Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.2.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 08:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z kompetencjami Komisji, założenia do planu pracy Komisji na rok 2019
4. Informacja dyrektora Biura Dialogu Obywatelskiego dot. realizacji zadań Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - rok 2017 i 2018.
5. Informacja dyrektora Wydziału Sportu UM dotycząca sytuacji Klubu Sportowego KPS Stocznia Szczecin.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia Komisji.


Komisja w wyniku głosowania przyjęła protokół z dnia 28.11.2018r- za-9- jednogłośnie.

Komisja przyjęła protokół bez uwag.

 


Ad. pkt. 3.
Zapoznanie się z kompetencjami Komisji, założenia do planu pracy Komisji na rok 2019


Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski otworzył posiedzenie, przywitał zaproszonych gości  oraz obecnych radnych. Podziękował  za zaufanie, jakim obdarzyła go Komisja dając mu mandat Przewodniczącego,  postara się tego zaufania nie zawieść. 

Pzredstawił wstepną koncepcję pracy Komisji, przedstawił zaproszonych gości.

Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Magdalena Błaszczyk, dyrektor WGKIOŚ Paweł Adamczyk  oraz Dyrekor Wydział Sportu-Krzysztof Kupis-  przedstawili zakres działania  biur, którymi kierują, oraz zakres współpracy pomiędzy Wydziałami i Komisją KIS,SiM.


Ad. pkt. 4.
Informacja dyrektora Biura Dialogu Obywatelskiego dot. realizacji zadań Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - rok 2017 i 2018.


Pani Magdalena Błaszczyk - dyrektor  Biura Dialogu Obywatelskiego  przedstawiła radnym stan  realizacji zadań Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego  za  rok  2017 i 2018. (dane na dzień 06.12.2018r). Materiał pisemny (opis zadań, dysponenta środków, wykonawcy- z opisem harmonogramu)  stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni otrzymali wymieniony materiał pisemny na posiedzeniu.

Dyrektor Paweł Adamczyk oraz dyrektor M. Błaszczyk  ustosunkowali się do przedstawionego materiału, zadania dzielą się na takie, które nie zostały dobrze oszacowane, na te które są jeszcze w fazie projektu, rozpoczęte i nie ukończone z różnych powodów.  Dyrektorzy podkreślili fakt, że część niedokończonych jeszcze  zadań ze zwycięskich projektów, została spowolniona z powodu np. protestów  społecznych, braku pieniędzy (niedoszacowanie projektu), z powodu braku wykonawców lub innych, nieprzewidzianych sytuacji.

Dyrektor Adamczyk podał przykłady kilku zwycięskich inwestycji (Park Brodowski, Warszewo-Podbórz) gdzie protesty mieszkańców i konsultacje społeczne bardzo wydłużyły realizację  zadania. Są to kwestie, których nie można wcześniej  przewidzieć, jak i to, że nie zgłasza się np. żaden  wykonawca po ogłoszeniu przetargu.

Dyrektor BDO sugerowała konieczne zmiany w procedowaniu SBO, ewaluacje w 3 płaszczyznach,  mające poprawić zwiększenie frekwencji głosujących na SBO oraz większe zainteresowanie społeczne samym projektem.

Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski zauważył, że od jakiegoś czasu spada zaufanie mieszkańców miasta do SBO, notuje się coraz mniejszą frekwencję przy głosowaniu, coraz mniejsze zainteresowanie powodem może być to, że zadania nie są realizowane na czas, albo wcale. Pyta co zrobić, aby tę sytuację poprawić. Poruszył też kwestię niedoinformowania mieszkańców co do stanu realizacji danego zadania.

Radny Przemysław Słowik stwierdził, że należy się zastanowić co zrobić  aby zwycięskie zadania SBO mogłyby być realizowane szybciej.

Dyrektor  Adamczyk podał dane dot. wykonanych zadań  SBO z 2017 i 2018r. Przypomniał, że z roku 2017 na 13 zadań zwycięskich- 7 zostało zrealizowanych  i oddanych.

Radny Przemysław Słowik jest zdania, że należałoby wprowadzić  do SBO tzw.priorytety zadań. Park Żeromskiego jest tego dobrym przykładem. Chciałby otrzymać zestawienie z SBO z ostatnich 3 lat, gdzie wykazane zostaną  projekty niedoszacowane. Zadał również pytanie pani Dyr. Blaszczyk, czy Biuro BDO mogłoby nadzorować realizację zadań  SBO? Chodzi tu bardziej o monitoring i koordynację niż o sprawy związane z prowadzeniem samej inwestycji.

Dyrektor M.  Błaszczyk poinformowała, że w  zadaniach Biura nie ma takich kompetencji. Zadaniem Biura Dialogu Obywatelskiego jest koordynowanie procesu, prowadzenie konsultacji społecznych aż do uzyskania wyniku konsultacji, potem realizacja zadań idzie do wykonawcy i dysponenta środków.

