Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.14.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 22 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesję RM dnia 28 maja br.
133/19 - wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
144/19 - wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
145/19 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
147/19 - zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
148/19 - przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin,


4. Podsumowanie działalności aplikacji Alert oraz perspektywy rozszerzenia systemu.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za- 8, wstrzym. 2 przyjęła protokół z dnia  8 maja br. bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesję RM dnia 28 maja br.
133/19 - wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
144/19 - wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
145/19 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
147/19 - zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
148/19 - przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin,Projekt uchwały  133/19  w sprawie  wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Bugajska Dyrektor WSS.

Komisja w wyniku głosowania :  za- 8 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały   

Projekt uchwały  144/19  w sprawie  wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,

Projekt uchwały  145/19 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

P. Adamczyk-  dokonał wprowadzenia do tematu omawiając ww.w uchwały jako jedno zagadnienie.

W trakcie dyskusji radni pytali:

Radny L. Duklanowski- czy nie zasadne jest wrzucanie buteleczki po szkle do pojemników na odpady szklane?

P. Adamczyk- wszystkie opakowania  po lekach muszą być gromadzone oddzielnie w aptekach, są na to specjalne  pojemniki.

Radny M. Ussarz-  kto poniesie koszty wprowadzenia kolejnego etapu rewolucji śmieciowej czyli zakupu brązowych pojemników.

P. Adamczyk-  my tylko realizujemy to do czego zobowiązuje  nas ministerstwo,  w przypadku zabudowy wielorodzinnej – obowiązek ustawienia brązowych pojemników spoczywa na zarządcach. Z  takich pojemników korzysta już teraz część mieszkańców domów jednorodzinnych – jest przeznaczony do gromadzenia tzw. odpadów zielonych, czyli np. trawy i liści z ogrodu. Nie był jednak obowiązkowy, a miasto zapewniało bezpłatny odbiór tym mieszkańcom, którzy zgłosili taką potrzebę. Od 1 lipca wszyscy właściciele domów jednorodzinnych, którzy deklarują selektywną zbiórkę odpadów, muszą się w takie pojemniki zaopatrzyć

Radny M. Ussarz --  ostatnia podwyżka opłat miała  uzasadnienie, iż to Miasto   poniesie koszty wprowadzenia kolejnego etapu rewolucji śmieciowej czyli zakupu brązowych pojemników.

P. Adamczyk- nie  przedstawiał takiego ma uzasadnienia.

Radny W. Dąbrowski- nie rozumie polityki miasta. Do tej pory trzy pojemniki do segregacji  miasto stawiło na swój koszt .Dlaczego  nowe brązowe do segregacji bio są   na koszt właściciela,  co w takim przypadku jak każda nieruchomość zakupi inny pojemnik, będą przepychanki z wywozem. W uchwale 144 mamy zapis, że utrzymywanie pojemników w czystości ma dbać właściciel nieruchomości, jak to ma wyglądać  technicznie?  Firmy wywozowe mają  specjalne urządzenia do czyszczenia pojemników, czy nie powinniśmy zlecić im tej usługi. Wywóz odpadów bio raz w tygodniu  to za  mało, polityka informacyjna winna objąc również napisy na pojemnikach co do nich  wyrzucamy.   

P. Adamczyk- zaproponowane rozwiązanie jest etapem kolejnego doświadczenia, większe ryzyko jest w zabudowie jednorodzinnej. Zarządcy w budynkach wielorodzinnych są profesjonalistami i zakupią odpowiedni pojemnik objęty polską normą. Właściciele  nieruchomości byli zobligowani  do zakupu pojemników na odpady  zielone  i zgłaszali ten fakt  do gminy i nie było nieprawidłowości. Jeżeli chodzi o czystość, możemy w zakresie usług zdefiniować mycie pojemników, ale jak rozbudujemy katalog usług to cen dla odbioru odpadów w budynkach wielorodzinnych będzie wyższa. Właściciel nieruchomości ma szereg obowiązków wynikających z przepisów prawa  w zakresie prawidłowego utrzymania czystości na terenie posesji.  Zarządca w momencie podpisania umowy z firmą wywozową ma  większą gamę  możliwości do uzyskania atrakcyjnej ceny.   

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- ulotka jest  ciekawa. Zapytała czy właściciele  domów jednorodzinnych posiadający  kompostownik są również zobligowani do posiadania pojemnika bio.

P. Adamczyk –  nie musi pod warunkiem, że zadeklaruje  kompostownik  na nieruchomości, którą zgłosił do deklaracji.  

Komisja w wyniku głosowania:  za- 7, przeciw- 1   zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 144.

Komisja w wyniku głosowania:  za- 5, przeciw- 1, wstrzym.-2   zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 145.  

