowadzonego przez oferenta Centrum Integracji Społecznych ( w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. z 2003r. Nr 122, poz.1143 )   2005/08/08   2005/09/15  
BOP/2005/031   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Wydanie biuletynu pedagogiczno - informacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci z wadą słuchu.   2005/08/07   2005/08/19  
BOP/2005/034   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Zajęcia terapeutyczne jako jedna z form terapii dla osób chorych psychicznie   2005/08/11   2005/08/19  
BOP/2005/019   Prowadzenie grupowego mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. zadanie o charakterze ciągłym stanowiącym część systemu wsparcia osób niepełnosprawnym i ich rodzin umożliwiające pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością intelektualną wspieranych pomocą asystentów prowadzenie samodzielnej egzystencji.   2005/05/20   2005/06/29  
BOP/2005/035   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia.   2005/07/15   2005/08/04  
BOP/2005/039   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Organizacja imprez sportowych.   2005/07/15   2005/07/27  
BOP/2005/038   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenia w zakresie sportu wyczynowego, organizacji i udziału w turniejach, mityngach, rozgrywkach stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących działalność w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.   2005/07/15   2005/08/04  
BOP/2005/036   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscach zamieszkania - przez osiedlowe kluby sportowe oraz kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, realizujące zadania z zakresu upowszechniania sportu powszechnego i rekreacji dzieci i młodzieży.   2005/07/15   2005/08/04  
BOP/2005/037   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe punktujące i nie punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży we współpracy z placówkami oświaty.   2005/07/15   2005/08/04  
BOP/2005/030   Promocja zdrowia, profilaktyka i rehabilitacja ruchowa-propozycje nowych form. Alternatywne formy aktywności fizycznej dla osób w różnym wieku. Zadanie powinno zawierać aspekt szeroko rozumianej promocji zdrowia, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych, jak również mieć zastosowanie w rehabilitacji ruchowej.   2005/07/11   2005/08/05  
028/BOP/2005   kultury, sztuki, ochrony dób kultury i tradycji gromadzenie i zabezpieczenie, konserwacja i opracowanie eksponatów – zabytków techniki i komunikacji na potrzeby planowanego Muzeum Techniki i Komunikacji w zajezdni Niemierzyn.   2005/07/10   2005/08/02  
027/BOP/2005   Realizacja imprezy artystycznej na Łasztowni w ramach obchodów 60-lecia polskiego Szczecina Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji   2005/07/06   2005/08/02  
BOP/2005/026   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu organizacja imprez sportowych   2005/07/06   2005/07/14  
029/BOP/2005   Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dom Dziennego Pobytu Osób Niesłyszących w Szczecinie   2005/07/07   2005/07/22  
BOP/2005/014   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Organizacja Międzynarodowego Memoriału im. St. A. Kołakowskich w gimnastyce artystycznej.   2005/04/30   2005/05/24  
BOP/2005/025   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu szczegóły w treści konkursu pkt 2   2005/06/23   2005/06/24  
BOP/2005/024   Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół Ochrona i promocja zdrowia   2005/06/06   2005/06/24  
BOP/2005/021   PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień w formie kolonii i półkolonii pod hasłem „Akcja lato – 2005   2005/05/25   2005/06/17  
BOP/2005/022   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji rodzaje zadań opisane w treści konkursu   2005/05/25   2005/06/02  
BOP/2005/023   krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży szczegóły w treści konkursu   2005/05/25   2005/06/23  
BOP/2005/018   Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym Prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży na terenie Gminy Miasto Szczecin pod hasłem „Ku profilaktyce uzależnień od środków psychoaktywnych, na przekór nudzie!”   2005/05/21   2005/07/01  
32/2004   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, zrzeszonej w szczecińskich klubach sportowych, objętej systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu   2004/12/31   2005/03/17  
BOP/2005/017   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu organizacja zajęć sportowych w ramach rozwoju sportu amatorskiego w triathlonie, prowadzenie szkolenia dla dzieci i młodzieży, zrzeszonej w szczecińskich klubach sportowych.   2005/04/30   2005/05/27  
BOP/2005/012   Szkolna segregacja odpadów u źródeł. Segregacja odpadów u źródeł – ideą ogłoszenia konkursu na realizację powyższego zadania jest wyłonienie najlepszej oferty organizacji pozarządowej w zakresie aktywizacji oraz czynnego uczestnictwa młodzieży szkolnej w programie gospodarki odpadami, selektywną zbiórką tzw. surowców wtórnych. Program musi także uwzględniać przekazanie surowca do wyspecjalizowanego odbiorcy.   2005/04/30   2005/05/31  
BOP/2005/013   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH - Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo i ich rodzin, zachęcanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, wspieranie osób artystycznie uzdolnionych oraz promowanie młodych talentów z niepełnosprawnością wzrokową.   2005/04/30   2005/05/13  
BOP/2005/016   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA SKUTECZNYM SPOSOBEM REHABILITACJI ZDROWOTNEJ I AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   2005/04/30   2005/05/13  
