Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu Nazwa zadania Rodzaj zadania Termin składania ofert Data decyzji
BDO/IK/2024/080   Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o światowym zasięgu z propagowaniem wiedzy i współzawodnictwa w sporcie motorowym W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   2024/07/10   2024/07/22  
BDO/WEA/2024/079   Organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą będącymi obywatelami Ukrainy, poprzez udzielanie wsparcia pedagogicznego w punkcie doraźnej opieki funkcjonującym przy Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie. działalności na rzecz integracji cudzoziemców   2024/07/08   2024/07/15  
BDO/IK/2024/078   „Organizacja na terenie Gminy Miasto Szczecin zawodów nordic walking - Polska Liga Nordic Walking - cykl zachód.” wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/07/08   2024/07/22  
BDO/IK/2024/076   Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie dla klubów biorących udział w rozgrywkach centralnych w Piłce Nożnej – Jesień 2024. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   2024/07/10   2024/07/22  
BDO/SP/2024/075   Świadczenie usług opieki i wsparcia w trzech mieszkaniach wspomaganych dla 19 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób   2024/06/19   2024/06/26  
BDO/WEA/2024/074   Profilaktyka i promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego adresowana do mieszkańców Szczecina. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej   2024/06/10   2024/06/28  
BDO/IK/2024/071   „Organizacja na terenie Gminy Miasto Szczecin zawodów nordic walking - Polska Liga Nordic Walking - cykl zachód.” wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/05/31   2024/06/20  
BDO/SP/2024/068   Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych    2024/05/14   2024/05/27  
BDO/WEA/2024/066   Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze wodnym w rejonie imprezy „The Tall Ships Races Szczecin 2024” porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwa i ochrony ludności   2024/04/29   2024/05/10  
BDO/WEA/2024/065   Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR, a także dla dzieci objętych opieką w placówkach wsparcia dziennego oraz z rodzin zastępczych. Organizacji bezpiecznego i aktywnego wypoczynku w miejscu zamieszkania dzieci oraz młodzieży objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzonych na zlecenie Gminy Miasto Szczecin przez podmioty niepubliczne, w celu wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego podczas wakacji połączonej z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej. Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowe.   2024/04/26   2024/05/13  
BDO/IK/2024/063   "Organizacja imprezy biegowej na terenie Gminy Miasto Szczecin pod nazwą " 45. PKO Półmaraton Szczecin" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/04/08   2024/04/30  
BDO/IK/2024/062   "Organizacja Mistrzostw Europy Juniorów (European Youth Orienteering Champions) na terenie Gminy Miasto Szczecin" wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/04/08   2024/04/22  
BDO/IK/2024/061   „Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich” wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/04/08   2024/04/22  
BDO/IK/2024/060   Kibice Razem wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/03/28   2024/04/12  
BDO/WEA/2024/059   Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych   2024/04/09   2024/04/15  
BDO/WEA/2024/058   Udzielanie pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych i prowadzenie grup wsparcia dla nastolatków - uczniów szczecińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zadanie będzie polegało na udzielaniu pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych i prowadzeniu grup wsparcia dla nastolatków - uczniów szczecińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych doświadczających sytuacji kryzysowych związanych z relacjami w grupie rówieśniczej, rodzinie, szkole, wynikających między innymi z poczucia osamotnienia, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających.    2024/03/11   2024/04/03  
BDO/WEA/2024/057   Wzmacnianie dobrostanu uczniów szczecińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców.   2024/03/08   2024/03/26  
BDO/WEA/2024/056   Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej "SZMARAGD" przy ul. Kopalnianej 12 w Szczecinie poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w tym edukacji przyrodniczo-leśnej w latach 2024-2026 Realizacja programu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w tym edukacji przyrodniczo-leśnej w oparciu o udostępnioną na ten cel nieruchomość położoną w Parku Leśnym Zdroje pod adresem: ul. Kopalniana 12 w Szczecinie wraz z majątkiem ruchomym, należącą do Gminy Miasto Szczecin.    2024/02/23   2024/02/29  
BDO/KK/2024/055   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie w 2024 roku (szczegóły w opisie zadania) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2024/02/20   2024/03/28  
BDO/IK/2024/054   Kibice Razem wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/02/13   2024/02/27  
BDO/JG/2024/053   "Przygotowanie i realizacja wydarzeń XVII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XXII edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych w formie Pikniku Pasji, skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego" działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego    2024/03/01   2024/03/12  
BDO/IK/2024/052   Program wsparcia sportów wodnych w kajakarstwie olimpijskim wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2024/02/16   2024/03/19  
BDO/SP/2024/051   Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2024/02/02   2024/02/13  
BDO/SP/2024/050   Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zwanej dalej ustawą o zatrudnieniu socjalnym.   2024/01/26   2024/01/31  
BDO/KK/2024/048   Akademia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2024/01/29   2024/02/05  
BDO/PS/2024/047   Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych w 2024 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2024/01/26   2024/02/21  
BDO/MG/2024/045   Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2024 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2024/01/05   2024/01/18  