Projekt uchwały  nr  147/19 w sprawie  zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego,

P. Adamczyk-  dokonał wprowadzenia do tematu, zgodnie z uzasadnieniem.

Komisja w wyniku głosowania :  za- 6, przeciw- 2   zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały nr  148/19  w sprawie  przyjęcia przez Radę Miasta Szczecin Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Szczecin,

Zastępca Prezydenta M. Przepiera- dokonał wprowadzenia do tematu, zgodnie z uzasadnieniem ( prezentacja audiowizualna),

Komisja w wyniku głosowania :  za- 8 (jednomyślnie)  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  


Ad. pkt. 4.
Podsumowanie działalności aplikacji Alert oraz perspektywy rozszerzenia systemu.


P. Adamczyk- system „Alert Szczecin” to odpowiedź na wyrażoną w trakcie konsultacji społecznych programu Szczecin 2020,  wolę współdziałania i współodpowiedzialności za Szczecin.  W odpowiedzi stworzyliśmy system zgłoszeń nieprawidłowości w funkcjonowaniu miasta. Udostępniliśmy bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne oraz serwis WWW celem zgłaszania uwag  w  takich obszarach jak:

  • infrastruktura (np. dziury w drogach, oświetlenie ulic),
  • czystość i porządek (np. dzikie wysypiska śmieci),
  • bezpieczeństwo (np. brak pasów na niebezpiecznych przejściach, doświetlanie niebezpiecznych miejsc),
    usługi publiczne (np. wywóz śmieci, niesprzątnięte wały przeciwpowodziowe),
  • komunikacja miejsca.

Alert wprowadzono w roku 2014  od tego  momentu  wpłynęło ok. 25 tysięcy zgłoszeń. Mamy świadomość, że aplikacja się starzeje, należy przygotować nową wersje. Pierwszy etap prac nad zgłaszanymi uwagami to  rozgraniczenie właścicieli nieruchomości, potem przekazanie zadania do realizacji na poszczególne działy. Mamy różne zgłoszenia i techniczne i merytoryczne. W nowej odsłonie aplikacji chcą zwrócić uwagę na podsumowanie działania pracowników. Spotykamy się tez ze zgłoszeniami inwestycyjnymi  np. dotyczącymi  budowy chodnika.

Radny P. Słowik- poprosił o ten temat na posiedzeniu komisji bowiem są sygnały, że aplikacja nie działa. Mamy umowę z dostawcą aplikacji na 36 miesięcy serwisu powinniśmy  wymóc na dostawcy aplikacji aby działała. Techniczna strona jest najważniejsza, czy możliwe jest wyegzekwowanie od dostawcy serwisu?

P. Adamczyk-  jest to obowiązek, będzie egzekwować sprawy gwarancyjne od wykonawcy.

Radny P. Słowik– prosi o podanie statystyk;  jaki jest średni czas pomiędzy zgłoszeniem a reakcję i  informacje zwrotną.

Radna D. Jackowski- wraki w  lipcu zgłoszone dalej stoją, musimy liczyć statystyki.

P. Adamczyk- z usuwaniem wraków jest cała długotrwała procedura, zgłaszane do usunięcia przez SM muszą czekać na ustalenie właściciela a także na zmianę organizacji ruchu.  Sukcesywnie dajemy narzędzie  do usunięcia.

Radna D. Jackowski- niestety na zgłoszenie poprzez alert nie było reakcji,   na zgłoszenia indywidualne od razu.

P. Adamczyk- na dziś zespół pracuje już w pełnym wymiarze 3 osób, sądzi, że będzie lepiej.

Radny  P. Słowik- prosi o dodanie dodatkowej aplikacji w alercie, tak aby informować zgłaszającego  o sposobie załatwienia sprawy..

Adamczyk-przygotowują się do tego.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła również do wiadomości  pisma:

  • WUiAB nt. informacji stacji bazowych ( pismo z dnia 20.05.2019 ) - załącznik nr 3  do protokołu.
  • SP Nr 24 w sprawie planowanej inwestycji toru motocrossowego przy ul. Kluczborskiej - załącznik nr 4 do protokołu
  • mieszkańców w sprawie planowanej inwestycji toru motocrossowego przy ul. Kluczborskiej - załącznik nr 5  do protokołu

Radny J. Posłuszny– w sprawie protestu mieszkańców ulic na Niebuszewie- Bolinko w sprawie nowej organizacji ruchu, proponuje dokonanie wyjazdowego posiedzenia komisji. Każde nowe  działania powodują  protesty mieszkańców a każda nowa organizacja powoduje likwidację miejsc postojowych.  

P. Adamczyk- wprowadzona organizacja ruchu jest modelowa, respektując  głos  spółdzielni utworzyliśmy miejsca parkingowe  przy ul. Dembowskeigo.  Przygotowując się do wyjazdu przygotowują bilans miejsc parkingowych przed i po wprowadzeniem zmian.


 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/06/06 11:20:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/06/06 11:20:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/06/03 08:32:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/30 10:31:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/15 07:58:10 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/14 08:35:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/14 08:19:43 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/14 08:19:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/14 08:07:29 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/14 08:04:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/14 07:54:48 nowa pozycja