Jest w stanie przygotować  stronę BIP odnośnie stanu realizacji, ale to będzie w formie ogólnej. Jeżeli będzie potrzeba te wiadomości  uszczegółowić - wtedy Buro przygotuje wraz we  współpracy z realizatorami- bardziej szczegółową  informację dla radnych. Prosi radnych o ewentualne sugestie dotyczące usprawnienia procesu. Ważna na pewno będzie intensywna promocja odnośnie oddanych projektów, tzw. Pozytywny wizerunek SBO.

Radny Słowik sprecyzował , chodzi o informacje i dane dotyczące realizacji danego projektu zgodnie z harmonogramem działań. Na poziomie realizatora/wykonawcy. Taki materiał musi być częściej aktualizowany, tak aby każdy zainteresowany mógł mieć wgląd, dlaczego dana inwestycje się opóźnia czy zwalnia.

Radny Jan  Posłuszny  uważa, że małe, drobne zadania z SBO powinni realizować sami projektodawcy, tzw.działania oddolne.

Radny  Maciej Szyszko uważa, że SBO w Szczecinie ma pozytywny oddźwięk. Czasem na realizację  zadania trzeba czekać dłużej, ale tak się dzieje tez w innych miastach. Nie zgadza się z tezą, że wnioskodawcy nie są informowani na bieżąco o stanie realizacji. Odnośnie dyrektywy 1 roku (rozliczenie)- zdaniem radnego to trzeba zmienić, jest to zapis nie do zrealizowania. Poza tym- cieszy się, że jest wśród zadań zwycięskich dużo zadań sportowych.

Patryk Jaskulski- sprostowując- chodziło mu o to, że to strona społeczna nie jest informowana, a nie autorzy projektu. Poprosił również o zabranie głosu p. Szymona Detko Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

Szymon Detko-MRM- jako Młodzieżowa  Rada myślą o tym aby stworzyć w mieście Młodzieżowy Budżet Obywatelski, aby spróbować jak to się sprawdzi w Szczecinie. W 3 dużych miastach w Polsce to już funkcjonuje z powodzeniem. Jest po wstępnych rozmowach z Prezydentem Miasta P. Krzystkiem i dostali „zielone światło” na takie działania. Jest dobrej myśli, uważa również, że jeżeli się to uda, to z pewnością  zwiększy się zainteresowanie a co za tym idzie, poprawi się frekwencja przy głosowaniu na SBO.

Radny Przemysław Słowik  podkreślił raz jeszcze, że kwestie nadzoru i monitoringu zadań SBO powinny znaleźć się w kompetencjach Biura Dialogu Obywatelskiego.

Radny Maciej Szyszko- nie chciałby przerzucać dodatkowych zadań do Biura Dialogu Obywatelskiego, i tak jako Biuro  angażują się dostatecznie mocno w prace nad SBO.

Przewodniczący Jaskulski wyczerpał dyskusję na ten temat, podziękował zaproszonym gościom za przybycie.


Ad. pkt. 5.
Informacja dyrektora Wydziału Sportu UM dotycząca sytuacji Klubu Sportowego KPS Stocznia Szczecin.


Punkt Klub Sportowy Stocznia Szczecin

Przewodniczący Patryk Jaskulski poprosił o zabranie głosu dyr.  Krzysztofa Kupisa-Wydział Sportu. Przypomniał jednocześnie, że w momencie kiedy zwoływane było posiedzenie Komisji,  nie było zbyt dużo informacji na ten temat. Prosi dyrektora o informację dotyczącą dofinansowania Klubu przez Miasto Szczecin.

Dyrektor Kupis przedstawił informacje nt Klubu.

Klub Stocznia Szczecin bierze udział w konkursie „ Program wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych” i jest to konkurs dedykowany tylko i wyłącznie do podmiotów, które grają na poziomie ekstraklasowym w kategorii seniorskiej. Miasto wspiera  Klub (wcześniej Espadon Szczecin obecnie Stocznia Szczecin )  kwotą 1.200.000 zł (na rok). Miasto ma  kilka konkursów wspierających rozwój dzieci i młodzieży jednak w żadnym z nich Stocznia nie otrzymała wsparcia finansowego z oczywistych względów – brak szkolenia w tych kategoriach wiekowych. Co do  rozliczeń przyznanych dotacji – Klub to tej pory robił to wzorowo. (za rok 2018 rozliczenie musi wpłynąć do GMS do 31.01.19) Stocznia Szczecin nie składała dodatkowych wniosków o dofinansowanie działalności Klubu (mała dotacja, inne konkursy).

Materiał pisemny w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Głos jako kolejny zabrał dyrektor Klubu Krzysztof Śmigiel. Pan Prezes Markiewicz niestety nie weźmie udziału w spotkaniu, zmuszony był wyjechać służbowo do Warszawy.

