Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.42.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 17 MARCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (17.02.2021 r.).
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 49/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Policka 4” w Szczecinie
- 50/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Park Brodowski 2” w Szczecinie
- 51/21 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu "Bukowo - Kolonistów"
- 52/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna - Szeroka 3” w Szczecinie
- 54/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, stanowiącej działkę nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040
- 55/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba 59, stanowiącej działkę numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego numer 1047
- 56/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 48/25 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej
- 57/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 338/3 z obrębu ewidencyjnego 3011, położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 48
- 58/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w granicach portu morskiego w rejonie ulicy Tadeusza Wendy - działka nr 12/35 i działka nr 12/27 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście
- 59/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego zabudowanego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie przy ul. Wesołej, stanowiącego działki nr 46/2 i 47 o łącznej pow. 615 m2, obr. 4093
4. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021 – WZiON.
5. Zapoznanie z korespondencją.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Władysław Dzikowski – Przewodniczący Komisji – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał nr 66/21 i 69/21.

Wniosek został zaakceptowany przez aklamację.

Uaktualniony porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (17.02.2021 r.).

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- 66/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat,

- 69/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie

- 49/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Policka 4” w Szczecinie

- 50/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Park Brodowski 2” w Szczecinie

- 51/21 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu "Bukowo - Kolonistów"

- 52/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna - Szeroka 3” w Szczecinie

- 54/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, stanowiącej działkę nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040

- 55/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba 59, stanowiącej działkę numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego numer 1047

- 56/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 48/25 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej

- 57/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 338/3 z obrębu ewidencyjnego 3011, położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 48

- 58/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w granicach portu morskiego w rejonie ulicy Tadeusza Wendy - działka nr 12/35 i działka nr 12/27 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście

- 59/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego zabudowanego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie przy ul. Wesołej, stanowiącego działki nr 46/2 i 47 o łącznej pow. 615 m2, obr. 4093

4. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021 – WZiON.

5. Zapoznanie z korespondencją.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (17.02.2021 r.).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.41.2021 z dn. 17.02.2021 r.

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 66/21 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat,
- 69/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie,
- 49/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Policka 4” w Szczecinie
- 50/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Park Brodowski 2” w Szczecinie
- 51/21 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu "Bukowo - Kolonistów"
- 52/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna - Szeroka 3” w Szczecinie
- 54/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, stanowiącej działkę nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040
- 55/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba 59, stanowiącej działkę numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego numer 1047
- 56/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 48/25 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej
- 57/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 338/3 z obrębu ewidencyjnego 3011, położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 48
- 58/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w granicach portu morskiego w rejonie ulicy Tadeusza Wendy - działka nr 12/35 i działka nr 12/27 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście
- 59/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego zabudowanego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie przy ul. Wesołej, stanowiącego działki nr 46/2 i 47 o łącznej pow. 615 m2, obr. 4093


- 66/21 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 66/21 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 69/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 69/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 0

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 49/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Policka 4” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Przewodniczący Władysław Dzikowski - poprosił o rozwinięcie kwesti ilości zgłoszonych wniosków. Zapytał, ile z nich zostało uwzględnionych?

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta - odpowiedziała, że dwa wnioski zostały uwzględnione, a dwa nieuwzględnione.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 49/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Policka 4” w Szczecinie

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 50/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Park Brodowski 2” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Łukasz Kadłubowski - zapytał o przeznaczenie terenu przy ul. Thugutta w kontekście działalności usługowej i potrzeb parkingowych mieszkańców?

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta - poinformowała, że w planie nie jest ograniczony charakter usług, jednak ze względu na ukształtowanie terenu (zakręt oraz różnica wysokości) oraz jego wielkość urządzenie parkingu byłoby problematyczne. Z tego właśnie powodu odstąpiono od pomysłu budowy parkingu.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 50/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Park Brodowski 2” w Szczecinie

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. – 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


- 51/21 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu "Bukowo - Kolonistów"

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 51/21 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu "Bukowo - Kolonistów"

Za – 13, przeciw – 0, wstrzym. – 0

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


- 52/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna - Szeroka 3” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 52/21 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Żyzna - Szeroka 3” w Szczecinie

Za – 13, przeciw – 0, wstrzym. – 0

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Władysław Dzikowski - zaapelował o informowanie Komisji na temat postępów oraz włączenie Komisji w konsultacje oraz prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta - poinformowała, że proces wprowadzenia Studium będzie poprzedzony "uspołecznieniem" tematu, konsultacjami społecznymi, spotkaniami z Radnymi i dopiero później projekt zostanie przedstawiony Radnym do zaopiniowania.


- 54/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, stanowiącej działkę nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Łukasz Kadłubowski - zadeklarował, że wstrzyma się od głosu, ponieważ jest przeciwny sprzedawaniu nieruchomości bez ustalonego mpzp.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 54/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej 17, stanowiącej działkę nr 190/2 o pow. 0,1031 ha, obr. 3040

Za – 10, przeciw – 1, wstrzym. – 3

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 55/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba 59, stanowiącej działkę numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego numer 1047

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski - poprosił o doprecyzowanie, gdzie dokładnie znajduje się nieruchomość.

Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - odpowiedziała, że jest to końcówka ul. Kolumba (w kierunku płd.-zach.), od strony Odry, w odległości ok. 100 m. od ul. Dąbrowskiego.

Radna Grażyna Zielińska - zapytała, jaka jest funkcja zabudowy przewidziana w mpzp?

Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - poinformowała, że nieruchomość jest położona w terenie elementarnym śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej, na którą składają się m.in. usługi administracyjno-biurowe, prawnicze, finansowe, szkoleniowe, hotelarskie, handlu, gastronomii, rozrywki, kultury. Plan nie wskazuje na realizację celu mieszkaniowego.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 55/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba 59, stanowiącej działkę numer 19/10 z obrębu ewidencyjnego numer 1047

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. – 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

 - 56/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 48/25 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 56/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 48/25 z obrębu ewidencyjnego 4084, położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Dąbskiej

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. – 2

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


- 57/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 338/3 z obrębu ewidencyjnego 3011, położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 48

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Łukasz Kadłubowski - odniósł się do wygranego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, którego realizacja podniesie wartość działki. Wyraził opinię, że może lepiej byłoby wstrzymać się ze sprzedażą działki do momentu zrealizowania inwestycji. Zapytał, jaka jest szacunkowa wartość m2?

Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - przypomniała, że w omawiana kwestia dotyczy działalności usługowej i projekty społeczne nie będą miały większego przełożenia na działalność o tym charakterze. Odpowiedziała, że szacunkowa wartość m2 to ok. 500 zł.

Radny Mirosław Żylik - wyraził opinię, że warto byłoby zrezygnować z funkcji usługowej dla tej działki. Jednak wiąże się to ze zmianą planu, co jest dużym ograniczeniem. Zadeklarował wstrzymanie się od głosu w tej kwestii.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 57/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, oznaczonej numerem działki 338/3 z obrębu ewidencyjnego 3011, położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 48

Za – 8, przeciw – 1, wstrzym. – 3

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 58/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w granicach portu morskiego w rejonie ulicy Tadeusza Wendy - działka nr 12/35 i działka nr 12/27 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 58/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w granicach portu morskiego w rejonie ulicy Tadeusza Wendy - działka nr 12/35 i działka nr 12/27 z obrębu ewidencyjnego 1084 Szczecin–Śródmieście

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


- 59/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego zabudowanego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie przy ul. Wesołej, stanowiącego działki nr 46/2 i 47 o łącznej pow. 615 m2, obr. 4093

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowania ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 59/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego terenu inwestycyjnego zabudowanego będącego własnością Gminy Miasto Szczecin, położonego w Szczecinie przy ul. Wesołej, stanowiącego działki nr 46/2 i 47 o łącznej pow. 615 m2, obr. 4093

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. – 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021 – WZiON.


- Wykaz nieruchomości: 1/2021 (znak: WZiON-I.6840.86.2020.RS, UNP: 22139/WZiON/-XIV/20) - zał. nr 3 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radna Jolanta Balicka - zwróciła uwagę, że teren ten należy do Puszczy Bukowej i w przyszłości, jeśli nabywca zdecyduje się na wycięcie drzew, to ważne będzie, żeby ogrodnik Miasta dopilnował nasadzeń zgodnie ze standardami zieleni .

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 1/2021:

Za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 2/2021 (znak: WZiON-I.6840.183.2020.IŁ, UNP: 59534/WZiON/-XIV/20) - zał. nr 4 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 2/2021:

Za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 3/2021 (znak: WZiON-I.6840.213.2020.AC, UNP: 67134/WZiON/-XIV/20) - zał. nr 5 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 3/2021:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 4/2021 (znak: WZiON-I.6840.54.2020.AC, UNP: 14355/WZiON/-XIV/20) - zał. nr 6 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 4/2021:

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 5/2021 (znak: WZiON-I.6840.181.2020.IŁ, UNP: 58443/WZiON/-XIV/20) - zał. nr 7 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 5/2021:

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 6/2021 (znak: WZiON-I.6840.134.2020.IŁ, UNP: 44486/WZiON/-XIV/20) - zał. nr 8 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 6/2021:

Za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Zapoznanie z korespondencją.


Po przeanalizowaniu Komisja przyjęła do wiadomości następujące pisma:

- odpowiedź WMiRSPN na pismo z dn. 4.08.2020 r. ws. działań ZBiLK. (zał. nr 9 do protokołu). Wydział poinformował, że WKiAW przeprowadził w 2020 r. czynności sprawdzające w przedmiotowym zakresie. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień.

- pismo w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Park Brodowski 2", wyjaśnienia udzielone Komisji przez BPPM oraz odpowiedź udzielona przez Zastępcę Prezydenta Miasta wnioskodawcom (zał. nr 10 do protokołu).

- pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Zbójnicka 7, 7A, 7B, 7C, 7E, 7F (zał. nr 11 do protokołu).


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/04/21 12:55:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/04/21 12:55:57 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/03/17 14:17:01 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/03/10 14:19:45 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/03/10 14:14:25 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/03/10 11:52:10 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/24 15:05:52 nowa pozycja