BOP/2005/015   TWORZENIE MOŻLIWOŚCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE I INTELEKTUALNIE TWORZENIE MOŻLIWOŚCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE I INTELEKTUALNIE - Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Powinno obejmować swoją działalnością wszystkie niepełnosprawności i uwzględniać każdą osobę bez względu na wiek, czy niepełnosprawność, a także rozwijać uzdolnienia i zainteresowania sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w różnych formach aktywności powinno mieć na celu osiąganie i utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania w ogólnospołecznym życiu sportowym.   2005/04/30   2005/05/13  
BOP/2005/011   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych POPRAWA ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z CHOROBAMI REUMATYCZNYMI - Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych ze schorzeniami reumatycznymi, zachęcanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i czynnej rehabilitacji zdrowotnej.   2005/04/30   2005/05/13  
06/2005   Nauka, edukacja, oświata i wychowanie „Z wiatrem w żaglach” – program edukacji morskiej i żeglarskiej (precyzyjne określenie przedmiotu konkursu tj: rodzaj, standard, ilość realizowanych świadczeń) - Zadanie dotyczy realizacji edukacji morskiej i żeglarskiej, w oparciu o założenia „Szczecińskiego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży” wśród dzieci i młodzieży, uczęszczającej do szczecińskich szkół i placówek oświatowych, oświatowo -wychowawczych oraz zrzeszonej w szczecińskich organizacjach pozarządowych.   2005/03/22   2005/03/31  
BOP/2005/010   Udział w Dniach Skupienia Anonimowych Alkoholików (AA), Ruchu członków rodzin z problemem alkoholowym, (Al.-Anon), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym, uczestników wspólnot AA, Al.-anon, DDA. Realizacja zadania polega na: uczestnictwie w Dniach Skupienia w Rokitnie k/Gorzowa w terminie 14-16.10.2005.   2005/04/22   2005/05/12  
BOP/2005/009   Udział w Spotkaniach Trzeźwościowych Alkoholików połączonych z Warsztatami Terapeutycznymi w Myśliborzu Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizaujących działania na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym. Realizacja zadania poilega na uczestnictwie w Spotkaniach Trzeźwościowych Alkoholików połączonych z Warsztatami Terapeutycznymi w Mysliborzu w terminie 15-17.07.2005   2005/04/22   2005/05/12  
07/2005   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wspieranie organizacji imprez sportowych - Organizacja Międzynarodowego Turnieju Wiosny w Gimnastyce Artystycznej - precyzyjne określenie przedmiotu konkursu tj: rodzaj, standard, ilość realizowanych świadczeń.   2005/03/22   2005/03/31  
08/2005   Gminny Punkt Informacji Europejskiej w Szczecinie Prowadzenie Gminnego Punktu Informacji Europejskiej oraz prowadzenie konsultacji w ww. punkcie dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej   2005/03/11   2005/06/01  
05/2005   „Ćpanie sztuki” warsztaty artystyczne (teatr, muzyka, sztuki wizualne) dla młodzieży w ramach profilaktyki i walki z uzależnieniami od środków psychoaktywnych Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Realizacja zadania polega na wdrożeniu projektu warsztatów artystycznych pt.: „Ćpanie sztuki”   2005/03/02   2005/04/20  
04/2005   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Organizacja IV Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego „Najlepszy absolwent szkół baletowych w Polsce 2005” i Gali Gwiazd Baletu   2005/02/28   2005/03/04  
02/2005   Upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji Przygotowanie i realizacja imprezy „Kaziuki 2005” w Szczecinie oraz turnieju integracyjnego z historii literatury dla młodzieży polskiej i polonijnej   2005/02/20   2005/03/04  
03/2005   Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Niebuszewo w Szczecinie pt. „Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność edukacyjną z zakresu kultury i sztuki”   2005/02/25   2005/03/18  
01/2005   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarządowych, skupiających kombatantów oraz osoby, będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Świadczenie pomocy organizacjom pozarządowym skupiającym kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a w szczególności: organizacja i udział w obchodach rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski w tym Święta Niepodległości i Święta Konstytucji obchodzonych 11 listopada i 3 maja, oraz uczczenie pamięci ofiar wojny i okresu powojennego, organizacja spotkań okolicznościowych w tym Wigilii Bożego Narodzenia, kultywowanie tradycji.   2005/02/14   2005/03/17  
40/2004   Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Prowadzenie całorocznej działalności ośrodka poszukiwań teatralnych i działań kulturotwórczych oraz przygotowanie i realizacja festiwalu „Spotkania Młodego Teatru „OKNO” i FESTIWALU ARTYSTÓW ULICY.   2005/01/31   2005/02/10  
29/2004   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593) Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecina, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.   2004/12/21   2005/02/01  
38/2004   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na terenie Gminy Miasto Szczecin Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą będącą skutkiem problemu alkoholowego. Realizacja zadania polega na: udzielaniu pomocy, prowadzeniu dyżurów interwencyjno – konsultacyjnych, poradnictwa rodzinnego, prawnego oraz psychologicznego   2005/01/07   2005/03/08  
37/2004   Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz: specjalistycznej pomocy dla: rodziców, dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, w tym narkotykami oraz osób uzależnionych. Realizacja zadania polegać będzie na następujących zagadnieniach: prowadzeniu terapii i psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, przygotowaniu rodziców do świadczeń rehabilitacyjnych po leczeniu stacjonarnym, realizacji edukacji w środowisku lokalnym.   2005/01/07   2005/03/08  
