Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Biuro prowadzące sprawy stowarzyszeń zwykłych

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Tworzenie stowarzyszenia zwykłego

Każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych ma prawo do tworzenia stowarzyszeń i zrzeszania się w stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich mogą tworzyć również cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce.

Stowarzyszenie zwykłe jest organizacją nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną do realizowania określonego celu. Mogą ją utworzyć co najmniej 3 osoby, uchwalając w tym celu regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela lub zarząd, który będzie je reprezentował, zasady dokonywania zmian regulaminu, sposób nabycia i utraty członkostwa oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Dla stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę na terenie Miasta Szczecin, ewidencję prowadzi Prezydent Miasta Szczecin.

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Aby dokonać wpisu stowarzyszenia do ewidencji, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Jeżeli wniosek o wpis składa przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego, to tylko on podpisuje wniosek. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Wniosek o wpis

Do wniosku należy załączyć:

 • protokół z zebrania założycielskiego z podjętymi uchwałami;
 • regulamin działalności określający:
  • nazwę stowarzyszenia zwykłego;
  • cel lub cele;
  • teren i środki działania;
  • siedzibę;
  • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd;
  • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności;
  • sposób nabycia i utraty członkostwa;
  • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego;
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 • informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Ważne!

 • stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności:
  • tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu;
  • kompetencje;
  • warunki ważności jego uchwał i sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, szczególnie zaciągania zobowiązań majątkowych.
 • stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:
  • tryb jego wyboru;
  • uzupełniania składu;
  • kompetencje.

Opłaty

Złożenie wniosku o wpis stowarzyszenia do ewidencji lub wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie. Informację o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji lubo  zmianie danych w ewidencji otrzymuje się z urzędu - bez żadnych opłat.

Jeżeli potrzeba zaświadczenia z ewidencji (np. do złożenia w Urzędzie Skarbowym - przy wnioskowaniu o NIP):

 • wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości - 17 zł; nr konta 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku. Zaświadczenie otrzyma się w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 • wniosek o wydanie zaświadczenia

Termin i sposób załatwienia

Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych zostanie dokonany w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, Biuro wezwie stowarzyszenie zwykłe do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność. O wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis Biuro powiadomi niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy nie dokona się wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Ważne!

Należy pamiętać o zmianie danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych - Jeśli miało miejsce zdarzenie, które uzasadnia zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu działalności, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie zwykłe musi złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zmianę danych w ewidencji, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany np. protokół z zebrania członków z listą obecności, uchwały zebrania członków. Stowarzyszenie zwykłe ma też obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej. 

wniosek o zmianę w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Załączniki:

udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2021/04/19, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2021/04/19 09:43:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2021/04/19 09:43:20 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2021/04/15 12:11:47 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2018/06/15 09:47:36 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2016/11/18 09:34:40 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2016/11/18 09:29:28 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2016/11/18 09:10:02 modyfikacja wartości
Katarzyna Bukowska 2016/06/07 11:31:07 nowa pozycja