Dyrektor przedstawił profil Klubu, jego zawodników, dorobek grupy oraz pracę i zaangażowanie i wielki wysiłek jaki  wykonał Prezes Klubu  p. Jakub Markiewicz.  Przedstawił sylwetkę najwybitniejszego siatkarza Bartosza Kurka, oraz omówił losy tego zawodnika. Niestety musieli jako Klub pożegnać się z nim. Stocznia Szczecin jako sponsor tytularny sponsorował Klub w wysokości 1.8 mln zł, Miasto Szczecin w kwocie 1,2 mln zł. 

Radny Marek Kolbowicz zadał pytanie, kto stworzył ten projekt i dlaczego się nie sprawdził?

Przewodniczący P. Jaskulski przypomniał, gdy podpisywana była umowa ze sponsorem plany i założenia były inne. Co się zmieniło? W jaki sposób partycypować  w kosztach utrzymania klubu miała Stocznia Szczecin?

Dyrektor  Śmigiel stwierdził, że umowa sponsorska skonstruowana była tak, że stocznia miała pokrywać 100% kosztów. Na etapie budowania zespołu wszystko było konsultowane z  Zarządem Stoczni. On, jako dyrektor Klubu sam nie wie do końca co się wydarzyło, nie może na dzień dzisiejszy podzielić  się  wszystkimi informacjami z członkami komisji, bo w chwili obecnej trwają  rozmowy prawników obu stron. Przypomniał, że nie jest to prywatny Klub tylko Spółka Akcyjna i gdyby nie Kuba Markiewicz- nie byłoby w Szczecinie męskiej siatkówki.

Radny Marek Kolbowicz zwrócił uwagę  na fakt, że nikt nie neguje działań Kuby Markiewicza, ale z informacji nt. dofinansowania klubu jednak wynika, że Miasto Szczecin było równorzędnym partnerem w budowaniu siatkówki męskiej w Szczecinie. Dzięki zawodnikom i Bartoszowi Kurkowi zainteresowanie tym sportem było olbrzymie. Radny pyta, kto wpadł na pomysł aby Stocznia była sponsorem Klubu? Pyta, skąd miały pochodzić środki na finansowanie Klubu?

Dyr. Śmigiel odpowiedział, że były takie gwarancje i zapewnienia ze strony Stoczni  dlatego  Klub zdecydował się zmienić  nazwę i  przystąpić do tego projektu.

Radny Maciej Szyszko ma duży szacunek dla Prezesa  Kuby Markiewicza i całego Klubu, ale idąc po pomoc do Miasta, oczekując wsparcia z budżetu miejskiego Klub musi odkryć karty. Zbyt dużo jest tajemnic wokół projektu, za mało danych odnośnie  umowy sponsorskiej itd. Pyta, jak skonstruowany był budżet Klubu.

W odpowiedzi- dyr. Śmigiel – z różnych względów nie chce i nie może odpowiedzieć na niektóre pytania. Obecnie trwają rozmowy w sprawie i nie chciałby zrobić niczego , co mogłoby zaszkodzić. Może tylko powiedzieć, że wszystko działo się w ramach umowy sponsorskiej, spółka w sytuacji bankruta ogłosiła upadłość i z dużym bólem rozstali się z najlepszymi zawodnikami. W chwili obecnej  szukają sponsora, ale nie wiadomo czemu- na dzień dzisiejszy nikt nie chce rozmawiać   z klubem.

Radny Jan Posłuszny oświadczył,  że klub dał się wpuścić w projekt polityczny, od początku nie miało to szans powodzenia. A bez zabezpieczenia finansowego nie można planować niczego a tym bardziej kontraktować zawodników. Źle się stało, że oparto się na firmie, która nie istnieje.

Radny Marek Kolbowicz dodał, że Bartosz Kurek nie poszedł do klubu dla pieniędzy, tylko dla projektu. To dobry człowiek i rewelacyjny  zawodnik. Lubiany w środowisku. Szkoda, że projekt się nie udał.

Przewodniczący Jaskulski kończąc zadał pytanie dyrektorowi Kupisowi- czy klub może liczyć z miasta na jakąkolwiek pomoc.

Dyr. K. Kupis oświadczył, że środki finansowe na ten rok zostały rozdysponowane, ale klub może przystąpić do konkursu w styczniu.

Dyr. Śmigiel zapytany jaka kwota uratowałaby teraz trudną sytuację w klubie, odpowiedział,  że 250-300 tysięcy złotych.

Dyrektor Śmigiel w sprawie konkursu skontaktuje się z Wydziałem Sportu.

Przewodniczący komisji zamyka tę cześć posiedzenia.

 

 

 

 


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2019/01/29 09:38:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2019/01/29 09:38:52 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/12 12:41:51 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/11 12:26:47 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/03 12:20:37 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/03 11:01:40 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/03 10:01:54 nowa pozycja