24/2004   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz przedsiębiorczości. Powinno obejmować swoją działalnością studentów i absolwentów szczecińskich uczelni zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Zadanie polega na prowadzeniu form szkoleniowych i informacyjnych.   2004/12/21   2005/02/11  
25/2004   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie organizacji szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dla przedsiębiorców Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz przedsiębiorczości. Powinno obejmować swoją działalnością przedsiębiorców i osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej. Zadanie polega na prowadzeniu form szkoleniowych – seminariów, szkoleń, konferencji i warsztatów.   2004/12/21   2005/02/11  
23/2004   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej etc. Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz przedsiębiorczości. Powinno obejmować swoją działalnością przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem Unii Europejskiej. Zadanie polega na prowadzeniu punktu informacyjnego, bazy przedsiębiorców oraz form szkoleniowych dla przedsiębiorców.   2004/12/21   2005/02/11  
39/2004   Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach socjoterapeutycznych Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Realizacja zadania polega na: prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych i sportowo – rekreacyjnych.   2004/12/31   2005/03/04  
30/2004   Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej Miasta Szczecina zorganizowany poza miejscem zamieszkania w roku 2005   2004/12/31   2005/02/03  
33/2004   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Organizacja zajęć sportowych w ramach rozwoju sportu amatorskiego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, zrzeszonej w szczecińskich klubach sportowych, nie objętej systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu   2004/12/31   2005/03/17  
34/2004   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Organizacja zajęć sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, zrzeszonej w szczecińskich Uczniowskich Klubach Sportowych   2004/12/31   2005/03/17  
31/2004   Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży Wypoczynek zimowy dzieci na terenie Miasta Szczecina w roku 2005   2004/12/31   2005/02/02  
26/2004   Prowadzenie świetlic środowiskowych w Szczecinie, działających w najbliższym środowisku lokalnym dziecka Zadanie z zakresu pomocy społecznej zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej realizowane w sposób nieodpłatny dla adresatów zadania, którymi są dzieci i młodzież zamieszkałe w Szczecinie oraz ich rodziny.   2004/12/21   2005/02/15  
27/2004   Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, realizowane dla adresatów zadania, którymi są osoby bezdomne na terenie Szczecina zagrożone uzależnieniem, i wykluczeniem społecznym.   2004/12/21   2005/01/24  
21/2004   Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS Udzielanie pomocy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinom i najbliższym, jak również ciągłe podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie.   2004/11/30   2005/02/03  
22/2004   Szkoła dla rodziców oczekujących dziecka Promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego funkcjonowania rodziny, kształtowanie odpowiednich zachowań społecznych oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w tym zakresie   2004/11/30   2005/02/03  
18/2004   Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii Obniżanie umieralności z powodu raka piersi o 20 procent   2004/11/30   2005/02/03  
19/2004   Promocja zdrowia i profilaktyka wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w zakresie intelektualnym oraz narządu słuchu Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, wzbudzenie zainteresowania zdrowym stylem życia i odpowiedzialnością za własne zdrowie oraz zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń rozwojowych poprzez wczesne rozpoczęcie działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych   2004/11/30   2005/02/03  
20/2004   Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina Program edukacyjno-profilaktyczny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących diety, wysiłku fizycznego, redukcji masy ciała, itp.   2004/11/30   2005/02/03  
17/2004   Wszechstronna aktywizacja ludzi w wieku podeszłym Umożliwienie ludziom starszym szeroko pojętego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym i politycznym.   2004/11/30   2005/02/03  
14/2004   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Twórczość osób niepełnosprawnych - droga do nawiązania kontaktu ze społeczeństwem   2004/12/05   2005/02/15  
12/2004   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań,zapobiegających ich izolacji i marginalizacji,obejmujących osoby z dysfunkcjami   2004/12/05   2005/02/15  
13/2004   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Sport - jedna z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych   2004/12/05   2005/02/15  
15/2004   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Prowadzenie w ośrodkach terapeutyczno- rehabilitacyjnych programu rehabilitacji, integracji społecznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz systemów wsparcia dla ich rodzin   2004/12/05   2005/01/24  
16/2004   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i medyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin   2004/12/05   2005/01/24  
09/2004   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla osób niepełnosprawnych–zawodników klubu sportowego   2004/12/05   2004/12/13  
08/2004   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w triathlonie–przygotowanie do udziału w imprezach sportowych w kraju i za granicą   2004/12/03   2004/12/13