BDO/MG/2024/044   UWAGA ! ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego - Wsparcie dla klubów biorących udział w rozgrywkach centralnych w Piłce Nożnej - Wiosna 2024. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2024/01/11   2024/01/25  
BDO/SP/2024/042   Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach wspomaganych dla 19 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy: - al. Piastów 70 dla 7 osób Zadanie polega na świadczeniu całodobowych usług opieki i wsparcia dla mieszkańców Szczecina ze względu na niepełnosprawność, przewlekłą chorobę lub podeszły wiek. Usługi będą świadczone w mieszkaniach wspomaganych w Szczecinie przy al. Piastów 70, ul. Jana Karola Chodkiewicza 10, ul. Józefa Romana 11.   2023/12/15   2023/12/21  
BDO/KK/2024/041   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie m.in. edukacji, obsługi oraz promocji działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2023/12/15   2024/01/12  
BDO/MG/2024/039   Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/12/12   2024/01/31  
BDO/MG/2024/038   Sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2023/12/11   2024/01/04  
BDO/MG/2024/037   Program wsparcia sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2023/12/11   2024/01/04  
BDO/MG/2024/036   Wspieranie sportów walki Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2023/12/11   2024/01/08  
BDO/MG/2024/035   UWAGA ! ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - I półrocze 2024r. Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej   2023/12/29   2024/01/10  
BDO/SP/2024/033   Punkt pierwszej pomocy Pomoc spoleczna    2023/12/13   2023/12/21  
BDO/SP/2024/032   Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie. Pomoc spoleczna    2023/12/08   2023/12/21  
BDO/SP/2024/031   Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi, w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli. Pomoc spoleczna    2023/12/08   2023/12/21  
BDO/SP/2024/030   Reintegracja społeczna osób w kryzysie bezdomności, w tym zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień. Pomoc społeczna   2023/12/08   2023/12/28  
BDO/MG/2024/029   Wspieranie sportów indywidualnych Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2023/12/08   2024/01/04  
BDO/MG/2024/028   Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/12/08   2024/01/04  
BDO/MG/2024/027   Sport dzieci i młodzieży - Sport akademicki. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.   2023/12/08   2024/01/04  
BDO/MG/2024/026   Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych - I półrocze 2024 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   2023/12/12   2024/01/04  
BDO/SP/2024/025   Zapewnienie Rehabilitacji dla Osób z Niepełnosprawnościami i ich Rodzin Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/024   Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/023   Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień - prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/022   Integracja i aktywizacja osób starszych - wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/021   Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie Pomoc społeczna   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/017   Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie art. 17 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. Pomoc społeczna   2023/12/11   2023/12/21  
BDO/SP/2024/016   Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/015   Profilaktyka prowadzona w placówkach wsparcia dziennego Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/014   Wspieranie rodziny przez pedagoga rodzinnegow pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej    2023/12/07   2023/12/21  
BDO/SP/2024/013   Prowadzenie redystrybucji żywnosci na rzecz potrzebujacych mieszkańców Gminy Miasto Szczecin Pomoc spoleczna    2023/12/07   2023/12/18  
BDO/PS/2024/007   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2024 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2023/12/07   2023/12/20  
BDO/PS/2024/006   Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji w 2024 roku Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32   2023/12/07   2023/12/20  
BDO/JG/2024/005   Prowadzenie „Inkubatora” w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie odpowiadającego na potrzeby szczecińskiego sektora pozarządowego oraz społeczności lokalnej; wspierającego organizacje w zakresie kultury, edukacji, realizacji inicjatyw społecznych oraz rozwoju współpracy z sektorem kreatywnym Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2023/12/07   2023/12/15  
BDO/KK/2024/004   Prowadzenie Centrum Wolontariatu zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu    2023/12/07   2023/12/20  
BDO/KK/2024/003   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2023/12/07   2023/12/20  
BDO/KK/2024/002   Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2024 roku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2023/11/17   2023/11/30  
BDO/SP/2024/001   Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecznosci lokalnej   2023/12/07   2023/12/18  
BDO/KK/2023/056   Realizacja zadań mających na celu wsparcie edukacyjne i informacyjne mieszkańców w procesie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2023/02/17   2023/02/27  
BDO/KK/2023/053   Obsługa inicjatywy lokalnej – wsparcie procesu realizacji inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie m.in. edukacji, obsługi oraz promocji Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2023/02/17   2023/02/27  
BDO/KK/2023/039   Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie w 2023 roku (szczegóły w opisie zadania) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   2023/01/03   2023/01/27  
BDO/PS/2023/004   Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2023 roku Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32   2022/12/08   2023/01/02  
BDO/KK/2023/002   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2022/12/08   2022/12/19  
BDO/KK/2023/001   Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2023 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   2022/11/17   2022/11/29