Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Konkursy unieważnione

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/WEA/2024/069   Organizacja pozalekcyjnych warsztatów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, dotyczących uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zadanie z zakresu profilaktyki uniwersalnej polegające na organizacji wielokierunkowych działań profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, ściśle powiązanych z profilaktyką uzależnień, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej szkodliwości używek, propagujących zdrowy styl życia, wstrzemięźliwość do alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także upowszechniających wiedzę dotyczącą uzależnień behawioralnych.   2024/05/28   2024/06/12  
BDO/IK/2024/064   „Organizacja na terenie Gminy Miasto Szczecin zawodów nordic walking - Polska Liga Nordic Walking - cykl zachód.” wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/04/12   2024/04/24  
BDO/IK/2024/063   "Organizacja imprezy biegowej na terenie Gminy Miasto Szczecin pod nazwą " 45. PKO Półmaraton Szczecin" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/04/08   2024/04/30  
BDO/IK/2024/060   Kibice Razem wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/03/28   2024/04/12  
BDO/WEA/2024/059   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2024/04/09   2024/04/15  
BDO/IK/2024/054   Kibice Razem wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/02/13   2024/02/27  
BDO/WEA/2023/063   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2023/03/23   2023/03/31  
BDO/WEA/2023/037   Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w latach 2023-2024 Zapewnienie funkcjonowania ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt wraz z azylem oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, w szczególności w zakresie ochrony zwierząt i przyrody.   2022/12/20   2023/01/05  
BDO/WEA/2023/033   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach i kompleksie rekreacyjnym. 1. działaniach zapewniających bezpieczeństwo na obszarach wodnych Miasta Szczecin w zakresie przewidzianym w art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 poz. 147 t.j. z późn. zm.); 2. działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 3. organizowaniu, kierowaniu i koordynowaniu działań ratowniczych na kąpieliskach Głębokie, Dziewoklicz, Dąbie i kompleksie rekreacyjnym Arkonka – polegające na prowadzeniu w każdym roku działań zawiązanych z ochroną ratowniczą.   2022/12/14   2022/12/19  
BDO/SP/2022/075   Wizyta edukacyjna w Warszawie dla wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2022/09/26   2022/10/07  
BDO/SP/2021/044   Opieka Paliatywna Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej   2021/03/31   2021/04/16  
BDO/SP/2020/075   „ Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny ” Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch trzydniowych szkoleń wyjazdowych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecinie oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną, przewozem uczestników oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych.    2020/07/30   2020/08/13  
BDO/WEA/2020/074   Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach trwałości zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, zrealizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności w okresie zagrożenia epidemicznego.   2020/07/20   2020/07/31  
BDO/PS/2020/060   Przygotowanie i realizacja wydarzeń XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XIX edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych „Pod Platanami” skierowanych do mieszkańców Szczecina, jak również lokalnego sektora pozarządowego. zadanie publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 33 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    2020/03/26   2020/04/10  
BDO/SP/2020/051   "Internetowy poradnik rodzica zastępczego" System wsparcia dziecka i rodziny   2020/02/20   2020/03/18  
BDO/SP/2019/075   „Superwizja” wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2019/09/17   2019/09/27  
BDO/WEA/2019/074   Organizacja konferencji związanej z tematyką współpracy międzysektorowej w działaniach na rzecz wsparcia dziecka i rodziny pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz wsparcia dziecka i rodziny”. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowej konferencji w zakresie międzysektorowych działań na rzecz dziecka i rodziny z problemem alkoholowym i doświadczającej przemocy.   2019/09/05   2019/09/19  
BDO/WEA/2019/069   „Trening umiejętności wychowawczych – z uwzględnieniem problematyki dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy”. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzech weekendowych szkoleń wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla wychowawców i specjalistów zatrudnionych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie   2019/07/10   2019/07/16  
BDO/ID/2019/028   Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej poprzez promocję nauki w szczecińskich szkołach branżowych i technikach wśród uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.   2019/01/25   1900/01/01  
BOP/KS/2017/068   Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych   2017/10/17   2017/11/02  
BOP/JG/2017/059   "Organizacja wydarzeń towarzyszących oraz promocja Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2017 - Szczecin Miasto Gospodarz" Wspieranie i upowszechnianie kultury fiycznej   2017/06/27   2017/07/04  
BOP/WE-A/2016/035   Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie położonego przy al. Wojska Polskiego 247. Wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia opiekę bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy Miasto Szczecin, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   2016/01/25   2016/02/01  
BOP/WE-A/2016/019   Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin.    2016/01/04   2016/01/20  
BOP/WE-A/2016/018   Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało na prowadzeniu leczenia kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin, w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualnie dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.    2016/01/04   2016/01/20  
BOP/SP/2015/056   Zlecenie organizacji całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych pomoc społeczna   2015/08/21   2015/09/04  
BOP/SP/2011/060   „Czas bez nudy” – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych    2011/07/29   1900/01/01  
BOP/ID/2010/027   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości   2010/01/19   2010/02/04  
BOP/KSz/2009/059   Prowadzenie Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA w Szczecinie Zadanie z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami   2009/05/20   2009/06/17  
BOP/ID/2009/022   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.   2009/01/05   2009/01/13  
BOP/AW/2009/016   Akademia Walki z Rakiem Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne   2008/12/30   2008/11/21  
BOP/SP/2006/026   Rehabilitacja osób cierpiących na chorobę parkinsona Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2006/06/09   2006/06/22